Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

21072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KGER Studium Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení na KGER

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY - Seznam studijních programů

Prezenční studium

V bakalářských studijních oborech Německý jazyk a literatura (dvouoborové) a Interkulturní germanistika (jednooborové, v ČR unikátní studium) je přijímací zkoušku prominuta uchazečům, kteří mohou doložit dosažené jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce:

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru se zjišťuje hloubka zájmu uchazeče o budoucí studijní obor, jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných životních situacích a k vybraným tématům:

  • základní znalosti reálií německy mluvících zemí (historický, politický a kulturní přehled)
  • znalost literatury německy mluvících zemí na základě předložené četby

Zároveň se při ústní zkoušce hodnotí stupeň osvojení správné výslovnosti němčiny, rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání základních mluvnických pravidel, která by měla odpovídat úrovni maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle Společného evropského rámce pro jazyky. 

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Kombinované studium

Pro bakalářský studijní obor Interkulturní germanistika v kombinované formě platí stejné přijímací podmínky jako pro daný studijní obor v prezenční formě (viz výše). Katedra germanistiky upozorňuje, že tento obor je vhodný také pro zájemce o navazující magisterské studium učitelských oborů, neboť v posledním roce studia si mohou studující zvolit pedagogicko-psychologický blok, který je předpokladem pro studium navazujícího magisterského oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (v kombinované formě) realizovaného katedrou germanistiky FF UJEP. Výuka kombinovaného studia se na katedře germanistiky realizuje zpravidla v jednom dni v týdnu (většinou v pondělí).

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORYSeznam studijních programů

Prezenční studium

V navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství německého jazyka pro střední školy (jednooborové a dvouoborové) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP. Přijímací zkouška se promíjí. Dosažený titul opravňuje k výuce jak na středních, tak i na základních školách.

V navazujícím magisterském studijním oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (v ČR unikátní obor s možností ukončení dvojitým diplomem, tzv. double degree, s Univerzitou Bayreuth) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP (uchazeč dokládá ověřenou kopií diplomu a ověřeným výpisem předmětů včetně hodnocení studia). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor na katedře germanistiky FF UJEP ve studijním programu Filologie (B 7310). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoruv německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia uchazeče a jeho motivace ke studiu zvoleného oboru.

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru by měl uchazeč prokázat standardní znalosti získané během svého bakalářského studia, zejména pak svou motivaci pro studium studijního oboru interkulturního zaměření s důrazem na česko-německé a česko-rakouské vztahy a jazykovou kompetenci odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia. Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (bakalářská práce, osvědčení o praxi, seznam četby literatury autorů z německy mluvících zemí popř. další literatury vztahující se k danému oboru apod.)

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Kombinované studium

V navazujícím magisterském studijním programu Učitelství německého jazyka pro SŠ (jednooborové) v kombinované formě je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP. Přijímací zkouška se promíjí. Výuka kombinovaného studia se na katedře germanistiky realizuje zpravidla v jednom dni v týdnu (většinou v pondělí). Dosažený titul opravňuje k výuce jak na středních, tak i základních školách.

DOKTORSKÉ STUDIUM - obor Německá literatura

Interní i externí studium - bližší informace k přijímajím podmínkám ZDE.

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení