Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

Kontakty

e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz
tel.: 475 286 483
kancelář: B 112

K osobě

 • 1998-2005 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (anglická filologie – německá filologie)
 • 1999-2008 Pracoviště pro výzkum moravské německé literatury při KGER FF UP (elektronická databanka autorů, rešerše německých periodik z Moravy)
 • ZS 2000/2001 studium německé filologie na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • LS 2004 studium německé filologie na Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • 2005-2012 doktorské studium na FF UP (německá filologie), titul Ph.D.
 • ZS 2006/2007 studium německé filologie na Technische Universität Dresden
 • 2005-2008 lektorka anglického a německého jazyka v jazykové agentuře Amadeus, Olomouc
 • od r. 2008 odborná asistentka na KGER FF UJEP v Ústí nad Labem

Členství a funkce

 • členka komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • členka komise pro státní závěrečné zkoušky
 • tajemnice katedry (2013-2017)

Výuka

 • Gramatický proseminář
 • Lexikologie I, II
 • Morfologie I, II
 • Morfologický (pro)seminář
 • Písemný projev
 • Překladatelský seminář
 • Syntetický seminář lingvistický
 • Textová lingvistika a stylistika textu
 • Úvod do jazykovědy

Oblasti vědeckého bádání

 • výzkum německých periodik, která na území dnešní ČR vycházela do r. 1945
 • lingvistická pragmatika

Publikační činnost

Monografie

 • Pavlíčková, T. (2013): Die Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in der Znaimer deutschen Presse 1850-1938. Olomouc: Univerzita Palackého, 322 stran, ISBN 978-80-244-3442-1

Vědecké stati

 • Hrabcová, T. (2023): Eine diskursanalytische Untersuchung zur Volkszählung von 1900 am Beispiel regionaler Zeitungen aus Nordböhmen. In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik 2023, Heft 1, str. 42-64. ISSN 1338-0796.
 • Hrabcová, T. (2017): (Um)wege der tschechischen Germanistik. In: Dietmar Goltschnigg (ed.): Wege des Deutschen. Deutsche Sprache und Germanistik-Studium aus internationaler Sicht. Tübingen: Stauffenburg Verlag, s. 181-191. ISBN 978-3-95809-005-7
 • Hrabcová, T. (2016): Eine diskursanalytische Untersuchung zur Volkszählung von 1890 am Beispiel des Aussiger Anzeigers und der Zeitung Česká stráž. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 2016. Brno: Masarykova univerzita, str. 59-76, ISSN 1803-7380
 • Hrabcová, T. (2015): Propaganda ohne Grenzen. Sprachliche Mittel und Strategien propagandistischer Kommunikation in der Presse aus Böhmen und Mähren um 1900. In: Jana Kusová, Magdalena Malechová, Lenka Vodrážková (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU 2015, s. 163-174, ISBN 978-80-263-0939-0
 • Hrabcová, T. (2015): Wandel und Kontiunität kommunikativen Handelns in publizistischen Texten. In: Aussiger Beiträge 9/2015, s. 85-101, ISSN 1802-6419
 • Pavlíčková, T. (2014): Emotionalität im Nationalitätendiskurs der Jahrhundertwende. Sprachliche Mittel in deutschen und tschechischen Pressetexten aus Nordböhmen und Südmähren. In: Lenka Vaňková (ed.): Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2014, s. 201-210, ISBN 978-3-95809-506-9
 • Pavlíčková, T. (2013): Das deutsch-tschechische „Auseinanderleben“ im Spiegel der Znaimer Presse 1880-1914.In: Zoltán Szendi: Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914. Wien: LIT Verlag, s. 97-117. ISBN 978-3-643-50570-5
 • Pavlíčková, T. (2013): Neue Staatsangehörigkeit, neue Identität? Der öffentliche Diskurs in Znaim nach der Gründung der ČSR. In: Milan Horňáček, Sabine Voda Eschgfäller (eds.): Beiträge zur deutschmährischen Literatur und Kultur der Zwischenkriegszeit. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 43-56. ISBN 978-80-244-3811-5
 • Pavlíčková, T. (2012): Die Instrumentalisierung von Angst in der deutschen und tschechischen Presse Znaims 1850-1914.In: Dietmar Goltschnigg (ed.): Angst. Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts. Tübingen: Stauffenburg Verlag, s. 285-289. ISBN 978-3-86057-025-8
 • Pavlíčková, T. (2012): Německé tiskárny a periodika v Olomouci. In: Motyčka, L./ Opletalová, V. (eds): Literární procházky německou Olomoucí. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 124-130. ISBN 978-80-244-3025-6
 • Pavlíčková, T. (2012): Deutsches Erbe und die deutsch-tschechische „Konfliktgemeinschaft“: Belletristik und die liberale deutsche Presse Südmährens 1897-1914. In: Zoltán Szendi (ed.): Wechselwirkungen I. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Wien: Praesens 2012, s. 551-560. ISBN 978-3-7069-0679-1
 • Pavlíčková, T. (2011): Als die Söhne Libussas die Druckerpresse ergriffen oder Zur Geschichte der südmährischen Presse am Beispiel Znaims. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge 19/1-2 (2011), s. 147-171. ISBN 13:9788074221606
 • Pavlíčková, T. (2011): „Hotel Schumawa“ – Zur Entwicklung eines Propagems. In: Ingeborg Fiala-Fürst, Jaromír Czmero (eds.): Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. Olomouc: Univerzita Palackého 2011, s. 391-396. ISBN 978-80-244-2704-1
 • Pavlíčková, T. (2010): Identitätskonstruktionen und Emotionalität in deutschen und tschechischen Periodika aus Znaim um 1900. In: Studia Germanistica Universitas Ostraviensis 6/2010, S. 245-251. ISSN 1803-408X
 • Pavlíčková, T. (2009): Der „nationale Kampf“ im Spiegel des Znaimer Sonntagsblattes. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 14/1-2. Brno: Masarykova univerzita, S. 65-88. ISBN 978-80-210-4991-8
 • Pavlíčková, T. (2009): Südmähren um 1900: zwei Sprachen - zwei Kulturen - zwei Wirklichkeiten? Die Suche einer Antwort in der deutschen und tschechischen Presse aus Znaim. In: Birk, M.: Zwischenräume. Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des Habsburgerreichs (1850-1918). Wien: LIT, S. 103-124. ISBN 978-3-643-50106-6
 • Pavlíčková, T. (2008): Kaiser Josefs Jugendliebe. Das Bild des habsburgischen Herrscherhauses in einem Fortsetzungsroman der Südmährischen Rundschau. In: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu, Alexander Rubel (Hg.). Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948). Iasi: Editura Universitatii „Al. I. Cuza“, S. 241-251. ISBN 978-3-86628-189-9
 • Pavlíčková, T. (2007): Die Anfänge der Presse in Znaim. In: Obad, V. (Hg.): Regionalpresse Österreich-Ungarns und die urbane Kultur. Wien: Feldmann, S. 215-248. ISBN 978-3-9500702-3-1
 • Pavlíčková, T. (2006): Die Südmährische Rundschau – eine Zeitung aus dem Süden Mährens (1919-1935). Die Widerspiegelung der „Heimatbewegung“ in der Südmährischen Rundschau. In: Milan Horňáček (Hg.). Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. Olomouc: Univerzita Palackého, S. 95-112. ISBN 80-244-1243-8
 • Pavlíčková, T. (2002): Ottilie Breiner. In: Ingeborg Fiala-Fürst, Jörg Krappmann (Eds.): Lexikon deutschmährischer Autoren. Olomouc 2003. 10 s. (21. 11. 2002 oceněno Cenou rektorky Univerzity Palackého za nejlepší studentskou vědeckou práci.) ISBN 80-244-0477-X

Recenze

 • Hrabcová, T. (2015): Bican, Bianca (2014): Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens. In: Aussiger Beiträge 9 (2015), s. 255-257. ISSN 1802-6419
 • Hrabcová, T. (2015): Akstinat, Björn (Hg.) (2012/2013): Handbuch der deutschsprachigen Presse im Ausland. In: Aussiger Beiträge 8 (2014), s. 191-192, ISSN 1802-6419
 • Pavlíčková, T. (2012): Brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Neue Folge 18/1-2 (2010). In: Aussiger Beiträge 6 (2012), s. 265-269, ISSN 1802-6419.

Projekty

 • 2016-2017 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na srovávací aspekty (řešitelka)
 • 2014-2016  Projekt Rakouské akademie věd a sítě Rakouských knihoven v zahraničí: výzkum regionálních periodik někdejších provincií Rakouska-Uherska „Mediale Selbstreferenzen: Das Netzwerk der Presse in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten 1855-1925“ (členka řešitelského týmu)
 • 2013 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Analýza diskurzu a interdisciplinární pojetí jazykovědného výzkumu (řešitelka)
 • 2012 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Rozvoj interdisciplinárního výzkumu v lingvistice (řešitelka)
 • 2011 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Pracovní skupina „Hymnologia bohemica (spoluřešitelka)
 • 2011 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty I. (spoluřešitelka)
 • 2010-2013 Projekt Rakouské akademie věd a sítě Rakouských knihoven v zahraničí: výzkum regionálních periodik někdejších provincií Rakouska-Uherska „Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914“ (komparativní výzkum německých a českých periodik z jižní Moravy) - spoluřešitelka
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na KGER FF UJEP 1990-2010 (spoluřešitelka)
 • 2008-2009 Projekt Rakouské akademie věd a sítě Rakouských knihoven v zahraničí „Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des Habsburgerreichs 1850-1918“ (spoluřešitelka)
 • 2006-2007 Projekt Rakouské akademie věd a sítě Rakouských knihoven v zahraničí „Regionalpresse Österreich-Ungarns und die urbane Kultur“ (spoluřešitelka)