Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Kontakty

e-mail: petr.blahaml@ujep.cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7067-2361
Researcher ID: AAM-5260-2021
Scopus Author ID: 56954616400
https://www.researchgate.net/profile/Petr_Blaha2

Vzdělání, profesní životopis

 • 2012–2020:     FHS UK, studia občanského sektoru, Ph.D.
 • 2010–2012:     FF UJEP, politologie – politická filozofie, Mgr.
 • 2007–2010:     FF UJEP, filozofie/historie, Bc.
 • 2021- dosud:   odborný asistent. Katedra politologie FF UJEP
 • 2016–dosud:   vědecký pracovník, FF UJEP
 • 2014–2016:     vědecký pracovník, FSV UK

Odborná specializace

Občanská společnost a participace, sociální hnutí a subkultury, politická a sociální teorie, metodologie sociální věd

Výzkum

 • GAČR, Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky (GA20-04551S) – FF UJEP 2020-2022 (člen řešitelského týmu)
 • GAČR, Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994–2014 (403/04/1007) – FF UJEP 2016-2018 (člen řešitelského týmu)
 • GA ČR, Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu (GA14-19324S) – FSV UK v Praze 2014-2016 (člen řešitelského týmu)
 • OP VVV – Inovace v pedagogice - Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436) – PF UJEP 2020-2022 (člen řešitelského týmu)

Publikační činnost

Články v časopisech s impakt faktorem

 • BLÁHA, Petr, 2017. Reprezentace žen na lokální úrovni: Kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti žen v českých komunálních volbách 2014. Politické vedy. 20(3), 150-167. ISSN 1338-1523.
 • MAŠKARINEC, Pavel a Petr BLÁHA, 2014. For whom the Bell Tolls: Grievance Theory and the Rise of New Political Parties in the 2010 and 2013 Czech Parliamentary Elections. Sociológia - Slovak Sociological Review. 46(6), 706-731.

Vědecké monografie

 • MAŠKARINEC, Pavel, Daniel KLIMOVSKÝ a Petr BLÁHA, 2019. Where have all the women gone?: women's political representation in local councils of Czech and Slovak towns, 1994-2014. Praha: Dokořán. ISBN 978-807-3639-679.
 • BLÁHA, Petr, Ivana HAVLÍNOVÁ, Pavel MAŠKARINEC a Kateřina VOJTÍŠKOVÁ, 2017. Politická participace: současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj. Ústí nad Labem: FF UJEP spolu s Ústečan. ISBN 9788075610669.

Editované vědecké monografie

 • BLÁHA, Petr a Pavel MAŠKARINEC, eds., 2017. O politické filozofii, demokracii a střední Evropě: k poctě doc. Rudolfa Kučery. Praha: Libri. ISBN 978-80-7561-088-1.
 • MAŠKARINEC, Pavel a Petr BLÁHA, eds., 2013. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. ISBN 9788074146237.

Články v recenzovaných časopisech

 • BLÁHA, Petr, 2020. Ludwig Wittgenstein a jeho přinos teorii reprezentace. Politologická revue. 26(2), 39-60. ISSN 1211-0353.
 • BLÁHA, Petr a Pavel MAŠKARINEC, 2020. Politická reprezentace žen v zastupitelstvech krajských měst: kvalitativní komparativní analýza (QCA) komunálních voleb v České republice v roce 2018. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 12(1), 1-18. ISSN 2336-6346.
 • BLÁHA, Petr, 2018. White Power Music in Bratislava: Rock on the right side (of Danube). Central European Journal of Politics. 4(1), 106-133. ISSN 2464-479X.
 • MAŠKARINEC, Pavel a Petr BLÁHA, 2016. Křivda jako příležitost pro nové politické strany? Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko na cestě do parlamentu. Politics In Central Europe. 12(2S), 45-66.
 • BLÁHA, Petr, 2015. Pokus o omezení pravomocí prezidenta Islandu v „nové ústavě“. Central European Journal of Politics. 1(2), 79-88.

Kapitoly v monografiích

 • BLÁHA, Petr, 2017. Právo na odpor u Bolzana a Kanta. In: BLÁHA, Petr a Pavel MAŠKARINEC, ed. O politické filozofii, demokracii a střední Evropě: k poctě doc. Rudolfa Kučery. Praha: Libri, s. 136-150. ISBN 978-80-7561-088-1.
 • BLÁHA, Petr a Vít NAJMAN, 2015. Česká krajní pravice a její přeshraniční vztahy. In: GARSZTECKI, Stefan a Ilona SCHERM. Sachsen und Tschechien – Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteleuropa. / Sasko a Česko – Regionální identity a transregionální propojení ve střední a východní Evropě. Dresden: Thelem, s. 399-413. ISBN 978-3-942411-99-8.
 • BLÁHA, Petr a Vít NAJMAN, 2015. Die tschechischen Rechten und ihre grenzüberschreitenden Verbindungen. In: GARSZTECKI, Stefan, Milan JEŘÁBEK a Ilona SCHERM. Sachsen und Tschechien – Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteleuropa. / Sasko a Česko – Regionální identity a transregionální propojení ve střední a východní Evropě. Dresden: Thelem, s. 379-398. ISBN 978-3-942411-99-8.
 • BLÁHA, Petr, 2013. Celkové výsledky voleb do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 2012. In: MAŠKARINEC, Pavel a Petr BLÁHA. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 10-25. ISBN 9788074146237.
 • BLÁHA, Petr, 2013. KSČM v krajských volbách 2012: Velká říjnová evoluce? In: MAŠKARINEC, Pavel a Petr BLÁHA. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 98-111. ISBN 978-80-7414-623-7.

Původní vědecké články ve sbornících

 • BLÁHA, Petr, 2021. Využití nástroje místního referenda v regionech České republiky v letech 2000-2020. In: KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK, ed. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 604-611. ISBN 978-80-210-9896-1. Dostupné z: doi:DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-74

Příspěvky na konferencích

 • Konference: VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy. Brno: Masarykova univerzita, 9.9. – 10.9. 2021. Příspěvek: Jejich jazyk, náš svět: co nám může přinést pozdní Wittgenstein pro studium populismu? Příspěvek: České populistické strany v krajských volbách: fsQCA analýza
 • Konference: XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 1.9. – 3.9. 2021. Příspěvek: Využití nástroje místního referenda v regionech České republiky v ltetech 2000-2020.
 • Konference: Rethinking Regional Competitiveness. Šiauliai: Šiauliai University/Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts/ Siauliai Municipality/European Regional Science Association Baltic Section/Academic centre for Public Administration, 29. 11. 2018. Příspěvek: Women in Czech Regional Elections.
 • Konference: Good governance at local self-government: towards efficiency and welfare society. Šiauliai: Department of Public Administration, Šiauliai University, Faculty of Social Sciences, Humanities and Arts, 12. 10. – 13. 10. 2017. Příspěvek: Women in regional elections: Determinants of women’s representation in Czech and Slovak regional elections, 2000–2016.
 • Konference:Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku – voľby 2017. Trnava: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave/Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV, 10. 11. 2017. Příspěvek: Politická reprezentace žen v krajských volbách na Slovensku 2017.
 • Konference:Nové fenomény v současné politice. Kutná Hora: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, 27. – 28. 4. 2017.Příspěvek: Stabilita exekutivních koalic v prostředí nestabilního stranického systému.
 • Konference: Konference České sociologické společnosti 2017. Praha: Česká sociologická společnost/Katedra sociologie FF UK, 1. – 3. 2. 2017. Příspěvek: Ženy a krajská zastupitelstva v ČR a SR: kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti kandidátek.
 • Konference: Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě. Plzeň: MUP, univerzitní středisko v Plzni, 2. 5. 2016. Příspěvek: Křivda jako příležitost pro strany mezery? Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko na cestě do Národní rady Slovenské republiky.
 • Konference: Participativní demokracie: potenciál a limity. Ústí nad Labem: FF UJEP/Ústečan, o. s., 23. 4. 2015. Příspěvek: Důvěra, konflikt, participace.
 • Konference: Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Trnava: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2. 12. 2014. Příspěvek: Pokus o omezení pravomocí prezidenta Islandu v „nové ústavě“.
 • Konference: Občanská společnost a sport. Praha: FTVS a FHS UK, Praha, 3. 12. 2013. Příspěvek: Dvanáctý hráč: participace fanoušků na dění v profesionálním fotbalu.
 • Konference: Sociálna zmena: revolúcia a transformácia. Nitra: UKF, 18.-20.11. 2013. Příspěvek: Mezi hudbou a politikou: White power music v Bratislavě.
 • Konference: Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteleuropa. Ústí nad Labem: TU Chemnitz a PřF UJEP, 11.-13.10. 2013. Příspěvek: Die tschechischen Rechten und ihre grenzüberschreitenden Verbindungen.
 • Konference: Úloha politické filozofie ve 21. století. Ústí nad Labem: FF UJEP, 17.10.2012. Příspěvek: Pojem občanské společnosti v moderním politickém myšlení.
 • Konference: Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Ústí nad Labem: FF UJEP, Praha, 10.-11.10. 2012. Příspěvek: Punk a krajní pravice. Příspěvek: Engerau boy: Tvrdí chlapci z Bratislavy.

Další aktivity

 • Člen České společnosti pro politické vědy