Sidebar

3
říj, út
27 Aktuality

Pokud není uvedeno jinak, lze publikace zakoupit v e-shopu univerzitního knihkupectví nebo přímo v prodejně knihkupectví na adrese Pasteurova 1, 400 01 Ústí nad Labem. Neprodejné publikace poskytujeme po vyžádání u ediční referentky (kristina.koudelkova@ujep.cz) za cenu poštovného a balného.

Michaela HRUBÁ, Jan ROYT, Táňa ŠIMKOVÁ

THE MINING TOWNS OF THE BOHEMIAN ORE MOUNTAINS IN THE EARLY MODERN PERIOD AND THEIR IMPACT ON CULTURAL HISTORY

Jde o anglickou mutaci původně česko-německé knihy Historie a památky Krušnohoří I. Jejím cílem je ukázat nejvýznamnější hornická centra a jejich památky a přispět k hledání odpovědi na otázku, v čem byl proud pozdní gotiky a renesance na severozápadně Čech tak výjimečný a odlišný od převažujícího stavebního a uměleckého výrazu zbytku země. Čtenáři v knize objeví užitečné shrnutí sociálních a hospodářských aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří i zevrubné pojednání o individuální a korporátní reprezentaci společenských elit zapojených do těžby. Nechybí ani zmínka kultovní tradice či religiózních praktik v krušnohorském hornickém regionu v době před i po epochálním vystoupení Martina Luthera.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Karolinum, 2023, 194 stran, ISBN 978-80-246-4144-7 (Karolinum), ISBN 978-80-7561-375-2 (UJEP). Distribuci zajišťuje Karolinum.

Marcela ZEMANOVÁ

„KÉŽ BYCH BYL MALÍŘEM.“ FRANTIŠEK THUN MEZI RODINOU A UMĚNÍM

Předkládaná monografie je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809–1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Jako taková přispívá k poznání české aristokracie a jejího místa v měšťanské éře a v období modernizace.

Prvním tematickým okruhem publikace je Thunova soukromá sféra, zahrnující jeho dětství, výchovu, vzdělání a cestování v kontextu rodinných strategií. Speciální pozornost je věnována vztahu mezi otcem a synem, který je klíčový a je nahlížen jako osobní a generační konflikt v rámci společenské proměny v 19. století. Druhým okruhem je pak veřejné působení Františka Thuna, mj. jeho aktivity v sociální a filantropické oblasti a politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče a poskytuje tak nejen přehled Thunovy práce v rámci oficiálních institucí a spolků, aleprezentuje fungovaní dobového uměleckého klientelismu, mechanismy přidělování zakázek i způsob jejich provádění.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Scriptorium, 2022, 328 stran, ISBN 978-80-7649-045-1 (Scriptorium), ISBN 978-80-7561-388-2 (UJEP). Cena 495,- Kč.

Pavel MAŠKARINEC, Petr BLÁHA, Jakub CHARVÁT

VOLBY A KVALITA DEMOKRACIE V ČESKÝCH KRAJÍCH: PARTICIPACE, SOUTĚŽIVOST, REPREZENTACE

Kniha navazuje na již etablovaný výzkum kvality demokracie, zaměřuje se však na zatím spíše politologickými analýzami přehlíženou krajskou úroveň vládnutí v České republice. Po teoretickém ukotvení zkoumané problematiky a adaptaci výzkumného rámce pro analýzu regionální úrovně vládnutí je pozornost věnována empirickému výzkumu politické participace (tzn. volební účasti a neplatným hlasům v krajských volbách, referendům a aktivitám neziskových organizací), volené politické reprezentaci (zejména pak zastoupení žen v krajských zastupitelstvech a radách) a soutěživosti (fragmentaci a typologickému zařazení krajských stranických systémů) v českých krajích od jejich vzniku v roce 2000 až do současnosti. Jejich prostřednictvím je pak zhodnocena a porovnána kvalita demokracie v českých krajích.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury, 2023, 194 stran, ISBN 978-80-7325-566-4 (CDK), ISBN 978-80-7561-406-3 (UJEP). Knihu lze získat na vyžádání u ediční referentky.

Martin TREFNÝ, Michal CIHLA, František R. VÁCLAVÍK

STONEWORKING IN ETRURIA

Publikace prezentuje výsledky výzkumného projektu týmu FF UJEP, který proběhl mezi lety 2020–2022 na několika etruských lokalitách. Zaměřuje se na dokumentaci různých prvků etruské historické architektury z pohledu opracování kamene, v menší míře i na některé aspekty jeho těžby. Lokality, ve kterých byl výzkum realizován, spadají do časového rozpětí daného starší dobou železnou (Villanovská kultura) až helénistickým obdobím. Celkově tedy výzkum pokryl časový rámec téměř jednoho tisíciletí.

Tematicky doposud ojedinělá publikace poskytuje unikátní vhled do problémů starověkého kamenictví v antické Etrurii, včetně nových informací ohledně užitých stavebních technik a procedur, díky kterým nám Etruskové zanechali pozoruhodné dědictví v pohřební, profánní i kultovní architektuře.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2022, 178 stran, ISBN 978-80-7561-401-8. Cena 264 Kč.

Ivan FUKSA

NOSILI ŽLUTÉ VÝLOŽKY. JEZDECTVO JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST ČESKOSLOVENSKÉ BRANNÉ MOCI V LETECH 1918 AŽ 1939

Jezdectvo v meziválečné armádě tvořilo jednu z páteřních složek československé branné moci, ve které zaujímalo nezastupitelnou roli. Hlavním účelem jezdectva by bylo v případě války nasazení na důležitých místech fronty jako rychlá armádní záloha, případně provádění průzkumu nepřátelských postavení. Z těchto důvodů byl výcvik velmi náročný, ale i přesto byla služba u jezdectva brána jako prestižní. Příslušníci této složky byli zřetelně identifikovatelní díky žlutým výložkám a červeným rajtkám. V první části publikace je čtenáři představen vývoj jezdectva od vzniku republiky v roce 1918 až do zániku Československa v březnu 1939. Tato část je doplněna o představení zbraní, výzbroje a stejnokrojů, kterými jezdectvo disponovalo. Druhá část stručně seznamuje s dějinami všech jezdeckých pluků a dalších vojenských těles, které pod jezdectvo spadaly.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo FortBOOKS, 2022, 200 stran, ISBN 978-80-907986-3-2 (FortBOOKS), ISBN 978-80-7561-369-1 (UJEP). Knihu lze získat na vyžádání u ediční referentky.

David TOMÍČEK, Jakub IZDNÝ, Drahomír SUCHÁNEK a kol.

AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA. INTEGRACE A DEZINTEGRACE V DĚJINÁCH, SPOLEČNOSTI A LITERATUŘE

Integrační a dezintegrační procesy představují předmět stálého zájmu mnoha vědeckých oblastí a přirozeně otevírají cestu k řadě mezioborových výzkumů, v nichž se historické aspekty problematiky úzce propojují s hospodářskými, sociálními, kulturními či náboženskými přístupy. Tato kniha nemá a koneckonců ani nemůže být uceleným přehledem a zobecněním všech typů integračních a dezintegračních tendencí, ale prezentuje různé přístupy a možnosti, které tato pestrá a široká problematika zahrnuje. Posouvá téma dále a nabízí výchozí polohu k objevování dalších souvislostí. Autoři by současně chtěli touto publikací připomenout životní jubileum kolínského historika Václava Dršky, jehož bádání se celoživotně věnuje tématům, která s problematikou integrací a dezintegrací úzce souvisejí.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Karolinum, 2022, 326 stran, ISBN 978-80-246-5353-2 (Karolinum), ISBN 978-80-7561-366-0 (UJEP). Knihu lze získat na vyžádání u ediční referentky.

David PEROUTKA

VNITŘNÍ MLČENÍ. UZDRAVUJÍCÍ CESTA MEDITACE

Přítomná kniha není jen volnou sbírkou duchovních úvah, nýbrž postupným uvedením do meditace a kontemplativního způsobu života. Mezi představená témata patří zacházení s tělem, meditační ztišení těla i duše a vnitřní uzdravení, které je plodem meditace, avšak zároveň i předpokladem pro její prohloubení. Smyslem této cesty je sjednocení s Bohem ve vnitřním mlčení. Osvobozující vnitřní mlčení se ovšem netýká jen času meditace, nýbrž celého našeho každodenního života. Znamená nebýt stravován vlastními úpornými myšlenkami, ale být otevřen pro skutečnost, vnímat, žít v přítomném okamžiku, v Boží přítomnosti. Vnitřní mlčení se stává hlubokým pokojem a svobodou ducha tváří v tvář životním těžkostem.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydal Pavel Mervart, 2022, 195 stran, ISBN 978-80-7465-562-3 (Pavel Mervart), ISBN 978-80-7561-365-3 (UJEP). Distribuci zajišťuje Pavel Mervart.

Markéta RŮČKOVÁ (ed.)

MĚSTA A MĚŠŤANÉ PEREM BADATELKY. PŘÍSPĚVKY (NEJEN) K DĚJINÁM MĚST PRAŽSKÝCH A JEJICH ELITÁM V RANÉM NOVOVĚKU

Kniha přináší soubor studií historičky a archivářky Olgy Fejtové, které byly vydány v letech 1988–2020 v českých i zahraničních periodikách a souborných dílech a jež se tematicky zaměřují na různé aspekty dějin měst a jejich elit v raném novověku, konkrétně na příkladu Loun a měst pražských.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydal Pavel Mervart, 2022, 392 stran, ISBN 978-80-7465-536-4 (Pavel Mervart), ISBN 978-80-7561-358-5 (UJEP). Distribuci zajišťuje Pavel Mervart.

Tereza a David ŠŤASTNÍ

DO KLÍŠE: PRŮVODCE ÚSTECKOU ČTVRTÍ

Ovčí vrch, Finské domky, Heimatstil nebo Ervin Katona – co všechno mají tyto pojmy společné? Ústeckou Klíši! Jedná se o vybrané pojmy spojené s architekturou a historií ústecké čtvrti Klíše, o kterých si nově můžete přečíst v architektonicko-historickém průvodci „Do Klíše. Průvodce ústeckou čtvrtí“. V průvodci se čtenář například dozví, že čtvrť Klíše, plánována s ideou zahradního města, je bohatá na množství architektonických slohů od heimatstilu přes funkcionalismus, socialistický realismus až po stavby modernistické z konce 20. století. Tomuto průvodci nebudou chybět ani komentované prohlídky po Klíši, kterých se bude moci veřejnost zúčastnit v rámci dnů architektury (30. 9. – 6. 10. 2022) nebo Noci vědců (30. 9.), kterou v Ústí nad Labem pořádá UJEP.

Průvodce Do Klíše je výstupem projektu číslo UJEP-SGS-2021-63-003-2 Století čtvrti Klíše 1899–1999. Průvodce je dostupný online.

Lukáš SLÁMA

BITVA U JANKOVA 6. 3. 1945

Dne 6. března 1645 se u Jankova po měsíčním manévrování setkaly dvě armády. Na jedné straně narychlo složené císařské vojsko pod velením Melchiora von Hatzfeld, proti ní se postavila hlavní švédská armáda Lennarta Torstenssona. Do dějin toto střetnutí vstoupilo jako jedno z nejkrvavějších v průběhu třicetileté války a zapříčinilo rozpad Habsburské armády. Kniha čtenáře seznamuje s průběhem a pozadím jedné z největších bitev českých dějin, bitvy u Jankova.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydala VEDUTA, 2021, 128 stran, ISBN 978-80-88030-60-7 (VEDUTA), ISBN 90-80-7561-314-1 (FF UJEP). Distribuci zajišťuje VEDUTA.

Petr BLÁHA

NARODIL JSEM SE DEN POTÉ…
Politický a občanský aktivismus severočeské hardcore punkové scény

Subkultury jsou poměrně často vnímány jako běžná součást společnosti, zejména pokud se jedná o mládež. Není však zatím obvyklé pohlížet na ně jako na legitimní součást občanské společnosti. Kniha se zaměřuje na hardcore punkovou subkulturu, kterou zkoumá zejména v Ústeckém kraji, tedy regionu zatíženém řadou socioekonomických, sociálně patologických, ale i politických problémů. Na základě kombinace sociologického a etnografického přístupu analyzuje subkultury optikou nejnovějších trendů v oblasti subkulturního výzkumu. Díky tomuto přístupu nabízí ucelený a komplexní pohled na problematiku, která v českém prostředí doposud nebyla komplexně zachycena. Ukazuje, že subkultura nemusí nutně být a také není společenskou hrozbou, ale dokáže se aktivně zapojit do občanského života právě tam, kde její členové spatřují limity. Svým komplexním interdisciplinárním přístupem je tato kniha zajímavá nejen pro akademické pracovníky či studenty sociologie a politologie, ale například i pro sociální pedagogy a další odborníky, kteří se ve své práci setkávají se subkulturami.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 166 stran, ISBN 978-80-7325-541-1. Distribuci zajišťuje Centrum pro studium demokracie a kultury.

Jakub PÁTEK (ed.)

KONOJEDSKÁ PRELUDIA

Publikace je kritickým katalogem k výstavě Konojedská preludia mapující vybrané momenty z historického vývoje a památkového fondu Konojed a jejich okolí. Výstava i katalog byly realizovány v rámci projektu NAKI Hortus Montius Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří (2018–2022). Záměrem projektu bylo zmapování, dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu kulturního dědictví a historické kulturní krajiny v pomezní oblasti současného Ústeckého a Libereckého kraje – regionu, který kvůli migraci obyvatelstva ve 20. století přišel o značnou část svého historického povědomí a identity.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2021, 336 stran, ISBN 978-80-7561-307-3. Cena 305 Kč.

Milan BÁRTA

JOSEF PAVEL. ŽIVOT A DOBA

Josef Pavel (1908–1973) patří k výrazným postavám našich dějin 20. století. Jeho životní příběh je příběhem jedné generace okouzlené komunismem, která prožila rozhodující okamžiky 20. století a dočkala se krutého probuzení. Za svůj život toho stihnul opravdu hodně – byl dobrovolníkem mezinárodních brigád ve Španělsku, pracovníkem komunistického aparátu, velitelem Lidových milicí, politickým vězněm, ministrem vnitra i milujícím manželem a otcem. Nemůžeme přitom jasně říci, zda byl jednoznačně kladnou nebo zápornou postavou. Osud mu často nebyl nakloněn, ale vždy v sobě našel sílu nevzdat se a znovu bojovat. Je příkladem toho, že lidé jsou do značné míry determinováni prostředím a politickou situací, ve kterých žijí, svůj příběh si však vytvářejí sami. I proto stojí za to se s tím jeho seznámit.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydal Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, 369 stran, ISBN 978-80-7561-334-9 (UJEP) a ISBN 978-80-7561-002-7 (ÚSTR). Cena: 350 Kč.

Vyšlo v roce 2021

Jana HRDLIČKOVÁ

ZWEITER WELTKRIEG UND SHOAH IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN HERMETISCHEN LYRIK NACH 1945

Habilitační práce se zaměřuje na to, jak dodnes vyvolává pojem hermetické lyriky negativní asociace. Je prý temná, neprostupná, sebestředná. Tezí Jany Hrdličkové je, že její dosud poslední fáze ale odpovídá komplexně na dobu, která ji utvářela (především na druhou světovou válku a holokaust), a že je veskrze dialogická. Jejím cílem tedy není pouze reflexe sebe sama, ale i úsilí o ztvárnění souřadnic své doby. Obrazy táborů smrti, jejich obětí a „mistrů z Němec“ mají upomínat na všechny, kteří nemají hrob, a jsou pokusem „dotknout se té hrůzy“ (Nelly Sachsová), vyjádřit podstatu „toho, co se stalo“ (Paul Celan). Publikace věnuje pozornost známému trojhvězdí Nelly Sachsová – Paul Celan – Ingeborg Bachmannová, zohledňuje ale také hermetika z Hagenu Ernsta Meistera a autora z NDR Ericha Arendta. Jednotlivé interpretace mají osvětlit volbu estetiky nesrozumitelnosti a vnést jas do problematiky této „temné“ lyriky. 

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo nakladatelství Frank & Timme, 2021, 336 stran, ISBN 978-3-7329-0770-0. Distribuci zajišťuje Frank & Timme.

Jan MUSIL

KOŘENY RASISMU
Skripta pro studenty programu Základy humanitních studií

Skripta jsou pomůckou ke stejnojmennému kurzu. Pozornost je zaměřena na vznik a vývoj rasismu v euro-americkém prostoru. V úvodních kapitolách jsou definovány základní termíny, s nimiž zde pracujeme. Následně jsou stručně připomenuty fenomény, které hrály významnou roli v genezi moderního rasismu. Hlavní část výkladu tvoří ukázky z děl otců literárního rasismu, hraběte Artura de Gobineaua (1816–1882) a Houstona S. Chamberlaina (1855–1927). Ukázky jsou opatřeny komentářem, který je zaměřen mj. na vznik a rozšíření árijského mýtu a na dějiny evropského antisemitismu. Pozornost je věnována i konspiračním (agenturním, spikleneckým) teoriím, ilustrativně jsou připojeny ukázky z Protokolů sionských mudrců, rovněž s vysvětlujícím komentářem. V těchto skriptech naleznete i rozbor vzniku státem řízených vědeckých ozdravných programů, které se etablovaly na počátku 20. století (zejména se jedná o eugeniku a rasovou hygienu). Všechny uvedené fenomény hrály významnou roli v průniku rasismu do politické ideologie. Proto je v závěru podniknut exkurz ke konkrétní formě režimu založeného na rasistické ideologii, k nacistickému Německu. Náš výklad končí rokem 1945 a porážkou tohoto režimu, který však zdaleka neznamenal porážku a zánik rasismu jako takového. O jeho moderních formách se můžete dozvědět více v kurzech zabývajících se současným politickým extremismem.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2021, 115 stran, ISBN 978-80-7561-292-2. Skripta jsou dostupná online (ujep.cz)

Tomáš VELIČKA (Hg.)

SPÄTMITTELALTER IM LANDESHERRLICHEN KANZLEIEN MITTELEUROPAS

Vydaný svazek s celým názvem Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten je výstupem z mezinárodní konference Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy konané na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v listopadu 2019. Zabývá se zeměpanskými kancelářemi v zemích Koruny české, stejně jako v severní části Svaté říše římské, které nebyly v posledních letech příliš frekventovaným badatelským tématem. Předkládaný svazek obsahuje celkem 17 studií odbornic a odborníků z Německa, Rakouska, Polska a České republiky. Jednotlivé příspěvky obsahují kromě představení aktuálního stavu pozdně středověké zeměpanské diplomatiky také praktické užití jak tradičních, tak také nových metodických postupů.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo LIT Verlag, 2021, 360 stran, ISBN 978-3-643-14655-7 (LIT). Distribuci zajišťuje LIT Verlag.

Vyšlo v roce 2018–2020