Nový povinně volitelný kurz seznámil studenty s prací v archivech

V letním semestru si studenti mohli do svého rozvrhu zapsat nový povinně volitelný kurz s názvem „Exkurze po archivech České republiky“, v jehož rámci studenti absolvovali pod vedením dr. Pavla Holuba hned několik exkurzí, které je seznámili s depozitáři několika vybraných archivů a prací archivářů.

Povinně volitelný kurz realizovaný na katedře pomocných věd historických umožnil, aby studenti poodhalili roušku tajemství depozitářů některých archivů a správních institucí. První exkurze využila možností výpočetní techniky. Digitální archiv nepředstavuje mnoho vizuálně zajímavého, proto se studenti s Mgr. Eliškou Kadlecovou Breburdovou z Archivu hlavního města Prahy spojili online. Ta v prezentaci, kromě mnoha jiných podstatných informací, připomněla vztah digitálního archivu k digitalizátům pražského městského archivu. Diskuze se posléze zaměřila na řešení uložení záznamů z evidencí běžících mimo modul elektronické spisové služby.

Druhá exkurze byla zaměřena na skupinu specializovaných archivů. Dopoledne studenty seznámila s fondy Archivu Univerzity Karlovy PhDr. Milada Sekyrková, CSc., odpoledne pak studenti vyslechli sdělení od PhDr. Jakuba Kunerta v Archivu České národní banky. Specializované archivy jsou vystaveny různým požadavkům svých „zřizovatelů“, u kterých rovněž zajišťují chod spisové služby.

V pořadí třetí exkurze byla zaměřena na písemnosti centrálních úřadů. Proto studenti dopoledne navštívili první oddělení Národního archivu, kde PhDr. et PhDr. Petr Mareš, Ph.D., zúčastněné seznámil s fondem Desk zemských, Mgr. et Mgr. Leoš Zich představil Archiv Pražského arcibiskupství a Bc. Markéta Hrdličková nastínila „obtíže“ s hledáním písemností ve fondu Českého gubernia. Přiblížení archivu zodpovědělo praktické otázky zaměřené na typologii písemností, registraturních pomůcek a obtíží s jejich využíváním při vypracování rešerší. Odpoledne zúčastněné čekala cesta do správního archivu Ministerstva financí. Vedoucí oddělení PhDr. Jitka Hladíková představila stav převážně elektronické formy spisové služby. Při exkurzi bylo zřejmé, jak praxe znalí studenti (působící již ve spisovnách) otevřeli četnou diskuzi o jednotlivých krocích doprovázejících zpísemnění dokumentů v elektronické formě. Poslední zastávkou exkurze byla prohlídka „archivně“ proslulé krypty pod sv. Mikulášem na Malé Straně. 

Poslední exkurze byla dvoudenní. Mířila na Třeboňsko, přičemž hlavním cílem byl známý třeboňských archiv a písemnosti rodu Schwarzenbergů. Nedělní den byl určen pro poznání historicko-kulturních souvislostí z dějin města a jeho okolí. Dopoledne navštívili Státní zámek Třeboň, posléze následovala vycházka ke schwarzenberské hrobce. Pondělí bylo od rána až do odpoledních hodin vymezeno poznávání třeboňského archivu. Hlavním průvodcem se stal PhDr. Michal Morawetz, Ph.D. Nejenže studenty zavedl do pověstné Dlouhé chodby, ale umožnil jim nahlédnout do prostor, které archiv opouští ve prospěch zámku. Restaurátorka Ing. Martina Pechová připravila se svým týmem restaurátorek poutavé sdělení o postupech záchrany archiválií. Závěrečná část exkurze měla charakter přednášky, kdy PhDr. Aleš František Plávek s PhDr. Michalem Morawtzem, Ph.D., představili proměny majetkových držav rodu Schwarzenbergů v severozápadních Čechách.

Celý povinně volitelný kurz „Exkurze po archivech České republiky“ nabídl cenné poznatky z praktického „života“ v archivu. Je logické, že při exkurzi studenti nepoznají vše, ale mohou sondážně nahlédnout do vybraných problémů chodu institucí. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem archivářům, kteří napomohli k realizaci výše uvedených exkurzí.