Prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Kontakty

e-mail: renata.cornejo@ujep.cz
tel.: 475 286 473
kancelář: B 106

K osobě

Vzdělání

 • 1990 ukončení studia oboru germanistika na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně
 • 1994 - 1996  Stipendium Franze Werfela na Vídeňské univerzitě (Prof. Wendelin Schmidt-Dengler)
 • 1996 - 2010  krátkodobé studijní pobyty v Drážďanech, Lipsku, Dortmundu, Mnichově, Hanoveru, Lipsku a Vídni
 • 2005 ukončení doktorského studia a získání titulu Ph.D. na FF MU v Brně, dizertační práce na téma: „Die Konstitution des weiblichen Ich in der österreichischen Prosa der 1980er Jahre am Beispiel ausgewählter Werke von E. Jelinek, A. Mitgutsch und E. Reichart“ (tiskem vyšla v rakouském nakladatelství Praesens v r. 2006)
 • 2007 - 2008  Stipendium Nadace Hertie na Univerzitě Otto-Friedricha v Bamberku
 • 2008 - 2009  Habilitační stipendium Franze Werfela na Univerzitě Vídeň (Prof. Konstanze Fliedl)
 • 2009 Habilitační stipendium Nadace Hermann-Niermann na Univerzitě Würzburg
 • 2011 Habilitace na FF MU v Brně a získákní titulu "doc.", habilitační práce na téma: "Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der tschechsichen deutsch schreibenden Aurorinnen und Autoren nach 1968. Eine Bestandsaufnahme" (vyšla tiskem v rakouském nakladatelství Praesens v r. 2010)
 • 2023 Jmenování profesorkou a získání titulu „prof.“ na návrh MU v Brně

Zaměstnání

 • 1990 - 1993 asistentka na Katedře germanistiky PF UJEP
 • 1993 - 2006 odborná asistentka na Katedře germanistiky PF UJEP (německá literatura)
 • 2006 - 2010 odborná asistentka na Katedře germanistiky FF UJEP
 • 2002 - 2006 zástupkyně vedoucí katedry
 • 2010 - 2019 vedoucí Katedry germanistiky FF UJEP
 • od r. 2011 - docentka na Katedře germanistiky FF UJEP pro obor Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
 • od r. 2023 - profesorka na Katedře germanistiky FF UJEP pro obor Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)

Výuka

 • Dějiny literatury NJO III (od r. 1945 do současnosti) - bc.
 • (E)Migrační literatura z českých zemí po r. 1945
 • Interkulturní literatura
 • Magisterský seminář literární
 • Seminář k diplomové práci
 • Úvod do interkulturní literární vědy
 • Vybrané kapitoly z německojazyčné literatury
 • Vývojové tendence současné literatury NJO

Dizertační práce (obhájené)

 • Gmehling, Karl-Heinz: Konstellationen der Flucht in ausgewählten Werken von Ota Filip und Jan Faktor. Eine raumnarratologische Analyse (2021)
 • Wozonig, Karin: Identität und Konstruktion – die Schriftstellerin Betty Paoli (1814-1894). Eine biographisce Studie (2021)

Dizertační práce (vedené)

 • Brožová, Markéta: Interkulturelle Übersetzung am Beispiel ausgewählter Autoren und Autorinnen tschechischer Herkunft. Zwischen zwei Sprachen und Kulturen
 • Jänchen, Annabelle: Die Vermessung europäischer Identität(en) im interkulturellen Familienroman
 • Šilhavá, Gabriela: „Die Suche eines Migranten nach Glück“ – zum Leben und Werk von Stanislav Struhar

Diplomové a bakalářské práce

Oblasti vědeckého bádání

 • Literatura německé jazykové oblasti po r. 1945 (obzvláště rakouská literatura)
 • Literatura německy píšících autorek a autorů, kteří po r. 1968 opustili Československo
 • Migrační a interkulturní literatura
 • Feministická a genderově orientovaná literární věda

Publikační činnost

Publikační činnost

Projekty

Projekty

(Spolu)Organizace konferencí, kolokvií a seminářů

Členství a funkce na UJEP

 • vedoucí katedry (2010-2019)
 • předsedkyně Oborové rady doktorského studijního oboru "Německá literatura" a „Německá filologie“ (Ph.D.)
 • členka Vědecké rady FF UJEP
 • členka Senátu FF UJEP (2006-2013)
 • členka Ediční komise FF UJEP (od r. 2007)
 • vědecký garant Rakouské knihovny VK UJEP (od r. 2014)
 • koordinátorka magisterského dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth (od r. 2013)
 • členka redakční rady časopisu Aussiger Beiträge (od r. 2007)
 • předsedkyně redakční rady "Studia Germanica - Monographica" (Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae)
 • předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky
 • předsedkyně komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • předsedkyně přijímací komise

Členství a funkce mimo UJEP

 • Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu (obor Filologie)
 • Hodnotitelka VaVaI
 • členka Vědecké rady mezinárodní společnosti GiG (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik)
 • členka mezinárodní vědecké platformy Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek ve Vídni
 • koeditorka germanistické řady „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“, Universitätsverlag Leipzig
 • členka předsednictva americké literární společnosti ASA, dřívě MALCA (2012-2014)
 • členka předsednictva Svazu germanistů České republiky (od r. 2010)
 • členka předsednictva Alumni klubu DAAD v Praze (2007-2017)
 • členka Oborové rady DS „Germanoslavistika“, „Deutsch und Slawistik“, FF UK Praha
 • členka Oborové rady DS „Německý jazyk a literatura s didaktikou“, PeadF UK Praha
 • členka Oborové rady DS „Germánské literatury“ FF MU Brno
 • členka Oborové rady DS „Německá filologie“ FF OU Ostrava
 • členka komise pro doktorské (Ph.D.) a rigorózní (PhDr.) zkoušky v oboru "Německý jazyk a literatura" na FF MU v Brně
 • školitelka v doktorském studijním oboru "Německá literatura" na FF MU v Brně (Ph.D.)
 • školitelka v doktorském studijním programu „Germánské literatury“ na FF UK v Praze (Ph.D.)
 • patronka a zakládající členka studentského sdružení GFPS-CZ (dříve JANUA)