Historické vědy - České dějiny

Studijní program: P 7105 – Historické vědy
Studijní obor: České dějiny
Garant studia: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Koumarová (michaela.koumarova@ujep.cz)

Přednášky

Rozcestník

Podmínky přijetí

 • Uchazeč musí být absolventem magisterského studia v oblasti historických věd.
 • Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava (v případě cizího státního příslušníka v jazyce anglickém nebo německém), která na základě dokladu o vlastní tvořivé práci uchazeče (zejména diplomová práce, příp. publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oboru a jeho schopnosti komunikace alespoň v jednom cizím jazyce.
 • Uchazeč v rámci rozpravy zároveň představuje projekt disertační práce (projekt disertační práce přikládá uchazeč v písemné podobě o rozsahu 1 – 5 stran k přihlášce do studia) a obhajuje jeho potřebnost, metody, začleňuje ho do kontextu současného bádání.       
 • Přijímací komise prověřuje předpoklady uchazeče ke studiu, potřebnost a reálnost naplnění výzkumného úkolu v rámci doktorské práce a také jazykovou kompetenci uchazeče; s důrazem na znalost němčiny, eventuálně dalšího cizího jazyka.

Průběh studia

 • Potvrzení studijního pobytu
 • Standardní doba studia je tři/čtyři roky, maximální doba studia sedm let.
 • Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem studenta, který po projednání se studentem navrhuje školitel a schvaluje oborová rada. Individuální studijní plán studenta stanovuje náplň studijních etap (přednášky, kursy, semináře), příslušné atestace a zaměření jeho vědecké práce.
 • Individuální vzdělávací plán ke stažení
 • Atestace:

Cizí jazyk A, Cizí jazyk B

Zkoušku zajišťuje Centrum jazykové přípravy – Mgr. Martin Škvára

Požadavky ke zkoušce

Zkoušený je schopen komunikovat v daném jazyce na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Doktorand zvládne sebeprezentaci v daném jazyce, je schopen souvisle hovořit o svém oboru a problémech, které studuje. Zároveň dokáže prezentovat svou disertační práci a umí číst a překládat odborné texty v daném oboru.

Textové podklady ke zkoušce

 • anotace doktorandské práce v příslušném jazyce (rozsah cca 1800 znaků – jedna normostrana)
 • prostudovaný odborný text nebo soubor textů v daném jazyce (cca 200 stran)
 • Power-pointová prezentace doktorandské práce (lze použít i jiný prezentační software, nicméně je třeba SW zajistit, např. z webu, vlastního notebook atp.)

Průběh zkoušky

 • ústní sebeprezentace doktoranda
 • ústní představení klíčových problémů daného oboru
 • ústní prezentace doktorandské práce s oporou softwarové prezentace
 • rozhovor o tématech týkajících se doktorandského projektu
 • čtení a překlad komisí vybrané části odborného textu (maximálně jedna strana)

Dějiny filozofie a vzdělanosti

 • Student svůj návrh nejdříve prokonzultuje se školitelem.
 • Student posléze projedná návrh na setkání s garantkou studijního programu prof. Hrubou a prof. Fukalou (svoláváno několikrát do roka), na této schůzce budou studentovi sděleny formální požadavky s termínem odevzdání (konec dubna či konec června daného akademického roku).
 • Po odevzdání práce na oddělení vědy rozhodne prof. Hrubá, prof. Fukala o tom, kdo vypracuje posudek (předepsaný formulář).
 • Zkouška bude komisionální, komise bude zasedat ve složení: prof. Hrubá, prof. Fukala, dr. Tomíček a školitel.

Základním cílem je především formou konzultací a samostatné písemné práce doktorandů prokázat schopnost nahlédnout téma doktorské práce v širším filosofickém kontextu. Předpokladem pro takové uchopení problematiky je orientace v dějinách filosofie, na jejímž základě je možné se soustředěněji věnovat filosofickému pozadí historických témat. Výsledkem ověřované písemné práce tedy je schopnost vnímat historická témata v souběhu s relevantním filosofickým kontextem.

V zimním semestru akademického roku 2019/2020 lze řádně zkonzultovanou práci v rozsahu 10-15 normostran odevzdat do 15. prosince. Zkouška se uskuteční v v zkouškovém období příslušného semestru. Termín bude zveřejněn.

pdf Vybrané základní tituly k prostudování

Metodologie a historiografie

Garance: Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Podle časového zaměření doktorského projektu doktorandi a doktorandky procházejí konzultacemi, kolokvii a přednáškovými cykly, které jsou zaměřeny především na problematiku metodologie a historiografie pro dané období (interpretace pramenů, metodologické a historiografické problémy, kontext vývoje českých dějin a problémové okruhy historického vývoje atd.) Rámcově má zaměření všech tematických bloků podobnou strukturu, jedná se o bloky zaměřené na středověk, raný novověk, 19. a 20. století.  Atestace probíhá formou ústní komisionální zkoušky, během které doktorandi a doktorandky prokážou znalost dějin české a evropské historiografie s přihlédnutím k vývoji metodologického přístupu k výkladu dějin. Podstatný důraz je položen na soudobou historiografii (20. století) a její hlavní metodologické koncepty, včetně znalostí předních osobností oboru a jejich přínosu. V rámci zkoušky se předpokládá i brilantní schopnost interpretce literatury k tématu disertační práce. 

Před zkouškou je nutné konzultovat se školitelem a garantem (prof. Fukala).  

pdf Vybrané základní tituly k prostudování

České dějiny

Podle časového zaměření doktorského projektu doktorandi a doktorandky procházejí konzultacemi, kolokvii a přednáškovými cykly, které jsou zaměřeny především na problematiku výzkumu a především aktuální trendy ve výzkumu a metodologii aktuální pro dané období. Rámcově má zaměření všech tematických bloků podobnou strukturu, jedná se o bloky zaměřené na středověk, raný novověk, 19. a 20. století.  Atestace probíhá formou ústní komisionální zkoušky. Doktorandi a doktorandky prokážou rozhled po historiografickém, heuristickém, teoretickém, metodologickém a obsahovém půdorysu bádání o českých dějinách. Zkouška je taktéž zaměřena na ověření rozhledu po politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějinách. Předpokladem je orientační znalost literatury k jednotlivým tématům a schopnost vyložit odlišnosti v přístupu ke starším a novějším, resp. moderním či soudobým dějinám. 

pdf Vybrané základní tituly k prostudování

Ukončení studia

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška prověří detailní teoretický, metodologický, historiografický a obsahový rozhled doktorandů a doktorandek po klíčových tématech českých a středoevropských dějin od středověku do současnosti. Část zkoušky tvoří odborná rozprava o širším kontextu disertačního tématu. V rámci zkoušky je též projednávána publikační a recenzní činnost v souvislosti s tématem doktorské práce a pedagogické působení na pracovišti.

V rámci státní doktorské zkoušky musí student prokázat zvládnutí teoretických základů oboru a znalosti z oblastí doktorského studia, včetně metodologických východisek vědecké práce. Obsah státní doktorské zkoušky vychází zejména z tématu disertační práce a individuálního studijního plánu studenta.

Disertační práce

Předložení disertační práce

 • Disertační práce je výsledkem řešení vědeckého problému specifikovaného v doktorském projektu a jasně formulovaného v rámci práce. Prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Musí obsahovat původní výsledky, uveřejněné či připravené k uveřejnění.
 • Podmínkou připuštění k obhajobě disertační práce je úspěšné složení Státní doktorské zkoušky a splnění všech studijních povinností předepsaných Individuálním studijním plánem.
 • Disertační práce jsou přijímány v českém jazyce, s předchozím souhlasem předsedy oborové rady lze práci podat i v jiném jazyce.
 • Jako podklad pro zahájení řízení k obhajobě disertační práce doktorand odevzdává:
 • Disertační práci ve 4 výtiscích a v elektronickém souboru formátu *.pdf.
 • Autoreferát disertační práce ve 4 výtiscích a v elektronickém souboru formátu *.pdf dodaným na oddělení vědy. Autoreferát musí být doplněn přehledem použitých pramenů a nejdůležitějších položek použité literatury.
 • Žádost o odložení zveřejnění práce ve dvou vyhotoveních.
 • Jako podklad pro zahájení řízení k obhajobě disertační práce odevzdává školitel doktoranda:
 • Posudek, ve kterém se explicitně vyjádří k původnosti předkládané práce, novým vědeckým poznatkům, které obsahuje, a ke splnění všech požadavků a náležitostí disertační práce. Posudek musí obsahovat doporučení k obhajobě.
 • Zprávu o průběhu studia doktoranda, která okomentuje splnění studijního plánu doktoranda, jeho vědecko-výzkumné a publikační aktivity, zapojení do výuky a dalších aktivit pracoviště, zhodnotí celkově průběh studia.
 • Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP zajistí vypracování dvou odborných posudků poté, co návrh oponentů projedná a schválí oborová rada příslušného doktorského studia. 
 • Disertační práce se odevzdává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia.  
 • Před odevzdáním 4 výtisků disertační práce na Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP je doktorand povinen vložit její elektronickou verzi do IS STAG, stejně jako základní údaje o práci včetně klíčových slov v českém (popř. německém) a anglickém jazyce.
 • Při odevzdání povinných výtisků disertační práce na Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP je vyplněn formulář Přihláška k obhajobě disertační práce.   
 • Pokud doktorské studium probíhá pod dvojím vedením disertační práce („cotutelle“), je povinností každého doktoranda, aby si před odevzdáním práce zkontroloval, zda je jeho smlouva o dvojím vedení disertační práce platná (tzn. zda již neuplynula doba, kterou smlouva předpokládá pro ukončení studia) a zda jsou platné případné dodatky o prodloužení jejího trvání či o jiné změně. Doktorand rovněž odpovídá za soulad obsahu smlouvy a jeho disertační práce (např. název práce, jazyk vypracování, místo obhajoby apod.). V případě, že smlouva nebude platná či nebude obsahově odpovídat odevzdané disertační práci, nemusí být doktorand připuštěn k obhajobě v rámci dvojího vedení.

Náležitosti disertační práce

pdf Náležitosti disertační práce

Obhajoba disertační práce

 • Termín obhajoby (včetně místa konání) stanoví děkanka na návrh předsedy oborové rady. O datu a místu konání obhajoby je doktorand vyrozuměn elektronicky prostřednictvím emailové adresy uvedené v STAG, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním. Termíny obhajob disertačních prací jsou uveřejněny na úřední desce FF UJEP.
 • Z obhajoby je možné se omluvit – podmínky stanoví příkaz děkanky FF UJEP v Ústí nad Labem č. 42/2019
 • Posudky oponentů a vyjádření školitele jsou k dispozici v IS STAG nejpozději 15 dnů před obhajobou disertační práce. 
 • Doktorand má právo na jeden opravný termín.

Průběh obhajoby

 • Obhajoba disertační práce je veřejná.
 • Obhajobu zahajuje a po celou dobu její průběh řídí jmenovaný předseda komise.
 • Školitel představí doktoranda a seznámí přítomné s průběhem doktorandova studia.
 • Doktorand přednese stručné teze své práce (možno i formou PC prezentace) v rozsahu cca 20 min.
 • Oponenti přednesou podstatný obsah svých posudků.
 • Doktorand reaguje na posudky oponentů.
 • Následuje diskuse, při níž doktorand odpoví na všechny dotazy, zaujme stanovisko ke všem podnětům členů komise, školitele i oponentů.
 • Obhajoba pokračuje neveřejnou částí (bez přítomnosti uchazeče a veřejnosti) včetně hlasování komise o klasifikaci.
 • Vyhlášení výsledku obhajoby je veřejné.
 • V případě, že byla obhajoba klasifikována neprospěl, má doktorand možnost (s přihlédnutím k délce maximální doby studia) práci přepracovat dle doporučení komise pro obhajobu a oponentských posudků a k obhajobě se znovu přihlásit. Obhajoba v opravném termínu se může konat nejdříve za 6 měsíců od obhajoby předcházející.

Témata disertačních prací

pdf Témata disertačních prací jsou koncipována v kontextu s koncepčními a metodologickými trendy současné historiografie v rámci doktorských projektů, které posuzuje oborová rada. Cíleně jsou orientována především do oblasti česko-saského, resp. česko-německého výzkumu s důrazem na region severních a severozápadních Čech, kde leží vědecko-výzkumná činnost katedry historie FF UJEP. Zaměření tímto směrem není chápáno jako regionálně omezující, naopak otevírá možnost komparace s jinými příhraničními regiony a možnost komparace v rámci středoevropského prostoru obecně. Doktorské projekty mohou zahrnovat širokou chronologickou škálu od středověku až po nejnovější dějiny a mohou být koncipovány i s mezioborovými přesahy, např. směrem ke kulturním dějinám.

Přehled školitelů

Zápisy z jednání Oborové rady DSP Historické vědy