Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

V rámci katedry historie Filozofické fakulty UJEP pracovalo již dlouhá léta specializované pracoviště Dokumentační laboratoř katedry historie, která poskytovala zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost, především v oblasti dokumentace památkových objektů, ediční činnost či pro projekty zaměřené na oral history. 

V průběhu roku 2007 byl vytvořen s Laboratoří geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP společný projekt výrazné kooperace, jehož výsledem bylo dovybavení laboratoře zejména totálními stanicemi a fotogrammetrickými sestavami pro práci v terénu, aby toto pracoviště mohlo samostatně realizovat terénní výzkumy. Projekt směřoval k vytvoření nového společného pracoviště Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, na kterém participovaly Historický ústav AV ČR v. v. i., FF UK v Praze, Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a ČR.

K 1. 10. 2008 bylo Akademickým senátem Filozofické fakulty UJEP schváleno vytvoření Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP, které je v organizační struktuře začleněno pod katedru historii. V čele centra stojí vedoucí, který je podřízen vedoucímu katedry historie.