Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

Kontakty

e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
tel.: 475 286 516
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola

 • 2000–2004 Gymnázium Voděradská, Praha

Vysoká škola

 • 2005–2008: studium oboru politologie a mezinárodní vztahy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.)
 • 2008: státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce „Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 2008–2010: studium oboru politické teorie a soudobé dějiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • 2010: státní zkouška a obhajoba diplomové práce „Jak reformovat český sněmovní volební systém? Analýza stávajícího systému a možnosti jeho reformy

Postgraduální studium

 • 2010–2013: studium oboru politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením školitele PhDr. Jana Bureše, Ph.D.
 • 2013: státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce „Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, 1989–2009

Zaměstnání

 • 2010–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
 • 2018–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2017–dosud: externí přednášející na Katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013–2016: externí přednášející na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborná specializace

 • politika volebních reforem
 • volební analýza
 • politické stranictví a stranické systémy
 • politická komunikace
 • komparativní politologie
 • soudobé dějiny

Výzkum

 • spoluřešitel grantu Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky (č. 20-04551S), GA ČR (hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., doba řešení 2020–2022), projekt řešen na FF UJEP
 • řešitel grantu „Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní proporcionalita a zastoupení členských zemí v EP“ (č. 18-09161S), GA ČR (doba řešení 2018–2019)
 • spoluřešitel grantu „Budování české demokracie v letech 1989–2009“ (č. 407/09/1023), GA ČR (hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., doba řešení 2009–2011)
 • řešitel několika vnitrouniverzitních grantů na FF UK v Praze (GA UK) a MUP (IGS, IPRVO)

Publikační činnost

Monografie

 • Charvát, Jakub. 2020. Férové zastoupení v Evropském parlamentu: poměrné sestupné zastoupení a reprezentace členských zemí. Praha: Togga.
 • Charvát, Jakub. 2018. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU. Praha: Togga.
 • Charvát, Jakub. 2013. Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.

Kolektivní monografie

 • Charvát, Jakub, Maškarinec, Pavel. 2020. Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě volby druhého řádu? Brno: CDK.
 • Just, Petr, Brunnerová, Olga, Charvát, Jakub a kol. 2018. Dobývání hradu: Česká prezidentská volba 2018. Praha: Togga a Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub a kol. 2015. Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Cabada, Ladislav, Charvát, Jakub a Stulík, Ondřej. 2015. Současná komparativní politologie: Klíčové koncepty. Plzeň a Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk a Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub, Just, Petr a kol. 2014. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Bureš, Jan, Charvát, Jakub, Just, Petr a Štefek, Martin. 2012. Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada.
 • Bureš, Jan, Charvát, Jakub, Just, Petr a kol. 2010. Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Praha: Aleš Čeněk.

Články a odborné studie (výběr 10 nejvýznamnějších za posledních 3 roky)

 • Brunnerová, Olga, Charvát, Jakub. 2020. Online Political Communication Research Methods. Politics in Central Europe 16 (2): 433–454. (SJR2019= 0,57; Q1)
 • Charvát, Jakub. 2019. Poměrné sestupné zastoupení v Evropském parlamentu: unijní právo vs. realita. Mezinárodní vztahy 54 (1): 22–40. (SJR2018 = 0,105; Q4)
 • Charvát, Jakub, Maškarinec, Pavel. 2019. The Middle Class and Changes in Voting Behaviour. In Tungul, Lucie. et al. Middle Class at a Crossroads. Přerov: Wilfried Martens Centre for European Studies, Konrad Adenauer Stiftung, and TOPAZ, 61–72.
 • Charvát, Jakub. 2018. Volební reforma jako pilíř nového mocenského systému: případová studie volebního inženýrství Viktora Orbána. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století/Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries 2/2018: 68–88.
 • Charvát, Jakub. 2018. Konsociační demokracie a její alternativy v plurálních společnostech: příspěvek k 50. výročí jedné teorie. Acta Politologica 10 (3). (SJR2017=0,15, Q3)
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2018. Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického systému na Slovensku od roku 2002. Politické vedy 21 (1): 24–57. (WOS, ESCI)
 • Charvát, Jakub. 2018. O volebním inženýrství na Slovensku. Annales Scientia Politica 7 (1): 5–14.  
 • Brunnerová, Olga a Charvát, Jakub. 2017. Metody výzkumu politické komunikace v nových médiích: přehledová studie. Politické vedy 20 (3): 116–149. (WOS, ESCI)
 • Charvát, Jakub. 2017. Content emptiness, low media coverage, exhausted parties and indifferent voters: an invisible 2014 European Parliamentary election campaign in the Czech Republic. In Boicu, Ruxandra, Branea, Silvia a Stefanel, Adriana (eds.). Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 115–132.
 • Charvát, Jakub. 2016. Národní nebo bratislavská rada? Celostátní volební obvod, proporcionalita a teritoriální zastoupení ve slovenských parlamentních volbách. Sociológia 48 (5): 431–453. (IF = 0,275; 2015 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2016)
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. If two are doing the same, it is not the same: different paths to direct presidential elections in the Slovak and Czech Republics. Analele Universităţii din Bucuresti. Seria Stiinte Politice 18 (2): 45–60. (SJR = 0,101)
 • Charvát, Jakub. 2016. From the Principle of Delegation to Search for a Uniform Electoral Procedure: The European Parliament Elections in a Historical Perspective. Analele Universităţii din Craiova. Istorie 21 (1/29): 55–66. (SJR = 0,123)
 • Charvát, Jakub. 2016. Od Duvergera k politice volebních reforem (aneb dva analytické přístupy v současném studiu volebních institucí). In Novák, Miroslav (ed.). Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické nakladatelství, 200–228.
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Business-Firm Parties and Czech Party System after 2010. Politics in Central Europe 12 (3): 83–110.

Vědecký redaktor

 • Bláha, Petr, Havlínová, Ivana, Maškarinec, Pavel, Vojtíšková, Kateřina. 2017. Politická participace: současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj. Ústí nad Labem: Ústečan a Filozofická fakulta Univerzity jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem.

Konferenční příspěvky

(výběr 10 nejvýznamnějších za poslední 3 roky)

 • 2020: Dyskursy politiyczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne (online, 23. a 24. listopadu 2020, příspěvky: „Populismus jako komunikační strategie: případová studie SPD“ a „Mezi lží a manipulací: analýza facebookové komunikace SPD před evropskými volbami 2019“)
 • 2019: 13th ECPR General Conference (Wrocław, Polsko, 3. až 6. září 2019, příspěvek: „The Politics of (Re-)Apportionment of the European Parliament: The Union Law vs. Reality“)
 • 2018: 24th Annual Conference Central European Political Science Association (Banská Bystrica, Slovensko, 13. až 14. září 2018, příspěvek: „Brexit, transnational lists and the (re)apportionment in the 2019 European Parliaments elections“)
 • 2018: VII. Kongres České společnosti pro politické vědy (Praha, 6. až 7. září 2018, příspěvek: „Degresivní proporcionalita, malapportionment a hodnota hlasu v evropských volbách“; předseda panelu)
 • 2018: Výzkum nových politických stran (Ústí nad Labem, 16. dubna 2018, příspěvek: “Krize zavedených stran a noví straničtí aktéři v české politice”)
 • 2018: 8th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny (Craiova, Rumunsko, 23. až 24. března 2018, příspěvek: „Transnational lists in the EP elections: Making the European elections more European?“; Chair of the Plenary Session)
 • 2017: 23rd Annual Conference Central European Political Science Association (Wroclaw, Polsko, 14. až 15. září 2017, příspěvky: „Political Communication in the Digital Age: Methods of Political Communication Research in New Media Environment“ – s Olgou Brunnerovou, a „Cartelization of Party Politics and Rise of Business-firm Parties: Case Study of Czech Party Politics“)
 • 2017: 7th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny (Craiova, Rumunsko, 24. až 25. března 2017, příspěvek: „Single nationwide electoral district, proportionality, and territorial representation: a case study of the Slovak Republic“; Chair of the Plenary Session)
 • 2016: 10th ECPR General Conference (Praha, 7. až 10. září 2016, příspěvek: „New Political Parties and Second Order Elections in the Czech Republic since 2010“ – s Petrem Justem)
 • 2016: 22nd Annual Conference Central European Political Science Association (Ljubljana, Slovinsko, 3. až 4. června 2016, příspěvek: „Business Firm Parties as a New Phenomenon in Czech Politics“ – s Petrem Justem)
 • 2016: Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě (Plzeň, 2. května 2016, příspěvek: „Financování business-firm stran: případová studie Věcí veřejných a ANO 2011“ – s Janem Outlým)
 • 2016: Electoral engineering and competiveness in post-communist Europe (Trnava, Slovenská republika, 21. až 22. dubna 2016, příspěvek: „Temptation of the „Powerful“: the politics of electoral reform in Central Europe in post-transitional period“)

Rigorózní, diplomové a bakalářské práce

(výběr za poslední 3 roky)

 • M. Peterka, Teorie a praxe uzavíracích klauzulí. Případová studie: Státy visegrádské skupiny (rígo, MUP, rok obhajoby 2018)
 • A. Matějková, Parlamentní volební reformy v zemích V4 (DP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • B. Dugová, Marketingová a komunikační strategie hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 (DP, MUP, rok obhájení 2018)
 • A. Hypiusová, Volební kampaně vybraných českých politických stran ve volbách do EP 2014 (DP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • J. Grégr, Proměny českého stranického systému od roku 2010 (DP, MUP, rok obhajoby 2016)
 • J. Kolář, Role Senátu v českém politickém systému: analýza dvaceti let existence (BP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • P. Homza, Komparace volebního systému ČR a SRN (BP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • A. Matějková, Pravidla voleb do EP: srovnání 28 členských států (BP, MUP, rok obhajoby 2016)
 • Š. Neužilová, Moc bezmocných: politická filozofie Václava Havla (BP, MUP, rok obhajoby 2016)

Další aktivity

 • od 2018: šéfredaktor Politologické revue (vydává Česká společnost pro politické vědy)
 • od 2017: člen redakční rady Právnické listy (vydává FP ZČU v Plzni)
 • od 2017: člen redakční rady Politologické revue (vydává ČSPV)
 • od 2016: člen International Advisory Board Revista de Stiinte Politice/Revue des Sciences Politiques (vydává Universitatea din Craiova)
 • od 2015: člen International Advisory Board Annals of the University of Craiova. History/Analele Universităţii din Craiova. Istorie (vydává Universitatea din Craiova)
 • od 2015: člen redakční rady Central European Journal of Politics (vydává FF UJEP v Ústí nad Labem)
 • od 2015: vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy
 • od 2015: člen Česká společnost pro politické vědy
 • od 2014: zástupce vedoucí(ho) Centrum pro studium mediální kultury, Metropolitní univerzita Praha
 • 2015–2017: člen vědecké rady Communication and Media Research Center
 • hodnotitel rukopisů v recenzních řízeních v odborných časopisech: New Media and Society (Jimp), Acta Politologica (JSc), Central European Journal of Politics (Jost), Journal of Nationalism, Memory & Language Politics (JSc), Politics in Central Europe (JSc), Politologický časopis (JSc), Politologická revue (Jost), Politické vedy (Jost)
 • hodnotitel vnitrouniverzitních/vnitrofakultních grantových agentur pro UP v Olomouci, UJEP v Ústí nad Labem, ZČU v Plzni
 • country expert pro mezinárodní výzkumný projekt Populism and Political Parties Expert Survey (projekt realizují: Dr. Maurits Meijers a Dr. Andrej Zaslove, Radboud University, Nijmegen)
 • country expert pro mezinárodní výzkumný projekt Electoral Integrity Project (Prof. Pippa Norris, Harvard University, University of Sydney, Prof. Jorgen Elklit, Aarhus University, Prof. Andrew Reynolds, University of North California, Chapel Hill)