Sidebar

22
dub, út
28 Aktuality

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od r. 2013 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE) navazujícího magisterstkého studijního programu Německá filologie v česko-němekém interkulturním kontextu / Interkulturní germanistika. První rok studia je realizován na Katedře germanistiky Ff UJEP a druhý rok na katedře Interkulturní germanistiky/DaF na Univerzitě Bayreuth. Ročně jsou k dispozici tři místa, obsazovaná na základě výběrového řízení v průběhu 1. ročníku. Studijní pobyt na partnerské univerzitě lze financovat z prostředků ERASMUS+. 

pdf INFORMAČNÍ LETÁK dvojitý diplom UJEP

Koordinátorka programu

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Podmínky

Uchazeč/ka musí

  • být imatrikulován/a ve studijním oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu na UJEP v Ústí nad Labem, 
  • úspěšně absolvovat výběrové řízení, které se koná v průběhu 2. semestru studia,
  • mít zajištěno financování studijního pobytu v zahraničí (doporučujeme si včas podat žádost v rámci programu ERASMUS + na dobu 10 měsíců).

Výběrové řízení

Uchazeč/ka odevzdá v předem stanoveném termínu podklady pro výběrové řízeni: 2 x v tištěné podobě na sekretariátě KGER (v uzavřené obálce nadepsané "Dvojitý diplom") a elektronicky na adresu kger@ujep.cz (v jednom souboru).

Podklady pro výběrové řízení

1) vyplněný a podepsaný doc formulář žádosti o přijetí ke studiu ve společně uskutečňovaném navazujícím magisterském studijním oboru ukončenému dvojitým diplomem, obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis (viz formulář žádosti),

2) přehled dosud absolvovaných předmětů v daném oboru včetně jejich zakončení a získaného počtu KB v anglickém jazyce (vyhotoví na požádání studijní oddělení).

Charakteristika obsahu studia

Společný studijní program umožní studujícím oboru „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ získat magisterský titul na obou univerzitách, poté co na každé z nich v určeném období absolvují oboustranně stanovený pdf studijní plán (bližší informace k jednolivým modulům v Bayreuthu - viz Modulhandbuch).

Tematicky se výuka ve společném studijním oboru a výzkum s ní spojený orientují na německý jazyk, literaturu a kulturu a jejich manifestaci v podmínkách cizího prostředí s důrazem na česko-německé vztahy. Základem oboru je teoretické i praktické studium jinakosti, multikulturních identit a vícejazyčnosti, interkulturních procesů komunikace, německé literatury a kultury z perspektivy cizince.UPOZORŇUJEME, že předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth (3. a 4. semestr) je absolvování všech povinných předmětů 1. roku studia na UJEP a získání minimálně 60 KB!

Průběh studia

pdf důležité termíny

Studující musí za dobu ovou částí studia získat 120 KB, z toho 60 kreditů za I. část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na partnerské univerzitě.

II. část studia na Univerzitě Bayreuth může být zahájena výhradně v zimním semestru. Předpokladem je splnění všech povinných předmětů předepsaných v 1. roku studia na UJEP a získání min. 60 ECTS (studující dokládá výpisem absolvovaných předmětů v anglickém jazyce).

Závěrečná práce

Závěrečná práce v rozsahu min. 60 stran je psána v německém jazyce a vedou ji vyučující obou univerzit. Téma závěrečné práce je většinou konkretizováno během studia prvrního semestru na Univerzitě Bayreuth a mělo by být na KGER oficiálně zadáno nejpozději v dubnu příslušného roku studia v Bayreuthu (viz harmonogram FF UJEP). Obhajoba na UJEP se koná zpravidla v prosinci popř. v dalších termínech dle harmonogramu FF UJEP.

Doporučené oblasti: Fremdheit- und Kulturthemenforschung, Landesstudien, Migration, Literaturwissenschaft - Heimatdiskurs,Grenze und Nachbarschaft, deutschsprachige Gegenwartsliteratur (insbesondere Migrations- und interkulturelle Literatur, Nachwendezeit), Linguistik - Kommunikation zwischen Deutschen und Tschechen, Gesprächsforschung (qualitativ) 

Titul

Po úspěšném ukončení studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu na UJEP je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Po úspěšném ukončení studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem (Diploma Supplement).

Bližší informace ke studiu na Univerzitě Bayreuth

Výběrové řízení 06.04.2014

Výběrové řízeni 14.03.2013