Emeritní děkanka FF UJEP prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. byla zvolena místopředsedkyní Rady vysokých škol

Dne 11. 1. 2023 se konal první Sněm Rady vysokých škol (RVŠ) nově zvolených zástupců vysokých škol ČR, kteří budou v tomto reprezentativním orgánu zasedat příští tři roky. Delegáti sněmu zvolili předsedou prof. RNDr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V následné volbě byla do užšího předsednictva na jeden z šesti místopředsednických postů zvolena emeritní děkanka FF UJEP prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. V její kompetenci bude oblast strategického rozvoje vysokých škol, věda a výzkum, a to včetně doktorského studia.

Prof. Hrubá, kterou do předsednictva navrhl Akademický senát UJEP, se v posledních letech intenzivně věnovala hodnocení vědy a výzkumu na národní úrovni, byla členkou odborného panelu, kde působila jako garantka hodnocení pro Modul 1. Od roku 2020 jako zástupkyně a později předsedající Asociace děkanů FF ČR otevřela diskusi k hodnocení výsledků VO v oblasti humanitních věd.

„Zvolení místopředsedkyní Rady vysokých škol je pro mě závazek i příležitost využít svých dosavadních zkušeností, jak z dlouholetého vedení fakulty, tak z oblasti hodnocení vědy. Vysoké školy aktuálně čelí množství problémů, včetně podfinancování a já věřím, že užší předsednictvo v čele jedné z reprezentací vysokých škol přispěje k jejich řešení,“uvedla prof. Hrubá.

Filozofickou fakultu bude jako člen Sněmu zastupovat v nadcházejícím období i doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., ve Studentské komoře RVŠ zasednou studenti Adam Kreisinger (PF, obor Učitelství českého jazyka a literatury – Učitelství historie) a Bc. Matěj Mrhal (FF, obor Historie) jako náhradník.

Rada vysokých škol má více než třicetiletou tradici a spolu s Českou konferencí rektorů je jednou ze dvou reprezentací vysokých škol v České republice.