Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí

Aktuality

Tiskové zprávy a zprávy o aktuálním stavu projektu:

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 6. 9. 2010

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 20. 12. 2010

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 1. 3. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 20. 6. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. 9. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 31. 12. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. 3. 2012

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 31. 7. 2012

O projektu

Hlavním cílem projektu je zjištění skutečného stavu drobných památek v česko-saském příhraničí, v části Ústeckého a Karlovarského kraje, která často trpí značnou devastací a přitom zůstává na okraji zájmu. Tato činnost může být prvním krokem k rozsáhlejším pracím na tomto poli. Díky spolupráci mezi českými a saskými odborníky – pracovníky TU Bergakademie Freiberg a UJEP je v rámci projektu dokumentován stav zachování a kulturně historická hodnota drobných památek ve vybraných lokalitách. Dokumentace bude poté k dispozici lokálním institucím, které budou moci na jejich základě památky restaurovat. Konzultanty jsou odborníci z příslušných památkových ústavů (Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem, a Saský zemský památkový ústav v Drážďanech). Projekt umožňuje nejen porovnání různých přístupů k dokumentaci a ochraně památek, ale také dlouhodobé navazování kontaktů v této oblasti. V rámci svých praktik se projektu účastní také studenti UJEP, což vede k posílení jejich praktických dovedností a zkušeností na tomto poli.
Jedním z přínosů projektu je vytvoření veřejnosti přístupného česko-německého webového portálu s napojením na webový GIS (http://kulturlandschaftsportal-sachsen-boehmen.eu/kleindenkmale). Portál má dvě části, jedna je určena pro širokou veřejnost a jsou na ni vkládána nově získaná data, druhá část je určena pouze odborné veřejnosti, která se v České republice a Spolkové republice Německo profesně zabývá ochranou památek. Portál bude fungovat i po skončení projektu v roce 2012, a tudíž by měl představovat trvalou hodnotu a přínos k dokumentaci a ochraně památek. Naplánováno je rovněž vydání publikace a uspořádání výstavy, která bude prezentována na české i saské straně a jejímž provedením je pověřen lead partner TU Bergakademie Freiberg. V průběhu projektu vzniká také krátký film zaznamenávající jak práci odborných pracovníků při vlastním dokumentování, tak i následnou archivní práci při vyhledávání památky v pramenech. Dalším počinem bude restaurování vybrané malé památky, které se uskuteční od srpna 2011 do února 2012.
K umožnění přesných restaurátorských prací byl v červenci 2010 pořízen 3D skener, který se po ukončení projektu stane součástí vybavení Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví UJEP.

Publicita

Projekt byl prezentován na jednom z panelů na Středoevropském dni 19. října 2009. Text prezentace.
Sächsische Zeitung o našem projektu otisknul na počátku listopadu 2009 velký článek, který rovněž najdete zde: Článek v Sächsische Zeitung.
Projekt byl představen také na společném workshopu ČSVI a Europe direkt „Ziel3/Cíl3 – Erfolge und Perspektiven in der Region Erzgebirge“ dne 9.1.2010 v Annabergu.

Odkazy

Lead partner - TU Bergakademie Freiberg, Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau - tu-freiberg.de/fakult3
Projektový partner - Collegium Bohemicum o.p.s. - www.collegiumbohemicum.cz
Odborná asistence - Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ústí nad Labem - www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-usti-nad-labem
- Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen - www.denkmalpflege.sachsen.de
Financováno - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

Kontakt

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – hlavní řešitel projektu
Michaela.Hruba@ujep.cz
Mgr. Jana Burdová - koordinátor projektu
Jana.Burdova@ujep.cz