Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Představujeme nově vydané publikace FF UJEP

Všechny publikace můžete zakoupit v kamenné prodejně Univerzitního knihkupectví, na e-shopu https://knihkupectvi.ujep.cz/ nebo v distribuční síti Kosmas.

Kamil PODROUŽEK
ČLOVĚK A PÍSKOVEC
Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb

Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium, 2018
Studia Historica 18
ISBN 978-80-7414-384-7 (UJEP), ISBN 978-80-88013-64-8 (Scriptorium).
303 stran
cena: 429,- Kč

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích, která se opírá o analýzu jejich formálních znaků. Každá z následujících případových studií se záměrně zaměřuje na jiný typ archeologizovaných staveb, které sleduje v jiném detailu a z jiného úhlu pohledu. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je sledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů. V závěrečné studii Sušárny ovoce v pískovcích je interpretován plošně rozšířený typ výrobních objektů, které díky zániku své funkce ztratily i své obecné označení a stojí tak zcela mimo stávající živou kulturu.  Příběhy věcí jsou příběhy lidí a vztahy mezi věcmi vypovídají o vztazích mezi lidmi

Jiří HOBLÍK (ed.)
FILOSOFICKÉ PROCHÁZKY ČESKOU A RUSKOU LITERATUROU

„Filosofické procházky českou a ruskou literaturou“ jsou kolektivní monografií, jejíž kapitoly vznikly na základě česko-ruské konference, která se pod týmž názvem konala 30.–31. října 2013 v Ústí nad Labem. Mezi autory patří především vyučující Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Filozofického ústavu Petrohradské státní university, resp. Petrohradské státní aerokosmické univerzity. Co do obsahu se publikace zaměřuje na filosofické otázky přítomné zejména v moderní české a ruské literatuře, jakož i ve starší literatuře, která si zachovává svůj význam i v v moderní době. Propojuje přitom českou recepci ruských autorů s ruskou recepcí autorů českých – v rámci publikace, jakož i na úrovni reflektovaných dějin myšlení a literatury.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 16. svazek řady Studia Philosophica, 2017, 153 stran, ISBN 978-80-7561-070-6. Cena: 199,- Kč.

Táňa Šimková
„HRAD PŘEPEVNÝ JE PÁNBŮH NÁŠ.“
Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území vytvořila, byla natolik specifická, že vzbuzovala pozornost již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích. Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě jednotlivé rody navíc zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž poměrně nezvyklá podoba dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se jedná o zajímavé stavby z hlediska stavební historie, je lze vnímat rovněž jako symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě prostřednictvím původem saských šlechtických rodů.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydaloScriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury jako 19. svazek řady Studia Historica, 2018,336 stran, ISBN 978-80-7414-644-2 (UJEP), ISBN 978-80-88013-58-7 (Scriptorium).
Cena: 380,- Kč

Vojtěch Belling – Lukáš Kollert a kolektiv
SUVERENITA PANOVNÍKA, LIDU A STÁTU V MODERNÍ POLITICKÉ FIOLOSOFII

Pojem suverenity představuje bezesporu jeden ze zásadních a nejdiskutovanějších konceptů moderní státovědy stejně jako politické a právní filosofie. V souvislosti s nadnárodní integrací, rozvojem mezinárodního práva, fenoménem finančních krizí a bezpečnostními hrozbami probíhá v současnosti v celosvětovém měřítku rozsáhlá debata o relevanci a případném novém uchopení tohoto termínu. Cílem publikace „Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii“ není předložit vyčerpávající přehled této diskuse a obsáhnout všechny nuance pojmu suverenity, nýbrž představit osm vybraných klíčových koncepcí suverenity, jež nacházíme v dílech klasiků moderní filosofie a právní teorie, a přiblížit jejich často kontrastní přístupy k tomuto konceptu. V jednotlivých kapitolách jsou předvedena uchopení pojmu suverenity u Jeana Bodina, Thomase Hobbese, J.-J. Rousseaua, G. W. F. Hegela, Hanse Kelsena, Carla Schmitta, Hermanna Hellera a Raymonda Arona. Předkládaná publikace je určena jak badatelům a studentům z oblasti sociálních věd, tak i širší veřejnosti se zájmem o politickou a právní vědu a jejich ústřední pojmy.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 15. svazek řady Studia Philosophica, 2017, 204 stran, ISBN 978-80-7561-064-5.
Cena: 249,- Kč

Pavel Prouza
VYBUDOVALI JSME…! / WIR HABEN GEBAUT!

Německá sociálnědemokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938 /
Deutsche sozialdemokratische Architektur des kommunalen Wohnens in Aussig in den Jahren 1918–1938

V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu. Sociálně demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení, ale například esovitě prohnuté řadové pavlačové domy na Klíši jsou i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Zásluhou Pavla Prouzy je právě docenění architekta Arnolda, jemuž je věnována obsáhlá kapitola. Součástí publikace je bohatá obrazová dokumentace. Kniha Vybudovali jsme...! zachycuje unikátní kapitolu česko-německé architektury a dvojjazyčné vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví čtenářům českým i německým.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Novela bohemica, 2017, 368 stran, ISBN 978-80-87683-75-0(Novela bohemica), 978-80-7561-053-9 (UJEP).
Cena: 985,- Kč

MONUMENTORUM CUSTOS 2016
Časopis pro památky severozápadních Čech

Příspěvky publikované v devátém čísle časopisu Monumentorum custos odráží multidisciplinární zaměření periodika. Přesto si je řada studií tematicky podobná. Pilotní studie se zabývá Alabastrovým oltářem a kazatelnou z kostela sv. Floriána v Krásném Březně. Vybavením kostela se zabývá i druhý příspěvek týkající se barokního ciboriového oltáře baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Další dva příspěvky, „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“ a „Dem deutschen Menschen ein deutsche Kirche“ se zabývají výstavbou protestantských sakrálních objektů na Teplicku a v Dolní Poustevně. Poslední studie se věnuje státní bytové péči mezi lety 1918 a 1938 v Ústeckém kraji. Materiálie seznámí čtenáře s dílem Mistra šablonového konvolutu, škrétovskou malbou na Litoměřicku a kostelem sv. Havla v Račiněvsi. V tomto čísle je možné dozvědět se i podrobnosti o stavební obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku. Příspěvky v rubrice Dokumentace památek Vás zavedou mezi drobné památky v obci Čermná, k pivovarskému valachu v Lobči u Mělníka i k nově digitalizované soše Rolanda v Litoměřicích. Číslo uzavírají kratší zprávy informující o výstavách k výročí narození Karla IV. a seznamují čtenáře s publikací Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938. Firemní kolonie a státní domy.

Vydává Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ústí nad Labem, 2017, 135 stran, ISSN 1803-781X.
Cena: 110,- Kč

Martin Veselý
SUDETSKÁ ŽUPA DO KAPSY
Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

Monografie přibližuje v kontextu vývoje Říšské župy Sudety příběh hraniční obce Holýšov, kde v roce 1939 vznikla jedna z největších zbrojovek na území odtrženého pohraničí. Založení muniční továrny Metallwerke Holleischen ovlivnilo veškeré dění v obci, která se z ospalé bezvýznamnosti probudila do nových časů. Počet jejích obyvatel vzrostl v průběhu šesti let čtyřnásobně, muniční továrna stahovala pracovní síly z celé Evropy, v obci se objevily tábory pro válečné zajatce a totálně nasazené a v posledním roce války i pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Kvůli nutnosti zajistit bydlení pro další zaměstnance MWH vyrostlo v Holýšově druhé největší sídliště v sudetské župě, které je dodnes pozoruhodným dědictvím válečných let. Mimo těchto záležitostí autor sleduje všední život obyvatel obce, jejich náladu, zásobovací situaci, ale třeba i protileteckou ochranu, neboť Holýšov se na konci války stal cílem leteckých útoků. Dochází k závěru, že vývoj Holýšova na malém prostoru až překvapivě odráží vývoj celé sudetské župy.

Kniha obsahuje více než tři stovky fotografií, faksimilií dokumentů, vyobrazení a map.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Českého lesa, 2018, 294 stran, ISBN 978-80-7561-091-1.
Cena: 350,- Kč

Petr Bláha – Pavel Maškarinec – Ivana Havlínová – Kateřina Vojtíšková
POLITICKÁ PARTICIPACE
Současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj

Předkládaná publikace se snaží představit základní témata ve výzkumu politické participace a občanské společnosti, občanského vzdělávání a politické reprezentace, nicméně nezůstává pouze na teoretické úrovni a snaží se rovněž tuto problematiku přiblížit na konkrétních případových studiích zaměřených na problematiku politické participace a reprezentace žen v Ústeckém kraji a problematiku participativního rozpočtování. Publikace se tak neomezuje na představení známých otázek a témat souvisejících s participací, ale snaží se pojmout problematiku komplexně od otázky výchovy k občanství přes analýzu stávajícího stavu až po návrhy konkrétních funkčních řešení, jak veřejnost více zapojit do správy věcí veřejných, byť jen třeba na lokální úrovni, odkud ale občanská společnost vyrůstá. Její přidanou hodnotou je i pluralita přístup a perspektiv (filozofických, politologických, sociologických, pedagogických), která umožňuje co možná nejvíce komprehenzivní pohled na danou problematiku.

Vydal Ústečan, z.s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017, 118 stran, ISBN 978-80-7561-066-9.

pdf Publikace je volně ke stažení

Petr Bláha – Pavel Maškarinec a kolektiv
O POLITICKÉ FILOZOFII, DEMOKRACII A STŘEDNÍ EVROPĚ
K poctě doc. Rudolfa Kučery

Jeden ze zakladatelů české politologie doc. Rudolf Kučera oslavil sedmdesáté narozeniny. Proto se v této publikaci sešli jeho kolegové i žáci, aby projevili úctu jeho dílu a ukázali svůj pohled na problémy, kterým se oslavenec ve svém díle věnuje. Předložená kolektivní monografie tak tematicky pokrývá v celé šíří témata, která jsou pro Rudolfa Kučeru typická. Zároveň se je ale snaží ukazovat i z jiných pozic, než je normativní politická teorie, což vedle široké palety témat nabízí i řadu zajímavých pohledů a perspektiv na problémy politického světa.

Pro Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Libri v roce 2017, 204 stran, ISBN: 978-80-7561-088-1.
Cena: 239,- Kč

Rudolf Kučera
ISLÁM A POLITIKA.
Vznik a vývoj islamistické ideologie

Cílem publikace Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jakési opakování studené války v nových podobách, ale o počínající konflikt mezi ruskou civilizací a civilizací západní, proti nimž stojí islamistické síly, které si uzurpují novou historickou roli ve vývoji islámské civilizace.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako 11. svazek řady Studia Politologica, 2017, 201 stran, ISBN 978-80-7561-063-8.
Cena: 279,- Kč