Asociace děkanů filozofických fakult zaslala otevřený dopis ministru školství

Ve dnech 25.–26. 5. se uskutečnilo další setkání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Místem setkání byla tentokrát Univerzita Palackého v Olomouci. Setkání se účastnili také zástupkyně a zástupci vedení Filozofické fakulty UJEP. Na programu jednání byl zejména dlouhodobě neutěšený stav podfinancování filozofických a humanitních fakult.

Dvoudenní jednání mělo na programu hodnocení vědy dle Metodiky 17+ a výhledy její aplikace na periodické resortní hodnocení vysokých škol připravované na rok 2025. V rámci tohoto tématu vystoupil za MŠMT Vojtěch Fikar, který je pověřen přípravou nového systému resortního hodnocení vysokých škol. K tématu vystoupil i vedoucí kanceláře vrchní ředitelky Vojtěch Tomášek, který se k jednání připojil online stejně jako vrchní ředitelka sekce pro vysoké školy, vědu a výzkum MŠMT Radka Wildová. Ta okomentovala i současnou situaci kolem financování vysokých škol a doporučení pracovní skupiny, kterou ministr Vladimír Balaš sestavil k řešení problematiky podfinancovaných humanitních a společenskovědních oborů. Nový ministr Mikuláš Bek se dle vrchní ředitelky seznamuje se situací a chce se k situaci vyjádřit na jednání České konference rektorů. To se uskuteční 8. června.

Velký prostor byl v rámci jednání věnován novým výzvám OP JAK, děkani fakult diskutovali o možné spolupráci v rámci výzvy zaměřené na podporu učitelských studijních programů, ale především o postupu v rámci výzvy pro humanitní a společenskovědní obory, jejíž vyhlášení je připravováno na podzim tohoto roku a žadateli mohou být pouze vybrané vysoké školy a ústavy AV ČR. Na pořadu jednání byl i další postup související s téměř dvouletým jednáním s MŠMT ve věci podfinancovaných humanitních a společenskovědních oborů, AD FF se rozhodla v této věci formulovat otevřený dopis, který adresuje představitelům politické reprezentace, MŠMT i reprezentacím vysokých škol. Jeho znění si můžete přečíst níže.

 

Vážený pane ministře, magnificence, vážení představitelé RVŠ, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom v návaznosti na aktivity směřující k řešení podfinancování vysokých škol a v reakci na výzvu senátů filozofických a humanitních fakult v ČR požádali o okamžitou nápravu dlouhodobě neutěšeného stavu. Z dosavadních debat a analýz mnoha zainteresovaných aktérů je nezpochybnitelné, že se námi reprezentované fakulty potýkají s krizí, která zabraňuje konkurenceschopnosti nejen v mezinárodním měřítku, ale i ve srovnání s regionálním školstvím. Je také evidentní, že není možné spoléhat na autonomii vysokých škol bez dorovnání celkového deficitu, na jehož existenci se v průběhu jednání, která jsme vedli v posledním roce, shodli zástupci všech relevantních reprezentací, včetně zástupců MŠMT.

Naším cílem není pouze zrovnoprávnění s ostatními obory, ale především důstojné ohodnocení práce na filozofických a humanitních fakultách, které bude adekvátní požadavkům na vysokou kvalifikaci i požadovaný souběh pedagogického a vědeckého výkonu. V tuto chvíli zažíváme odchod talentů a nejsme schopni solidně motivovat nastupující generaci. Situace se přitom vyvíjí a od letošního roku sledujeme prudký nárůst uchazečského zájmu, který bude kulminovat v následujících letech. Mělo by být v zájmu státu, abychom situaci stabilizovali a vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání a výzkum v oblastech, které se ukazují být klíčovými ve chvíli zlomových civilizačních změn, kterými jako společnost procházíme.

 

Fotografie: Vojtěch Duda, UP v Olomouci