Kulturní historie

Forma studia: prezenční
Garant studijního oboru: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Charakteristika oboru a profil absolventa: Bakalářské studium oboru Kulturní historie je orientováno k několika základním okruhům problematiky, základní úroveň přitom směřuje ke třem dílčím a navzájem provázaným segmentům. Pozornost studenta zde bude zaměřena k celistvému poznání dějinného vývoje českých i obecných dějin, dílčím způsobem je pak student směřován k osvojení si základních metod a postupů badatelské praxe v oblasti pomocných věd hisotrických. Druhý významný segment představuje spektrum předmětů orientovaných obecně k dějinám kultury, základní akcent je přitom položen především na oblast dějin výtvarného umění. Školení, kterým student prochází, je realizováno ve vztahu k celkovému dějinnému vývoji (zejm. předměty Dějiny výtvarného umění I - IV, Úvod do kulturní historie aj.). V širším kontextu pak budou studentovi oboru prezentovány též další oblasti dějin umění a kultury (Dějiny hudby, filmu či literatury aj.). Výuka těchto předmětů se uskutečňuje ve vzájemném kontextu se zaměřením na vybrané problémové okruhy dílčích kulturních oblastí. Nezbytnou součástí studia je poté blok zaměřený k prakticky orientovanému poznávání problémových okruhů v oblasti dějiny umění a památkové péče.
Cílem studia je vybavit absolventa oboru kvalitním teoretickým podkladem především v oblasti českých dějin v obecném kontextu, dějin umění, šířeji pojatých dějin kultury a příbuzných disciplín, který mu poslouží k dalšímu rozvoji vlastní badatelské tvůrčí činnosti, k níž bude orientován v rámci bakalářské práce a dále v případě pokračování studia v navazujícím magisterském stupni. Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění v odborných institucích - na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání (muzea, nadace, spolky, které jsou zaměřeny na popularizaci a prezentaci historie a kulturních památek). Povolání může hledat např. i v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, administrativních funkcích obecních, městských či krajských úřadů (referáty kultury, péče o kulturní dědictví). Pokud se rozhodne pokračovat ve studiu, může zvolit stejný obor na magisterské úrovni či jiný obor ve studijním programu Historické vědy.

Studijní plán (A14)
(Pro studenty, kteří zahájili studium od ak. roku 2019/2020)
Studijní plán pro prezenční studium
Struktura kreditních bodů:
        • Povinné kurzy (HKHB-PK)
                Povinné kurzy: 148 KB
                Cizí jazyk A: 2 KB
                Cizí jazyk B: 2 KB
        • Povinně volitelné kurzy (HKHB-PVK)
                Povinně volitelné kurzy (zaměření na historii): 8 KB
                Povinně volitelné kurzy (umělecko-historické zaměření): 20 KB
        • CELKEM: 180 KB