Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

Kontakty

e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
tel.: 475 286 504
kancelář: B 206
ResearcherID: B-6781-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8115-6386

Vzdělání, profesní životopis

 • 2003, učitelství SŠ: český a německý jazyk, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • 2005, M.A., interkulturní germanistika, politická sociologie, německá literární věda, Fakulta kulturních studií Univerzity Bayreuth, Německo
 • 2008, Ph.D., politologie (Ústav pro studium politických systémů a politických institucí), Filozofická fakulta, Chemnitz, Německo
 • 2004-2009: výzkumný pracovník Sociologického ústavu AV ČR, oddělení České pohraničí.
 • 2008-dosud: odborný asistent, KPF FF UJEP

Odborná specializace

Evropská integrace, mezinárodní vztahy, politika německy mluvících zemí, politická sociologie.

Působení v zahraničí

 • 1999-2000, absolvování vzdělávacích kurzů Nadace Konráda Adenauera a Evropské komise na téma Evropské unie a evropské zahraniční a kulturní politiky
 • 2005 - vědecké praktikum v Centru pro aplikovanou politickou vědu Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mnichově (Prof. W. Weidenfeld)
 • 5/2006 - Landeszentrale für politische Bildung im Freistaat Thüringen, Erfurt/Weimar
 • 7/2008 - Docent na Mezinárodní hesenské letní univerzitě, Phillips-Universität, Marburg
 • 5/2009 - Docent na katedře politologie Filozofické fakulty Technické univerzity v Chemnitz
 • 7-8/2008; 7-8/2009 - Docent na Mezinárodní hesenské letní univerzitě, Phillips-Universität, Marburg

TU Chemnitz, katedra politologie Filozofické fakulty

 • 2009, letní semestr, „Politischer Extremismus im internationalen Vergleich“ (seminář)
 • 2010, letní semestr, „Wahlen in Ostmitteleuropa“ (seminář)
 • 2013, letní semestr, TU Chemnitz, Katedra evropské integrace Filozofické fakulty, kurz „Die EU-Erweiterung 2004“, vedení celého kurzu
 • 8.7. – 18. 7. 2014, letní semestr, „Politik in Sachsen“ (přednášky), 20 hodin
 • 29.6. – 10.7. 2015, letní semestr, „25 Jahre Deutsche Einheit – Bilanz und Perspektiven“ (přednášky), 16 hodin
 • 4.– 14.7. 2016, letní semestr, „ Grundlagen der Systemlehre und  Systemtransformation“ (přednášky), 16 hodin
 • 30.1. – 3.2.2017, zimní semestr, „Die politischen Systeme der Visegrad-Staaten“ (seminář), 12 hodin
 • 26.6. – 1.7. 2017 - letní semestr, „Die politischen Systeme der Visegrad-Staaten“ (seminář), 14 hodin
 • 4.7. – 12.7. 2017 - letní semestr, „Deutsch-tschechische Beziehungen“ (seminář), 18 hodin

Universität Leipzig

 • 8.6. – 11.6 2017 - „Kooperation der Visegrad-Staaten“, seminář, 12 hodin

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

 • 2015, zimní semestr, seminář „Rechtsradikalismus in Ostmitteleuropa“

Výzkum

Externí granty

 • 2003-2005 - Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti. Program podpory cíleného výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR (člen řešitelského týmu; vedoucí doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.)
 • 2003-2005 - Historické mezníky v identitách regionu pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství). Ve spolupráci s Univerzitou Ludwiga Maxmiliana, Mnichov, SRN. Nadace Volkswagen (člen řešitelského týmu; vedoucí Prof. Dr. Werner Weidenfeld)
 • 2006-2011 - Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). Projekt MŠMT – řešitelé Ústav geoniky AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Ústav soudobých dějin AV ČR, Sdružení obcí Orlicko (člen řešitelského týmu v roce 2008)
 • 2008-2011 - Politik- und Parteienentwicklung in Europa. Hanns-Seidel-Stiftung a Technische Universität in Chemnitz (člen týmu; vedoucí Prof. Dr. Eckhard Jesse)
 • 2010-2011 – Česko-saská vysokoškolská iniciativa. Projekt Ziel3/Cíl3, lead partner TU Chemnitz (člen týmu; vedoucí prof. Dr. Matthias Niedobitek)
 • 2014-2015 - 25 Jahre Systemtransformation in Osteuropa. Bilanz und Perspektiven. Technische Universität in Chemnitz (člen řešitelského týmu; vedoucí PD Dr. habil. Tom Thieme)
 • 2017-2019 - Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Grantová agentura ČR (člen řešitelského týmu; vedoucí doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.)

Vnitřní granty

Studentské grantové soutěže

 • 2017-2018 - Niche parties jako téma politologické analýzy - Studentská grantová soutěž (člen řešitelského týmu; vedoucí PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.)
 • 2016-2018 - Imigrace, sociální napětí a volební chování – Studentská grantová soutěž (člen řešitelského týmu; vedoucí Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.)
 • 2014-2015 - Proměny stranických systémů ve státech střední Evropy. Česká republika, Slovensko, Německo a Rakousko v komparaci – Studentská grantová soutěž (vedoucí řešitelského týmu)

Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP

 • 2017 - Česká republika - Německo - Evropská unie
 • 2016 - Česko-německé vztahy s akcentem na česko-německé pohraničí

Členství v redakčních radách

 • Border and Regional Studies, ISSN: 2719-6577 (online) ISSN: 2353-3781 (print), od r. 2021
 • Central European Journal of Politics (cejop.cz), ISSN 2464-479X (online), od r. 2015
 • Kulturní studia, ISSN 2336-2766 (online), ISSN 2533-7599 (print), od r. 2018
 • Politics in Central Europe, ISSN 1801-3422, od r. 2019
 • Právo, bezpečnost, informace, ISSN 2336-3657, od r. 2016.

Články

Impaktované články

 • NOVOTNÝ, L.Right-wing Extremism and No-go-areas in Germany. Czech Sociological Review45 (3), 2009: 561-610. (IF 0,143) ISSN 0038-0288
 • NOVOTNÝ, L. Die deutsch-tschechischen Beziehungen und die Präsidentschaftswahl 2013. Austrian Journal of Political Science44 (4), 2015: 12-24. (IF 0,059) ISSN 0378-5149.
 • NOVOTNÝ, L. Sociological Reflexion of the European integration. Sociológia - Slovak Sociological Review 48 (2), 2016: 119-138. (IF 0,151) ISSN ISSN0049 - 1225
 • NOVOTNÝ, L. Sociální a komunikativní konstrukce reality – vzpomínka na Thomase Luckmanna. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (4), 2016: 581-590. (IF 0,143) ISSN 0038-0288
 • NOVOTNÝ, L., MAŠKARINEC, P. European Citizens’ Initiative as a Tool for Advancing Civic/Political Participation: A Political Opportunity Structure Perspective. Sociológia - Slovak Sociological Review 49 (1), 2017: 81-108. (IF 0,151) ISSN ISSN0049 – 1225.
 • NOVOTNÝ, L. Der allgegenwärtige Schatten des Kommunismus im tschechischen Parteiensystem. Austrian Journal of Political Science46 (2), 2017: 17-26. (IF 0,059) ISSN 0378-5149.
 • NOVOTNÝ, L. - ŠÁROVEC, D. Na vítězné vlně: Analýza úspěchu alternativy pro Německo ve volbách do Spolkového sněmu 2017. In Politické vedy, 21 (1), 2018: 97-118. ISSN 1335-2741.

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Scopus

 • NOVOTNÝ, L., REITINGER, P. Re-Framing historischer Grenzlandschaften. Das Beispiel Drachensee. Standort 44(3), 2020: 168-174. ISSN 0174-3635.
 • NOVOTNÝ, L., ŠÁROVEC, D. Německý stranický systém a volby do Bundestagu 2017. Acta Politologica 10(3), 2018: 47-63. ISSN 1804-1302.
 • NOVOTNÝ, L., KREISSLOVÁ, S. Between language revitalization and assimilation: On the language situation of the German minority in the Czech Republic. Journal of Nationalism Memory and Language Politics 12(1), 2018: 121–139. ISSN 2570-5857.
 • NOVOTNÝ, L. Grenze und ihr Einfluss auf die regionale Identität und die regionale Entwicklung im deutsch-tschechischen Grenzgebiet. Aussiger Beiträge, 18, 2018: 31-48. ISSN 1803-7380.
 • NOVOTNÝ, L. Die deutsche Minderheit und ihre Presse. Aussiger Beiträge, 16, 2016: 145-158. ISSN 1803-7380.
 • NOVOTNY, L. Úspěchy Alternative für Deutschland ve třech zemských volbách v Německu. Acta Politologica 8 (1), 2016: 40-50. ISSN 1804-1302.
 • NOVOTNÝ, L. 2015. German Language and German Minority. The Annual of Language & Politics and Politics of Identity 9(1), 2015: 23-42. ISSN 1805-3769.

Odborné články v recenzovaných časopisech bez citačního indikátoru (IF, SJR)

 • NOVOTNÝ, L. „Říšští občané“: právní, správní a bezpečnostní problém v Německu. Bezpečnostní teorie a praxe 3, 2018: 121-138. ISSN 1801-8211.
 • NOVOTNÝ, L. Integrační koncepty a programatika politických stran před volbami do Bundestagu 2017. Acta Universitatis Carolinae– Iuridica 2, 2018: 109-118. ISSN 0323-0619. DOI 10.14712/23366478.2018.9.
 • NOVOTNÝ, L. Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR. Právněhistorické studie 48 (1), 2018: 69-77. ISSN 0079-4929. DOI: 10.14712/2464689X.2018.24.
 • NOVOTNÝ, L. 2017. „Pegida a migrační politika“ Central European Journal of Politics 3 (2): 39–54. ISSN 2464-479X.
 • NOVOTNÝ, L. Hornická tradice jako téma česko-saské přeshraniční spolupráce. Územní rozvoj a urbalismus 10 (2), 2017: 1-5. ISSN 1212-0855.
 • NOVOTNÝ, L. Alternativa pro Německo: hrozba, nebo výzva pro německou demokracii? Bezpečnostní teorie a praxe 16 (4), 2016, 119-128. ISSN, 1211-2461.
 • NOVOTNÝ, L. 2016. Přeshraniční cestovní ruch na příkladu Evropského regionu Dunaj-Vltava. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 3, 2016:169-181. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. Stříbrná stezka: česko-německá přeshraniční spolupráce v praxi. Naše společnost 14 (2), 2016: 33-42. ISSN 1211-3247.
 • NOVOTNÝ, L., SOBĚHART, R., Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby? Forum Historiae 10 (1), 2016: 135-152. ISSN1337-6861.
 • NOVOTNÝ, L., Stín kolonialismu: Dodnes složité vztahy mezi Německem a Namibií. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 1, 2016: 221-231. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L., SOBĚHART, R., Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby?. Forum Historiae 10 (1), 2016: 135-152. (Erih plus)
 • NOVOTNÝ, L. Úspěchy Alternative für Deutschland ve třech zemských volbách v Německu. Acta Politologica 8 (1), 2016: 40–50. (Erih plus)
 • NOVOTNÝ, L. The current problems of relations between Germany and Namibia. Littera Scripta 8 (2), 2015: 73-81. (Erih plus)
 • NOVOTNÝ, L. Euroskepticismus v Německu na příkladu Alternative für Deutschland. Politics in Central Europe, 11 (1), 2015: 149-162. ISSN 1801-3422.
 • NOVOTNÝ L., Německo a německá menšina. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 4, 2015: 135-145. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. The current problems of relations between Germany and Namibia. Littera Scripta 8 (2), 2015: 73-81. ISSN 1802-503X.
 • NOVOTNÝ, L. Německo a německá menšina. Acta Universitatis Carolinae Iuridica 2, 2014: 85-95. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. The Role of Language Education in the Current Cross-Border Cooperation between the Czech Republic and Germany. Andragogická revue 6 (1), 2014: 20-31.
 • NOVOTNÝ, L. Liquid Democracy a Pirátská strana v Německu. Acta Politologica 6 (2), 2014: 154-165. ISSN 1804-1302.
 • NOVOTNÝ, L. Aktuální problémy německé menšiny ve 21. století. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 6(1), 2013: 83-93. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. Trendy vývoje veřejné diplomacie v dnešní zahraniční politice. In: Politologický časopis 18 (1), 2011: 65-79. ISSN 1211-3247.
 • NOVOTNÝ, L., THIEME, T. Die langen Schatten der Vergangenheit. Politischer Extremismus in Tschechien und der Slowakei. In: Totalitarismus und Demokratie 7 (1), 2010: 105-121. ISSN 1612-9008.
 • NOVOTNÝ, L. Evropská unie jako globální aktér. K veřejnému mínění v neevropských zemích. Naše společnost 7 (2), 2010: 24 -27. ISSN 1214-438X
 • NOVOTNÝ, L. 2010. Geschichtsbewusstsein der Bewohner des bayerisch-böhmischen Grenzlandes. Geoscape 5, 2010: 56-66. ISSN 1802-1115
 • NOVOTNÝ, L. Názory a postoje české populace na přeshraniční spolupráci. Naše společnost 7(1), 2009: 27-32. ISSN 1214-438X.
 • NOVOTNÝ, L. Rakušané: uzavřený pracovní trh jako psychologická ochrana. Mezinárodní vztahy 30 (1), 2006: 94–111.

Knižní publikace (monografie)

 • NOVOTNÝ, L., HYNČICA, P., MAŠKARINEC, P. 2016. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia. 216 s. ISBN 978-80-200-2619-4.
 • NOVOTNÝ, L., KREISSLOVÁ, S. 2015. Kulturní rozměr činnosti německé menšiny. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 170 s. ISBN 978-80-87975-32-9.
 • NOVOTNÝ, L., TACHECÍ, P. 2013. Komunální volby v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP. 126 s. ISBN 978-80-7414-622-0.
 • NOVOTNÝ, L. 2009. Vergangenheitsdiskurse zwischen Deutschen und Tschechen. Baden-Baden: Nomos. 269 s. ISBN 978-3-8329-4248-9.

Ostatní výstupy (výběr)

 • Novotný, L. Konflikt jako základní determinanta společnosti a lidských práv. In: Havlíček A., Krbec L. (eds.): Hodnoty, stát a společnost. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2014, s. 73-87. ISBN 9-788074-147357.
 • Novotný, L. Přeshraniční spolupráce v ČR ve fázi evropeizace. Výsledky empirického šetřeni v mikroregionu Orlicko. In: Beate Neuss et al. (ed.): Kooperační vztahy v nové Evropské unii. Praha: Libri, 2013, s. 30-43. ISBN 978-80-7277-519-4.
 • Novotný, L., Tachecí, P. Kampaně v krajských volbách v Ústeckém kraji 2012. In: Maškarinec Pavel. (ed.): Krajské volby v Ústeckém kraji 2012. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013. ISBN 9-788074-146237.
 • Novotný, L. Zakázat, či nezakázat? Německá diskuse o zrušení pravicové extremistické strany NPD. In: Mezinárodní politika 1 (36), 2012, s. 26-28.
 • Novotný, L. 2011. Evropská unie. In: Romancov M., Novotný, L. a kol. (eds.): Mezinárodní organizace. Plzeň, Nakladatelství Aleš Čeněk, s. 40-59.
 • Novotný, L. Je třeba zakázat NPD? In: Mezinárodní politika 12 (35), 2011, s. 2.
 • Novotný, L. Piráti v Berlíně. Recesisté slaví úspěch, ale nikdo neví, co od nich čekat. In: Mezinárodní politika 11 (35), 2011, s. 24-27.
 • Novotný, L. O Nových trendech krajní pravice v Evropě. In: Střední Evropa, 2011, 28, s. 91-012.
 • Novotný, L. Extremismus in Tschechien. In: Eckhard Jesse/Tom Thiema (eds.): Extremismus in den EU-Staaten. Wiesbaden: VS Verlag, 2011, s. 397-412.
 • Novotný, L., Leontiyeva, Y. Je česká společnost tolerantní? Postoje vůči národnostním menšinám a cizincům. In T. Kostelecký, M. Škodová, T. Lebeda, H. Maříková (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe… Praha: SLON, 2010.
 • Novotný, L., Thieme, T. Die langen Schatten der Vergangenheit. Politischer Extremismus in Tschechien und der Slowakei. In: Totalitarismus und Demokratie 7, 1, 2010, s. 105-121.
 • Novotný, L. The Czech Republic an the cross-border cooperation. In: Region Direct, 2010, 1, s. 74-89.
 • Novotný, L. „Německo po prezidentské volbě. Mezinárodní politika, 2010, 9, 34, s. 22-25.
 • Novotný, L. „Promarněná šance. José Manuel Barroso pronesl řeč o stavu unie“. Mezinárodní politika, 2010, 11, 34, s. 31-32.
 • Novotný, L. „Verfassungsschutzbericht.“ In: Uwe Backes/Eckhard Jesse (eds).: Jahrbuch Extremismus & Demokratie 20. Baden-Baden: Nomos, 2009, s. 375-378.
 • Novotný. L. Ano Lisabonu s podmínkou. Mezinárodní politika, 2009, 8, s. 32-34.
 • Novotný. L. Nárůst xenofobie v nových spolkových zemích SRN. Mezinárodní politika, 2009, 10, s. 17-19.
 • Novotný, L. Nebezpečné známosti na německé levici. Mezinárodní politika, 2009, 5, s. 31-34.
 • Novotný, L. „Politické zemětřesení v Bavorsku“. Mezinárodní politika, 2008, 11, 32, s. 23-26.
 • Novotný, L. Zlo se skrývá v každém z nás. Psychologický experiment ve filmu. Dějiny a současnost, 2008, 7, s. 17-20.
 • Novotný, L. Bavorská CSU mění kurz politiky vůči České republice. Mezinárodní politika, 2008, 3, s. 22-26.
 • Novotný, L. „Opuštěná krása: Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách“. Dějiny a současnost 2008, 5, 30, s. 10.
 • Novotný, L. "Dann fiel der Eiserne Vorhang und das war´s". Grenze in den Augen der Bürger des tschechisch-bayerischen Grenzlands. In: Neuss, B.; Holly, W. (eds.): Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung. Occasional Papers Nr. 34, 2007, s. 143–166.
 • Novotný, L. "Unsere Deutschen? Einstellungen in den tschechischen Grenzgebieten zur deutsch-tschechischen Vergangenheit". Brücken 14. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Praha: NLN, 2006, s. 161–180.
 • Novotný, L. Rakušané: uzavřený pracovní trh jako psychologická ochrana. In: Mezinárodní vztahy, 2006, 1, s. 94–111.
 • Novotný, L. "Viníci, či oběti? Rozpolcená paměť zemí nacistické Osy v komparaci. Soudobé dějiny, 2005, 3-4, 804–807.
 • Novotný, L. „Mutual Perceptions and Cross-Border Experiences – Czechs and Germans as Neighbours.“ Czech Sociological Review, 2005, 3, s. 532–535.
 • Novotný, L., Weigl, M. “Historische Prägestempel als Strukturprinzipien gegenseitiger Wahrnehmung von Deutschen und Tschechen“ In: Timmermann, H. (ed.) Vergangenheitsbewältigung im 20. Jahrhundert. Münster, 2005.
 • Novotný, L. „Die Vergangenheitspolitik 1945–2004“ In: Timmermann, H. (ed.) Vergangenheitsbewältigung im 20. Jahrhundert. Münster, 2005.
 • Novotný, L. "Länderportrait: Tschechien" In: Backes, U.; Jesse, E. (ed.) Jahrbuch Extremismus & Demokratie, 2004, 16, s. 204–220.
 • Novotný, L. „The Position of the German Minority in the Context of Czech-German Relations“ In: Houžvička, V. (ed.) Czech-German Connections 2. Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 9–11.

Další aktivity

 • Člen Veldensteiner Kreis zur Erforschung von Extremismus und Demokratie
 • Člen České společnosti pro politické vědy
 • Člen odborné pracovní skupiny „kultura, školství a cestovní ruch“ Euroregionu Labe/Elbe a Krušnohoří/Erzgebirge

Bakalářské/diplomové práce

Mezinárodní vztahy
Preferuji témata dle vlastního výběru a zájmu studentů
Příklady témat:
Iránský jaderný program
Globální bezpečnostní hrozby ve 21. století
Chudoba jako globální problém světa
Islám ve vybrané zemi
Ženský sebevražedný terorismus
Reforma Organizace spojených národů
Přeshraniční spolupráce v České republice – analýza činnosti vybraného euroregionu
Rakouská neutralita
Příčiny neúspěchu sjednocení Kypru

Evropská unie
Preferuji témata dle vlastního výběru a zájmu studentů
Příklady témat:
Evropský systém ochrany lidských práv
Postoj českých prezidentů k Evropské unii
Polsko a evropská politika
Působení vybrané evropské politické strany v Evropském parlamentu
Role vybrané instituce EU v evropské integraci
Konstruktivismus v evropské integraci
Euroskeptismus ve vybrané zemi (GB, Polsko atd.)

Politická sociologie/politická komunikace
Preferuji témata dle vlastního výběru a zájmu studentů
Příklady témat:
Financování politických stran v ČR
Sociální sítě a jejich vliv na občanskou společnost
PR vybrané politické strany
Analýza kampaně vybrané politické strany ve vybraných volbách
Médium veřejné služby a jeho obsahové vymezení
Pravo-levá identifikace voličů ČR
Lobbing a zájmové skupiny : reflexe a jejich působení v demokracii
Domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev v České a Slovenské republice