Sidebar

26
lis, čt
33 Aktuality

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Název projektu: Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií

Cílem projektu, který je výsledkem strategického partnerství mezi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (řešitel), Vratislavskou univerzitou a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (spoluřešitelé), je sdílení a vzájemná výměna zkušeností v doktorských studiích germanistického zaměření, realizovaných na zúčastněných univerzitách, jejich postupná inovace a celková podpora dalšího rozvoje směřující k internacionalizaci a prohloubení vzájemné spolupráce mezi participujícími univerzitami na evropské úrovni.

Součástí projektu jsou pravidelná transnacionální setkání a realizace workshopů pro vyučující zapojených do výuky doktorských studií na partnerských univerzitách. Pro doktorandy jsou pak pořádána mezinárodní doktorská kolokvia s účastí domácích i zahraničních expertů.  

Jako výstup projektu jsou plánovány publikace dvou sborníků s příspěvky doktorandů participujících univerzit v německém nakladatelství Universitätsverlag Leipzig, a to v rámci nově založené ediční řady „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“.

Vybrané realizované aktivity

Ku příležitosti 2. transnacionálního pracovního setkání dne 8. 3. 2019 v Ústí nad Labem byli členové projektového týmu přijati proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP, Mgr. Davidem Tomíčkem, Ph.D.