„Hranice“ jako téma mezinárodní konference

Ve dnech 22.-25. listopadu 2023 pořádala Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze mezinárodní konferenci (Un)Vereintes Europa: Grenze und Grenzüberschreitung in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000 / (Ne)sjednocená Evropa? Hranice a jejich překračování v německé a rakouské literatuře po roce 2000. Konference, která se uskutečnila v prostorách Ústavu pro českou literaturu AV ČR, proběhla v rámci stejnojmenného projektu GA ČR (GA ČR 22-07846S), jehož řešitelkou je prof. Renata Cornejo ve spolupráci s doc. Zuzanou Augustovou z ÚČL AV ČR.

Účastníky konference, kteří se do Prahy sjeli nejen ze sousedních států, ale vzdálenějšího Švýcarska, Slovinska či Španělska, přivítal za UJEP rektor ústecké univerzity doc. Jaroslav Koutský a také děkan Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem doc. Václav Drška. Pozdravná slova pronesl i zástupce Německého velvyslanectví v Praze a ředitel Rakouského kulturního fóra, které se spolupodílelo na kulturní části programu v závěru konference.

Konferenci následně zahájily dvě plenární přednášky, ve kterých se doc. Jürgen Eder (JČU České Budějovice) věnoval tématu geopolitických hranic v Evropě a jejich reflexi v odborné literatuře, prof. Manfred Weinberg (UK Praha) se pak zamýšlel nad koncepty a vnímáním hranic ve středoevropském prostoru v souvislosti s pádem Železné opony po r. 1989.

Centrálním tématem, jak už název konference napovídá, bylo téma hranic a jejich překračování – a to nejen v současné německé a rakouské literatuře, ale i na jevišti divadelních scén. Konference tak otevřela perspektivu tohoto tématu v celé jeho šíři, přičemž vedle kulturních, politických i historických aspektů nabídly příspěvky také literárněvědné přístupy k funkci a významu hranic a zejména k narativním strategiím jejich překračování.

Katedra germanistiky se nejen výrazně podílela na organizaci celé konference, ale byla zastoupena i v odborném programu: Příspěvek doc. Hrdličkové se věnoval dramatické tvorbě významné rakouské autorky Elfriede Jelinek, tematizující ve svém dramatu Die Schutzbefohlenen situaci uprchlíků na vnějších hranicích EU. Doktorandka Julie Adam ve svém příspěvku pak porovnávala poetiku Michaela Stavariče, rakouského autora českého původu, a Jaroslava Rudiše, autora píšícího v českém i německém jazyce, v kontextu jejich vztahu k české kultuře a jazyku.  

Za neméně důležitý přínos konference lze považovat velmi živé a podnětné diskuze. „Těm vděčíme za interdisciplinární pojetí celé konference. O přetrvávajících hranicích v Evropě i nově konstruovaných hranicích Evropy vůči okolnímu světu diskutovali jak germanisté, tak i bohemisté, slavisté anebo kolegové z divadelní vědy, což vzájemnou diskuzi neuvěřitelné obohatilo a otevřelo zejména nám, germanistům, zcela nové perspektivy na tuto opět aktuální tematiku,“ okomentovala prof. Cornejo z Katedry germanistiky FF UJEP. Publikace vybraných příspěvků je plánována v literárním čísle časopisu Aussiger Beiträge 18 (2024) a také v kolektivní monografii, která bude výstupem projektu.

Pestrý byl také doprovodný program konference. Na zcela spontánní procházku Prahou pod taktovkou prof. Ilse Nagelschmidt u Univerzity Lipsko a doc. Dany Pfeiferové ze Západočeské univerzity v Plzni po stopách pražských autorů navázala v pátek odpoledne literární procházka centrem Prahy po stopách Franze Kafky pod vedením dr. Štěpána Zbytovského z pražské germanistiky. Celou konferenci pak uzavřel večer s rakouskou dramatičkou Katrin Röggla, která četla velmi poutavě ze svých divadelních textů. O nich i o výzvách postdramatického divadla s autorkou besedovala  divadelní kritička a překladatelka doc. Augustová.

Z nadšených ohlasů všech zúčastněných lze soudit, že celá konference (konající se za finanční podpory SAV 21 AV ČR) svým aktuálním tématem a širokým spektrem příspěvků významně přispěla k prohloubení problematiky pojetí hranic nejen v německojazyčné literatuře.

Za velkou výhodu spolupráce s Akademií věd považuji i to, že všechny příspěvky byly velmi profesionálně zdokumentovány a jsou pro zájemce k dispozici jako videozáznam kdykoli ke zhlédnutí na konferenčním webu“, uzavírá prof. Cornejo.

http://konffer.ff.ujep.cz/de/

https://ucl.cas.cz/unvereintes-europa-de/