Kulturní historie

Forma studia: prezenční
Garant studijního oboru: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Charakteristika oboru a profil absolventa: Navazující studium oboru Kulturní historie je určeno pro absolventy bakalářského studia stejného či podobných oborů. Prohloubeny jsou jejich znalosti v oblasti teoretické a metodologické, přičemž si volí jeden ze vzdělávacích modulů, specializovaný na určitou oblast kulturního dědictví a památkového fondu. Modul stavební historie orientuje absolventa především na problematiku historické architektury, péče o nemovité památky a jejich výzkum. Skladby předmětů modulu je zaměřena na problematiku vývoje architektury, stavebních technologií a konstrukcí, základní problematiku historických stavebních materiálů a též základních přístupů k rekonstrukcím památek. Pozornost je věnována i historickému urbanismu a některým specifickým typům architektury (lidová architektura, fortifikační architektura, atd.) Modul kulturní dědictví specializuje absolventa především na problematiku spojenou s komplexní péčí o movitý památkový fond a jeho výzkum. Předmětová skladba modulu je tvořena sérií teoreticky zaměřených kurzů věnovaných restaurování památek, prezentaci kulturního dědictví a vybraným okrhům z dějin umění, které zásadním způsobem rozvíjejí a doplňují bazální znalosti z těchto oblastí, které si studenti přinášejí z bakalářského stupně studia. Teoretická výuka je doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a praxí, které doplňují a prohlubují znalosti studentů a přibližují jím reálné podmínky každodenní praxe.

Studijní plán (A14)
(pro studenty, kteří zahájili studium od ak. roku 2019/2020)
Studijní plán
• Struktura kreditních bodů:
            • Povinné kurzy (HKHN-PK) 
                        Povinné kurzy: 52 KB
            • Modul kulturní dědictví (HKHN-PKKD) 
                        Specializační modul kulturní dědictví: 50 KB
            • Modul stavební historie (HKHN-PKSH)
                         Specializační modul stavební historie: 50 KB
            • Povinně volitelné kurzy  (HKHN-PVK)
                        Povinně volitelné kurzy:  18 KB
            • CELKEM: 120 KB