Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Kontakty

tel.: 475 286 518
kancelář: B 314

Vzdělání, profesní životopis

Údaje o odborné kvalifikaci a vzdělání

 • 2011 profesor (Slezská univerzita v Opavě – obor české a československé dějiny)
 • 2005 docent (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor politologie)
 • 1990 CSc. (Československá akademie věd)
 • 1982 PhDr. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 • 1980 absolvent VŠ, obor dějepis a filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze

Údaje o praxi od absolvování VŠ

 • 1994 – dosud: Akademie věd České republiky, Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i.
 • 1993 – 1994: Policejní akademie České republiky, Katedra společenských věd
 • 1981 – 1993: Akademie věd České republiky, Historický ústav, v. v. i.

Pedagogická činnost na VŠ

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze

Odborná specializace

 • Historie: Soudobé české a československé dějiny
 • Politologie: Politické strany, politický systém

Výzkum

granty - řešitel

 • Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945–1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (GA ČR, 2014–2016)

granty - spolupracovník

 • Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (Ministerstvo kultury ČR, NAKI, 2018-2021)
 • Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938-1948 (GA ČR, 2013-2017)
 • Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (Ministerstvo kultury ČR, NAKI, 2011–2015)

Publikační činnost

(výběrová bibliografie)

 • Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993. Stanislav Balík, Vít Hloušek, Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Praha 2020.
 • Šlouf, J. – Kocian, J.: Politické strany, průmyslové dělnictvo a management. In: Dušan Janák, Stanislav Kokoška a kol., Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948. Praha, Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i., 2019, s. 373-405. ISBN 978-80-7285-228-4
 • Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. Ed. Jiří Kocian. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. ISBN 978-80-7285-240-6
 • Kocian, J.: Zahraniční odboj a Masarykova koncepce československého státu. In: Kohnová Jana a Barbora Holubová (eds.). Československo. Sto let zápasů o ideály státu. Soubor odborných statí. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2019, s. 11-36. ISBN 978-80-7603-049-7
 • Kocian, J.: Stranicko-politický systém (1948-1989). In: Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek – Správa veřejná – Suché. Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv. Ostrava, KEY Publishing, Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 822 – 828, ISBN 978-80-7380-761-0
 • Kocian, Jiří, Czechoslovakia between Two Totalitarian systems (1945-1948). In: Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich et al., A History of the Czech Lands, Second Edition, Praha, Karolinum 2018, s. 511-539. ISBN 9788024622279
 • Kocian, Jiří, Československo mezi dvěma totalitami (1945-1948). In: Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich a kolektiv, Dějiny českých zemí, Praha, Karolinum 2018, Vydání druhé, doplněné, s. 477-502. ISBN 9788024639949
 • Kocian, Jiří: Jan Masaryk halála. In: Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába. Szerkesztette Mitrovits Miklós.  Országgyűlés Hivatala, Budapest 2018, s. 157-177, ISBN 978-615-5674-58-7, ISSN 2046-4876

Vedení úspěšně obhájených kvalifikačních prací

 • 71 bakalářských
 • 34 diplomových
 • 12 disertačních
 • 2 rigorózní

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Univerzita Pardubice
 • Technická univerzita v Liberci
 • Národní archiv

Členství v redakčních radách

 • redakční rada časopisu Katedry historie FF UP v Olomouc Sborník prací historických Acta UPO
 • redakční kruh časopisu Ústavu historických věd FPF SU v Opavě Acta historica
 • Univeristatis Silesianae Opaviensis

Členství v ostatních radách a komisích

 • Dozorčí rada Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • Ediční rada Národního archivu
 • Ediční rada Ústavu pro studium totalitních režimů

Ostatní členství

 • Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek
 • Český národní komitét historiků
 • Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, Agentúra na podporu
 • vedy a výskuma, Slovenská republika
 • Rada programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov,
 • Agentúra na podporu vedy a výskuma, Slovenská republika