Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Kontakty

e-mail: vit.pokorny@ujep.cz
kancelář: B 215

Vzdělání, profesní životopis

Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě výuky na KFHS UJEP působí také v Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.

Odborná specializace

Fenomenologie a post-fenomenologická filosofie, filosofie tělesnosti, výzkum smyslovosti, post-strukturalismus a postmoderna, kognitivní antropologie, autoetnografie a symbolická antropologie, enaktivismus, teorie zkušenosti, transdisciplinarita, psychonautika a výzkum drogových zkušeností, estetika.

Výzkum

 • V letech 2014 – 2017 řešení projektu GAČR 14-22586S – Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace (příjemce Filosofický ústav AV ČR, v.o.s.)

Publikační činnost

 • Horský, J., Martinec Nováková, L., Pokorný, V. (eds.) 2019. Antropologie smyslů. Praha: Togga.
 • Pokorný, V. 2018. Psychonauticon. A transdisciplinary interpretation of psychedelic experiences. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz.
 • Pokorný, V. 2016. Myslet z psychedelických zkušeností. Transdisciplinární interpretace. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Pokorný, V. 2016. Zdařilost, zvládání, teritorium: úvaha k étosu hranice. Československá Psychiatrie. Vol. LX. Supplement 1.
 • Pokorný, V. 2014. Jak jsme širocí? K pojmu kultury v současné kognitivní antropologii. In Horský, J., Hroníková, L., Stella, M., eds. (2014). Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga, s. 71-86.
 • Pokorný, V., 2014. Postmoderní filosofie. FF UJEP. Ústí nad Labem.
 • Pokorný, V. 2013. Biophenomenology of Altered States, in: Adams, C., Waldstein, A., Sessa, B., Luke, D., King, D., (eds.) 2013. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness, London: Strange Attractor Press.
 • Pokorný, V. 2013. Teorie představivosti v současných kognitivních vědách. In Marek, J., Vrabec, M. et al. 2013. Obrazotvornost v dějinách evroposké filosofie. Praha: TOGGA, s. 365-396.
 • Pokorný, V. 2011. Tělo jako součást technosféry. Filosofický časopis, 59 (1), 75-90.
 • Pokorný, V. 2001. Rychlost pohybu, rychlost času. In Cinepur, roč. 10, č. 18

Diplomové a bakalářské práce

Vedl tři bakalářské práce z oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě.
Vedl několik bakalářských prací na Katedře politologie a filosofie, např.: Obraz ourobora v renesančním myšlení, Pojem transgrese u G. Batailla, Pojem blaženosti ve stoické etice, Filosofický vliv na Marylina Mansona a jiné

Tématické oblasti pro postupové práce

 • Antická filosofie: Hérakleitos, živlové myšlení, skepse, aristotelská metafyzika, gnóse a hermetismus.
 • Filosofie dvacátého století: Merleau-Ponty, fenomenologie vnímání a tělesnosti, hermeneutika - teorie interpretace, filosofie dějin, americký pragmatismu - Dewey, James.
 • Postmoderní filosofie - Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard, Bataille, Baudrillard.
 • Antropologie – kognitivní antropologie, antropologie vnímání, kvalitativní antropologické metody, antropologický rozdíl, filosofická antropologie.
 • Antropologie umění: primitivní a moderní umění, vznik umění, fenomén masky, ritual a umění.
 • Filosofie médií a techniky.
 • Změněné stavy vědomí a teoretické otázky drog.
 • Vztah filosofie a hudby.