Děkanka FF UJEP ocenila nejlepší akademiky a studenty

Na konci roku 2022 udělila prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. celkem sedm ocenění během slavnostního předávání Cen děkanky Filozofické fakulty UJEP. Oceněni byli vedle akademických pracovníků také tři studenti za příkladnou osobní angažovanost a šíření dobrého jména fakulty.

CENA ZA VYNIKAJÍCÍ PUBLIKAČNÍ VÝSLEDEK

Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Prof. Georg Schuppener získal Cenu děkanky FF UJEP za mimořádný počin v akademickém roce 2021/22. Cena mu byla udělena za vydání monografie „Germanic Tribes, the Gods and the German Far Right Today“ ve vydavatelství Routledge (London/New York). Kniha se zabývá tematikou přejímání a adaptace prvků z historie, kultury a mytologie germánských kmenů pravicovými extremisty v německy mluvících zemích. Přináší první hloubkovou studii o přejímání těchto historických motivů pravicovými extremisty. S využitím lingvistické a historické perspektivy a na základě veřejně přístupných materiálů i zdrojů shromážděných zpravodajskými službami vymezuje kniha vliv a dopad germánské kmenové historie a kultury v rámci extremistických subkultur. Autor ukazuje, že odkazy na germánské národy, jejich historii, kulturu a mytologii jsou mezi současnými pravicovými extremisty ještě rozšířenější než v meziválečné éře národního socialismu.

CENA ZA VYNIKAJÍCÍ PREZENTACI VÝZKUMU FAKULTY A JEHO APLIKACI VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Cenu za vynikající prezentaci výzkumu fakulty a jeho aplikaci ve veřejném prostoru získal doc. Martin Veselý vedoucí katedry historie za realizaci výstavy Naděje, zklamání a strach. Život na Děčínsku v letech 1938-1946, která probíhá v Oblastním muzeu v Děčíně od konce června letošního roku. Zúročil v ní roky intenzivního výzkumu týkajícího se období existence Říšské župy Sudety a přiblížil tuto dobu nezvyklým pohledem tehdejšího většinového obyvatelstva, tj. českých, resp. sudetských Němců. Zaměřil se přitom na tehdejší každodennost a na otázku nebezpečné lákavosti totalitních ideologií, která je bohužel dodnes aktuální. O aktuálnosti tématu, které je pro řadu současných obyvatel pohraničí vlastně neznámé, svědčí i nebývalá návštěvnost.

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Dr. Jakub Pátek získal ocenění za úspěšně realizovaný projekt NAKI „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit severovýchodního Středohoří.“ V době řešení projektu (2018–2022) byla pod vedení dr. Pátka, jakožto hlavního řešitele projektu, realizována dokumentace ohrožených hodnotných objektů v lokalitách Zahořany, Konojedy a Zahrádky a proveden plošný výzkum těchto lokalit. Výsledkem dokumentace a výzkumu byla řada výsledků, mezi něž patří odborné publikace i výstava, které přispívají výraznou měrou k poznání části Ústeckého kraje, pomáhají zvyšovat jeho atraktivitu a přispívají rovněž k těsnějšímu provázání lidí a krajiny a k efektivnější ochraně a záchraně kulturního stavebního dědictví.

CENA ZA POSILOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMNÉHO PROSTŘEDÍ NA FF UJEP

Doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D.  

Doc. Martin Trefný se od roku 2017 se věnuje archeologickému výzkumu etrusko-římského osídlení na lokalitě Bufalareccia, nedaleko města Tolfa. Zde se zasloužil o objev římské venkovské vily z období druhé poloviny 1. století př. Kr. až prvních decenií nového letopočtu. Pod touto vilou pak identifikoval starší osídlení, které souvisí s využívání této lokality Etrusky, a to v helénistickém období, ale i dříve. Zároveň v této oblasti dokumentuje a digitalizuje nejrůznější architektonické relikty a věnuje se jejich trasologickému zkoumání. S využitím trasologické analýzy se týmu doc. Trefného podařilo zrekonstruovat způsob těžby v antickém lomu, rekonstruovat způsob stavby hrobových konstrukcí v lokalitě Grotta Porcina či zrekonstruovat způsob opracování kamenných „sarkofágů“ na pohřebišti Villa Bruschi Falgari. Poněvadž působí kromě UJEP ještě na univerzitě v Erlangenu/Norimberku, zapojuje do jihoetruských výzkumů již řadu let studenty z obou „svých“ univerzit. Ti tak mají příležitost unikátní spolupráce v mezinárodním kolektivu, doplněném o italské specialisty a studenty dalších evropských národností. Studenti se mohou rovněž seznámit se standardy archeologické práce v zahraničí, což mohou později využít ve své budoucí odborné praxi. 

CENA ZA PŘÍKLADNOU OSOBNÍ ANGAŽOVANOST A ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA FF UJEP

Kateřina Bártová, Eliška Demjaničová 

Byly oceněny za svou angažovanost v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům. Obě s mimořádným nasazením působily v centrech pomoci pro uprchlíky, kde strávili dobrovolnickou činností množství času a odvedly zde mnoho práce. Jejich zapojení do této pomoci bylo nepřehlédnutelné a oceňované i ze strany hlavních koordinátorů pomoci.

Matěj Märc

Byl oceněn jako hlavní aktér iniciování a přípravy demonstrace proti napadení Ukrajiny, kterou zorganizoval před budovou fakulty spolu s dalšími studenty a studentkami. Demonstrace se zúčastnila nejen akademická obec UJEP, ale i veřejnost, vedení města i Ústeckého kraje.

Děkanka fakulty v souvislosti s oceněnými studenty zmínila i všechny další studenty a studentky, kteří se těchto aktivit a do pomoci zapojili, a vyslovila jim uznání a poděkování.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!