Základy humanitních věd - estetika

Forma studia: prezenční
Garant studijního programu: PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

Charakteristika oboru a profil absolventa: Cílem studia je připravit specializované pracovníky pro práci v oblasti kultury a umění. Jejich profesionalita bude vycházet ze široké filosoficko-estetické báze, podpořené orientací na současná řešení teoretických i praktických úkolů estetiky a jiných uměnověd.
Výstupními znalostmi a dovednostmi absolventa jsou orientace v pojmech a základních koncepcích zvolené disciplíny, schopnost aplikovat získané teoretické a praktické znalosti a vědomosti v kulturně uměleckém prostředí, zvláště v masmédiích. Důraz je kladen na regionální specifika. Možnost dalšího vzdělávání v magisterských studiích. Absolventi budou na základě širokého filosficko-estetického a uměnovědného vzdělání schopni rychlé adaptability a flexibility ve zvolené politické či mediální praxi. Vzdělání budou moci absolventi uplatnit v orgánech státní správy nebo médiích všech podob.

Studijní plán (A14)
(pro studenty, kteří zahájili studium od ak. roku 2019/2020)
Studijní plán
• Strutura kreditních bodů:
        • Povinné kurzy (HZhvEs-PK)
                Povinné kurzy: 140 KB
                Cizí jazyk: 2 KB
                Cizí jazyk pro filozofické a politologické předměty: 4 KB
        • Povinně volitelné kurzy (HZhvEs-PVK)
                Povinně volitelné kurzy: 36 KB
        • CELKEM: 180 KB