Mgr. Milan Hes, Ph.D.

Kontakty

e-mail: milan.hes@ujep.cz
tel.: 475 286 433
kancelář: A 101

Vzdělání

 • 1994 -1997 Pedagogická fakulta UJEP, Základy humanitní vzdělanosti (Bc.)
 • 1997-1999 Pedagogická fakulta UJEP, Učitelství dějepisu pro SŠ (Mgr.)
 • 2009-2012 Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Didaktika dějepisu (Ph.D.)

Praxe v oboru

 • 1999 – dosud
  Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, učitel SŠ (dějepis – společenské vědy), školní metodik prevence (od r. 2018)
 • 1999-2000
  Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, učitel ZŠ (výchova k občanství – zeměpis – vlastivěda)
 • 2008-2009
  Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo náměstí 1200, učitel SŠ (společenské vědy)
 • 2019-2022
  Filozofická fakulta, Historický ústav, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, odborný asistent (didaktik dějepisu)
 • od r. 2022
  Filozofická fakulta, Katedra historie, Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 13, odborný asistent (didaktik dějepisu)

Členství v profesních organizacích

 • Asociace učitelů dějepisu (od r. 2001)
 • Asociace pro didaktiku dějepisu (od r. 2021)
 • Člen České asociace orální historie (COHA)
 • Kabinet společenskovědního vzdělávání, Národní pedagogický institut, MŠMT (od r. 2022)

Odborná spolupráce

 • Patria z. s. – Slánský obzor, člen z. s. (od r. 2003)
 • Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, FPF, Slezská univerzita v Opavě, odborný poradce (od r. 2012)

Odborná specializace

Jako didaktik dějepisu se především zabývám vzájemným vztahem fenoménů dějin a paměti, didaktickými aspekty oral history, teoretickými otázkami školních historických pramenů a jejich metodickou aplikací ve výuce dějepisu. Badatelsky se také věnuji regionálním dějinám Kladenska a Slánska v 19. a 20. století.

 • didaktika dějepisu
 • oral history

Zahraniční vzdělávací pobyty

 • říjen 2007 – Státní muzeum Osvětim – International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust – „Auschwitz – History, Education and Symbolism“
 • říjen 2008 – Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies Jerusalem – „Seminar in Holocaust Studies“
 • červen 2010 – Mémorial de la Shoah – Musée, Centre de documentation juive contemporaine – „Teaching about Holocaust and genocides of the XXth Century“

Publikační činnost

 • HES, Milan. Film ve výuce – dějepis a normalizace. In: Média - Dějiny - Společnost: Obraz národních dějin v české a polské kinematografii, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2023, s. 105-118.
 • HES, Milan. Většina, menšiny a multiperspektivní dějepis. In: Média - Dějiny - Společnost: Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2022, s. 71-80.
 • HES, Milan. Křesťanství a církev v cílech historického vzdělávání. In: Média - Dějiny - Společnost: Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2021, s. 76-83.
 • HES, Milan. Ukrývaní Židé během a po Slovenském národním povstání. Dny strachu. In: Z. Zudová-Lešková a kol., Židia v Slovenskom národním povstaní – Židé v Slovenském národním povstání. Banská Bystrica: Múzeum SNP, Praha: Historický ústav AV ČR, 2021, s. 105-121.
 • HES, Milan. John Dewey a dějepis. In: Historické rozhľady,XXXVIII. Bratislava: STIMUL, poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2021, s. 159-168.
 • HES, Milan. Dějiny sousedství ve výuce - Média, dějiny a společnost. In: Média - Dějiny - Společnost: Obraz Polska a Poláků v českých médiích, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2020, s. 31-40.
 • HES, Milan. Nový dějepis v kostce pro SŠ I. Praha 2020.
 • HES, Milan. Nový dějepis v kostce pro SŠ II.. Praha 2020.
 • HES, Milan. Traumatická paměť holocaustu (K psychologickým aspektům vzpomínání). In: Historia Medicinae Slovaca V. Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny, Bratislava: STIMUL – centrum informatiky a vzdelávania FiF UK pre LF UK, 2020, s. 103-113.
 • HES, Milan. Pro druhé! Zamyšlení nad vztahem zachránců a Židů v podmínkách protektorátu. In: Okamžik rozhodnutí: životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, Ostrava: Pant, z. s., 2016, s. 33-39.
 • HES, Milan. Dějepis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ. Praha: Fragment 2015.
 • HES, Milan. Výchova k občanství. In: Školní tabulky pro 6. – 9. třídu ZŠ. I. Dostálová – R. Drábová – L. Procházková – M. Hes, Praha: Fragment 2015.
 • HES, Milan. „Vlastenci“ z roku 1899 – bezprostřední ohlas hilsneriády na Slánsku a Kladensku. In: Slánský obzor - Ročenka Společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního okresního archivu v Kladně, 2013, s. 24-32.
 • HES, Milan. Dny strachu – osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa. Praha: Epocha, 2013.
 • HES, Milan. Promluvili o zlu: holocaust mezi dějinami a pamětí. 1.vyd. Praha: Epocha, 2013.
 • HES, Milan. Čekání na smrt – rodinný tábor českých židů v Osvětimi. Praha: Epocha, 2012.
 • HES, Milan. Didaktika dějepisu a prostředí audiovizuálního archivu. In: Brána školního dějepisu otevřená. Studia Historica Didactica 4, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2012, s. 85-93.
 • HES, Milan. K povaze školního historického pramene. In: Bylo nebylo - studie (nejen k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu), Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Suppl. 1, Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 295-300.
 • HES, Milan. Oral history a edukační prostředí. In: Brána školního dějepisu otevřená. Studia Historica Didactica 4, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 121-132.
 • HES, Milan. Příběh tragédie i přežití - holocaust a slánští Židé. In: Slaný a Slánsko v letech 1939-1945. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2011, s. 24-29.
 • HES, Milan. Založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. In: Slaný a Slánsko v letech 1939-1945. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2011, s. 42-46.

Editorská činnost

 • I místo má svou paměť – po stopách historie mého regionu.Výběr prací středoškolských studentů v 7. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY. Ostrava: Občanské sdružení PANT 2014.
 • Příběh fotografie – paměť a dějiny před i za objektivem.Výběr prací středoškolských studentů v 8. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY. Ostrava: Občanské sdružení PANT 2015. (spolu s Monikou Horsákovou)

Vzdělávací materiály

 • Děti z Balkánu…– pracovní list. In: Holokaust a jiné genocidy. Maria van Haperen, Wichert ten Have, Ben Kiernan, Martin Mennecke, Uğur Ümit Üngör, Ton Zwaan, Aleš Ziegler; editoři rozšířeného českého vydání Martin Šmok, Monika Horsáková; překlad Petruška Šustrová. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT, 2015. (součást DVD přílohy – bez uvedení stran)
 • Děti z úkrytu (méně připomínané dějiny holokaustu) – pracovní list. In: Holokaust a jiné genocidy. Maria van Haperen, Wichert ten Have, Ben Kiernan, Martin Mennecke, Uğur Ümit Üngör, Ton Zwaan, Aleš Ziegler; editoři rozšířeného českého vydání Martin Šmok, Monika Horsáková; překlad Petruška Šustrová. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT, 2015. (součást DVD přílohy – bez uvedení stran)
 • Děvčata z pokoje 28– příručka pro učitele a žákovský sešit. Zdeněk Beneš – Dagmar Erbenová – Milan Hes – Josef Märc – Iva Vachková, Praha: Gymnázium, Praha 4, Budějovická, 2014. Dostupné online: http://vachek.cz/2014/02/10/vvbn/
 • Erazim Kohák na vlnách Rádia Svobodná Evropa– pracovní list k workshopu. In: Češi v exilu – studentská konference 2. – 4. 4. 2014, Ostrava: Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové 2014, s. 41-46.
 • Hrdinové západní fronty (Milan Trunkát)– přepis svědectví pamětníka a pracovní list. Filmy do výuky: DVD Dějiny na vlastní kůži I. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT 2012. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/hrdinove-zapadni-fronty-milantrunkat/%20
 • Inspirace k výuce polistopadového ekonomického vývoje– pracovní list pro učitele. Výukový materiál v rámci projektu Paměť kraje, 2014. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/inspirace-k-vyuce-polistopadovehoekonomickeho-vyvoje/
 • Unikli jisté smrti (Přežili porajmos)– přepis svědectví pamětníka a pracovní list. Filmy do výuky: DVD Dějiny na vlastní kůži II. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT 2015. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-unikli-jiste-smrti-prezili- porajmos/
 • Pracovní listy pro základní a střední školy.Vlastivědné muzeum ve Slaném 2017. Dostupné online: http://muzeum.slansko.cz/pro_navstevniky/pracovni_listy/
 • Pro druhé! Zachránci Židů v podmínkách protektorátu– pracovní list. In: Okamžik rozhodnutí - životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století. Studie, eseje, metodické materiály k dějinám Československa. Eds. Petr Šimíček a Jiří Sovadina, Ostrava: Pant z. s. 2016, s. 79-83.
 • Rok po roce. Poválečnými dějinami rok za rokem. Jiří Sovadina – Petr Šimíček – Milan Hes a kol.: Ostrava: Občanské sdružení PANT 2014.
 • Statisíce hledají zemi nikoho (Prchající Židé ve střední Evropě na konci 30. let XX. století)– pracovní list. In: Migrace v dějinách a současnosti – studentská konference 5. – 6. 5. 2016, Ostrava: Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové 2016, s. 58- 61.
 • Sudety (Protrhnout vrstvu lhostejnosti)– přepis svědectví pamětníka a pracovní list. Filmy do výuky: DVD Dějiny na vlastní kůži I. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT 2012. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/sudety-protrhnout-vrstvu-lhostejnosti/
 • Úvodní text: Češi na frontách I. světové války (edice pramenů),2013. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/edice-pramenu-cesi-na-frontach-i-svetove-valky/
 • Úvodní text: Kolekce dosud nepublikovaných fotografií z tryzny za Jana Palacha,2014. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/kolekce-dosud-nepublikovanychfotografii-z-tryzny-za-jana-palacha-praha-20-ledna-1969/
 • Úvodní text: Operace Anthropoid (edice pramenů), 2017. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/edice-pramenu-operace-anthropoid/
 • Václavské náměstí v perspektivách – pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí.Milan Hes – Tereza Rejšková, Praha: MKC, 2015. Dostupné online: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/19749/metodicka_prirucka.pdf
 •  Válečné vzpomínky ostravských Židů – pracovní list. In: Ostrava v neklidném XX. století – studentská konference 15. – 16. 11. 2017, Ostrava: Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové 2017, s. 27-31.
 • Válka na Itálii (Zápisky vojáka rakousko-uherské armády Bohuslava Hály)– metodika pro učitele a žákovský pracovní list, 2013. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/valka-na-italii-zapisky-vojakarakousko-uherske-armady-bohuslava-haly/