Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace

Aktuality

pdf Propagační leták

Tiskové zprávy a zprávy o aktuálním stavu projektu:

pdf Aktuální stav projektu k 31.3.2014
pdf Aktuální stav projektu k 10.9.2013
pdf Aktuální stav projektu k 30.6.2013
pdf Aktuální stav projektu k 31.12.2012
pdf Aktuální stav projektu k 30.9.2012
pdf Aktuální stav projektu k 30.6.2012
pdf Aktuální stav projektu k 30.3.2012
pdf Aktuální stav projektu k 1.10.2011

Výstupy projektu

zip Tisková pdf - česká mutace (7,5 MB)
zip Tisková pdf - německá mutace (8,5 MB)

O projektu

Hlavním úkolem odborníků z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech je vytvořit soubor pedagogických textů sloužících nejen pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů, ale také německého a českého jazyka na gymnáziích v Ústeckém kraji a Svobodném státě Sasko. Tyto učební texty budou nabízet konfrontativní pohled na milníky společné historie očima expertů na obou stranách hranice. Soubor textů se bude skládat ze tří částí:

1. Texty ke klíčovým momentům česko-saských dějin v rámci celkového přehledu od raného novověku do současnosti

2. Odborné prameny k historickým textům (tvořené dobovými texty a především obrazovým materiálem pro vytvoření lepší představivosti)

3. Doporučení k užívání textů a pramenů (didaktické příručky pro učitele)

Jelikož primární cílovou skupinou jsou studenti vyšších gymnázií v Ústeckém kraji a Svobodném státě Sasko, jsou uvedené publikace založeny na multiperspektivním přístupu, aby se odlišily od ostatních učebnic dějepisu na trhu a byly pro žáky a učitele co největším přínosem – ten spočívá především v podpoře studijních, komunikačních a sociálních kompetencí a sekundárně také v důrazu na zvyšování identifikace žáků se svým územím a přesahem na území partnerského státu.
V rámci projektu proběhne pilotní testování výukové publikace, kterého se v Ústeckém kraji zúčastní Gymnázium dr. Václava Šmejkala a Gymnázium Jateční. Ve Svobodném státě Sasko proběhne testování na Kreuzgymnáziu v Drážďanech a dvojjazyčném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Po dobu pilotního testování bude publikace v případě potřeby připomínkována jejím zpracovatelům.

Publicita

Článek s názvem „Čeští a saští školáci dostanou společnou učebnici dějepisu“ v Mladé Frontě DNES ze dne 16.7.2011 si můžete přečíst zde.

O tom, že v učebnici nebudou pouze témata vztahující se k 2. světové válce se dočtete v článku Sächsiche Zeitung z 1.8.2011 zde.

Rozhovor s autorkou a zároveň odborným garantem projektu doc. PhDr. Kristinou Kaiserovou, CSc. si můžete poslechnout zde: www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/univerzity-v-usti-a-v-drazdanech-vytvorily-ucebnici-o-ceskosaskych-vztazich--931468

Odkazy

Lead partner – Krajský úřad Ústeckého kraje - www.kr-ustecky.cz
Projektový partner – Technische Universität Dresden – Mitteleuropazentrum - tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mez
Poskytovatel podpory - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

Kontakt

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. – odborný garant projektu
kaiserova@albis-int.cz
Mgr. Jana Burdová - koordinátor projektu
Jana.Burdova@ujep.cz
Dana Ulmanová – finanční manažer projektu
Dana.Ulmanova@ujep.cz