Katedra archivnictví a pomocných věd historických

Poštovní adresa

Katedra archivnictví a pomocných věd historických
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Jsme i na facebooku!

Studium pomocných věd historických a archivnictví má na FF UJEP již dlouholetou tradici a specializace archivnictví byla již od počátku devadesátých let minulého století součástí odborného studia historických věd. Ve studijním roce 2013/2014 byl nově otevřen bakalářský studijní program Archivnictví a spisová služba v kombinované formě. Samostatná katedra vznikla v září roku 2020.

Katedra nabízí zájemcům bakalářský studijní program Archivnictví a spisová služba v kombinované podobě. Vedle toho je k dispozici rovněž navazující magisterské studium Historie s odbornou specializací (modulem) Archivnictví, a to jak v prezenční, tak kombinované formě.

Katedra zajišťuje výuku nejen pro své kmenové studenty, ale také pro studenty oboru Historie a Dokumentace památek. Katedra se svým zaměřením neorientuje pouze na samotné archivnictví a pomocné vědy historické, ale v neposlední řadě i na spisovou službu se všemi jejími aktuální problémy a výzvami.

V rámci bakalářského studia archivnictví a spisové služby je kladen důraz nejen na samotné archivnictví a spisovou službu, ale studentům se dostává nutné poučení i v oblasti pomocných věd historických a dějin správy. Vedle toho se mezi kurzy řadí i základní jazykové semináře a v neposlední řadě přednášky z českých dějin (středověk – moderní dějiny). Stranou nezůstává ani problematika elektronického archivnictví. V navazujícím magisterském studiu se pozornost orientuje na archivnictví jakožto samostatný vědní obor, ale zároveň i coby praktickou disciplínu, v níž je nutné prohloubení znalostí nabytých v bakalářském studiu, stejně jako mezinárodní kontextualizace a zdůraznění aktuálních výzev, které stojí před tímto oborem nacházejícím se v současnosti na pomezí informačních studií a klasické historicky orientované disciplíny.

Ve výuce pomocných věd historických, archivnictví a spisové služby se klade velký důraz na aplikační rovinu a tedy zvýraznění těch poznatků, jež jako absolventi mohou uplatnit i v jiném nežli úzce profesním pracovním zařazení.

Odborná profilace katedry je poměrně pestrá. Zaměřuje se jak na klasické pomocné vědy historické (zvláště diplomatiku), tak rovněž na různé aspekty dějin správy. Vedle je potřeba zmínit orientaci na ediční činnost různorodých pramenů (zvláště městských knih pozdního středověku a raného novověku, ale nejen jich). Někteří členové katedry se také zabývají aktuálními problémy archivnictví a správy dokumentů. Stejně tak poutá pozornost spisová služba i ve svém historickém vývoji.

Katedra archivnictví a pomocných věd historických úzce spolupracuje s archivy (zejména Státním oblastním archivem v Litoměřicích, jeho pobočkou v Děčíně a okresními archivy, které jsou organizačními složkami SOA v Litoměřicích, Archivem města Ústí nad Labem a Archivem hlavního města Prahy). V těchto i jiných archivech se kromě jiného mohou realizovat odborné studentské praxe. V oblasti technického a organizačního zajištění spisové služby je zásadní spolupráce s odborným spolkem CNZ (Co po nás zbude).