Základy humanitních studií

Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant studijního programu: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Charakteristika programu a profil absolventa: Studijní program má za cíl zprostředkovat studentům odborné znalosti obecného základu humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných humanitních oborů jako sociologie, etika, právo a filozofie či politologie. Zaměření studijního programu, které kombinuje jak teoretické znalosti a obeznámenost s historickým i aktuálním vývojem různých humanitních věd, tak současné přístupy k řešení a aplikaci jejich téma (jež studenty vybaví i řadou praktických znalostí a dovedností), umožňuje rozvoj dovedností kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních oborů. Studenti mají možnost vybrat si mezi modulem Humanitní vzdělanost a modulem Estetika a vědy o umění v jednooborovém studijním plánu, nebo zvolit přípravu na studium učitelství předmětů Občanská výchova a Společenské vědy volbou studia učitelské propedeutiky ve studijních plánech MAIOR/MINOR.
Absolventi jsou schopni systematicky analyzovat a interpretovat společenské jevy a procesy a navrhovat varianty jejich možného řešení. Jsou schopni připravit, provést a vyhodnotit základní empirické výzkumy společenských a politických témat, díky čemuž naleznou široké uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru. Velký důraz je kladen i na získání komunikačních a prezentačních dovedností a jazykovou připravenost, která je nezbytná jak v rámci odborného studia (při samostatné práci se zahraniční odbornou literaturou), tak zejména pro uplatnitelnost na trhu práce.

Přijímací řízení

Studijní plán (A20) Prezenční studium
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (AZHS-PK)
          Povinné kurzy: 144 KB
          Cizí jazyk: 4 KB
      • Povinně volitelné kurzy (AZHS-PVK)
          Povinně volitelný kurz (Typ A): 20 KB
          Povinně volitelný kurz (Typ B): 12 KB
      • CELKEM: 180 KB
 
Studijní plán MAIOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (AZHS-PK MA)
          Povinné kurzy: 78 KB
          Společný základ: 4 KB
          Cizí jazyk: 2 KB
      • Povinně volitelné kurzy (AZHS-PK MA)
          Modul 1 - Odborná specializace: 13 KB
          Modul 2 - Učitelská propedeutika: 10 KB
      • CELKEM: 97 KB 
 
Studijní plán MINOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (AZHS-PK MI)
          Povinné kurzy: 70 KB
      • Povinně volitelné kurzy (AZHS-PK MI)
          Modul 1 - Odborná specializace: 13 KB
          Modul 2 - Učitelská propedeutika: 10 KB
      • CELKEM: 83 KB 
 
Studijní plán (A20) Kombinované studium
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (AZH-PK KS)
          Povinné kurzy: 144 KB
          Cizí jazyk: 4 KB
      • Povinně volitelné kurzy (AZHS-PVK KS)
          Povinně volitelné kurzy (Typ A): 20 KB
          Povinně volitelné kurzy (Typ B): 12 KB
      • CELKEM: 180 KB
 

Poznámky k organizaci studia a studijnímu plánu

Informace pro studenty kombinované formy studia:
 
• Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka je realizována v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní (pátek, sobota). Aktuální rozvrh výuky je vždy zveřejněn na začátku aktuálního semestru v univerzitním studijním systému STAG.
• Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra politologie a filozofie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinované formy studia bakalářského studijního programu Základy humanitních studií.
Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (až 4 KB). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.
Cizí jazyk: Studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra angličtinu a němčinu. Student absolvuje v průběhu studia jazykovou zkoušku úrovně  A. Jazyk A je pro studenta povinný vždy po dobu dvou semestrů (dle rozřazovacího testu – více informací naleznete v sekci Jazykové centrum).