Filozofická fakulta UJEP má nové absolventy doktorského studia

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 byli v kostele sv. Floriána v Krásném Březně představeni úspěšní absolventi doktorského studia z katedry germanistiky a katedry historie, kterým byl během promoce udělen titul DOKTOR (Ph.D.). Pro katedru germanistiky se jedná o její první absolventy doktorského studia.

Obhájené dizertační práce:

Mgr. Petr Anev: Politické působení hradních intelektuálů spjatých s Lidovými novinami a Přítomností. Národní strana práce (1925–1930), její kořeny a dědictví.

Mgr. Karl-Heinz Gmehling, M.A.: Konstellationen der Flucht in ausgewählten Werken von Ota Filip und Jan Faktor. Eine raumnarratologische Analyse

Dr. Karin S. Wozonig: Identität und Konstruktion – die Schriftstellerin Betty Paoli (1814–1894). Eine biographische Studie

Pro katedru germanistiky se jedná o výjimečnou událost, neboť poprvé v historii existence katedry, která vznikla v r. 1990, se konají doktorské promoce. Doktorské studium Německá literatura, které garantuje doc. Cornejo, bylo akreditováno v r. 2016 a nyní slavnostně promovali jeho první absolventi, Mgr. Karl-Heinz Gmehling, M.A. a Dr. Karin Wozonig. Oba jsou s katedrou germanistiky velmi úzce spjati.

Karl-Heinz Gmehling přisel do Ústí během svého magisterského studia Interkulturní germanistiky z Univerzity Bayreuth v rámci realizace společného dvojitého diplomu. Po úspěšném ukončení studia a získání obou magisterských titulů se stal prvním ústeckým doktorandem oboru Německá literatura. Ve své dizertační práci se zaměřil na analýzu dvou stěžejních pražských románů německojazyčných autorů českého původu – Oty Filipa a Jana Faktora. Publikace této dizertační práce je plánovaná ještě letos v berlínském nakladatelství Frank & Timme.

„Toto téma plně koresponduje se zaměřením našeho doktorského studia, které reflektuje nejen příhraniční polohu ústecké germanistiky na pomezí česko-německých hranic, ale také naše vědecko-výzkumné těžiště v oblasti interkulturní literatury, zejména pak literatury autorů a autorek českého původu. V této oblasti dosáhla katedra germanistiky mezinárodního uznání a doktorské studium je bezesporu dalším významným krokem k posílení vědecko-výzkumného zázemí a potenciálu ústecké germanistiky,"upřesňuje doc. Renata Cornejo z katedry germanistiky.

Také Karin Wozonig s katedrou germanistiky spolupracuje již řadu let, a to nejen jako rakouská lektorka, ale i koeditorka literárně-vědných čísel časopisu Aussiger Beiträge, který si získal od svého založení v r. 2007 mezinárodní renomé jak v Evropě, tak i v zámoří. „Díky Karin Wozonig navázala katedra germanistiky úzké kontakty s Vídeňskou univerzitou, se kterou realizovala a i nadále realizuje řadu vědecko-výzkumných i výukově zaměřených projektů. Její dizertace se věnuje rakouské autorce Betty Paoli, významné osobnosti rakouského realismu, která svým dílem a literární kritikou výrazně ovlivnila kulturní dění své doby, zejména pak vzájemné česko-rakouské vztahy. Přestože jako žena v 19. století – a částečně i nyní – zůstala nedoceněna. O to důležitější je přínos této práce zpracovávající mimo jiné i osobní korespondenci autorky a ojedinělé archivní materiály,“ dodává doc. Cornejo.

Mgr. Petr Anev patří ke generaci mladých odborně zdatných historiků a badatelů. V současnosti působí jako historik na Oddělení výzkumu politického a společenského vývoje 1938–1989 v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Ve svém bádání se zaměřuje na české a československé dějiny první poloviny 20. století, na osobnosti z řad československých demokratů v letech 1918–1948, především na představitele patřící k agrárnímu hnutí a na intelektuály spjaté s Národní stranou práce (1925–1930), též věnuje pozornost dějinám KSČ a jejím nejvýznamnějším představitelům (1921–1989).

„Ve své dizertační práci Petr Anev zásadně zúročil výsledky svého předchozího studia a výzkumu. Představil veřejnou činnost předních prvorepublikových osobností, které se sdružovaly kolem tehdejších Lidových novin a revue Přítomnosti, významných dobových periodik, a později založili vlastní politickou stranu – Národní stranu práce. Politické působení intelektuálů sdružených v Národní straně práce bylo navíc historiky dosud většinou opomíjeno, jedná se proto o poměrně nezpracované téma,“ komentuje prof. Jiří Kocian z katedry historie.

Všem absolventům srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich vědecké kariéře. Poděkování patří kolegům, pedagogům, členům oborové rady a dalším zaměstnancům fakulty, kteří se dnešním novým doktorům věnovali, zejména školitelům – doc. Cornejo a prof. Kocianovi, stejně tak jako i rodinám a přátelům za podporu při studiu.