Studující oboru archivnictví absolvovali kurz Exkurze po archivech ČR

V letním semestru tohoto akademického roku se znovu uskutečnil výběrový kurz nazvaný Exkurze po archivech České republiky, jehož cílem bylo seznámit posluchače oboru s některými praktickými otázkami a fungováním vybraných archivů. Pro odborné exkurze byly vybrány tři různé archivy, spolu s „virtuálním“ výletem do slovenského archivnictví.

Jako první zamířili studující archivnictví do Státního okresního archivu v Mostu. Tento typ archivů je vůbec nejrozšířenějším druhem archivní instituce u nás a na jeho příkladu lze dobře ilustrovat typologii přechovávaných fondů. Mostecký okresní archiv je umístěn v jedné z mála účelových archivních budov, které u nás vznikly v období socialismu. Jeho fondy jsou specifické i tím, že se často vztahují na dnes již zaniklé vesnice srovnané se zemí v důsledku těžby hnědého uhlí.

Druhou exkurzní akcí byla potom návštěva přednášky dr. Kotrusové z Prešovské univerzity na téma současného slovenského archivnictví, jeho výzev a problémů. Dr. Kotrusová studující seznámila nejen s organizací a dějinami, ale především s aktuálním stavem oboru a jeho fungováním na Slovensku.

Další exkurze směřovala do diametrálně odlišné archivní instituce (ve srovnání s první zastávkou). Byl jí největší archiv v České republice – Národní archiv a jeho pracoviště na Chodovci, které vzniklo na přelomu 20. a 21. století. Zde studující měli možnost seznámit se s velkou archivní institucí zaměstnávající mnoho desítek odborných archivářů a přechovávající desítky kilometrů archiválií. Vynikl zde tak kontrast s menšími okresními archivy – ne nutně v oblasti technického zázemí, ale především ve specializaci archivní práce.

Posledním navštíveným archivem v rámci exkurzního cyklu byl biskupský archiv v Litoměřicích. Ten na rozdíl od předchozích není oficiálním archivem (není akreditován). Představuje tak fakticky dlouhodobou spisovnu litoměřického biskupství a kapituly. Nepřechová až tak velké množství materiálu, ale s ohledem na to, že jde fakticky o spisovnu, se zde nachází registratura správy diecéze po roce 1941, ale také některé drobnější historické archivní soubory k jednotlivým farnostem sahající běžně do 18., ba i 17. století.

Exkurze tak směřovala do tří různých typů archivních institucí v našem regionu i mimo něj, přiblížila studujícím také problematiku archivnictví v zahraničí. Poděkování náleží nejen všem účastníkům, ale zvláště našim ochotným průvodcům – Mgr. Martinu Myšičkovi (SOkA Most), dr. Júlii Kotrusové (Univerzita Prešov), dr. Janu Kahudovi (NA) a Mgr. Martinu Barusovi (Biskupství Litoměřice).