Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: honys.vit@npu.cz
mobil: 724 023 245

Vzdělání, profesní životopis

 • 1986 – (historie) FF UK v Praze
 • 1986 – 1989 Krajské muzeum Teplice
 • 1989 – 1998 PÚ v Českých Budějovicích
 • 1998 – dosud odborný pracovník, v současnosti vedoucí odd. specialistů NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
 • 1998 – dosud odborný asistent katedry historie PF UJEP (od roku 2005 katedry historie ÚHS UJEP)

Výuková činnost

Památky, ekonomika, právo, Památková péče, Dějiny a teorie památkové péče, Restaurování památek

Odborná specializace

organologie, teorie restaurování, barokní sakrální umění a poutní místa, dějiny památkové péče

Kapitoly vknihách, studie

 • V. HONYS, Renesanční zvony na Teplicku, in: Renesanční sochařství a malířství vseverozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 281 – 294.
 • V. HONYS, Barokní přestavba kostela sv. Vavřince vKostomlatech pod Milešovkou, in: Průzkumy památek, Praha 2000, s. 197 – 202.
 • V. HONYS, Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou, in: Dějiny staveb 2001, Plzeň 2001, s. 63 – 66.
 • V. HONYS, Fenomén kostelní zříceniny – znamení doby,in: Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002,s. 162 – 185.
 • V. HONYS, Kotázce stanovení pojmů údržba, konzervace a restaurování pro oblast historických varhan. in: Varhany a jejich funkce vČechách 1600 – 2000, Olomouc 2003, s. 41 – 50.
 • V. HONYS, Historické varhany v Čechách, in: Opus musicum 33, 3/2001, s. 53 – 4. (recenze)
 • V. HONYS, Kobjevu nejstarších historických varhan Podkrušnohoří, in: Barokní umění vseverozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2003, s277 – 288.
 • V. HONYS, Die Orgel der St. Nikolaus Kirche in České Budějovice im 17. und 18. Jahrhundert, in: Mitteleuropaische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Landern, Sinzig 2002, s. 163 – 172.
 • V. HONYS, Historické varhany v Čechách – bída české organologie, ZPP 63, 2003/3, s. 203 – 206. (recenze)
 • HONYS, V. – HRUBÝ, P., Šlechtické sepulkrální památky Lounska, Ústí nad Labem 2013.
 • HONYS, V., Barokní umění a jeho památky v Duchcově. In: Duchcov (Jiří Wolf – vedoucí autorského kolektivu), Praha 2013, s. 146–159.
 • HONYS, V.,Varhany a varhanářství Duchcovska, Duchcov 2012.
 • HONYS, V. - KVAPIL, J., K ikonografii interiérové výzdoby poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic, in: Monumentorum Custos 2015, s. 5 - 14.
 • HONYS, V.,Výzdoba a vybavení interiéru kostela svatého Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou v časech rozkvětu místního mariánského kultu,in: Monumentorum Custos 2009, s. 3 – 18.
 • BUREŠ, J. – HONYS, V., Vitraje chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, Ústí nad Labem 2010.
 • HONYS, V., – STUCHLÁ P., K historii vodňanských varhan. in: Vodňany a Vodňansko 8, Vodňany 2010, s. 57–74.
 • HONYS, V., – KADEŘÁBEK, V., Varhany arciděkanského kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou – památník nenaplněného pokusu o nástroj středoevropského významu. Památky jižních Čech 3, České Budějovice 2010, s. 103–122.
 • HONYS, V., Odraz mariánského a světeckého kultu v exteriérové zlidovělé kamenné plastice v prostoru mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (Z. R. Nešpor, K. Kaiserová eds.), Ústí nad Labem 2010, s. 243–253.
 • HONYS, V., Zázračná vyslyšení z Jeníkova a Kostomlat pod Milešovkou-dvou barokních zapomenutých mariánských poutních míst severních Čech. Folia historica bohemica 24/1, Praha 2009, s. 57-76.
 • PODROUŽEK K. - HONYS V., Štuková výzdoba interiéru zámku v Milešově. in: Průzkumy památek 22/2, 2015, s. 63 - 80.
 • HONYS, V., Zapomenutá poutní místa Českého středohoří v Ústeckém kraji, Ústí nad Labem 2017.
 • HONYS V. , Záchrana rancířovských varhan, in: Památky jižních Čech 8, České Budějovice 2017, s. 180-185.
 • HONYS, V., Štuková výzdoba v Zahořanech u Litoměřic, in: PODROUŽEK, K., PÁTEK, J., ZEMAN, V., ŠIMKOVÁ, T., HONYS, V., KADLEC, A., BARUS, M., FUKSA, I., ZUBÁČOVÁ, A., ŠVEC, R., Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 148-158.

Granty

 • 1999 - 2004: V rámci výzkumného záměru: Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech, evidence, výzkum a dokumentace (MK0CEZ99F1101) samostatný projekt: Výzkum a průzkum historických náhrobníků, spoluřešitel
 • 1999 - 2004: V rámci výzkumného záměru Severozápadní Čechy na Prahu třetího tisíciletí – UJEP Ústí nad Labem: Dokumentace a ochrana kulturního dědictví vseverozápadních Čechách (samostatný projekt: Venkovská sakrální architektura a drobné nemovité památky, spoluřešitel
 • 2005 - 2009: V rámci výzkumného záměru: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (MK07503233303) samostatný projekt: Revize seznamu památkově chráněných varhan vČR, spoluřešitel.
 • 2012 - 2016: NAKI MK ČR (spoluřešitel): Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů – součást NKD; Projekt MK ČR NAKI DF12P01OVV009 Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (spoluřešitel, spoluautor metodiky).
 • 2015 – 2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – spolupracovník projektu
 • 2017 - dosud (spoluřešitel), projekt přeshraniční spolupráce Cíl 2: Naše kulturní dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge
 • 2018 – 2022: Projekt MK ČR NAKI DG12P02OVV066 „Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ – externí spolupracovník projektu