Doktorské studium KGER

Doba: 4 roky (max. doba studia 7 let)

Forma: Prezenční, kombinovaná

Garant: prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od akad. roku 2016/17 doktorský SO „Německá literatura“, který od akad. r. 2020/21 nahrazuje SP „Německá filologie“, v rámci kterého si studující – dle zaměření svého dizertačního projektu – volí profilaci v oblasti německojazyčné literatury nebo germanistické jazykovědy.

Katedra germanistiky v Ústí nad Labem vydává mezinárodně uznávaný odborný germanistický časopis Aussiger Beiträge, zařazený do databáze SCOPUS, a je zapojena společně s Vratislavskou univerzitou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě do mezinárodního projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“.

Studující prezenční formy dostává po dobu 4 let stipendium a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC. Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).

Doktorské studium realizované na KGER

Doktorské studium se řídí těmito platnými směrnicemi a příkazy:

Co musíš udělat, pokud chceš u nás získat doktorát?

Absolvovat magisterský studijní program/obor germanistického popř. filologického zaměření a uspět u přijímacího pohovoru.  Jeho obsahem je odborná rozprava v německém jazyce, ve které  shrneš svůj dosavadní odborný vývoj a představíš projekt své budoucí disertační práce. Vítány jsou zejména výzkumné záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry popř. i interdisciplinární přesahy (blíže viz Přijímací řízení KGER).

Stačí včas odeslat elektronickou přihlášku a zaslat nebo osobně zanést na studijní oddělení FF UJEP následující podklady:

  1. kopii magisterského diplomu a Diploma Supplementu (netýká se absolventů UJEP)
  2. tabulkový životopis v německém jazyce, popř. další relevantní podklady (dokládající např. tvou publikační nebo projektovou činnost)
  3. exposé plánovaného dizertačního záměru v německém jazyce v rozsahu cca 5 stran včetně seznamu odborné literatury (téma doporučujeme předem konzultovat s garantem programu)

POZOR: Životopis a exposé je potřeba zaslat zároveň elektronicky na emailovou adresu garanta DS!

O čem to vlastně je?

Cílem doktorského studia „Německá filologie“ je připravit tě pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii svého oboru (dle své profilace buď v německojazyčné literatuře, nebo v germanistické jazykovědě), naučíš se samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích, získáš zkušenosti v projektové a publikační činnosti, ověříš si mj. i své pedagogické schopnosti. Součástí studia je i studijní pobyt nebo stáž v zahraničí.

V čem je toto doktorské studium specifické?

Vítány jsou dizertační záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry, která se v oblasti literárněvědné specializuje na interkulturní a migrační literaturu, německojazyčnou literaturu z Čech a na témata reflektující specifikum severočeského regionu, v oblasti jazykovědné pak na srovnávací a textovou lingvistiku, jazyk masmédií nebo frazeologii.

Jaké získáš znalosti a kompetence?

Prohloubíš své znalosti v daném oboru dle zvolené profilace v oblasti německojazyčné literatury nebo germanistické jazykovědy, naučíš se vědecky samostatně pracovat, provádět vědecký výzkum a prezentovat výsledky své tvůrčí práce na domácím i mezinárodním fóru. Už během studia navážeš kontakty s domácími i zahraničními odborníky, zabývajícími se podobnou tematikou a získáš cenné podněty nejen pro svou vědeckou práci, ale i pro svou další životní dráhu.

Čím budeš, až dostuduješ a kde se uplatníš?

Se získaným titulem „Ph.D.“ (za jménem) budeš mít ty nejlepší předpoklady pro vědeckou dráhu a působení všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí tvého oboru, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se dobře uplatníš ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské nebo publicistické, při práci v médiích nebo ve státní a veřejné správě. Jako vysokoškolský učitel budeš mít ty nejlepší předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.