Doc. RNDr. Josef Moural, CSc.

Kontakty

e-mail: josef.moural@ujep.cz
tel.: 475 286 510
kancelář: B 214

Vzdělání, profesní životopis

 • 1977-82 studium matematiky (obor Teorie systémů) na MFF UK
 • 1982-1987 počítačový expert v Československé obchodní bance, a.s. (Praha)
 • 1986 RNDr. v matematice (MFF UK)
 • 1987-1990 počítačový expert v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (Praha)
 • Souběžně studoval od konce 70. let filosofii jak formou mimořádného studia FF UK (Praha), tak v pražských bytových seminářích. Od poloviny 80. let působí též jako vedoucí bytových seminářů a spolupracovník filosofického samizdatu.
 • 1990 půlroční stáž na Oxford University (Wolfson College)
 • 1990-1993 asistent v Archivu Jana Patočky (při ÚFS ČSAV)
 • 1990-1992 externí výuka filosofie na MFF UK
 • 1991-2012 částečný úvazek v Centru pro teoretická studia UK (Praha)
 • 1991-1994 lektor filosofie na Středoevropské universitě (Praha)
 • 1991-1993 externí výuka filosofie na FF UK
 • 1993-2005 odborný asistent na katedře filosofie FF UK
 • 1993 semestrová stáž (asistent prof. Rortyho) na University of Virginia, Charlottesville (USA)
 • 1996 vyučuje na letní škole Středoevropské university v Budapešti
 • 1996-1997 roční stáž (Visiting Lecturer) na King’s College, Londýn
 • 1999 vyučuje na letní škole IWM v Cortoně (Itálie)
 • 1999 tříměsíční stáž v Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh
 • 2000 půlroční stáž v Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň
 • 2001 hodnost CSc. (ekvivalent PhD) v dějinách filosofie, Filosofický ústav AV ČR (Praha)
 • 2001 organizuje mezinárodní letní školu fenomenologie CFB v Sázavě (a vyučuje na ní)
 • 2001-2002 roční stáž (Fulbrightovo stipendium) na University of California, Berkeley
 • 2003 organizuje letní školu fenomenologie CFB v Olomouci a vyučuje na ní
 • 2006 externí výuka filosofie na UJEP, Ústí nad Labem
 • 2007-2009 externí výuka filosofie (Visiting Associate Professor) na University of California, Berkeley (celkem 5 semestrů)
 • 2007-2011 odborný asistent  KPF FF UJEP (Ústí nad Labem)
 • 2010 stáž v Collegium Budapest
 • 2011 habilitace ve filosofii na FF UK (Praha)
 • 2011 - docent KPF FF UJEP
 • 2012 stáž v The Library of Congress, Washington D.C.
 • 2014-2016 - externí výuka filosofie na KF FF ZČU (Plzeň)
 • 2015-2016 - externí výuka filosofie na ÚFaR FF UK (Praha)
 • 2015 vyučuje na letní škole Universitat de Girona (Španělsko)
 • 2018 externí výuka filosofie na Uniwersytet Śląski, Katowice

Odborná specializace

 • Dějiny filosofie: starověk (Platón, skepse), novověk (Hume, Descartes, Kant), vrcholná fenomenologie (pozdní Husserl, raný Heidegger, Patočka).
 • Teorie institucí (ontologie kultury).
 • Filosofie J. Searla, E. Tugendhata, K. Poppera a T. Kuhna.

Výzkum

 • 2001-2003 grant GAČR (Searlova teorie institucí)
 • 2009-2011 grant GAČR (Skepse, její předchůdci a dědicové)
 • 2009 grant UJEP k podpoře přípravy k habilitaci

Publikační činnost

 • "Patočka and Heidegger in the 1930s and 1940s: History, Finitude, and Socrates", in: Jeff Love (ed), Heidegger in Russia and Eastern Europe, London/New York: Rowman & Littlefield, 2017, s. 117-136.
 • "Aristotelés jako pluralista: proměny obrazu Aristotela a poučení z nich", in: Andrea Javorská, Ondrej Marchevský (edd), Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017, s. 9–19.
 • "Skeptické motivy v Obraně", in: Jakub Jinek (ed), Platónova Obrana Sókrata, Praha: Oikúmené, 2016, s. 55-68.
 • „Popper a Stránský o interpretaci Platóna“, Aithér 8 (2016), č. 15, s. 30-45.
 • „Whose Solidarity? Which Shaking?: Patočka’s Sixth Heretical Essay and the Limits of its Extraphilosophical Relevance“, in: Martin Palouš (ed), The Solidarity of the Shaken: A Debate on Jan Patočka’s Philosophical Legacy in Today’s World, Praha: Václav Havel Library, 2016, 35–46
 • „Phenomenology, History, and Responsibility for One’s Life“, in: Ľubica Učník, Ivan Chvatík, Anita Williams (edd), Asubjective Phenomenology, Nordhausen: Traugott Bautz, 2015, 99–113
 • Karl Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé II., Praha, Oikúmené, 2015  (revize překladu)
 • "Skepse, specializace, krása a souběžné výkony duše", in: Aleš Havlíček, Jakub Jinek (edd.), Platónův dialog Ión, Praha: Oikúmené, 2014, s. 163–173.
 • "Circular Motion, the Same and the Other, logos, and Cognition (Tim. 37a5-c3)", Aithér (2014), 2nd International Issue, s. 141–151.
 • "Politika a náboženství (variace na tocquevillovské téma)", Křesťanská revue 81 (2014), č. 5, s. 32–36.
 • "Co obsahuje Humova mysl?", in: Andrej Démuth et al, Rozpravy o Humovej filozofii (= Schola philosophica Tyrnaviensis 6), Pusté Úľany: Schola philosophica, 2013, s. 24–32.
 • "Jan Patočka: A Bystander Turned Dissident", in: György Karsai et al, Classics and Communism: Greek and Latin behind the Iron Curtain, Ljubljana/Budapest/Warsaw: Ljubljana University Press/Collegium Budapest/Artes Liberales, 2013, s. 107–128, 422–440.
 • "Czech Philosophy of the Past 25 Years", Veche č. 25 (2013), s. 215–229.
 • "Jan Patočka: od opazovalca do disidenta" (překlad Julija Hoda), Keria 15 (2013), č. 2, s. 49–64.
 • "Hume, determinismus a svoboda", in: Aleš Havlíček (ed.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 131–142.
 • "Skepse, ideje a Hippias", in: Aleš Havlíček, Jakub Jinek (edd.), Platónův dialog Hippias Větší, Praha: Oikúmené, 2012, s. 142–163.
 • Karl Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I., Praha, Oikúmené, 2011  (revize překladu)
 • "Hume jako publicista", in: Marek Loužek (ed.), David Hume: 300 let od narození, Praha: CEP, 2011, s. 43–48.
 • "Platónův dialog Lysis a přátelství v Aristotelově Etice Nikomachově", AITHÉR č. 5 (2011), s. 123–134.
 • "Život, svět, hodnoty a dějiny", in: Bedřich Velický, Kateřina Trlifajová, Pavel Kouba (edd.), Spor o přirozený svět, Praha: Filosofia, 2010, s. 107–119.
 • "Moc podle Searla", in: Daniel Kroupa (ed.), Současné teorie moci, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 88–95.
 • "Antonia LoLordo: Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy", Filosofický časopis 57 (2009), s. 938–941
 • „Skeptické aspekty dialogu“, in: Aleš Havlíček, Jakub Jinek (edd), Platónův dialog Alkibiadés, Praha: Oikúmené, 2009, s. 158–172
 • „Patočka, fenomenologie, dějiny a zodpovědnost za vedení života”, in: Ivan Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha: Filosofia, 2009, 327–338
 • „Language and Institutions in Searle’s The Construction of Social Reality“, in: Barry Smith, David Mark, Isaac Ehrlich (edd.), The Mystery of Capital and the Construction of Social Reality, Chicago: Open Court, 2008, 97–112
 • "Sókratova činnost v dialogu Euthydémos", in: Aleš Havlíček (ed.), Platónův dialog Euthydémos, Praha: Oikúmené, 2008, 152–177
 • "Isaiah Berlin: Flourishing. Letters 1928-1946", Filosofický časopis 54 (2007), 769–771 (recenze)
 • "Sókratova činnost v dialogu Charmidés", in: Aleš Havlíček (ed.), Platónův dialog Charmidés, Praha: Oikúmené, 2007, 199–222
 • „Origins of Modernity: Multiple and Complex“, in: Ludger Hagedorn, Hans Rainer Sepp (edd.), Andere Wege in die Moderne: Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit, Würzburg: Königshausen&Neumann, 2006, 127–140
 • „Sókratova činnost v dialogu Hippias menší“, in: Aleš Havlíček (ed.), Platónův dialog Hippias menší, Praha: Oikúmené, 2006, 114–148
 • "The Reception of David Hume in Czech Thought", in: Peter Jones (ed.), The Reception of David Hume in Europe, London/New York: Thoemmes, 2005, 268–279 a 388–391
 • "Kognitivní psychologie a Lockův podíl na utváření novověké filosofie",Filosofický časopis 53 (2005), 23–32
 • Ernst Tugendhat, Přednášky o etice, Praha, Oikúmené, 2004 (překlad)
 • "Prostor, soustava míst a cest, a orientace", in: Michal Ajvaz, Ivan M. Havel, Monika Mitášová (edd.), Prostor a jeho člověk, Praha: Vesmír, 2004, 79–88
 • "Sókratova činnost v dialogu Lysis", in: Aleš Havlíček (ed.), Platónův dialog Lysis, Praha: Oikoymenh, 2004, 182–223
 • "The Chinese Room Argument", in: Barry Smith (ed.), John Searle, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 214–260
 • "Husserl and the Future: Temporality, Historicity, and Responsibility in His Later Work", in: Lester Embree (ed.), Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations, http://www.o-p-o.net/essays/MouralArticle.pdf, 2003
 • "Hyperbolická skepse a cesta ke 'cogito' v Descartových Meditacích", Filosofický časopis 51 (2003), 739–755
 • "Zdržení se soudu a připsání nepravdivosti v Descartových Meditacích", in: Milan Znoj (ed.), Hegelovskou stopou: K poctě Milana Sobotky, Praha: Karolinum, 2003, s. 167–176
 • "Searle's Theory of Institutional Facts: A Program of Critical Revision" in: Günther Grewendorf, Georg Meggle (edd.), Speech Acts, Mind, and Social Reality: Discussions with John R. Searle, Dordrecht/Boston/London: Kluwer, 2002, 271–286
 • "Otevřená společnost: geneze a kontext”, in: Milan Znoj (ed.), Šance otevřené společnosti: K poctě Karla R. Poppera, Praha: Karolinum, 2002, 9–24
 • "Rationality in Action: A Symposium" (s Johnem R. Searlem, Barry Smithem, Leo Zaibertem), Philosophical Explorations 4 (2001), 66–94
 • "Několik poznámek k Platónovu dialogu Menón", in: Aleš Havlíček (ed.), Platónův dialog Menón, Praha: Oikoymenh, 2000, 47–70
 • "Paul Oskar Kristeller: Greek Philosophers of the Hellenistic Age", Filosofický časopis 47 (1999), 143–146 (recenze)
 • “The Question of the Core of Patočka's Work: Phenomenology, History of Philosophy and Philosophy of History”, in: Vladimír Havlík (ed.),Mezi jazykem a vědomím, Praha: Filosofia, 1999, 211–221
 • “Scientismus - osudy jednoho pojmu (u nás i v cizozemí)”, Kritický sborník 18 (1998/9), č. 4, 7–18
 • "Stanley Tweyman, ed.: Hume on Natural Religion", Philosophy in Review 18 (1998), 72–73 (recenze)
 • "Metafyzika dnes", Kritický sborník 17 (1997/98), č. 4, 20–24
 • “Karl Popper česky”, Kritický sborník 17 (1997/98), č. 1, 47–60 (recenze)
 • "Czechoslovakia", in: Lester Embree a kol. (edd.), Encyclopedia of Phenomenology, Dordrecht: Kluwer, 1997, 123–128
 • Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu (první čtvrtina), Praha: CTS, 1997 (překlad)
 • David Hume, Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996 (překlad, úvod, poznámky)
 • Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, (s Milanem Sobotkou a Milanem Znojem), Praha: Filosofia, 2. vyd. 1994 (1. vyd. 1993)
 • Erazim Kohák, Jan Patočka: filosofický životopis, Praha: H&H, 1994 (překlad)
 • "Erazim Kohák, Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings", Filosofický časopis 39 (1991), 681–686 (recenze)
 • "Roman Ingarden: Umělecké dílo literární", Filosofický časopis 39 (1991), s. 434–437 (recenze)
 • "O učitelnosti ARETÉ u Platóna", Filozofický časopis 38 (1990), 463–480
 • "Studie k filosofii Davida Huma", Filozofický časopis 36 (1988), 564–585

Další aktivity

 • Člen-korespondent (associate) Center for Advanced Research in Phenomenology (Memphis, TN, USA)
 • Člen ediční rady ediční řady Noema v nakladatelství Togga (Praha).
 • Člen redakční rady časopisu Analiza i Egzystencja (indexovaného v ERIH Plus).
 • 2008-2013 senátor v Akademickém senátu UJEP (v prvním funkčním období založil a řídil pracovní skupinu Kampus, ve druhém vedl Legislativní komisi AS).
 • 2010-2012 jako organizátor a vyučující se účastní projektu pro studenty středních škol TAU.