Centrální rozvojové projekty (CRP)

Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.

  • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel za FF UJEP: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
  • Doba trvání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
  • Spoluřešitelé: Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita
  • pdf Závěrečná zpráva FF UJEP

Výstupy

Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd

  • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel za FF UJEP: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
  • Doba trvání: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spoluřešitelé: Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita
  • pdf Závěrečná zpráva FF UJEP

Články

Anotace

Předkládaný projekt reaguje na uměle vytvářený negativní obraz studentů a absolventů humanitních a společenských věd ve veřejném prostoru a snahu o stigmatizaci humanitního a společenskovědního vzdělávání jako neperspektivního vysokoškolského sektoru.

Hledá společensky akceptovatelné řešení situace, kdy je cíleně podporována a finančně subvencována preference přírodovědného a technického vzdělávání, a to nejen ze strany státu, ale též samospráv. Potenciální absolvent humanitních a společenskovědních oborů (dále HaSVO) je tak a priori sociálně diskvalifikován označením za budoucího adepta úřadu práce či je degradována jeho kvalifikace. Tento dominující diskurz negativně ovlivňuje potenciál významu vysokoškolského vzdělávání v HaSVO, a nepřímo tak ideologizuje a dehumanizuje veřejný prostor striktním zaměřením na potřeby „výrobního sektoru“. Projekt hledá na základě odborných analýz způsoby a formy, jak tomuto v ČR převládajícímu diskurzu efektivně čelit, či jej dokonce zvrátit.

Za jeden z hlavních cílů si projekt klade podporu přímé interakce především mezi trhem práce (zaměstnavateli) a zainteresovanými vysokými školami za účelem zvýšení kvality vzdělávací činnosti, zejména v oblasti nastavení a optimalizace profesní přípravy budoucích absolventů humanitně zaměřených fakult. Současně projekt poskytuje prostředky k vytvoření efektivních nástrojů k posílení pozitivního vnímání HaSVO ve veřejném prostoru, a tím nepřímo ke zvýšení prestiže studia a kvality studentů a absolventů za pomoci příkladů dobré praxe. V této rovině projekt cílí na veřejnost, zaměstnavatele, střední školy, uchazeče i absolventy.

Výstupy projektu

Společným úsilím všech parterů byl vybudován informační portál HUMANITKY.CZ. Tento portál jednak slouží jako společná platforma pro šíření „dobré praxe“ v oblasti HaSVO, ale také jako veřejná informační platforma a nástroj další pozitivní propagace. Portál humanitky.cz je tak společným projektem, který chce ukázat rozmanitost oborů i široké možnosti uplatnění našich absolventů. Chce nadchnout pro obory, které jsou mnohdy neprávem opomíjené a reaguje tak na současnou stigmatizaci humanitního vzdělávání jakožto neperspektivního a zbytečného vysokoškolského sektoru.