A POTENTIA AD ACTUM – Od možnosti ke skutečnosti

O projektu

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu (VaV) zaměstnaných na FF UJEP, dalších externích VaV spolupracovníků a vybraných studentů, a to v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. Cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj personálního zabezpečení VaV pracovníků a motivace a rozvoj budoucích VaV pracovníků (studentů bakalářských a magisterských oborů a především doktorandů) ve zmíněné oblasti. Právě dokumentace a digitalizace kulturního dědictví patří ke stěžejním a nejrychleji se rozvíjejícím výzkumným oblastem Univerzity J. E. Purkyně, přičemž vlastním garantem výzkumu je Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblastní podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Zahájení projektu: 1. 8. 2009

Klíčové aktivity

1 Odborné technické vzdělávání k digitalizaci a dokumentaci kulturního dědictví

V rámci této aktivity je realizováno celkem sedm odborných kurzů, které jsou zaměřeny na práci s vysoce specializovaným technickým zařízením a softwarem
Koordinátor aktivity 1: Mgr. Vilém Zábranský Kontakt: vilem.zabransky@email.cz

 • 1.1 Základy geodézie I, II
 • 1.2 Tvorba dokumentace v prostředí CAD I., II.
 • 1.3 Pozemní fotogrammetrie I., II.
 • 1.4 Laserové skenování I., II.
 • 1.5 Fotografie pro dokumentaci památek I., II.
 • 1.6 Video pro dokumentaci památek I., II.
 • 1.7 Kurz metodologie tvorby on-lie databáze městských pramenů

2 Odborné metodologické vzdělávání k dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Cílem aktivity je zprostředkovat VaV pracovníkům specializované vzdělání v dané oblasti a umožnit vybraným pracovníkům UJEP získat nové zkušenosti na zahraničních pracovištích.
Koordinátor aktivity 2: Mgr. Vilém Zábranský Kontakt: vilem.zabransky@email.cz

 • 2.1 Cyklus seminářů k obecné problematice dokumentace a digitalizace
 • 2.2 Metodika výzkumu oral history a její dokumentace
 • 2.3 Cyklus hostovských přednášek domácích a zahraničních odborníků z institucí, které se zabývají dokumentací a digitalizací
 • 2.4 Cyklus metodických seminářů ke specifikaci dokumentace a digitalizace na úrovní regionu
 • 2.5 Cyklus seminářů k metodice zpřístupňování, editování a digitalizace městských pramenů
 • 2.6 - 2.10 Výjezdy pracovníků UJEP na zahraniční pracoviště

3 Vzdělávání k prezentaci výsledků VaV

Cílem této klíčové aktivity je vzdělávání VaV pracovníků FF UJEP k prezentaci výsledků VaV, tj. vytvoření podmínek k jejich zapojování do mezinárodních výzkumných týmů.
Koordinátorka aktivity 3: Mgr. Kateřina Tošková Kontakt: KaterinaToskova@seznam.cz

 • 3.1 Kurz autorská práva ve VaV
 • 3.2 Kurz vzdělávání k popularizaci (komunikační strategie) výsledků VaV
 • 3.3 Kurz odborného cizího jazyka

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm
Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - ff.ujep.cz
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictí - cd.ujep.cz
Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP - www.geolab.cz

Kontakty

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - manažer projektu
michaela.hruba@ujep.cz
Mgr. Vilém Zábranský - manažer projektu, koordinátor klíčových aktivit 1,2
vilem.zabransky@email.cz
Mgr. Kateřina Tošková - koordinátorka klíčové aktivity 3
KaterinaToskova@seznam.cz
Ing. Terezie Tahalová - ekonomická manažerka projektu
terezie.tahalova@ujep.cz
Eva Zubovičová - administrativní pracovní projektu
Eva.Zubovicova@ujep.cz