Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

hruba_1.jpgKontakty

e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
tel.: 475 286 445 (6444 sekretariát)
kancelář: A 205

Odborné zaměření výzkumné a pedagogické činnosti

Starší české dějiny, zejména problematika výzkumu kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřena též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu. Přednášky ke starším českým dějinám v bakalářském stupni studia a specializační přednášky v magisterském návazném stupni. Vedení historických proseminářů, seminářů a tematicky zaměřených povinně volitelných kurzů. Vedení bakalářských a magisterských prací (úspěšně odvedeno přes 100 kvalifikačních prací). Garance doktorského studia, realizace výuky a konzultací v rámci doktorského studia, vedení doktorských prací. Podíl na atestacích (předsednictví komisí pro státní zkoušky (BC, MGR.), státní rigorózní i doktorské zkoušky.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980 1984 – gymnázium Žatec
 • 1985 1990Mgr., Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
  obor dějepis-český jazyk a literatura
  (kvalifikační práce Odraz každodenního života lounských měšťanů rudolfínské doby ve světle inventářů pozůstalostí)
 • 2001 PhDr., rigorózní řízeníKatedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické
 • 2001 Ph.D., státní doktorská zkouška naKatedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické
  (kvalifikační práce „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době)
 • 2009 Doc., habilitační řízení na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny
  (kvalifikační práce Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu novověku)
 • 2018 Prof., řízení ke jmenování profesorkou na FF Univerzity Pardubice

Akademická praxe

 • 1984 1985 učitelka dějepisu na 10. ZŠ v Mostě
 • 1991 1990 stáž na katedře historie PF v Ústí nad Labem
 • 1991 1993 asistentka na téže katedře (od 1991 na PF UJEP)
 • 1993 – odborná asistentka na téže katedře (2005 – 2006 katedra na Ústavu humanitních studií UJEP, od 2006 dosud katedra na FF UJEP)
 • 2009 – docentka na katedře historie FF UJEP
 • 2002 2015 vedoucí katedry historie (postupně na PF, ÚHS a FF UJEP)
 • 2005 2006 ředitelka Ústavu humanitních studií UJEP
 • 2006 2011 děkanka FF UJEP
 • 20112015 proděkanka FF UJEP pro rozvoj a informatizaci
 • 2015 – dosud děkanka FF UJEP

Členství ve vědeckých, správních, oborových, redakčních radách

 • Rada ministra kultury České republiky pro vědu a výzkum (členka), od roku 2008
 • Vědecká rada UJEP (členka), od roku 2005 (s přestávkou III –VIII/2015)
 • Vědecká rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (členka), od roku 2016
 • Vědecká rada FF UJEP (předsedkyně), od roku 2006
 • Vědecká rada FF Univerzity Pardubice (členka), od roku 2007
 • Vědecká rada FF UK v Praze (členka), od roku 2014-2018
 • Vědecká rada Národního památkového ústavu – ú. o. p. Ústí nad Labem (členka), od roku 2008
 • Správní rada Historického ústavu, v. v. i. (místopředsedkyně), od roku 2011 dosud
 • Správní rada Collegia bohemica o.p.s. (2016-2011, 2015- dosud)
 • Správní rada Imunologické společnosti s.r.o. (členka), od roku 2011
 • Oborová rada DSP Historické vědy, obor České dějiny (FF UJEP), předsedkyně
 • Oborová rada DSP Antropologie, obor Antropologie (FHS UK Praha),
 • Členka Felow Centra medievistických studií
 • Redakční rada Ústeckého sborníku historického (členka), od roku 2009
 • Redakční rada Documenta pragensia (členka), od roku 2010
 • Redakční rada Monumentorum custos (členka), od roku 2009
 • Wnuczki pandory (členka), od roku 2016
 • Kwartalnik kultury materialnej (členka), od roku 2017

Členství v profesních organizacích

 • Národní komitét historiků ČR (členka výboru 2005-2017)
 • Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872 (členka výboru 2001 -2015, od VI/2017)
 • Společnost pro dějiny Němců v Čechách (členka od 1999)

Projektová činnost

Vědecké projekty

 • MSM 134300002 - Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí - regionálně orientovaný výzkum na PF - dílčí projekt Dokumentace a ochrana kulturního dědictví v severozápadních Čechách - venkovská sakrální architektura a drobné nemovité památky v krajině, spoluřešitelka (1999 – 2004)
 • GAČR 408/01/0092 - Gotika v severních Čechách; spoluřešitelka (2001-2003)
 • GAČR 404/04/0261 - Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech, řešitelka, 2004–2006
 • GAČR 404/09/0214 - Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR I., řešitelka, 2009–2011
 • GAČR P 409/12/0546 - Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (14591620), spoluřešitelka projektu na FF UJEP, hlavní řešitel prof. Jan Royt (na FF UK), 2012–2014
 • GAČR – 13-09254S - Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR II, spoluřešitelka projektu za FF UJEP, hlavní řešitelka doc. Ebelová (FF UK), 2013-2015

Rozvojové projekty

1999 - 2002

FRVŠ Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech (řešitelka)
FRVŠ Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech II (řešitelka)
FRVŠ Renesanční zámecké inventáře jako pramen ke kulturním dějinám (řešitelka)
FRVŠ Příprava studijního textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I (řešitelka)
FRVŠ Příprava studijního textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I (řešitelka)
FRVŠ Měšťanské elity v královských městech severozápadních Čech I (řešitelka)

2002 - 2004 RP MŠMT Podpora realizace odborného studia Kulturně historická regionalistka (řešitelka)

2005 MŠMT RP č. 293 Rozvoj nové struktury a modulární skladby studijních programů na PF, UPV a ÚHS UJEP (řešitelka)

2006 MŠMT RP č. 193 Realizace a rozvoj nových strukturovaných studijních programů na Ústavu humanitních studií UJEP jako podpora Dlouhodobého záměru a transformace UJEP (řešitelka)

2007 - 2008 MŠMT RP Podpora doktorského studia na FF UJEP (řešitelka)

2006 - 2008 MŠMT ESF CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430 Inovace a rozvoj studijních programů na nově založené Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (řešitelka)

2009 - 2012 MŠMT OP - VK CZ.1.07/2.3.00/09.0168 A POTENTIA AD ACTUM Od možnosti ke skutečnosti (řešitelka)

2012 - 2015 MŠMT OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0285 Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (řešitelka)

2009 - 2012 MŠMT OP VK IpnCZ.1.07/2.2.00/28.0115 Q - Ram. Národní kvalifikační rámec terciárního (spolupráce – vzdělávací oblast Historické vědy)

2009 - 2012 Cíl 3 – MMR 100011485 Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí (řešitelka)

2011 - 2014 MŠMT VaVpI  - CZ.1.05/4.1.00/04.0141 Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP (řešitelka)

2012 - 2015 MŠMT OP VK - CZ.1.07/2.3.00/30.0062 Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně (řešitelka na FF)

2017 - 2022 MŠMT OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce (podíl na K09 -  Hodnocení kvality)

Publikační činnost

Knihy

 • Michaela Neuderová (Hrubá), Peruc a okolí v proměnách času, 1. vydání, Ústí nad Labem 1998.
 • Michaela HRUBÁ, Peruc a okolí v proměnách času, 2. rozšířené vydání, Ústí nad Labem 2000.
 • Michaela HRUBÁ, Peruc a okolí v proměnách času, 3. rozšířené vydání, Ústí nad Labem 2008.
 • Michaela HRUBÁ, „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“ Pozůstalostní agenda a praxe královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době“, AUP Phil. et Hist. V, Studia Historica V,  Studia Monographia II, Ústí nad Labem 2002.
 • Michaela HRUBÁ, „Zvonění na sv. Alžbětu.“ Normy a sociální praxe v životě měšťanek raného novověku, Praha 2011.

Kapitoly v knihách

 • Michaela HRUBÁ, Nižší šlechta předbělohorských Čech a její korespondence (Místo doslovu), in: PetrMareš, Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústí nad Labem 2000, s. 132-145.
 • Michaela HRUBÁ, Libri Civitatis Litomericensis (1341)-1562. Nejstarší městská kniha a její vztah k písemnostem v Litoměřicích od 11. do 16. století, in: Městská kniha Litoměřic (1341) -1562 v kontextu písemností městské kanceláře, (= Libri civitatis III.), Barbora Kocánová, Jindřich Tomas (edd.) a kol., Ústí nad Labem 2006, s. 9-31 (spolu s Jindřichem Tomasem).
 • Michaela HRUBÁ,Sexuální delikty v českých městech 16. století z genderového pohledu, in: Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kol., Sexuální trestné činy včera a dnes, Ostrava 2014, s. 87-101.
 • Michaela HRUBÁ, Historické předpoklady kulturních kontaktů na česko-saské hranici, In: Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 11-13.
 • Michaela HRUBÁ, Historical Context, In: Aleš Mudra – Michaela Ottová (edd.), (Art)without borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250 -1550), Praha 2014, s. 13 -21.
 • Michaela HRUBÁ, Severozápadní a severní Čechy na sklonku středověku, in: Jan Royt, Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách v letech 1340–1550, Praha 2015, s. 15-23
 • Michaela HRUBÁ, Milešov a Kaplířové ze Sulevic, in: J. Pátek a kol., Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 53-62
 • Michaela HRUBÁ, Milešov and the Kaplíř Clan of Sulevic, in: J. Pátek a kol., Milešov in the Medieval and Modern Era, Ústí nad Labem 2015, s. 53-62
 • Michaela HRUBÁ, Země na hranici i bez hranic; Krušnohoří a pražské centrum na konci středověku; Koldicové, Páni z Bergova, Litoměřice, Zajícové z Hazmburka, Ústí nad Labem, Listiny krále Vladislava Jagellonského pro město Ústí nad Labem, Vartenberkové, Páni ze Salhausenu, Sokolové z Mor, Šumburkové, Rýzmburkové, Horní města v Krušnohoří a počátky reformace, In: Jan Klípa - Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří 1350-1550, Praha 2016, s. 36 -40; s. 125 -129; s. 173 – 177; s. 221; s. 261 -263, s. 268, s. 306, s. 329, s. 360, s. 562, s. 642, s. 647 – 649.
 • Michaela HRUBÁ (spolu s Lenkou Bobkovou), Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, In: Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků. Výstava k 700. výročí narození Karla IV., Litoměřice 2016, s. 11 - 45.
 • Michaela HRUBÁ, Historie Krušnohoří mezi středověkem a raným novověkem; Tradice horního práva v českých zemích a právní rámec těžby v Krušných horách, In: Michaela Hrubá – Jan Royt – Michaela Ottová (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko - saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Praha 2016, s. 13 – 52.
 • Michaela Hrubá, Ženy očima Mikuláše Dačického z Heslova, in: Gender Studies - to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017, s. 9 – 24
 • Michaela Hrubá, V zajetí rodu aneb život Lidmily z Lobkovic (1580-1602), in: Josef Hrdlička, Pavel král, Rostislav Smíšek (edd.) Symbolické jednání v kultuře raného novověku, Praha 2019, s. 212 - 225.

Články

 • Michaela Neuderová (Hrubá), Život a dům Mistra Adama Cholossia Pelhřimovského,  písaře královského města Loun, Opera Historica I., Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 1991, s. 129-147.
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Domácnosti lounských měšťanů v předbělohorskédobě, (Příspěvek ke studiu inventářů pozůstalostí), in: Česká města v 16. - 18. století, Opera  Instituti Historici Pragae, C - Miscellanea - 5, 1991, s. 245-251.
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Život předbělohorské šlechty na Lounsku z pohledu  pramenů městské provenience, in: Život na šlechtickém sídle v 16. - 18. století, AUP Phil. et Hist.I, Studia Historica I, 1992, s. 65-74.
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Inventář pozůstalosti jako pramen ke studiu ženy, Documenta Pragensia 13, 1996, s. 153-163
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Ke komunikaci Apelačního soudu a městských hrdelních soudů v pobělohorských Čechách, in: Hrdelní soudnictví v českých zemích v 16. - 18. století, 1996, s. 119-132 (spolu s L. Kuthanovou)
 • Michaela Neuderová (Hrubá), „Cestování“ drobné šlechty v předbělohorských Čechách, in: Cesty a  cestování v dějinách  společnosti, AUP Phil. et Hist. III, Studia Historica II, 1997, s. 215-219
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Dvě lobkovické rezidence na konci 16. století, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), 1997, s. 150-165.
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Jiří Popel z Lobkovic jako zástavní pán  mělnického panství, in: Vlastivědný sborník Kralupska V/1-2, Lobkovický sešit, 1998, s. 60- 73.  
 • Michaela Neuderová (Hrubá), „Item ve velkém fraucimoře před Lusthausem se nachází ...“ Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách, in: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera Historica 7, 1999, s. 163-199
 • Michaela Neuderová (Hrubá), Jiří Popel z Lobkovic a prostředky  rekatolizace na sklonku 16. Století (Příspěvek k dějinám rekatolizace v severozápadních Čechách), Ústecký sborník historický 1999, Ústí nad Labem 2000, s. 132-144.
 • Michaela Hrubá, Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, in: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Documenta Pragensia 18, 2000, s. 27-49.
 • Michaela Hrubá, Možnosti studia předbělohorských testamentů a inventářů pozůstalostí v královských městech severozápadních Čech, in: M. HRUBÁ (red.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34
 • Michaela Hrubá, Ein Renaissancehaus in Nordwestböhmen im Licht der schriftlichen Quellen städtischer Provenienz, in: Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum, Ústí nad Labem-Pirna 2000, s. 67-77.
 • Michaela Hrubá, Pozůstalostní agenda královských měst severozápadních Čech jako pramen k poznání  renesančního sochařství a malířství, in: M. Hrubá – P. Hrubý (red.) Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 53-87.
 • Michaela Hrubá, Měšťanské elity královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, in: J. JUROK (red.) Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci, Příbor 2001, s. 125-145.
 • Michaela Hrubá, Prominentní exulant Vilém Vchynský a osudy jeho majetku v severozápadních Čechách, in: M. HRUBÁ (ed.) Víra nebo vlast ? - Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 210-222.
 • Michaela Hrubá, Renesansowe rezydencyje szlachty w północno-zachodnich Czechach w świetle inwentarzy majątkowych,Kwartalnik historii kultury materialnej 2001/1-2, s. 59-80.
 • Michaela Hrubá, Sakrální architektura v severozápadních Čechách - možnosti záchrany a využití zanikajících staveb (Dosavadní výsledky dokumentační práce studentů KH PF UJEP v Ústí nad Labem), in: New Uses for Old Churches - Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002, s. 78-85.
 • Michaela Hrubá, Pozůstalostní písemnosti v rámci městských pramenů nesporné soudní agendy a jejich právní zakotvení, in:Michaela HRUBÁ – Jaromír Homolka – Petr Hrubý – Michaela Ottová (red.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I, Ústí nad Labem 2002, s. 203-224
 • Michaela Hrubá, Možnosti výzkumu měšťanských elit v prostředí královských měst severozápadních Čech,in: Pražské měšťanské elity středověku a raného novověku, Documenta Pragensia 22, 2004, s. 193-210
 • Michaela Hrubá, Donátoři bratrstev v prostředí královských měst severozápadních Čech v raném novověku. In: Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby (= III. pardubické bienále, 29. – 30. dubna 2004), Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Pardubice 2005, s. 142–148.
 • Michaela Hrubá – Jan Royt, Gotika v severních Čechách, In: Michaela Hrubá – Jaromír Homolka – Petr Hrubý – Michaela Ottová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti III, Ústí nad Labem 2004, s. 13-30.
 • Michaela Hrubá, Jagellonská doba v dějinách měst na severu Čech – doba známá i neznámá, in: Doba jagellonská v českých zemích 1471-1526, Sborník katolické teologické fakulty UK, Dějiny umění – historie I., Praha 2005, s. 55-65
 • Michaela Hrubá, Pstruzi na císařský stůl Rudolfa II. (Spor o pstruhové vody na mělnickém pantsví), Documenta Pragensia XXIV., 2005, s. 251 – 259.
 • Michaela Hrubá, Předzvěst nepokojných let. Spory zástavního pána Jiřího Popela z Lobkovic s mělnickými, Confluens 1, 2005, s. 42-50.
 • Michaela Hrubá, Öffentliche Baumaßnahmen in Städten aus der Sicht bürgerlicher Testamente der Frühneuzeit (an Beispielen von Leitmeritz, Laun und Saaz), in: Tagung Historischer Haus- und Stadtbau im Böhmisch-Sächsischen Raum, Tagungsband 2000, Pirna 2005, s. 35-50.
 • Michaela Hrubá, Možnosti (a limity) studia měšťanských testamentů 15. a 16. století na příkladu měst severozápadních Čech, in: Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití, Praha 2006, s. 29-39
 • Michaela Hrubá, Čest a nevinna pohlaví ženského aneb dobré důvody pro uzavření sňatku v Čechách 16. století, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 451-457
 • Michaela Hrubá – Royt, J., Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur Kűnstlerisch-historischen Entwicklung, in: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschft in Sachsen und Tschechien, Chemnitzer Europastudien, Band 5, 2007, s. 159-165
 • Michaela Hrubá, Erbovní měšťané – „urozená“ vrstva předbělohorských českých měst? (Životní styl erbovních rodin na příkladu Mrázů z Milešovky v Litoměřicích), in: V komnatách paláců v ulicích měst, Praha 2007, s. 245–259
 • Michaela Hrubá, Kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem (14381514) v kontextu studia městských knih v severozápadních Čechách, in: Ve znamení zemí České koruny, Praha 2007, s. 648– 656
 • Michaela Hrubá, „ …na sladovně velká hromada sladu formanskýho…“ Rodiny a domácnosti příslušníků potravinářských řemesel v předbělohorských královských městech severozápadních Čech (z pohledu pozůstalostních pramenů), in: „Dobrou chuť velkoměsto“ (Documenta Pragensia 25), 2007, s. 171–181
 • Michaela Hrubá, Sňatek a zabezpečení nevěsty ve světle pramenů předbělohorských měst, in: Oznamuje se láskám našim … Aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Sborník z konference konané 13. – 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2007, s. 19–27
 • Michaela Hrubá, „Maje proti Turku vytáhnouti…“ (Poslední vůle litoměřických měšťanů z roku 1594), in: Per saecula ad tempera nostra 2, Sborník k životnímu jubileu prof. J. Pánka, Práce historického ústavu AV ČR (Opera Instituti historici Pragae), Series C – Miscelanea, Volumen 18/2, Praha 2007, s. 572–576
 • Michaela Hrubá, Zahájené soudy v Lounech, Žatci a Litoměřicích v předbělohorské době, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1–2, Z pomocných věd historických XVI., 2007, s. 745–752
 • Michaela Hrubá, „Zum Uhre und zum Lob Gottes“. Die  bürgerliche frömmikkeit in der Zeit vor  der Schlacht am Weisen Ber gam Beispiel königlicher Städte Nordwestböhmens, Bohemia 48, 2008, s. 3-28
 • Michaela Hrubá, Víno a vinice v pozůstalostních pramenech předbělohorských měst, in: Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, Mělník 2009, s. 87–92
 • Michaela Hrubá, Peníze v životě měšťanek předbělohorského období, Theatrum Historiae 6, 2010, s. 263–283.
 • Michaela Hrubá – Michaela Ottová, Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku, Aktuální výzkum tzv. saské renesance v Čechách, Monumentorum Custos  2011, s. 5- 10.
 • Michaela Hrubá, K proměně významu jednoho z právních termínů magdeburského městského práva, In: Jan Hasil – Milan Hrdlička, Psáno do oblak, Praha 2011, s. 221-226.
 • Michaela Hrubá, „Takový byl osud starobylého Ústí, které v hoři padlo rukou nepřátel …“, in: Lubomír Turčan (ed.), Gotické umění na Ústecku, Litoměřice 2013, s. 11-13.
 • Michaela Hrubá, Zaměřeno na měšťanky.Genderové výzkumy v kontextu domácího raně novověkého urbánního bádání v posledních dvou desetiletích, Documenta Pragensia XXXII/2, Praha 2013, s. 103-123.
 • Michaela Hrubá, Poddanská města v kontextu urbanizace severních a severozápadních Čechách do konce pozdního středověku, USH 2013/1-2, s. 7-19.
 • Michaela Hrubá – Michaela ottová  –  Táňa Nejezchlebová, Kulturtransfer im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frűhneuzeit. Aktuelle Forschungen zur „Sächsischen Renaissance“ in Böhmen, in: Frank Lothar Krol, Miloš Řezník, Martin Munke (Hrsg.), Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung, Chemnitzer Europastudien, Berlin 2014, s. 53-66.
 • Michaela Hrubá, Na wysokości jednego kamienia marmuru grabarza ..." Zamówienia kamieniarza Vincenta Strašryby z Wrocławia, in: PROFESJONALIŚCI ŚMIERCI, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej  LXII., 2014/3, s. 321-328.
 • Michaela Hrubá, „…mohou zboží skládati a nakládati a pak svobodně  s ním po Labi plouti, když zaplatí obvyklá cla …“, in: Gotické umění na Děčínsku, Děčín 2014, s. 9-11.
 • Michaela Hrubá, – Ivana Ebelová, Dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. In: Zářický, Aleš - Kadlec, Petr - Závodná, Michaela (edd.): X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. -16. 11. 2011. Svazek V.  Ostrava 2017, s. 63-71.
 • Michaela Hrubá, Cesta žen staršími českými dějinami a jejich obraz v historiografii (Otázka rané emancipace žen v městské společnosti v 16. století), in: Kobieta w społecenstwie od starožitnośti do współczesności, Wnuczki pandory I, Bydgoszcz 2016, s. 23-48. 
 • Michaela Hrubá, (spolu s Hanou Jordánkovou), Městské knihy a význam jejich zpřístupňování pro badatelskou a publikační činnost v oblasti urbánních dějin. Na okraj realizace projektu Libri civitatis, In: Radana Červená, Tomáš Dvořák, Aleš Vyskočil (ed.), Jak psát dějiny velkých měst? Brno 2016, s. 328 – 348.
 • Michaela Hrubá, „Jdou na pálené, od nichž jest velmi schválené“. Poznámka k problematice vinopalnictví v předbělohorských městech, in:  Vladimír Březina, Kateřina Hloušková,  Radek Slabotínský (edd.), Historik skutečně mohutný, s. 29 -36.
 • Michaela Hrubá, Testament jak źródło do badania pamięci zmarłych w pierwszych nowoczesnych miast, in:Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, Bydgoszcz, v tisku.
 • Michaela Hrubá, Měšťan ve zbroji.Herwet a výskyt zbroje v měšťanských domácnostech ve světle pozůstalostních inventářů na počátku raného novovĕku,in: Být měšťanem, Supplementum, v tisku

Učební texty

 • Dějepis 7, (spolu s Václavem Drškou), Praha 2002 (učebnice pro ZŠ) 
 • Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku I, Šlechta, Ústí nad Labem 2001 (VŠ skripta - multimediální soubor ukázek pramenů)
 • Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku II, Města, Ústí nad Labem 2002 (VŠ skripta - multimediální soubor ukázek pramenů)

Vydavatelská činnost

Zakladatelka a vědecká redaktorka ediční řady Libri civitatis, jejímž cílem je formou kritických edic zpřístupňovat nejstarší městské knihy českých a moravských měst. Dosud vyšlo:

 • Ivana EBELOVÁ (ed.) a kol., Pamětní kniha České Lípy 1461–1722, LC I., Ústí nad Labem 2005.
 • Martin MYŠIČKA (ed.) a kol., Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, LC II., Ústí nad Labem 2006.
 • Barbora KOCÁNKOVÁ – Jindřich TOMAS (edd.) a kol., Městská kniha Litoměřic (1341) –1562, LC III., Ústí nad Labem 2006.
 • Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518 – 1581, LC V., Ústí nad Labem – Praha 2011.
 • Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1582 – 1657, LC VI., Ústí nad Labem – Praha 2012.
 • Pavel HOLUB (ed.), Pamětní kniha města Pacova, LC VII., Ústí nad Labem – Praha 2015.
 • Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Liber inquilinorum Nového Města pražského 1585/1586, LC VIII., Ústí nad Labem – Praha 2016.
 • Jan LHOTÁK (ed.), Registra památná města Sušice 1550–1628, LC IX., Ústí nad Labem – Praha 2016.
 • Tomáš KLÍR (ed.) a kol.,Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, Ústí nad Labem – Praha 2016.

Redakce knih, sborníků a dalších publikací

 • Michaela Hrubá/Neudertová - Lenka BOBKOVÁ  (edd.), Cesty a  cestování v dějinách  společnosti, AUP Phil. et Hist. III, Studia Historica II., 1997.
 • Michaela HRUBÁ/Neudertová - Petr Hrubý (edd.), Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1999.
 • Michaela HRUBÁ – Petr Hrubý (edd), Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 53-87.
 • Michaela HRUBÁ (ed.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34.
 • Michaela HRUBÁ(ed.), Víra nebo vlast ? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001.
 • Michaela HRUBÁ –Jaromír Homolka – Petr Hrubý – MichaelaOttová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I,  Ústí nad Labem 2002.
 • Michaela HRUBÁ – Jiří Koumar – MartinVeselý (edd.), Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2001, Ústí nad Labem 2002.
 • Michaela HRUBÁ – Petr Hrubý (edd.), Barokní sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2003, s. 53-87.
 • Michaela HRUBÁ –Jaromír Homolka – Petr Hrubý – MichaelaOttová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti II, Ústí nad Labem 2003.
 • Michaela HRUBÁ –Jaromír Homolka – Petr Hrubý – MichaelaOttová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti III, Ústí nad Labem 2004.
 • Michaela HRUBÁ – Martin Veselý (edd.), Regionální dějiny v dějepisném vyučování. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 23. – 24. 11. 2005 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006.
 • Michaela HRUBÁ – Zuzana Rašpličková (edd.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem 2007.
 • Michaela HRUBÁ – Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek I., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2007.
 • MichaelaHRUBÁ – Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek II., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2008.
 • Michaela HRUBÁ – Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek III., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2008
 • Michaela Hrubá –Ludmila Sulitková –Vilém Zábranský (edd.), Stav a perspektivy zpřístupňování městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, USH, Supplementum I., 2010.
 • Michaela Hrubá – Jan Royt – Michaela Ottová (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko - saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Praha 2016.

Odborná lektorace (výběr)

 • Tomáš Malý, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století, Brno 2009.
 • Michaela Ottová, Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory, Praha 2010.
 • Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktura, identity, konflikty, Praha 2010.
 • Radmila Škvaříkova Slabáková a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012.
 • Michaela Ottová – Jan Royt, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesijních změn, Praha 2014.
 • Václav Bůžek a kol., Rytíři renesančních Čech, Praha 2016.
 • Václav Bůžek - Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017

Spolupráce se zahraničím

2004 – 2006

Slovenská technická universita Bratislava, Fakulta architektury, Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostředí, společná realizace projektu Campus UJEP – součást města Ústí nad Labem v minulosti i budoucnosti I. – III., Doc. Iva Kráľová, CSc.

2010 – 2011

Universität Wien, Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, společná realizace doktorského semináře a workshopu

Podpořeno projekty:

2010 - Českoněmecký workshop doktorandů v oboru historické vědy (ČNFB)
2011 - Mikro a makrohistorie. Praktické použití v humanitních vědách (Aktion)
2011 - Vydání sborníku z doktorandské konference Makro a mikrohistorie (ČNFB)

2008  –   2010 

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte

Universität Münster, Institut für vergleichende Städtegeschichte, spolupráce v návaznosti na projekty související s edicemi městských knih

Podpořeno projekty:

2008 - Pracovní seminář: českoněmecká diskuze o městských knihách (ČNFB)
2010 - Vydání česko-německého sborníku: Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih (ČNFB)

2009

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte, spolupráce v rámci výukových aktivit a zapojení studentů do výzkumu

Poznávání společné historie Krušnohoří (ČNFB)

2009 – 2012

Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Geowissenschaften, Lehrstuhl für Geotechnik und Bergbau, (Lehrstuhl für Technikgeschichte und Industriearchäologie)  

Spolupráce v rámci výukových aktivit oboru Dokumentace památek a výzkumných aktivit CDDKD

Podpořeno projektem:

Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí (Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 – 2013)

2009 – 2012

Technische Universität Chemnitz, Institut für Europäische Geschichte,

Kooperace v rámci projektových akcí v oblasti humanitních věd,  

Podpořeno projektem:

Česko-saská vysokoškolská iniciativa (Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 – 2013)

2011

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte,

Společné vedení doktorské práce v rámci dohody Agrement for a bi- nationally supervised doctoral thesis „co-tutelle de these“

2011 2012  

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte

Spolupráce v rámci výukových aktivit a zapojení studentů do výzkumu, Dr. Alexander Kästner

Podpořeno projektem: Migration, Mobilität und Gewalt. Kriminalität im Spiegel des Urfehdebuchs der Bergstadt Annaberg (ČNFB)

2017 – 2020

Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte,

Spolupráce v rámci popularizačních a vzdělávacích aktivit v návaznosti na snahu prosadit Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, prof. Helmuth Albrecht

Naše kulturní dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge (Cíl 2 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2014 – 2020)

Ocenění

 • 2007 – Cena rektorky UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost
 • 2011 – Cena rektora UJEP za nejhodnotnější knihu
 • 2016 – Cena rektora UJEP za nejhodnotnější knihu (spolu s J. Roytem a M. Ottovou)
 • 2018 – Cena rektorka UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost

Podíl na koncepci vzdělávání, výuka, vedení kvalifikačních prací

 • Od akademického roku 1990/1991 kontinuální výuka na katedře historie (PF, ÚHS, FF UJEP), úvazek průměrně 10 – 12 hod./semestr, aktuálně 8/semestr + KS
 • 1991 spolu s Lenkou Bobkovou příprava bakalářského studia oboru Kulturně-historická regionalistika
 • Od roku akademického roku 1995/1996 vedení kurzovních přednášek a seminářů ze starších českých dějin a dějin kultury. 
 • 2005 koncepce a příprava nových akreditací všech oborů katedry historie a akreditace doktorského studia
 • Od roku 2009 – garantka realizace studijních SP Historické vědy, SO Historie (navazující magisterské studium) a SP Historické vědy, SO České dějiny (doktorské studium)
 • 2014 koncepce a podíl na přípravě reakreditací všech oborů katedry historie a akreditace doktorského studia
 • 2016 koncepce a příprava reakreditace doktorského studia
 • 2018 koncepce a podíl na přípravě žádosti o Institucionální akreditaci VO Historické vědy

Výuka

 • KHI/DCS Dějiny českého středověku 2016/2017 LS 4P 
 • KHI/PSD1 Problémy starších dějin 1 2016/2017 ZS 2P (spolu s doc. V. Drškou)
 • KHI/PSD2 Problémy starších dějin 2 2016/2017 LS 2P (spolu s doc. V. Drškou)
 • KHI/KPSD1 Problémy starších dějin 1 2016/2017 ZS 6P/3S (spolu s doc. V. Drškou)*
 • KHI/KPSD2 Problémy starších dějin 2 2016/2017 LS 6P/3S (spolu s doc. V. Drškou)*
 • KHI/HPR Historický proseminář 2016/2017 ZS 2S  
 • KHI/KHPR Historický proseminář 2016/2017 ZS 2S* 
 • KHI/DIS1 Diplomový seminář I. 2016/2017 ZS 2S  
 • KHI/DIS2 Diplomový seminář II. 2016/2017 LS 2S  
 • KHI/KDIS1 Diplomový seminář I. 2016/2017 ZS 2S* 
 • KHI/KDIS2 Diplomový seminář II. 2016/2017 LS 2S*

* Předměty vyučované v kombinovaném studiu.

Vedení závěrečných prací

Obhájené/aktuálně vedené

 • bakalářské 38/6
 • magisterské 64/4
 • doktorské 3/6