ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Kontakty

e-mail: peroutka.ujep@seznam.cz
tel.: 475 286 493
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní životopis

 • Obor Katolická teologie na KTF UK, Mgr. 2001, ThLic. 2012.
 • Obor Filosofie na FF UK, Ph.D. 2009.

Odborná specializace

Ve svém filosofickém úsilí vycházím zejména z latinské platónsko-aristotelské tradice a soudobé analytické filosofie. V současnosti se na tomto základě zabývám etikou, konkrétně metaetikou a morální psychologií. Souběžně se věnuji spirituální teologii, zejména tématu meditace.

Výzkum

 • Spoluřešitel: GA AV ČR, IAA 908280801, Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu, 2008–2010.
 • Hlavní řešitel: GA UK, 92610, Tereziánská mystika z hlediska tomistické psychologie, 2010–2012.

Publikační činnost

Monografie

 • David Peroutka: Aristotelská nauka o potencích. Praha, Filosofia, 2010.
 • Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej Tomala: Modality v analytické metafyzice. Praha, Filosofia, 2011.
 • David Peroutka: Tomistická filosofická antropologie. Praha, nakl. Krystal OP, 2012.
 • David Peroutka: Pramen. Vnitřní život podle Terezie z Avily. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2013.
 • David Peroutka: Vnitřní mlčení. Uzdravující cesta meditace. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2022.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • David Peroutka: „Dispositional Necessity and Ontological Possibility“, in: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic. Lukáš Novák, Daniel D. Novotný, Prokop Sousedík, David Svoboda (eds.), Heusenstamm, Ontos Verlag, 2012, str. 195­­-208.
 • David Peroutka: „Svoboda vůle podle Tomáše Akvinského“, in: Svoboda od antiky po současnost. A. Havlíček (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP 2012, str. 54–79.
 • David Peroutka: „Představivost ve scholastice a mystice. Domingo Báñez a Terezie z Avily”, in: Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie. J. Marek, M. Vrabec (eds.), Praha, Togga, 2013, str. 65–85.
 •  David Peroutka: „Tomášova přirozenoprávní teorie v současném pohledu”, in: Přirozená a lidská práva. A. Havlíček (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2013, str. 44–66.
 • David Peroutka: „El centro del alma y la liberación interior según S. Teresa de Ávila“, in: Las Moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. J. Sancho Fermín, R. Cuartas Londoño (eds.), Editorial Monte Carmelo, CITeS– Universidad de la Mística, Burgos, 2014, str. 401–410.
 • David Peroutka: „Kritika neutrálního liberalismu. Nedohledný horizont Charlese Taylora“, in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2015, str. 44–66, str. 118–144.
 • David Peroutka: „Bůh jako morální zdroj“, in: Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Martin Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2016, str. 42–48.
 • David Peroutka: „Přirozený zákon: mezi autonomií a theonomií“, in: Lidská práva a jejich zdůvodnění. A. Havlíček a J. Chotaš (eds.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2017.
 • David Peroutka: „Příčiny Husova odsouzení. Pokus o analýzu“, in: Interpretace a kritika díla Jana Husa. M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, str. 57–70.

Recenzované články

 • David Peroutka: „Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy“, Studia Neoaristotelica, 4, 2007, 1, str. 36–77.
 • David Peroutka: „Existenční predikace“, Filosofický časopis, 57, 2009, 3., str. 375–394.
 • David Peroutka: „Aristotelské pojetí možného“, Studia Neoaristotelica, 6, 2009, 2, str. 265–289.
 •  David Peroutka: „Negativní theologie Tomáše Akvinského“, Reflexe, 2010, 38, str. 3–18.
 • David Peroutka: „Imagination, Intellect and Premotion. A Psychological Theory of Domingo Báñez“, in: Studia Neoaristotelica, 7, 2010, 2, str. 107–115.
 • David Peroutka: „Tomistický antropologický dualismus“, Organon F, 18, 2011, 1, str. 26–39.
 • David Peroutka: „Tomistická psychologie a moderní pojem mysli“, Filosofický časopis, 59 2011, 5, str. 665–688.
 •  David Peroutka: „Sémantika abstraktních pojmů v tomismu druhé scholastiky“, in: Univerzálie ve scholastice, Studia Neoaristotelica – supplementum I, ed. D. Novotný, L. Novák, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2012, str. 193–207.
 •  David Peroutka: „Volontà amante. Un concetto teresiano nella prospettiva tomista“, in: Teresianum - Rivista della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità «Teresianum», 63, 2012, 2, str. 275–294.
 • David Peroutka: „Inhabitace Boha v duši“, Studia Neoaristotelica, 10, 2013, 3, str. 52–71.
 • David Peroutka: „Od Humovy teze k etickému univerzalismu“, Filosofický časopis, 63, 2015, 4, str. 539–560.
 • David Peroutka: „Racionální kompatibilismus“, Studia Neoaristotelica, 12, 2015, 3, str. xxvi–xliv.
  David Peroutka: „Poinsot’s Compatibilism: an Inspiration for Moral Psychology“, Explorations in Late Scholasticism, mimořádné číslo Filosofického časopisu, 2016, str. 9–22.
 • David Peroutka: „Amoris laetitia a rozlišování“, Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 28, 2018, 1–2, str. 135–150.
 • David Peroutka: „Válka spravedlivá a jestřábí: obnovený koncept ‚spravedlivé války‘ a americká péče o svět“, Ergot. Revue pro filosofii a společenské vědy, 2, 2019, str. 7–15.
 • David Peroutka: „Volitelova sebedeterminace v kompatibilistické verzi“, Filosofie dnes. Časopis pro současnou filosofii, 13, 1, 2021, str. 47–70.
 • David Peroutka: „Sjednocení s Bohem v zrcadle literárních a myšlenkových struktur Janova evangelia“ Studia Theologica, 23, 2, 2021.
 • David Peroutka: „Partial Compatibilism: Free Will in the Light of Moral Experience“, Organon F, 29, 2, 2022, str. 2–25.

Příspěvky na mezinárodních konferencích

 • „Dispositional foundation of possibility“, Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, KTF UK a FÚ AV, Strahovský klášter v Praze, 30. 6. – 3. 7. 2010.
 •  „El centro del alma y la liberación interior según S. Teresa de Ávila“, IV. Congreso Internacional Teresiano, CITeS – Universidad de la Mística, Ávila, Spain, 2.–8. 9. 2013.
 • „Vnitřní svoboda podle Terezie z Avily“, Duchovná cesta a jej podoby v literatúre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 13.–15. 5. 2015.
 • „Thomist Compatibilism: a Contribution to the Free Will Debate“, Philosophia perennis: Aristotelian and Scholastic Ideas in Contemporary Analytic Philosophy, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences in association with Voronezh Institute of Practical Psychology, 20.–22. 9. 2019.
 • „A Platonizing Defence of Moral Objectivism“, Second Scholasticism - Analytical Metaphysics - Christian Apologetics, KTF UK, Praha, 27.–29. 10. 2021.
 • „Subordinate and Ultimate Ends in the Ethics of Thomas Aquinas“, Teleology in Aristotelian Tradition, The Department of Philosophy of Palacký University Olomouc in collaboration with the Czech Society for the Study of Aristotle, 6.–8. 10. 2022.
 • „Moral necessity: Freedom when there is no choice“, Possibilities, impossibilities and conflict in ethics, Centre for Ethics, University of Pardubice. 1–2 June 2023.
 • „The Defensive Nature of Just War“, Second international conference of Perpetual Peace Project, FF UJEP, Ústí nad Labem, 9.–10. 11. 2023.