Studenti dokumentace památek zakončili výuku na archeologickém výzkumu

Pro studenty oboru dokumentace památek, kteří navštěvovali v tomto semestru předmět „Úvod do archeologie pravěku“ se naskytla možnost miniexkurze na právě probíhající archeologický výzkum v Libochovicích. Zde je prováděn záchranný archeologický výzkum před stavbou supermarketu, který zde realizuje Podřipské muzeum z nedaleké Roudnice nad Labem a Česká společnost archeologická. Při výzkumu byl objeven jeden dlouhý neolitický dům s přiléhajícími objekty tzv. hliníků, kostrový hrob únětické kultury ze starší doby bronzové a sídlištní objekty knovízské kultury mladší doby bronzové a štítarské kultury pozdní doby bronzové. Poloha v nivě řeky Ohře, která je od místa výzkumu vzdálena několik stovek metrů, je velmi vhodným místem pro osídlení pravěkých zemědělců. Není tedy divu, že byla v minulosti často využívána.

Studenti FF UJEP, kteří výzkum navštívili ve středu 15. května se mohli v praxi seznámit s veškerými fázemi záchranného výzkumu. Od identifikace zahloubených pravěkých objektů v geologickém podloží, přes vybírání jejich výplně, kresebnou a fotografickou dokumentaci až po způsob geodetického zaměření těchto objektů. Velká pozornost pak byla věnována studiu místních nálezů, které byly reprezentovány zejména zlomky pravěkých keramických nádob. Na příkladech keramiky všech jmenovaných období byly studentům vysvětleny specifické prvky jejich výzdoby, úpravy povrchu nádob stejně jako různé technické detaily, které můžeme na vypálené keramice pozorovat. 

Návštěva archeologického výzkumu v Libochovicích tak navázala na předloňskou účast našich studentů na záchranném archeologickém výzkumu v Trmicích u Ústí nad Labem, kde byli dokonce zapojeni přímo do prací souvisejících s odkryvem a byli zde organizátorem výzkumu velmi dobře hodnoceni. Zároveň se ukazuje, že možnost doplnění teoretické části výuky v prostředí, kde je realizována relevantní praxe má pro naše studenty nezastupitelný význam a akcentuje zájem studentů o daný obor či předmět. To koneckonců dosvědčili i sami studenti tím, že strávili na libochovickém výzkumu podstatně delší čas, než jsme původně plánovali.

Martin Trefný