Profesor Classen navštívil Filozofickou fakultu UJEP

Ve dnech 28.–31. května znovu navštívil Filozofickou fakultu UJEP Albrecht Classen z University of Arizona (Tucson, USA). Na ústeckou univerzitu zavítal v rámci vzájemné spolupráce na tématech historického výzkumu již v roce 2018.

Jeho letošní návštěva se nesla ve znamení poznávání míst spojených s osobností Jana ze Žatce, autora pozdně středověkého literárního díla Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech) a objevování krásy alabastrové výzdoby oltáře v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. Před početným publikem především z řad studentů FF UJEP rovněž pronesl přednášku na téma „Antisemitism in the Pre-Modern World“, ve které poukázal na řadu kulturních souvislostí provázejících genezi tohoto neblahého společenského jevu.  

Dojem z návštěvy kostela sv. Floriána v Krásném Březně Albrecht Classen zveršoval ve svém oblíbeném básnickém útvaru haiku:

Usti, your treasures
hide in the suburbs, silent
gems of stairs in stone.

Prof. Albrecht Classen

Prof. Classen pochází ze severního Hesenska (Německo), studoval na univerzitách v Marburgu a Erlangenu (Německo), Millersville, PA (USA), Oxfordu (Velká Británie), Salamance (Španělsko), Urbinu (Itálie) a Charlottesville, VA (USA). Titul Ph.D. získal na University of Virginia v Charlottesville, VA (USA). Od roku 1987 působí na University of Arizona v Tucsonu, AZ (USA).

Počínaje monografií o životě a díle Oswalda z Wolkensteinu (ca. 1377–1445) publikoval Albrecht Classen více jak sto odborných knih věnovaných středověké kultuře a zejména písemnictví. Spektrum jeho zájmu je široké, od mýtu o pásu cudnosti až po vnímání přírody ve literárních textech. Jeho tvorba v posledním desetiletí akcentuje zejména multidisciplinární přístup ke středověkým a raně novověkým studiím s akcentem na širší kulturní perspektivu. Mimořádné jsou rovněž jeho editorské počiny, zejména třísvazková díla Handbook of Medieval Culture a Handbook of Medieval Studies