Odborná praxe

Koordinátor: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., e-mail: jankvapil@post.cz

Odborná praxe (OP) má studujícím umožnit získat odborné praktické znalosti a dovednosti již během studia a zlepšit tak jejich šance na adekvátní uplatnění na trhu práce po ukončení studia. OP mohou studující katedry germanistiky absolvovat v německojazyčných organizacích, institucích a firmách (mj. jako praktikum v rámci programu Erasmus+) nebo v českých institucích, ve kterých hrají česko-německé popř. česko-rakouské či česko-švýcarské vztahy důležitou roli a lze v nich využít německého jazyka.

OP je součástí studia na bakalářském i magisterském stupni, a to v rámci nabídky povinně volitelných modulů nebo nabídky PVK.  Studující bakalářského SO Interkulturní germanistika si mohou zvolit odbornou praxi v rámci Specializačního oborového modulu, ve kterém za ni musí získat min. 10 kreditů, v ostatních studijních oborech nebo programech si lze nechat uznat OP v rámci studia jako povinně volitelný kurz (PVK):

Bakalářské studium

 • KGER/BOP1 - Bakalářská odborná praxe 1 - 5 KB
 • KGER/BOP2 - Bakalářská odborná praxe 2 - 5 KB
 • KGER/SBOP - Souvislá bakalářská odborná praxe - 10 KB
 • dobíhající SO – KGER/0883 Odborná praxe I – 10 KB

Magisterské studium

 • KGER/MOP1 - Magisterská odborná praxe 1 - 5 KB
 • KGER/MOP2 - Magisterská odborná praxe 2 - 5 KB
 • KGER/MBOP - Souvislá magisterská odborná praxe - 10 KB
 • dobíhající SO – KGER/0884 Odborná praxe II – 10 KB

OP je realizována na instituci vlastní volby a obsahuje zejména následující činnosti:

 • přípravu a organizační zabezpečení průběhu kulturních akcí, konferencí, workshopů apod.,
 • přípravu návrhů společných česko-německých projektů a s nimi související agendy,
 • překlady dokumentace, korespondenci nebo tlumočení do německého jazyka, tvorbu webových stránek v německém jazyce apod.

Organizace OP na KGER

 1. Místo realizace OP konzultuje studující předem s koordinátorem.
 2. Studující může plnit průběžnou OP (v rozsahu min. 120 hod., 12 týdnů/10 hod. nebo 15 týdnů/8 hod.) nebo souvislou OP (v rozsahu min. 240 hod., tj. min. 2 měsíce).
 3. Po absolvování OP dokládá studující potvrzení o praxi ze strany instituce (obsahující údaje o délce praxe, počtu odpracovaných hodin, o obsahu praxe, jméno tutora či zodpovědné osoby a stručné hodnocení činnosti studujícího); zpráva z praxe ze strany studujícího (obsahující popis jednotlivých činností studujícího v rámci praxe, jejich zhodnocení a přínos pro studium) v rozsahu 4 normostran včetně formálních náležitostí (osobní údaje: jméno, obor, rok studia, číslo studenta, kód kurzu; základní údaje o firmě/instituci: název, adresa, kontakt, osoba zodpovědná za praxi, délka praxe, počet odpracovaných hodin.) 
 4. PVK bude uznáno a započteno koordinátorem v semestru, ve kterém studující předloží potřebné doklady o absolvování odborné praxe, nejpozději v následujícím semestru po jejím ukončení. V navazujícím magisterském studiu není možné zpětné uznání praxe ze studia bakalářského.

V souvislosti s předmětem odborné praxe KGER doporučuje PVK KGER/0932 Jak se ucházet o praxi či zaměstnání,ve kterém je prakticky procvičována dovednost psaní životopisu a motivačního dopisu pro odbornou praxi včetně strategie motivačního pohovoru.

Pro souvislou odbornou praxi v zahraničí doporučujeme využít stipendijní program ERASMUS+

 • Kdy se mohu přihlásit? Zájemci se mohou hlásit průběžně, uzávěrky jsou však společně s uzávěrkami výběrových řízení.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o praktickou stáž postupují dle pokynů v aktuálně vyhlašovaném výběrovém řízení (formuláře, termíny).
 • Mohu se přihlásit, i když jsem již absolvoval(a) studijní pobyt Erasmus? Ano.
 • Kde mohu praktickou stáž absolvovat? Na zahraniční instituci dle vlastního výběru v zemi zapojené do programu ERASMUS+. Program pracovní stáže musí být schválen a potvrzen jak poskytovatelem praktické stáže, tak koordinátorkou KGER i fakultní koordinátorkou.
 • Jak dlouhá je pracovní stáž Erasmus? Pracovní stáže probíhají v délce 2-12 měsíců.
 • Mohu v rámci vysokoškolského studia absolvovat dvě či více pracovních stáží Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ můžeš absolvovat zahraničí stáž opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Maximální délka pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies), a/nebo kombinace obou těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Databáze FF UJEP

KGER doporučuje zejména následující instituce

Seznam doporučených institucí v zahraničí, zejména v Německu a Rakousku

a) školy - pedagogický asistent:

b) ostatní organizace - organizační a jiné činnosti:

Dále existuje možnost vykonávat odbornou praxi v institucích a firmách sídlících na území ČR, pokud spolupracují s německy mluvící oblastí, např: