Úspěch ve studentské soutěži pro Katedru archivnictví a pomocných věd historických

Na konci května došlo k vyhlášení výsledků Studentské vědecké soutěže České archivní společnosti o cenu univerzitní profesorky PhDr. Sáši Duškové, DrSc. Mezi vítězi se umístil absolvent oboru Archivnictví a spisové služby na Katedře archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP Martin Rokos.

Martin Rokos obsadil třetí místo, poté co v oblasti archivní teorie předložil práci s názvem Kontrola spisové služby veřejnoprávního původce a možnosti nápravy, v níž analyzoval dohled archivů nad vedením spisové služby (správy dokumentů) u jednotlivých institucí a to, jaké mají archivy možnosti iniciovat vylepšení v této činnosti.

Srdečně gratulujeme!

Výsledky soutěže

1. místo: Monika HudákováProblematika spracovania starej tlače v archívech na příklade novo vytvorenej zbierky starej tlače v Archíve města Brna. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta 2023

2. místo: Renata DymešováVyužitelnost věcných skupin ve spisových a skartačních plánech. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, 2022

3. místo: Martin RokosKontrola spisové služby veřejnoprávního původce a možnosti nápravy. Univerzita Jana Evangelisty v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, 2022

O soutěži

Soutěž vyhlašovaná Českou archivní společností, o. s., a dotovaná společností Bach Systems, s. r. o., je od roku 2009 vyhlašována každoročně, a to v lichých rocích pro práce věnované archivnictví a dějinám správy, v sudých rocích pomocným vědám historických. Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, zejména filozofických a pedagogických fakult, oborů archivnictví a historie, soutěž je však otevřena pro studenty všech vysokých škol. Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce (může se jednat o práce ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové, nebo jejich části). Soutěžní práce hodnotí odborná komise, jmenovaná výborem České archivní společnosti. Oceněny jsou obvykle 3 práce, jejichž autoři obdrží finanční odměnu a jsou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se koná za přítomnosti zástupců vedení ČAS, členů komise a Společnosti Bach Systems, s. r. o. Kvalitní práce mohou být doporučeny k publikování.