Společenské vědy pro vzdělávání

Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant studijního programu: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

Charakteristika programu a profil absolventa: Společenské vědy pro vzdělávání jsou bakalářský studijní program, akademicky zaměřený. Koncipován je jako tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě na katedře filozofie a humanitních studií FF UJEP. Jako sdružené studium Společenské vědy pro vzdělávání se studijními plány zahrnuje studijní plán MAIOR pro sdružené studium a studijní plán MINOR pro sdružené studium. Je nabízen i samostatný studijní plán Společenské vědy pro vzdělávání.
Studium bakalářského studijního programu Společenské vědy pro vzdělávání je koncipováno tak, aby jeho absolventi disponovali nezbytnými obecnými znalostmi základů humanitních a společenských věd: filozofie, etiky, politologie, sociologie, ekonomie a estetiky, pedagogicko-psychologické propedeutiky a základů oborové didaktiky.

Přijímací řízení

Studijní plán (A21) Prezenční studium
Studijní plán MAIOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (A2SVpv-PK MA)
          Povinné kurzy: 70 KB
          Společný základ: 4 KB
          Učitelská propedeutika: 10 KB
          Oborová didaktika: 5 KB
          Praxe: 6 KB
          Cizí jazyk: 2 KB
      • Povinně volitelné kurzy (A2SVpv-PVK MA)
          Povinně volitelné kurzy: 8 KB
      • CELKEM: 105 KB

Studijní plán MINOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (A2SVpv-PK MI)
          Povinné kurzy: 62 KB
          Učitelská propedeutika: 5 KB
      • Povinně volitelné kurzy (A2SVpv-PVK MI)
          Povinně volitelné kurzy: 8 KB
      • CELKEM: 75 KB

Studijní plán JEDNOOBOR 
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (A2SVpv-PK)
          Společný základ: 4 KB
          Povinné kurzy: 144 KB
          Učitelská propedeutika: 10 KB
          Praxe: 6 KB
         Oborová didaktika: 10 KB
         Cizí jazyk pro společenské vědy: 4 KB
         Cizí jazyk: 2 KB
      • CELKEM: 180 KB

 

Studijní plán (A21) Kombinované studium

Studijní plán  MAIOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (A2SVpv-PK MA KS)
          Povinné kurzy: 70 KB
          Společný základ: 4 KB
          Učitelská propedeutika: 10 KB
          Oborová didaktika: 5 KB
          Praxe: 6 KB
         Cizí jazyk: 2 KB
      • Povinně volitelné kurzy (A2SVpv-PVK MA KS)
          Povinně volitelné kurzy: 8 KB
      • CELKEM: 105 KB

Studijní plán MINOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (A2SVpv-PK MI KS)
          Povinné kurzy: 62 KB
          Učitelská propedeutika: 5 KB
      • Povinně volitelné kurzy (A2SVpv-PVK MI KS)
          Povinně volitelné kurzy: 8 KB
      • CELKEM: 75 KB

Studijní plán JEDNOOBOR
• Struktura kreditních bodů:
      • Povinné kurzy (A2SVpv-PK KS)
          Společný základ: 4 KB
          Povinné kurzy: 144 KB
          Učitelská propedeutika: 10 KB
          Praxe: 6 KB
          Oborová didaktika: 10 KB
          Cizí jazyk pro společenské vědy: 4 KB
          Cizí jazyk: 2 KB
      • CELKEM: 180 KB

Poznámky k organizaci studia a studijnímu plánu

Informace pro studenty kombinované formy studia:


• Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka je realizována v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní (pátek, sobota). Aktuální rozvrh výuky je vždy zveřejněn na začátku aktuálního semestru v univerzitním studijním systému STAG.
• Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra filozofie a humanitních studií komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského studijního programu Společenské vědy pro vzdělávání.
Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 KB). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.
Cizí jazyky: Studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu. Student absolvuje v průběhu studia jazykovou zkoušku úrovně  A. Jazyk A je pro studenta povinný vždy po dobu jednoho semestru (dle rozřazovacího testu – více informací naleznete v sekci Jazykové centrum).