Mgr. Josef Märc, Ph.D.

Kontakty

e-mail: cram@volny.cz
tel.: 475 286 452
kancelář: A 201

Vzdělání, profesní životopis

 • 1982 - 1987  Pedagogická fakulta Ústí nad Labem (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis)
 • 1991 –1993 Filosofická fakulta Praha – kvalifikační kurs pro učitele dějepisu
 • 1987 – 1990 Základní škola Police (Kraj Vysočina)
 • 1990 – 1992 Základní škola Chomutov, Písečná (Kraj Ústecký)
 • 1992 – 1994 Gymnázium Chomutov, Mostecká (Kraj Ústecký)
 • 1994 – 1995 Gymnázium Pod Vyšehradem, Praha
 • 1995  - dosud Gymnázium Chomutov, Mostecká (Kraj Ústecký), od roku 2007 na částečný úvazek
 • 2007 – Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • didaktika dějepisu

Publikační činnost

 1. Ústí nad Labem v pozdním středověku (1500-1526). In.: Opera historica 1.
 2. Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice 1991.
 3. Chomutov nebo Most – Rozcestí husitského roku 1421. In.:  Památky, příroda, život. Chomutov 1992/2, s. 52-55.
 4. Fakultativní písemka. In.: Kritické listy 4. Praha 2001.
 5. Plánování školního roku. In.: Kritické listy 6. Praha 2001.
 6. Moderní dějiny vyžadují moderní přístupy? In.: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem 2006.
 7. Pedagogické aspekty pobytu v Terezíně - návštěva Památníku Terezín. In.: Terezínské listy 34. Praha 2006, s. 153 – 162.
 8. Zmizelí obyvatelé Chomutova v polovině 20. století. In.: Židé v Čechách, Praha 2007, s. 186-193.
 9. Několik poznámek k praxi potencionálních učitelů dějepisu. In: Průběžná a souvislá pedagogická praxe. Ústí nad Labem 2008. s. 47-51.
 10. Pracovní list podle zásad programu Kritické myšlení. In: Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Praha 2008, s. 82-86.
 11. Židé z Německa a Rakouska v Terezíně. In: Ghetto Terezín, holokaust a dnešek. Metodické modely s využitím filmových svědectví pro výuku na ZŠ a SŠ. Praha 2009, s. 18-26.
 12. Děti z Bialystoku, tamtéž, s. 27-39.
 13. Slovo páté, tamtéž, s. 11-13.
 14. Mýty na chomutovském gymnáziu. In.: Josef Märc, Martin Veselý (edd.), Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem 2008.
 15. Historický úvod, rady a doporučení k výuce holocaustu (úprava pro české prostředí).  In: Jeden svět na školách. Příběhy bezpráví – holocaust. Filmy o československých dějinách III. Metodická příručka. s. 6 -19. Praha 2010.
 16. Války a boje Eduarda Štorcha. In: Markéta Pánková, Magdaléna Šustová (edd.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Historia scholastica I. Praha PMJAK 2010, s. 133-149.
 17. Quo vadis, didactica historica magna. In: Aktuální problémy vybraných oborových didaktik, Ústí nad Labem 2009, vyšlo 2010.
 18. Nad dvěma fotografiemi. In.: Ludmila Bursíková, Pavel Martinovský (edd.), Výuka moderních a soudobých dějin. Nápady z praxe. Praha 2011, s. 88 – 90.
 19. Od normalizace k listopadovým událostem. In.: Ludmila Bursíková, Pavel Martinovský (edd.), Výuka moderních a soudobých dějin. Nápady z praxe. Praha 2011, s. 30 – 43.
 20. Žena jako objekt a subjekt školního dějepisu. In.: Josef Märc (ed.), Žena jako objekt a subjekt dějepisného vyučování. Studia historica didactica 3, Ústí nad Labem 2010, s. 9 – 15. (vyšlo 2011)
 21. Před branami školního dějepisu. In.: Josef Märc, Hana Lencová (edd.), Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu. Studia historica didactica 4, Ústí nad Labem 2012, s. 7 – 26.
 22. Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. In.: Josef Märc (ed.), Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Stupínek - jeviště – plátno. Studia historica didactica 1, Ústí nad Labem 2010, s. 8 – 28. (vyšlo 2012).
 23. Německo ve víru událostí 20. století. Berlín – manuál pro učitele. Ostrava 2012, spoluautor.
 24. Téma Protektorát. Výuka na české základní a střední škole. Ostrava 2011/12. 
 25. Studentský film o paní Doře Peškové. In: Magdaléna Šustová (ed.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Historia scholastica II. Praha PMJAK 2013, s. 203 - 209.
 26. Zkušenosti učitele dějepisu – základ kvalitní výuky dějepisu? In: Blažena Gracová (ed.), Sjezd historiků, Ostrava 2013, s. 163 – 174.
 27. Mystifikace ve školním dějepisu, mystifikace výukou. In.: Josef Märc (ed.), Mystifikace školního dějepisu. Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 2014, s. 11 - 48.
 28. Mystifikace jako prostředek přijatelné výuky dějepisu pro všechny vrstvy? In.: Josef Märc (ed.), Mystifikace školního dějepisu. Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 2014, s. 7 – 10.
 29. Trampoty učitele s válkou aneb „Metamorfóza tvorů pozemských v pozemské.“ In.: Lubor Maloň (ed.), Škola a Velká válka, Přerov 2014, s. 128 – 143.
 30. Poznámky k využití sudetských dějin ve školním dějepisu. In.: Eva Mušková (ed.), Výuka regionálních dějin na základní škole. Formy, metody, koncepce, zkušenosti. Plzeň 2014, s. 35 – 48.
 31. Topografie soudobé paměti národa ve školním prostředí. In.: Ústecký sborník historický 2014/1-2, s. 165 – 179.

Obhájené bakalářské práce

2010

1. Michaela SOKUPOVÁ: Židovská komunita v Mostě ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století.

2011

2. Lucie ZICHOVÁ: Prožitek svátků v ghettu Terezín na základě autentických výpovědí.

3. Irena SVATOŠOVÁ: Deníkové vzpomínky z ilegální cesty. Historie slovenského židovského lékaře utíkajícího před šoa.

2012

4. Eva ČUMPLOVÁ: Novodobé dějiny židovského obyvatelstva ve Velkém Meziříčí.

2014

5. Jaroslava MACHAČOVÁ: Reflexe dětských časopisů terezínského ghetta se zaměřením na časopis Vedem.

2015

6. Kateřina ČECHOVÁ: České státní reálné gymnázium v Litoměřicích v letech 1919 - 1940.

7. Markéta DOROTOVIČOVÁ: Vzpomínání Židů ze Sudet na období let 1938 – 1945 na základě audiovizuálních svědectví CVH Malach.

8. Pavlína GÄRTNEROVÁ, Výuka regionálních dějin České Lípy na 2. stupni ZŠ.

9. Marcela HOFNEROVÁ, Barokní architektura v Čechách a její výuka na středních školách.

10. Irena URBANOVÁ, Počátky českého státu v materiálech pro výuku dějepisu na ZŠ.

11. Petra SALAČOVÁ, Osudy židovské komunity na Mladobloleslavsku ve 30. a 40. letech 20. století

2018

12. Dana DVOŘÁKOVÁ, Možnosti využití rodinné historie poválečného období v projektovém vyučování dějepisu

Obhájené diplomové práce

2008

1. Lenka MAYOVÁ: Vybrané kapitoly z regionálních dějin Kladenska a jejich možná využití v dějepisném vyučování. 

2. Eva SÝKOROVÁ: Současný stav výuky o holocaustu v České republice.

3. Lenka VANÍČKOVÁ: „Tradice“ venkovského života 50. let 20. století na Vysočině a školní dějepis.

2009

4. Barbora PROCHÁZKOVÁ: Historické vycházky Českolipskem jako součást výuky dějepisu na základních školách. (Příspěvek k využití pracovních listů v rámci výuky „regionálních dějin“).

5. Taťjana BERNÁTKOVÁ:  Využití zvukových záznamů pro výuku vybraných kapitol z dějin první poloviny 20. století.

6. Petr HAUZNER, Interaktivní tabule v hodinách dějepisu. UJEP.

2010

7. Hana CVEJNOVÁ:  Výuka regionálních dějin na SŠ s aplikací na město Děčín.

8. Michal ČERVENKA: Problematika hrdinství a kolaborace v období protektorátu Čechy a Morava v učivu středních škol.

9. Hana LENCOVÁ: Příspěvek k problematice spolupráce muzeí a škol v Ústeckém kraji.

10. Lenka SUCHOMELOVÁ: Možnosti využití literárního zpracování konce II. světové války výuce českých dějin.

11. Eva MÍCHALOVÁ: Možnosti výuky moderních dějin Balkánu na českých středních školách.

2011

12. Radka KLASNOVÁ: Dánští Židé a Terezín v době holocaustu. Začlenění problematiky do výuky dějepisu na základní škole.

13. Jakub SKALÁK: Vybrané kapitoly z československých dějin druhé poloviny 20. století (1945 - 1989) s využitím metod dramatické výchovy.

14. Helena KOPŘIVOVÁ: Španělské inspirace v českém dějepisném vyučování (II. stupeň základní školy).

15.Tomáš „Morava“ MORAWSKI:Norimberský proces ve výuce dějepisu.

16. Jaroslav ŘÍČAN, Ne zcela tradiční přístupy k výuce první poloviny 17. století na základní a střední škole.

17. Julie JENŠOVSKÁ, Jak učit o holocaustu: srovnání českých a mezinárodních zkušeností.

2012

18. Helena ŠPRINGEROVÁ: Židé v Třešti a výuka této problematiky na základní škole.

19. Lenka STUDECKÁ, Didaktická analýza tematického celku – České země v letech 1740 – 1790 v rozsahu učiva základní školy.

20. Veronika HUSÁKOVÁ, Využití videozáznamů pro výuku dějepisu vybraných kapitol z českých dějin 20. století.

21. Pavel ZÍTKA, Využití obrazového a filmového materiálu při výuce vybraných kapitol druhé světové války (Se zaměřením na tematiku letecké války v lokálních dějinách).

22. Karel DVOŘÁK, Ghetto Terezín – Možnosti využití ve výuce o holocaustu.

23. Pavel VOTRUBA, Využití historie v počítačových hrách a jejich vliv na studenty středních škol.

24. Pavlína KOPECKÁ, Vybrané kapitoly z lokálních dějin Kladenska a jejich možná využití v dějepisném vyučování.

2013

25. Lucie ZICHOVÁ: Oslavy svátečních dnů v rámci života v ghettu Terezín.

26. Lucie LIPKOVÁ (HRDINOVÁ): Přístupy k výuce husitství v regionálních dějinách se zaměřením na lokalitu Litoměřicka.

27. Miloš MILIČEVIČ: Učitel, interaktivní tabule a moderní dějiny ve výuce dějepisu na základní škole.

2014

28. Barbora ČERNÁ: Výzvy současných německých učebnic pro české učebnice dějepisu (zaměřené na 60. léta 20. století).

2015

29. Jan FICEK: Možnosti výuky dějin starověkého Řecka v současné české škole.

30. Jiří CHMELÍK: Didaktické využití dějin města Krupky a jejího okolí ve výuce na základní škole.

31. Martina KAUCKÁ: Didaktické uchopení tématu pravěk na 2. stupni základních škol a nižším gymnáziu.

32. Veronika KREJČOVÁ: Možnosti výuky starověkých římských dějin v současné české škole.

33. Irena SVATOŠOVÁ: Příspěvek k historii Terezínské iniciativy.

34. Radka ŠKOPKOVÁ: Pomníky po první světové válce ve starém politickém okrese Kolín do roku 1960.

35. Magda ŠVARCOVÁ: Holocaust ve vybraných učebnicích a obdobných didaktických příručkách pro výuku dějepisu a dalších vzdělávacích oborů v současné české škole.

36. Jana TOMKOVÁ: Zobrazení každodennosti (festivity) ve výuce dějepisu.

37. Michala HNYKOVÁ: Výuka dějepisu na středních odborných školách na Lounsku, Mostecku a Chomutovsku.

2016

38. Ingrid AŠENBRENNEROVÁ: Historie Pionýra v Chomutově v letech 1945 – 1989

2017

39. Bára BALVÍNOVÁ: Pedagog Eduard Štorch.

40. Lucie BOHÁČKOVÁ: pomníky padlým v 1. světové válce v okrese Pelhřimov.

41. Kateřina ČECHOVÁ: Proměny českého gymnázium v Litoměřicích v letech 1938 - 1968.

42. Pavlína GÄRTNEROVÁ, Možnosti výuky šoa (holocaustu) na 2. stupni základní školy s ohledem na region Českolipska.

43. Michaela LUKEŠOVÁ, Výuka regionálních dějin Teplic s ohledem na kvantitativní analýzu žáků vybraných institucí primárního vzdělávání.

44. Zdeňka PAŘÍZKOVÁ, Jan Palach – didaktické zásady a možnosti ve výuce dějepisu.

2018

45. Kamila JANOUTOVÁ, Rok 1989 ve výuce středních škol na Teplicku v kontextu místní kultury vzpomínání a výuky vymezeného období v České republice.

46. Veronika KOZÁKOVÁ, Způsoby vzpomínání na Terezín. Život v ghettu a jeho reflexe prostřednictvím audiovizuálních svědectví.

47. Tomáš MAROUNEK, Návrh učebních plánů pro výuku období Československé první republiky pro vybrané typy škol Ústeckého kraje.

48. Milan POSPÍŠIL, ČSR v letech 1945 – 1948 ve výuce dějepisu.

49. Monika SEDLECKÁ, Analýza a komparace českých a německých didaktických webových zdrojů na téma holocaust a jejich možnosti ve výuce dějepisu na českých středních školách.

50. Michaela ŽATECKÁ, Možnosti výuky regionálních dějin Kadaňska ve škole i mimo školu.

Další aktivity

 • Spolupráce s institucemi:
 • Antikopmlex
 • Collegium Bohemicum
 • Člověk v tísni
 • Muzeum Ústí nad Labem
 • Oblastní muzeum Chomutov
 • Památník Terezín
 • Post Bellum - Paměť národa
 • o. s. Pant
 • USC Shoah Foundation
 • Ústav pro studium totalitních režimů
 • Židovské muzeum Praha
 • Živá paměť