NAKI – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

NAKI - Program of Applied Research and Development of National and Cultural Identity (Ministry of Culture Czech Republic)

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti národní a kulturní identity v souladu s prioritami Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015, a tím přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Program má prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.

The role of the Program is to support research and development activities in the field of national and cultural identity in accordance with the priorities of the Interdepartmental Concept of Applied Research and Development of National and Cultural Identity by 2015 and thus contributing to making public funds invested in applied research and development in the field of national and cultural identity bring concrete economic or other social benefits from their realization. Through applied research and development, the program is intended to contribute to preserving and developing national integrity and national specifics in the context of European and world culture in the 21st century.

FF UJEP je v programu NAKI II řešitelem v těchto projektech
FF UJEP is a researcher in the NAKI II program in these projects

„FINIS CONFESSIONIS“ Baroko východního Krušnohoří. sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny
"FINIS CONFESSIONIS" Baroque of the Eastern Ore Mountains. Sacral Buildings and Artistic Decoration of Architecture and Landscape

 • Příjemce –koordinátor: FF UJEP, hlavní řešitel Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
 • Příjemce: Národní památkový ústav, řešitel PhDr. Petr Hrubý
 • Doba řešení: 2022–2027
 • Číslo projektu: DH23P03OVV028
 • Web projektu: http://finis.ff.ujep.cz/

Anotace projektu: Cílem projektu je definovat roli sakrálních objektů v náboženském procesu 17. a 18. století v prostoru východního Krušnohoří. Cíle bude dosaženo dokumentací, stavební a umělecko-historickou analýzou kostelů a kaplí s důrazem na jejich signifikantní rysy, určující vzájemné vazby a vztahy. Souběžně se studiem architektury bude pozornost zaměřena na uměleckou výzdobu objektů, zejména na sochařskou produkci, ale také na ostatní složky jejich uměleckého vybavení z barokního období. Dokumentaci, studiu a interpretaci budou podrobeny další vybrané drobné barokní sakrální památky umístěné v krajině a v zastavěných územích.

Společně s dokumentací bude probíhat intenzivní archivní a historický výzkum, jehož hlavním úkolem bude zmapovat proces náboženské transformace zvoleného regionu a detailní osvětlení historického a stavebního vývoje jednotlivých objektů. Získané informace budou komparovány a propojovány s poznatky z přímého studia staveb a uměleckého vybavení tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle projektu. Zájmové území je vymezeno oblastí východního Krušnohoří. S ohledem na nemožnost jednoznačného vymezení tohoto pojmu pevnými hranicemi definujeme tuto oblast vymezením horské a přiléhající podhorské části dvou současných vikariátů – Ústeckého a Teplického. Jako pomocný prvek vymezení oblasti lze použít státní hranici a Nakléřovský průsmyk, na opačné straně průběh linií železničních tratí č. 139 a č. 135. Jedním z cílů je také prověření a optimalizace metod výzkumu a jejich kombinace, které by bylo možné později aplikovat i na centrální a západní oblast Krušnohoří.

Za důležitý cíl si projekt klade rovněž zpřístupnění poznatků široké veřejnosti, laické i odborné. Výstupy projektu budou proto hledat vhodný průnik mezi kritickým vědeckým přístupem a atraktivní, srozumitelnou formou podání. Výrazným praktickým přínosem projektu bude zvýšení turistické atraktivity východního Krušnohoří a zesílení potenciálu, který představuje památka UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jehož části se projekt věnuje.

V angličtině pod vlajku toto:

The project aim is to define the role of sacred monuments in the religious process of the 17th and 18th centuries in the eastern Ore Mountains. The aim will be achieved by documentation, construction and art-historical analysis of churches and chapels with emphasis on their significant features, determining mutual ties and relationships. Simultaneously with the study of architecture, attention will be focused on the artistic decoration of buildings, especially on sculptural production, but also on other artistic items from the Baroque period. Other small Baroque sacred monuments will be documented, studied and interpreted.

Archival and historical research will take place together with documentation: the task will be to map the process of religious transformation of the region and detailed elucidation of the historical and architectural development of the monuments. The data obtained will be compared and linked to data from the direct study of buildings and artistic items in order to achieve the main project aim. The area of interest is the eastern Ore Mountains. With regard to the impossibility of unclear definition of the area by fixed borders, we define this area as the mountain and submontane parts of two current vicariates – Ústecký and Teplický. The state border and Nakléřovský pass can pro tem delimit the area, on the opposite side the course of railway lines 139 and 135. One of the aims is also to verify and optimize research methods and their combination, which could later be applied to the central and western areas of the Ore Mountains.

The project also aims to make knowledge available of the general public, both lay and professional. The project results will thus seek a suitable intersection between a critical scientific approach and an attractive and comprehensible form of presenting them. A significant practical benefit of the project will be to increase the tourist attractiveness of the eastern Ore Mountains and strengthen the potential of the UNESCO monument Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region

Kulturní, historické a přírodní aspekty terroir v České republice
Cultural, historical and natural aspects of terroir in the Czech Republic

 • Hlavní tematická priorita: 3. Národní a kulturní identita v proměnách a exploataci kulturní krajiny
 • Příjemce koordinátor: Mendelova univerzita v Brně - doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
 • Příjemce: FF UJEP - PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
 • Doba řešení 2023-2027
 • Číslo projektu: DH23P03OVV009

Anotace: Cílem projektu je prostudovat a následně formou aplikovaných výsledků přispět ke zmapování kulturní identity a přírodních aspektů vinohradnictví a vinařství v České republice za účelem vytvoření metodického návrhu pro rajonizaci a apelační systém značení vín, který by byl reálně využíván v praxi. Tento metodický návrh apelační klasifikace se bude opírat o kulturně-historická data studovaných lokalit v propojení s přírodními aspekty a celkovým terroir daného území. Získaná data budou podrobně popsána na základě objektivního a komplexního hodnocení a výzkumu archivních pramenů. Díky vzájemné komparaci pak bude možné získat ucelené informace a porozumět konkrétním lokalitám.

Podpůrnými daty pro uvedené cíle bude sestavení několika interaktivních map, ve kterých budou výsledky zobrazeny a o které se metodický návrh bude opírat. Předpokladem je zpracovat modelové lokality v Čechách i na Moravě. V nich popsat kulturně-historický vývoj v čase s odkazem na vinohradnictví a vinařství, zevrubně v nich charakterizovat přírodní podmínky a pěstované odrůdy. Z předmětných map pak vzejde unikátní Metodika, jež bude, na základě získaných kulturně-historických a přírodních atributů zcela zásadním způsobem ovlivňovat náhled na klasifikační systém zatřizování vín v České republice

Jedná se o téma, které je aktuální, žádané a jedinečné a bude podpořeno hlavními autoritami jako je Svaz vinařů ČR. V případě úspěšného řešení by byl v dlouhodobém horizontu přesah výsledků projektu zcela jistě mezinárodního charakteru.

V angličtině vložit pod vlajku toto:

The aim of the project is to study and subsequently contribute to the mapping of cultural identity and natural aspects of viticulture and winemaking in the Czech Republic in the form of applied results in order to create a methodological proposal for a wine appellation system that would be realistically usable in practice. This methodological proposal for an appellation classification will be based on cultural and historical data from the study sites in conjunction with the natural aspects of the area. The data obtained will be described in detail on the basis of an objective and comprehensive evaluation and research of archival sources. By comparing them with each other, it will then be possible to obtain comprehensive information and knowledge about specific sites.

Supporting data for these objectives will be the compilation of several interactive maps that will display the results and on which the methodological proposal will be based. The creation of model sites in Bohemia and Moravia is a prerequisite. The cultural and historical development of the sites over time will be described with regard to viticulture and winemaking, and the natural conditions and the varieties grown will be characterised in detail. From these maps, a unique Methodology will be implemented, which will, on the basis of the cultural, historical and natural attributes obtained, fundamentally influence the view of the classification system of wine classification in the Czech Republic.

This is a topic that is topical, in demand and unique and will be supported by authorities such as the Union of Winegrowers of the Czech Republic. If the project is successful, the results will be at an international level.

Most – město, které nezaniklo
Most – a city that did not disappear

 • Příjemce projektu: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
 • Další účastník projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Mgr. Josef Märc
 • Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
 • Doba řešení 2023-2027
 • Číslo projektu: DH23P03OVV048

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je uchování dosavadního povědomí a zvýšení znalostí mladší a střední generace o zaniklém středověkém městě Most, předchůdci současného statutárního města Mostu. Tato unikátní transformace historických krajin s přetrženou identitou zasluhuje nejen detailní analýzu, ale také zpřístupnění získaných poznatků veřejnosti.

Cíle bude dosaženo souborem vzájemně propojených výstupů, z nichž hlavním bude podrobný historicky věrný virtuální 3D model města „Starý Most“, jeho zpřístupnění na webu ve formě pohledů na ulici („street view“), průletových animací s komentářem, a především 3D virtuální realita. Virtuální realita i uliční pohledy budou obsahovat fotorealistické textury budov získané především ze starých fotografií. Důležitou součástí virtuálního modelu však budou i strukturované informace vztahující se k jednotlivým budovám, ulicím, náměstím a čtvrtím. Nebude se tedy jednat o „mrtvý, budoucím generacím nic neříkající model“, ale o „živý model“ poskytující při jeho procházení unikátní náhled do každodenního života v tomto zmizelém městě.

Popisy budou do vzniklé databáze doplněny s využitím webových nástrojů ve spolupráci dosud žijících pamětníků a nejmladší generace – žáků a studentů škol. Spolupráce, kterou lze neformálně nazvat „Hovory o Starém Mostě“, posílí nejen povědomí nejmladší generace o městě jejich předků, ale pomůže zároveň na poslední chvíli zachránit a uchovat mizející kolektivní paměť a identitu místa. Informace budou prostorově strukturovány v 3D modelu a doplněny v kooperaci s historiky o relevantní poznatky historického výzkumu. Při spolupráci generací se využije na jedné straně schopnost využívat internetové nástroje a na druhé straně znalosti popisující reálný život ve zmizelém městě.

Vedlejšími výstupy budou webové aplikace pro staré mapy lokality a vytvoření digitálních tiskových podkladů pro skládačky papírových modelů a 3D tisk domů, celých ulic a čtvrtí města.

V angličtině vložit pod vlajku toto:

The main goal of the project is to preserve knowledge about vanished medieval city of Most, predecessor of contemporary statutory city Most and spread it among younger generations. The unique transformation of the city of Most and breaking of its continuity merits detailed research and publication of its result.

This goal will be accomplished by a set of interconnected products, chief among them a detailed historically accurate virtual 3D model of “Old Most” and its online presentation in the form of "street view", commented fly-by animations and a virtual reality. Virtual reality and street view will be built from photorealistic textures obtained from old photos. Important component of the virtual model will be structured data about individual buildings, streets, squares and city districts. It won't be a “lifeless model irrelevant future generations” but a “living model” providing unique insight into the daily life in the vanished city of Most.

Information database will be filled via web tools in cooperation with contemporary witnesses and young generation - school children and students. This cooperation, informally called “Talks about Old Most”, will strengthen youngest generation's knowledge about the city of their ancestors and it will help to collect and preserve vanishing collective memory and identity of the locality. Data will be spatially structured in a 3D model and appended with relevant historical research results in cooperation with historians. The cooperation of generations will connect proficiency in internet tools with firsthand knowledge of real life in a vanished city.

Secondary results will be a web application for old maps of Most locality and digital print sources for paper models and 3D printing of buildings, streets and city districts.

FF UJEP byla v programu NAKI řešitelem v těchto projektech
FF UJEP was a researcher in the NAKI II program in these projects

Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří
Central Uplands Garden Cultural heritage documentation and presentation of selected locations of eastern Central Boheiman Uplands

 • globální cíle: č. 1: Národní identita, č. 2: Kulturní dědictví (Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie; Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami; Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média)
 • hlavní řešitel FF UJEP: Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
 • doba řešení 2018–2022
 • číslo projektu DG18P02OVV066
 • Zpráva: Tajemné střepy z východu Českého středohoří

Anotace: Hlavním cílem projektu je zmapování, dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu kulturního dědictví a historické kulturní krajiny v pomezní oblasti současného Ústeckého a Libereckého kraje - regionu, který díky migraci obyvatelstva ve 20. století přišel o značnou část svého historického povědomí a identity. Vzhledem k zamýšlené hloubce interdisciplinárně koncipovaného výzkumu a náročnosti detailně provedené dokumentace a historického výzkumu široce vytyčeného teritoria, je záměrem řešitelského kolektivu realizace trojice lokálně vymezených sond. Tyto sondy budou zaměřeny na konkrétní trojici památkově výrazně exponovaných lokalit a jejich krajinného zázemí. Jedná se o Zahořany (okr. Litoměřice), Konojedy (okr. Litoměřice) a Zahrádky (okr. Česká Lípa), z nichž každá je položena v odlišném typu krajiny. Zvolené lokality spojuje řada faktorů. Z těch historických je to skutečnost, že v minulosti představovaly centra panství a jejich dochovaný památkový fond pochází převážně z období baroka a 19. století. Ze současných faktorů je možné jmenovat problematický přístup uplynulých desetiletí ke zdejšímu kulturnímu dědictví, střídaný v současnosti snahou o jeho alespoň částečnou záchranu a revitalizaci. Dokumentace památkového fondu, zahrnujícího šlechtická sídla, sakrální objekty, drobné památky, technické památky a lidovou architekturu bude realizována prostřednictvím efektivních dokumentačních metod, vycházejících z certifikovaných metodik. Jako celek bude akcentována problematika historické kulturní krajiny a modely jejího vývoje. Paralelně probíhající historický výzkum bude postaven na heuristice a analýze archivních pramenů a dosavadní literatury, a bude průběžně synchronizován a komparován se získanými výsledky dokumentačního procesu. Souborné a vzájemně provázané výsledky obou těchto procesů budou interpretovány a prezentovány v rámci stanovených výstupů projektu.

Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele
Documentation, digitizing and presentation of endangered cultural heritage in frontier region of north-western Bohemia

 • web projektu
 • tematická priorita 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
 • řešitel za FF UJEP: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie FF UJEP)
 • hlavní řešitel: Národní památkový ústav,  řešitelka  Mgr. Lucie Radová
 • doba řešení 2016–2020
 • číslo projektu DG16P02B021

Anotace: Hlavním cílem projektu je provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu vážícího se na specifické přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze v některých regionech. Zde však představují důležitou součást urbanismu obcí a kulturní krajiny. Jejich vývoji, funkci, konstrukcím ani technologickému vybavení však nebyla dosud věnována žádná badatelská pozornost. Zároveň se jedná o stavby, které (až na výjimky) nejsou památkově chráněné. Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky představují finanční zátěž a v posledních pěti letech jsou ve velkém měřítku demolovány. Z více než 5 400 těchto staveb zaznamenaných na počátku 20. století jen v Žatecké chmelařské oblasti, jich dnes zůstaly zachovány stovky. Dokumentace tak představuje poslední možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro budoucnost. Vedle základní dokumentace staveb (nezpochybnitelná identifikace, fotodokumentace, popis specifických stavebních součástí dokládajících zpracování chmele včetně konstrukčního řešení, technologického vybavení a technického stavu) bude u vybraných hodnotných objektů provedeno i zaměření a odběr vzorků pro dendrochronologické datování. Součástí bude archivní rešerše. Průzkumem stavebního fondu a archivních pramenů budou sledovány změny v technologii zpracování chmele. Na základě těchto údajů bude vytvořena speciální mapa a databáze fungující na platformě systému IISPP/GIS NPÚ. Při dokumentaci budou využívány moderní technologie (telefony a fotoaparáty s GPS, tablety, dálkový přístup k síti a společnému externímu úložišti se skenovanými dokumenty, mapovými podklady s možností přístupu k databázi GIS a MIS), díky kterým bude vytvořen maximálně efektivní systém pro operativní terénní průzkum a dokumentaci. Na základě těchto zkušeností bude vypracována metodika věnující se využití těchto dnes běžně dostupných zařízení pro základní dokumentaci staveb v terénu.

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
Documentation, digitizing and presentation of endangered cultural heritage in frontier region of north-western Bohemia

 • web projektu
 • tematická priorita 1.1 Nemovité kulturní dědictví a 1.4 Území s kulturně historickými hodnotami
 • hlavní řešitel za FF UJEP: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie FF UJEP)
 • další účastník projektu: Národní památkový ústav, hl. řešitel PhDr. Petr Hrubý
 • doba řešení 2012–2015
 • číslo projektu DF12P01OVV009

Anotace: Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR, a to prostřednictvím následujících dílčích cílů: 1. U vybraných ohrožených památek podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů; digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření, RTG analýza. 2. Na základězískaných zkušeností vytvoření metodik dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek. 3. Vytvoření databáze ohroženého nemovitého kultur. dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, aktualizace údajů o technicko-stavebním stavu jednotlivých objektů. 4. Vytvoření příslušných datových sad ohrožených objektů památkového zájmu v technickém a metodickém rámci struktury stávajícího systému IISPP/GIS NPÚ. Jejich vizualizace vytvořením specializ. mapy vybraných typůohrožených památek, včetně typologie. On-line mapa bude aplikací pro prezentaci a další aktualizaci údajů. 5. Vytvoření specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa bude otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů. 6. Vytvoření rekonstrukční mapy krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use ? land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel. 7. Realizace pilotní výstavy „Milešov - proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“, který bude prezentovat dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součástí projektu „Milešov“ je realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kultur. dědictví regionu na školách.

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost
Social, Cultural and Ideological Transfers in the History of Frontier Regions of North and Northwestern Bohemia and their Role for its Development and Tenability

 • web projektu
 • tematická priorita 2.1 Vztah společnosti k historické paměti národa, 2.2 Sociálně-kulturní aspekty národní identity a 2.3 Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území
 • hlavní řešitel FF UJEP: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP)
 • doba řešení  2011–2015
 • číslo projektu DF11P01OVV014

Anotace: Cílem projektu je aplikovat dlouhodobě kontinuálně získávané poznatky pracovišť FF UJEP na téma dějinné společenské, kulturní a ideové transfery v historii a současnosti příhraničního regionu severozápadních a severních Čech v evropském kontextu do forem, které by je zprostředkovaly široké veřejnosti, která leckde ještě složitě hledá zakotvení v uvedeném regionu. Výstupem by měl být virtuální portál, který na zdůvodněných klíčových faktorech tyto procesy bude demonstrovat. Metoda i obsah budou interdisciplinární, což umožní dialog různých pohledů. Součástí portálu by také mělo být založení virtuálního archivu a studovny, jejímž cílem by bylo doplňovat předměty a dokumenty vzpomínkové kultury zmíněného regionu a zároveň umožnit jejich studium. K němu budou vydány recenzované kolektivní monografie v českém a německém/anglickém jazyce, dílčí studie v recenzovaných časopisech a vytvářeny digitalizované soubory pramenů, jež budou přístupny i v PDF formátu na portálu. Završením projektu bude výstava s katalogem a program pro školy v regionu, opřený o metodiku pro učitele.

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

 • web projektu
 • tematická priorita 1.2 Movité kulturní dědictví a 1.1 Nemovité kulturní dědictví
 • hlavní řešitel: PhDr. Ĺubomír Turčan
 • další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze, Národní galerie v Praze
 • doba řešení: 2012–2015
 • číslo projektu: DF12P01OVV046

Anotace: Cílem projektu je systematická identifikace, zpracování, záchrana a prezentace děl výtvarného umění, architektury a uměleckého řemesla období gotiky v česko-saském uměleckém regionu Krušnohoří. Budou vypracovány metodiky identifikace a dokumentace středověkých památek všech uměleckých druhů. Díla budou zachráněna restaurátorským zásahem. Kompletní dokumentaci a odborné zpracování pomocí umělecko-historických metod bude provázet cílený historický a archivní výzkum. Přínos interdisciplinárního výzkumu spočívá zejména v komplexní výpovědi založené na různorodých pramenech. Rekonstrukce kulturního kontextu umění gotiky a přechodové fáze mezi gotikou a renesancí v dostupné úplnosti a rozmanitosti pak umožní zpřístupnění jeho hodnot široké veřejnosti (formouvýstavy a katalogu) a povede k účinnějšímu uplatňování kulturního dědictví jako prostředku identifikace obyvatel s regionem i jako prostředku změny vnějšího obrazu regionu. Budou vytvořeny podmínky pro aktivní participaci studentů na výzkumu a metodikazveřejňování výsledků bude

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
The Sites Stories. Topography of Contemporary National Memory

 • web projektu
 • tematická priorita 2.1 Vztah společnosti k historické paměti národa a 2.4 Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa
 • hlavní řešitel za UJEP: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP)
 • další účastník projektu: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, hl. řešitel PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
 • doba řešení: 2011–2015
 • číslo projektu DF11P01OVV034

Anotace: Projekt si klade za cil realizovat výzkum a dokumentaci pamětních míst na komunistický režim v České republice a postihnout historicko-kulturní aspekty vytváření soudobé paměti národa z hlediska společenské reflexe života v období komunismu. Projektovýmivýstupy chce přispět ke zpřístupnění výsledků interdisciplinárního výzkumu národní a kulturní identity a jejímu uchování pro další generace. Z výzkumu a dokumentace budou pořízeny databáze a sbírky jako podkladové materiály pro odborné a vědecko-popularizační výstupy projektu (databáze pamětních míst s příslušnými archivními materiály, fotodokumentací, sbírkou pořízených rozhovorů v rámci orálně-historického výzkumu, jenž se bude orientovat na získání osobních svědectví k dokumentované události, pamětnímu místu a zároveň na jejich reflexi v povědomí současníků). Databáze bude po skončení projektu přístupna na pracovišti uchazeče jako pramen pro další badatele. Výzkum, dokumentace a prezentace výsledků budou předmětem metodologického zkoumání a ověřování (články v odborných periodicích k metodickým postupům, certifikovaná metodika). Výsledky výzkumu a dokumentace budou publikovány knižně {obrazová dokumentační publikace, komentovaná edice klíčových rozhovorů) a v podobě specializované mapy zachycujícífaktografickou, typologickou a reflexivní rovinu zkoumaného tématu. Stěžejním výstupem směrem k laické veřejnosti bude realizace výstavy a její mobilní varianty pro regionální prezentace (ve spolupráci s kulturními institucemi). Součástí výstav budou lektorské programy diferencované podle věkové struktury cílových skupin. Závěrečnými vědecko-popularizační mi výstupy projektu zasazujícími topografii míst paměti na komunistický režim do širšího kontextu soudobých dějin bude multimediální výuková aplikacea ilustrovaný slovník českých dějin 1948-1989 jako všeobecná historická příručka pro všechny věkové kategorie širší odborné a laické veřejnosti.