Německá filologie v česko-německém kontextu

Forma studia: prezenční
Garant studijního oboru: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Charakteristika oboru a profil absolventa: V rámci magisterského studijního oboru "Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu" jsou cíleně prohlubovány a rozšiřovány znalosti v oblasti lingvistiky a literární vědy se zvláštním důrazem na interkulturní kompetenci, které absolvent posléze uplatní ve svém profesním životě. Lingvistická složka filologického vzdělávání je zaměřena zvláště na vnímání jazyka z konfrontačního česko-německého pohledu. Literárnměvědná složka v sobě zahrnuje fundovanou orientaci v českém a německojazyčném literárním prostředí od počátků až po současnost, přičemž je akcentováno interkulturní hledisko. 
Cílem tohoto studijního oboru je zajistit jeho absolventům konkurenceschopnost na českém i evropském pracovnímtrhu na poli germanistiky, zvláště pak díky svému česko-německému interkulturnímu zaměření, jehož aktuálnost a potřeba je obzvláště citelná v česko-německým a česko-rakouském příhraničním prostoru. Absolvent si v rámci magisterského studia prohloubí, resp. získá způsobilost systematického a logického myšlení, samostatné i týmové vědecké práce v oboru filologie (v lingvistice či literární vědě), důkladný filologický základ se specializací na česko-německý interkulturní kontext, přehled o vývojových etapách německého jazyka a jeho současných tendencích, jakož i o vybraných aspektech interkulturního a interligválního pohledu na jazyky všeobecně se zvláštním zřetelem k jazyku německému a českému, přehled o vývojových etapách německy psané literatury z interkulturního hlediska se zřetelem k česko-německému kontextu (zohledněny jsou zejména vzájemné vlivy německojazyčné a české literatury, česká témata v německy psané literatuře, tematizace česko-německých a česko-rakouských literárních vztahů) a schopnost samostatně interpretovat literární text z interkulturního hlediska, jazykové dovednosti na min. úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studijní plán (A12)
(pro studenty, kteří zahájili studium od ak. roku 2019/2020)
Studijní plán
• Struktura kreditních bodů:
            • Povinné kurzy (APK NEMFI) 
                        Povinné kurzy: 84 KB
            • Povinně volitelné kurzy (APVKGNEMFI)
                        Povinně volitelné kurzy (filologické): 24 KB
                        Povinně volitelné kurzy (ostatní): 12 KB
            • CELKEM: 120 KB