Kvalitativní rozvoj a realizace inovovaného kombinovaného studia učitelství němčiny pro ZŠ

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0429

Projektový tým

  • Řešitelka a hlavní manažerka projektu, garant KS. Mgr. Helena Pavlíčková
  • Ekonomický manažer projektu:Ing. Ivan Bertl
  • Koordinátor pro technická zařízení: Bc. Daniel Tschunko
  • Vedoucí katedry germanistiky:Dr. Filip Charvát M. A.
  • Tajemník katedry germanistiky: Ing. Libuše Kyralová
  • Sekretářka katedry germanistiky: Eva Zubovičová

Anotace projektu

Řešení projektu v letech 2006 - 2009

Rozhodnutím Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. června 2008 byly na katedře germanistiky FF UJEP akreditovány dva vzájemně navazující studijní obory v kombinované formě:

Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský studijní program B 7310 v kombinované formě) – do tohoto oboru bylo pro akademický rok 2008-9 již vypsáno přijímací řízení

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a literatura (dvouletý navazující magisterský program N 7503 v kombinované formě)

Tyto dva studijní obory nahradily dosud existující studijní program M 7503 v kombinované formě. Realizace a inovace studia v kombinované formě byla umožněna díky dotaci ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Finanční dotace ve výši 3,2 mil. Kč byla určena na realizaci studia M 7503, na tvorbu dalších studijních pomůcek – opor – pro kombinovanou formu studia a na vybavení technickými prostředky a knihami pro potřeby studia v kombinované formě.
Podpora kombinované formy studia je jednou z priorit ESF, neboť umožňuje realizaci studia souběžně se zaměstnáním a otvírá tak možnost dosažení vysokoškolské kvalifikace i těm zájemcům, kteří z různých důvodů v denních formách studia studovat nemohou.