Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi

OP VK 2.4
Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi
CZ.1.07/2.4.00/17.0133

 

Realizace a cíle projektu

Klíčové aktivity:

pdf KA 01 nadace VDV, VIA a NP
pdf KA 02 Krajský úřad ústeckého kraje
pdf KA 03 Památník národního písemnictví
pdf KA 04 Památník Terezín

O projektu

Cílem projektu je vytvořit síť funkčních partnerství mezi Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně (FF UJEP) a subjekty veřejného a neziskového sektoru, díky nimž bude možné zvýšit praktickou relevanci studia na FF, a tím zvýšit konkurenceschopnost absolventů FF na trhu práce, a zároveň podpořit transfer nejnovějších výzkumných poznatků do praxe.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím navázání dlouhodobé spolupráce s institucemi z té aplikační sféry, která je relevantní pro humanitní a společenskovědní obory, tj. místní samospráva, nadace a nestátní neziskové organizace. Spolupráce těchto subjektů s pracovišti FF bude spočívat v první fázi ve výměně zkušeností a poznatků (vzdělávací workshopy odborníků z praxe a akademických pracovníků) a rozpracování plánu odborných praxí studentů FF na partnerských institucích, ve druhé fázi pak v pilotní realizaci těchto praxí a evaluaci jejich úspěšnosti, tj. zhodnocení jejich přínosu pro všechny zapojené subjekty. Na základě výsledků evaluace bude plán praxí inovován a dopracován. Komplexním výstupem projektu bude dlouhodobá spolupráce se subjekty z aplikační sféry, které jsou potenciálními odběrateli výsledků VaV i budoucích absolventů FF. Nastavený systém vzájemné výměny informací a poznatků bude přínosem jak pro všechny dotčené cílové skupiny, tak i pro partnery: akademickým pracovníkům FF umožní flexibilně reagovat na změny požadavků trhu práce, studentům FF zlepší výchozí podmínky na trhu práce, partnerům z aplikační sféry umožní přímý vliv na přizpůsobování studijních oborů v souladu s jejich aktuálními potřebami a zároveň jim usnadní přístup k nejnovějším výsledkům VaV, které produkuje FF UJEP.

Partnery projektu jsou:

Klíčové aktivity

KA 01 Spolupráce FF UJEP s nadacemi
Předmětem aktivity je navázání spolupráce FF UJEP se 3 nadacemi a vytvoření platformy, jejímž prvotním cílem bude další vzdělávání akademických pracovníků a zpracování nové odborné praxe pro studenty FF. Aktivita sestává z těchto kroků:

  • Uspořádání workshopů – interaktivních setkání realizačního týmu a cílové skupiny nad problematikou nadačního a neziskového sektoru, jehož výstupy budou shrnuty do odborné publikace k řešeným tématům.
  • Vypracování nového kurzu studentské praxe – na základě výstupů z workshopu zástupci FF a partnerů zpracují plán praxe specializované na nadační a neziskový sektor.
  • Realizace praxí, jejich evaluace a inovace. Na evaluaci se budou podílet zástupci FF a partnerů i studenti; slabá místa budou inovována a praxe bude opětovně realizována.

KA 02 Spolupráce FF UJEP s místní samosprávou
Cílem aktivity bude rozšířit stávající spolupráci mezi FF UJEP a Krajským úřadem Ústeckého kraje (KU UK), která byla navázána již dříve podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci. Předmětem KA 2 bude vytvoření nového kurzu odborné studentské praxe zaměřené na činnost místní samosprávy a jejích odborů, a to ve spolupráci se zaměstnanci KU UK. Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu v těchto krocích:

  • Vytvoření koncepce a náplně kurzu odborné praxe specializované na fungování místní samosprávy. Spolupráce bude mít efekt pro všechny zapojené subjekty, tj. předá studentům praktické kompetence z dané oblasti, obohatí vzdělávací proces na FF a zároveň přispěje k transferu odborných poznatků z akademického prostředí do praxe.
  • Realizace praxí, jejich evaluace a inovace.

KA 03 Spolupráce FF UJEP s Památníkem národního písemnictví
Předmětem aktivity je navázání spolupráce FF UJEP a PNP, jejímž prvotním cílem bude vytvoření nového kurzu odborné praxe pro studenty FF (zejm. oborů germanistika, estetika, historie). Aktivita sestává z těchto kroků:

  • Workshopy – interaktivní setkání zástupců FF a PNP nad možnostmi spolupráce na VaV projektech a zvyšování praktické relevance studia na FF. Vybraní akademičtí pracovníci FF budou vyškoleni pracovníky PNP v oblasti, jíž se PNP zabývá; výstupem bude koncepce studentské praxe.
  • Příprava odborné studentské praxe – dle výstupů z workshopů bude rozpracován plán praxe zaměřené na výkon odborné činnosti v PNP a vytvoření nezbytných podkladů, mj. e-learningového kurzu paleografie či manuálu k ovládání elektronického archivačního systému PNP.
  • Pilotní realizace praxí a jejich evaluace.

KA 04 Spolupráce FF UJEP s Památníkem Terezín
Předmětem KA 4 je navázání spolupráce FF UJEP s Památníkem Terezín (PT), primárně za účelem dalšího vzdělávání akademických pracovníků a vypracování nového kurzu odborné studentské praxe zaměřené na prezentaci moderních dějin. Praxe bude určena pro studenty historie, společenských věd, germanistiky a oborů zaměřených na vzdělávání.
Aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu, a to v těchto krocích:

  • Workshop – interaktivní setkání odborných pracovníků FF UJEP a PT nad možnostmi vzájemné spolupráce na VaV projektech a nad zkvalitňováním výuky na FF vzhledem k posilování praktické relevance studia. Pracovníci FF UJEP budou vyškoleni a seznámeni s moderními metodami prezentace VaV, jež PT využívá; výstupem bude koncept kurzu odborné praxe zaměřené na způsoby prezentace výsledků VaV v oblasti moderních dějin a holocaustu, včetně prezentací formou didaktických exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ.
  • Pilotní realizace odborných praxí, jejich evaluace a inovace.

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm
Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
Nadace Partnerství - www.nadacepartnerstvi.cz
Nadace VIA - www.nadacevia.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - www.vdv.cz
Památník národního písemnictví - www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Památník Terezín - www.pamatnik-terezin.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ff.ujep.cz

Kontakt

Tamara Šitnerová – manažer projektu