Sidebar

5
dub, ne
30 Aktuality

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Název projektu: Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií

Posláním programu ERASMUS+ je podpořit  mezinárodní spolupráci na inovacích a výměně osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mládeže. V projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“ se jedná o strategické partnerství mezi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (řešitel), Vratislavskou univerzitou a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (spoluřešitelé). Cílem projektu je sdílení a vzájemná výměna zkušeností v doktorských studiích germanistického zaměření, realizovaných na zúčastněných univerzitách, jejich postupná inovace a celková podpora dalšího rozvoje směřující k internacionalizaci a prohloubení vzájemné spolupráce mezi participujícími univerzitami na evropské úrovni.

V rámci projektu jsou realizovaná transnacionální setkání, workshopy pro vyučující zapojené do výuky doktorských studií a mezinárodní kolokvia pro doktorandy, jejichž výstupy budou publikovány ve dvou sbornících, vydaných v německém nakladatelství Universitätsverlag Leipzig.

Vybrané realizované aktivity

Ku příležitosti 2. transnacionálního pracovního setkání dne 8. 3. 2019 v Ústí nad Labem byli členové projektového týmu přijati proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP, Mgr. Davidem Tomíčkem, Ph.D.