Archeologická exkurze studentů z katedry historie FF UJEP

V úterý 21. června proběhla plánovaná exkurze s archeologickou tématikou, určená pro studenty z katedry historie Filozofické fakulty UJEP. Studenti v doprovodu doc. Martina Trefného nejprve navštívili archeologické naleziště v Trmicích, a poté se vydali na hradiště Hrádek a Tříkřížový vrch na Libochovansku.

„Využili jsme skutečnosti, že v současnosti probíhá blízko obchodního domu Globus v Trmicích záchranný archeologický výzkum pod vedením pracovníků Muzea města Ústí nad Labem, a tak naše kroky zamířily nejprve tam“komentuje docent z katedry historie FF UJEP Martin Trefný.

 Při archeologickém dohledu, který předchází stavbě obchodního domu v této lokalitě byly zjištěny žárové hroby náležící patrně lužické kultuře mladší doby bronzové. Několik hrobů snad náleží různým ostatním obdobím. Na lokalitě byly zjištěny rovněž větší pravoúhlé objekty. Některé z nich mohou představovat kostrové či žárové hroby z různých období, jiné mohou být obytnými polozemnicemi. Skutečnost, že prozatím neznáme přesné chronologické zařazení objektů vychází ze skutečnosti, že momentálně probíhá pouze dohled, při kterém jsou objekty identifikovány. Vlastní archeologický výzkum začne během několika příštích dnů, a to je právě zajímavou příležitostí pro naše studenty. Při návštěvě jim byla nabídnuta spoluúčast na výzkumu formou brigádnické činnosti a několik z nich hned nadšeně přijalo. Studenti se tak seznámí se všemi fázemi záchranného archeologického výzkumu včetně dokumentace všech nálezových situací. Po jeho ukončení se pro ně otevírá možnost spolupráce i při laboratorním zpracování nálezů. „Rád bych poděkoval Elišce Wiesnerové, vedoucí archeologického oddělení Muzea města Ústí nad Labem a dvěma jeho archeologům, Aleši Káčerikovi a Luboši Rypkovi, za to že nejen umožnili návštěvu výzkumu v rámci exkurze ale i za možnost následné účasti studentů při dalších zdejších výzkumných aktivitách“ doplňuje doc. Trefný.

Exkurze dále pokračovala na jednu z nejvýznamnějších a také návštěvnicky nejatraktivnějších lokalit, hradiště Hrádek a nedaleký Tříkřížový vrch na Libochovansku. Tato lokalita je odborné i laické veřejnosti známa zejména díky masívnímu fortifikačnímu systému v podobě mocných valů a příkopů, které jsou v terénu jednoznačně patrné. Bohužel interpretace celé lokality je poměrně nejasná. Archeologové se asi shodnou na tom, že místo nebylo běžným stabilně osídleným hradištěm. Naopak uvažuje se o funkci refugia, astronomické pozorovatelny, komunitního shromáždiště či svatyně apod. Na akropoli hradiště, kterou je Tříkřížový vrch, známý také jako Kalvárie se pak otevírá neopakovatelný výhled na vstup Labe do Českého středohoří a v přímém dohledu nebo alespoň v blízkosti se nalézají velmi významné archeologické lokality. Studentům byl tedy podán výklad o všech významných lokalitách v Lovosicích a jejich okolí s důrazem na známé nadregionální výrobní a distribuční centrum z doby laténské. Zmíněny byly také např. proslulé keltské a slovanské povrchové lomy na křemenný porfyr v nedalekém Opárenském údolí, z nějž byly vyráběny ruční rotační mlýnky používané na českém území od 3. století př. Kr.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům exkurze, kteří svými četnými dotazy po celou dobu dosvědčovali nemalý zájem o prezentovanou archeologickou tématiku a docentu Trefnému, který exkurzi připravil. Zároveň doufáme, že se první archeologická exkurze stane základem pro pravidelné opakování podobných akcí v budoucnu.