Sidebar

1
dub, ne
35 Aktuality

Ve dnech 22. 5. - 2. 6. 2016 proběhla v Zahořanech u Litoměřic odborná studentská praxe prvních ročníků Dokumentace památek a Kulturní historie. Během tohoto povinného kurzu byli studenti seznámeni se současnými metodami dokumentace hmotných historických pramenů.

Jako vhodný předmět zájmu posloužil areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, který v posledních letech prochází zajištěním statiky iniciovaným spolkem Pro Zahořany. Areál kostela, zejména pak samotný bezvěžový kostel a samostatně stojící dvoupatrová zděná zvonice, je významným dokladem stavitelství v období raného baroka a tvoří také krajinnou dominantu.

Studenti se konkrétně seznámili s následující metodami. Geodetické měření pomocí totální stanice a geodetické GPS posloužilo k vytvoření digitálního modelu terénu a celkové situace areálu. Pomocí 3D laserových a optických skenerů byly vytvořeny digitální modely některých částí plastické štukové výzdoby v interiéru kostela i zvonice a pískovcového erbu nad portálem hlavního vstupu do kostela. Stavební měření probíhalo dvoufázově. V prvním kroku studenti provedli kritické zhodnocení a případné opravy starší plánové dokumentace. Následně byly pro vytipované části areálu vyhotoveny zcela nové plány, konkrétně půdorysné a svislé řezy zvonice a kaple na severovýchodě areálu. Veškerá plánová dokumentace byla vytvořena v elektronické podobě v prostředí CAD.

Pro hodnotné dveřní a okenní výplně byly vypracovány inventarizační karty, obsahující vedle základní grafické dokumentace i verbální popis, při němž se studenti zdokonalovali v odborné terminologii. Při inventarizaci a tvorbě plánové dokumentace se uplatňovala metoda jednosnímkové fotogrammetrie. Za použití archivních mapových podkladů a přímého pozorování byl studenty vypracován plošný průzkum obce Zahořany. Výstupy plošného průzkumu, inventarizace a 3D skenování byly zapracovány do elaborátů Operativního průzkumu a dokumentace. Výstupy z praxe

Rozhlasový příspěvek rádia Sever Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech

Fotogalerie

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer