Sidebar

17
dub, so
28 Aktuality

Kontakty

e-mail: Martin.Trefny@ujep.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988-1992 Gymnázium Děčín
 • 1992-2000 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta; klasická archeologie-pravěká archeologie
 • 2000 Mgr., Univerzita Karlova v Praze (kv. práce: Jeskyně Býčí skála a Caput Adriae)
 • 2000-2007 Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium
 • 2007 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (19. 11. 2007; kv. práce: Keltské kmeny v Malé Asii)
 • 2011 PhDr., Univerzita Karlova v Praze (21. 9. 2011)
 • 2020 Doc. (dr. habil.), Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg (9.12. 2020; kv. práce: The Early Iron Age in Bohemia and the interregional contacts)

Praxe

 • 2000 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – archeolog
 • od 2003 dosud Podřipské muzeum Roudnice nad Labem – ředitel muzea, archeolog
 • 2006-2014 Západočeská univerzita v Plzni 
 • 2009-2010 Národní muzeum v Praze, Odd. pravěku a antického starověku
 • 2014-2018 Univerzita Hradec Králové
 • 2016-2019 Univerzita Karlova v Praze, KTF, Ústav dějin křesťanského umění
 • od 2017 dosud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zahraničí praxe

 • 2011, 2015, 1017 - Univerzita Komenského Bratislava, Filosofická fakulta, Katedra archeologie
 • 2016 – Universita degli Studi di Milano, Catedra di etruscologia
 • od 2018 dosud - Fridrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Domácí archeologické výzkumy

 • několik desítek menších i větších systematických i záchranných archeologických výzkumů v severozápadních Čechách, např.:
 • polykulturní hradiště Sovice u Roudnice nad Labem
 • polykulturní hradiště Rubín u Žatce
 • bylanský knížecí komorový hrob u Roudnice nad Labem
 • eneolitické a keltské pohřebiště v Doksanech na Podřipsku
 • sídliště bylanské kultury v Roudnici nad Labem
 • pohřebiště únětické kultury ve Vražkově na Podřipsku

Zahraniční archeologické výzkumy

 • 2007-2008 Bulharsko, Pistiros, výzkum trácko-řeckého emporia
 • 2009 Universita degli studi di Bologna, etrusko-keltské osídlení na lokalitě Monterenzio Vecchio u Bologne
 • 2010-2016 Universita degli studi di Milano-výzkum tzv. Monumentálního komplexu v etruských Tarquiniích
 • od 2017 vedoucí mezinárodního výzkumu etruské lokality Bufalareccia (Tolfa/Allumiere) a dokumentace podzemního etruského komorového vápencového lomu v poloze Cava Maggi (Tarquinia), ve spolupráci s Fridrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg

Členství v redakčních radách

 • Archeologie severozápadních Čech – vedoucí redaktor
 • Podřipský muzejník – vedoucí redaktor

Publikační činnost

Klasická archeologie a archeologie interregionálních vztahů

 • Trefný, M.1995: Two Roman bronze fibulae brooches in the collections of the Institute for Classical Archeology Prague, Studia Hercynia 1. 68-70.
 • Trefný, M. 2000: Zlatá amforka z Roudnice, Vlastivědný sborník Podřipsko 10. 121-124.     
 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Titz, P., Trefný, M. 2002, Czech excavations in Beirut, Martyrs‘ Square (Bey 069), Sondage A, Part I, General Survey. Pottery and other small finds of Hellenistic, Early Roman and Medieval periods, Glass and metal objects, Eirene 38, 2002, 7-166.
 • Trefný, M. 2002: Bronzefunde aus der Býčí skála Höhle und ihre Beziehungen zum Südostalpengebiet. In: Fernkontakte in der Eisenzeit, Liblice. 360-378.            
 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Maříková, J., Titz, P., Trefný, M.  2003: Czech excavations in Beirut, Martyrs Square II, Adenda to part I, Studia Hercynia, 41-146.
 • Trefný, M. 2007: Nálezy antické provenience z Litoměřicka a Roudnicka, Studia Hercynia X, 122-130.        
 • Trefný, M. 2007: Několik poznámek k některým kostěným a parohovým nálezům z výšinné polohy Rubín (Dolánky, obec Kaštice, okr. Louny) v severozápadních Čechách a z jejího okolí, Archeologie ve středních Čechách 11, 363-371.        
 • Trefný, M.- Korený, R. 2007: Dvě na kruhu točené nádoby z období stěhování národů z Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 27-34.        
 • Trefný, M. 2008: Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny, Archeologické rozhledy, 114-126.        
 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2008: Nové nálezy řecké červenofigurové keramiky a dalších artefaktů souvisejících s jižními vlivy na časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 12, 477-492.
 • Bouzek, J.-Musil, J.-Trefný, M. 2008: Pistiros 2007 report of the Czech mission, Studia  Hercynia XII, 94-97.
 • Nováček, K. (ed.) with contributions of  T. Chabr, D. Filipský, L. Janíček, K. Nováček, K. Pavelka, P. Šída, M. Trefný, P. Vařeka, 2008: Research of the citadel at Arbil, Kurdish autonomous region, Iraq-First season, Památky archeologické 99, 259-302.
 • Trefný, M. 2010: K několika sponám z výšinné polohy Rubín u Loun v severozápadních Čechách. In: V. Furmánek-E. Miroššayová (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra,  317-328.
 • Hanykýř V. - Kloužková A. - Trefný M. - Polišenský T. 2010: Hodnocení vlastností a mikrostruktury keramických střepů z časně laténského sídliště, Sborník z konference konzervátorů – restaurátorů, Uherské Hradiště 2010, Technické muzeum v Brně, 55 – 61.
 • Trefný, M.–Belaňová, P. 2010: Několik poznámek k nálezu keramické misky s vnitřní reliéfní výzdobou ze sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, Archeologie ve středních Čechách 14.
 • Trefný, M. – Kloužková, A. – Chytráček, M. – Hanykýř, V. 2011: K problému původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína, Archeologické rozhledy 63, 151-161.
 • Trefný, M. 2011:  Attická keramika jako významný doklad jižního importu v prostředí pozdně halštatských až časně laténských Čech, Památky Archeologické 102, 271-306.
 • Trefný, M.-Musil, J. 2010: Roman transport amphora in the collection of Regional museum and gallery at Česká Lípa, Studia Hercynia 14, 46-51.
 • Trefný, M. – Čečrdle, J. 2011: Pottery from a small "Classical" collection in the Regional museum of Slaný, Studia Hercynia 15, 39-48.
 • Trefný, M. – Korený, R. – Frána, J. 2012: K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách, Archeologické rozhledy 64, 320-332.
 • Trefný, M. – Thér, R. – Tichý, R. – Dohnálková, H. 2012: On a fragment of a ceramic beaked flagon from the late hallstatt to early la tene settlement in Tuněchody (okr. Chrudim) in eastern Bohemia, Archäologisches Korrespondenzblatt 42, 335-350.
 • Trefný, M. Čečrdle, J. – Musil, J. 2012: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II, StudiaHercynia 16, 39-41.
 • Trefný, M. 2012: Athénská červenofigurová a černofirnisová keramika. In: Valentová, J.-Tisucká, M.-Belaňová,P. (eds.), Ve stínu Olympu. Praha, 69-89.
 • Trefný, M. 2012: Čechy a střední Evropa v pozdní době halštatské až časné době laténské a jejich vztah k oblasti antického Středomoří. In: Valentová, J. - Tisucká,  M. - Belaňová, P. (eds.): Ve stínu Olympu. Praha, 21-43.
 • Trefný, M.-Chytráček, M.-Hanykýř, V.-Kloužková, A. 2012: Importe und Nachahmungen attischer Keramik in Böhmen als Indikator für Fernkontakte, Wege und Transport: Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der 80. Verbandstagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. in Nürnberg 2010,131-144.
 • Trefný, M. 2013: Antické vázy ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámků. Roudnice nad Labem.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Imitace keramické nádoby jižního původu z laténského sídliště v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 129-136.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Několik poznámek k možným lokálním imitacím řecké keramiky na pozdně halštatském až časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 653-659.              
 • Trefný, M. 2014: Boemia e Italia settentrionale nel VI e V sec. a. C. Nuovi dati e prospettive della ricerca. In: Les celtes et le nord de l'Italie : premier et second âges du fer : actes du XXXVIe colloque international de l'AFEAF,327-339.
 • Romano, S. – Trefný, M. 2015: Notes upon the distribution of spectacle fibula between Central Europe and Balkan Peninsula in the Late Bronze and beginnings of the Early Iron Age, Aristonothos 9, 197-225.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2014: The first find of a Greek transport amphora in the Late Hallstatt / Early La Tène Bohemia and its significance for the archaeology of interregional contacts, Moravské křižovatky: střední Podunají mezi pravěkem a historií, 273-284.
 • Trefný, M. – Thér, R. 2015: Červenofigurová číše Malíře heidelberské vázy č. 211 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a technika její malované výzdoby, Živá archeologie 17, 32-36.
 • Trefný, M. 2015: Greek and Etruscan pottery in the collection of the North Bohemian Museum in Liberec, Eirené 51, 239-268.
 • Trefný, M. 2016: Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách, Praehistorica 33/1-2, 425-433.
 • Trefný, M. 2016: Tarquinia and the Celts? Some thoughts on several examples of material culture in the Tarquinian territory and its vicinity, Živá archeologie 18, 72-78.
 • Trefný, M. 2016: Nejstarší písmo na našem území u mladolaténských Keltů? In: J.Nekvapil (ed.): Kultura psaní v Dějinách. Pardubice, 16-29.
 • Trefný, M. 2016: Poznámky k některým halštatským sponám z Čech. In: J. Juchelka (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Opava-Brno, 143-158.
 • Kozáková, R. – Trefný, M. – Postránecká, K. 2016: UsIng Pollen analysIs to detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked flagon from ostrov U stříbra (okr. taChov / CZ) near PIlsen. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 75-87.
 • Trefný, M. 2016: Antiquity pottery in the collection of chateau Častolovice, Archeologie východních Čech 11, 5-15.
 • Trefný, M. – Jennings, B. 2017 (ed.): Inter-regional contacts during the first millenium B.C. in Europe. Proceedings from the session organized during the 19th meeting of European Association of Archaeologists, held in Pilsen (5th- 9th September 2013). Hradec Králové.
 • Trefný, M. 2017: Notes on Eastern Elements of the Hallstatt Culture in Bohemia. In: Miroššayová, E. – Pare, Ch. – Stegman-Rajtár, S. (Hrsg): Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Archaeolingua 38. Budapest.
 • Trefný, M. 2017: Imports as indicators of interregional routes in Early Iron Age Bohemia. In: Fines Transire 26. Rahden/Westf., 231-246.
 • Cihla, M. – Václavík, F. R. – Trefný, M. 2017: Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích. Auriga LIX/2, 63-76.
 • Trefný, M. 2018: Úvod do studia hmotné kultury a každodennosti řecké, etruské a římské antiky. Hradec Králové.
 • Trefný, M. - Perego, L. G. - Fiocchi, F. - Romano, S. -  Václavík, F. R. - Cihla, M. (S)– Felcan, M. - Porubčanová, Z. – Szabová, A. 2019: Ricognizione di superficie, indagini magnetometriche e scavo di un pozzo nel sito della Bufalareccia nei Comuni di Tolfa e Allumiere (RM) tra 2017-2019. Sibrium 33, 403-430.
 • Trefný, M. – Perego, L. G. –Václavík, F. R. – Cihla, M. (S) – Cocomazzi, F. – Romano, S. 2019: Field survey at the site of Bufalareccia, comune di Allumiere and Tolfa,provincia di Roma and a photogrammetric documentation of the quarry Cava Maggi near Monterozzi, Tarquinia, provincia di Viterbo. In: Trefný, M (ed.): Colloquia classica. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague. Roudnice nad Labem, 140-167.
 • Trefný, M. – Perego, L. G. –Fiocchi, F. – Kalapáčová, A. – Pleska, M. – Romano, S. –  Schmidtová, D. – Toftegaard, D. 2019: Tarquinia and its territory. Mapping of the municipal peripheral area using non-destructive methods. Results of the first phase of the project undertaken in the valley of San Savino. In: Trefný, M (ed.): Colloquia classica. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague. Roudnice nad Labem, 168-197.
 • Trefný, M. 2019: Attic, Etrusco-Corinthian and South Italian vases in the collection of the Slovak national museum in Bratislava. Zborník Slovenského národného múzea 113, 77-89.

Pravěká a raně středověká archeologie

 • Limburský, P., Pleinerová, I., Sankot, P., Trefný, M., Veselá, A., Vojtěchovská, I. 2001: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Rozokách u Prahy v roce 2000, Středočeský vlastivědný sborník 19, 79-80.       
 • Trefný, M.-Cihla, M. 2003: Karel Rozum-život a dílo zakladatele Podřipského muzea a lidové zvyky na Podřipsku. Roudnice nad Labem.
 • Trefný, M. 2004: Knovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku, Vlastivědný sborník Kralupska 1, 101-108.    
 • Trefný, M. 2005: Pravěké nálezy z území města Roudnice n/L, Podřipský muzejník I, 3-24.        
 • Trefný, M. 2005: Žárový hrob z katastru obce Černěves, Podřipský muzejník I, 25-27.        
 • Trefný M. 2006: Archeologická činnost Podřipského muzea v období 2004-2006, Podřipský muzejník II, 3-30.
 • Rytíř, L., Trefný, M. 2007: Výzkum ohrazeného areálu u Ledčicích v roce 2006. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.    
 • Novák, R., Trefný, M., Janíček, L. 2007:  První etapa analytických povrchových sběr v rámci projektu AKP. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.        
 • Trefný, M.-Janíček, L. 2007: Archeologické nálezy ze sbírky Základní školy v Doksanech, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 3-26.     
 • Trefný, M. 2007: Raně středověké hroby z Kyškovic, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 35-41.   
 • Trefný, M.-Kovářová, T. 2008: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 53-64.      
 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 253-267.
 • Janíček, L.-Trefný, M. 2008: Povrchový průzkum pole východně od kostela sv. Matouše ve Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 8-9.
 • Trefný, M. – Janíček, L. 2008: Archeologické nálezy z pole východně od kostela sv. Matouše a z dalších poloh na katastru Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník 4, 3-24.
 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Janíček, L.-Krištuf, P. 2008: Archeologický výzkum výšinné polohy Sovice, k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 7-8.
 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Zprávy ČAS-Suplément 71, 24-25.
 • Trefný, M-Dobeš, M. 2008: Pohřebiště ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice, Archeologie ve středních Čechách 12, 205-243. 
 • Trefný, M-Dobeš, M. 2010: K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze starší až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice. In: V. Furmánek-E. Miroššayová, Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, 329-340.
 • Gojda, M.-Křivánek, R.-Meduna, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2010: Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích, Archeologické rozhledy 62, 134
 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Kotyza, O. 2010: Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku. Plzeň.
 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2010: Laténské hroby z Prahy Pitkovic, Archeologie ve středních Čechách 14.
 • Trefný, M.- Janíček, L. 2010: Druhá etapa analytických povrchových sběrů v rámci projektu archeologie krajiny Podřipska. In: P. Krištuf-P. Vařeka (eds.), Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 12-21.
 • Trefný, M. – Chroustovský, L. – Janíček, L. 2010: Výšinná poloha Sovice (k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008. In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.) Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 22-33.
 • Trefný, M. – Kotyza, O. 2010: Archeologický výzkum neolitického a lužického sídliště v poloze „U nádraží“ k.ú.  Hoštka, okr. Litoměřice, Podřipský muzeník V/VI, 3-19.
 • Chytráček, M. – Danielisová, A. – Trefný, M. – Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.
 • Voráček, E. – Hasil, J. – Trefný, M. – Vašek, Z. – Čepelák, J. – Hubený, D. 2010: Vražkov-dějiny obce. Hostivice.
 • Kotyza, O. – Trefný, M. 2010: Výzkum polykulturní lokality v poloze „U nádraží“ v Hošťce, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Supplément 78, 10.
 • Baloun, L. – Trefný, M. – Švejcar, O. 2010: Kruhový pohřební objekt ze střední doby bronzové z Nymburka, Zprávy ČAS-Supplément 78.
 • Gojda, M. – Trefný, M. a kol. 2011: Archeologie krajiny pod Řípem. Plzeň.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2011: Halštatské sídliště v Čestlicích, poloha „v Moklinách“, okr. Praha-východ, Archeologie ve středních Čechách 15, 335-347.
 • Polišenský, T. –Trefný, M. 2011: Pozdně halštatské až časně laténské sídliště v Praze-Křeslicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 819-858.
 • Trefný, M. – Jiráň, L. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice. Praha.
 • Švejcar, O. – Baloun, L.  Trefný, M. 2012: Pohřební areál ze střední doby bronzové z Nymburka a problematika struktur tvořených kruhovými žlaby v Čechách, archeologické rozhledy 64, 443-465.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Mladolaténské sídlištní objekty z Prahy-Křeslic, Archeologie ve středních Čechách 16, 297-306.
 • Trefný, M., 2013: Objekty s kruhovými žlaby. Mohyly či ploché rovinné areály?,             Archeologie západních Čech 5, 125-135.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Depot bronzových předmětů z knovízského sídliště v Praze-Benicích, Archeologie ve středních Čechách 16/ 2, 741-753.
 • Trefný, M.  –  Krištuf, P.  – Průchová, E. – Chroustovský, L, 2012:  Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Most, s. 71-84.
 • Trefný, M. – Švejcar, O. 2012: Nové nálezy únětické kultury na Roudnicku, Podřipský muzejník 7, 3-27.
 • Farský, M. - Waldhauser, J. - Šteffl, J. - Trefný, M. 2014: Detektorové nálezy artefaktů z doby bronzové a železné v Krušných horách, Archeologie ve středních Čechách  18/1 171-176.
 • Trefný M. – Polišenský, T. 2014:  Sídliště ze starší doby železné v Praze-Pitkovicích        Archeologie ve středních Čechách 2014/18,691-744.
 • Trefný, M.- Slabina, M. 2015:  K nejdůležitějším aspektům architektury, hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník), Archeologické rozhledy 67,45-78.
 • Kozáková, R. - Kyselý, R. - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár,P. - Frolíková, D. – Kočárová, R. - Moravcová, K. 2017: Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approachregarding the Hallstatt princely grave fromPrague-Letňany, Czech Republic, Archaeological and AnthropologicalSciences
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Praha-Benice (okr. hlavní město Praha)-depot výrobků a koláčového ingotu. In: Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kol.: Nové české depoty doby bronzové. České Budějovice-Praha-Plzeň, 131-132.
 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.
 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.
 • Cihla, M. – Trefný, M. – Drda, P. – Hradil, D. – Hradilová, J. 2017: Non- invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague. In: J. Hradilová – D. Hradil (eds.): Painting as a story. Prague, 141-149.
 • Trefný, M.2017: New wagon grave of the Bylany culture from Roudnice nad Labem in northwestern Bohemia and the question of extensive necropoli- " landscapes of the dead " In: R. Karl – J. Leskovar (eds.): Interpretierte Eisenzeiten. Linz, 141-150.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Die Bedeutung der Mikroregion des Pitkovicer Baches für die Siedlungsarchäologie der älteren Eisenzeit. In: Stories that made the Irona Age. Prague, 375-391.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. – Kovářová, K. 2018: Kamenné závaží z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z Prahy-Křeslic. Archeologie ve středních Čechách 22, 931-938.
 • Trefný, M. (ed.) 2018. The Early Iron Age in Central Europe. Hradec Králové.
 • Droberjar, E. –Trefný, M. 2019: Nové nálezy z doby římské na Roudnicku (okr. Litoměřice). Archeologie severozápadních Čech 1, 88-99.
 • Gojda, M. – Trefný, M. 2019: Ctiněves. Tradice a současnost archeologických výzkumů ve střední části Podřipska. Archeologie severozápadních Čech 1, 20-35.
 • Šteffl, M. – Trefný, M. 2019: Depot v kamenné schránce z vrchu Ostrý v Českém středohoří (k. ú. Březno, okr. Litoměřice). Archeologie ve středních Čechách 23, 185-192.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2019: The Southeastern Periphery of Prague in the Early Iron Age and its Significance in the Contemporary Settlement Hierarchy. In: Christine Bockisch-Bräuer, Bernd Mühldorfer und Martin Schönfelder (eds.): Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa. Internationale Tagungvom 20.- 22. Juli 2017 in Nürnberg. Beiträge zur Vorgeschichte Nordostbayerns 9. Nürnberg, 185-201.
 • Trefný, M. – Březinová, H. – Frolíková, D. – Moravcová, K. 2019: Finds of textiles and wickerwork in a Bylany culture elite wagon grave in Prague-Letňany. Archäologisches Korrespondenzblatt 49, 1-19.
 • Fridrichová, M. – Trefný, M. – Slabina, M. – Šmolíková, M. – Cihla, M. – Drábková, K. 2020: Knížecí hrob bylanské kultury z Prahy-Vinoře. Archaeologica Pragensia 25, 110-153.

Kontakty

e-mail: mholy9@gmail.com

Vzdělání

 • 1997-2003 Filozofická fakulta UK, Historie-archivnictví PVH (Mgr.)
 • 2003 Filozofická fakulta UK, rigorózní řízení (PhDr.)
 • 2003-2008 Filozofická fakulta UK, České dějiny (Ph.D.)
 • 2013 Filozofická fakulta UK, habilitační řízení v oboru České dějiny (doc.), jmenování k 1. 5. 2013
 • 2019 Filozofická fakulta UJEP, řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny (prof.), jmenování prezidentem republiky k 28. 11. 2019

Praxe v oboru

 • 2002-2003 Státní oblastní archiv Praha (Státní okresní archiv Nymburk), odborný archivář
 • 2003-2012 Historický ústav AV ČR, Praha, odborný/vědecký pracovník
 • 2011-2017 Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin, odborný asistent/docent
 • 2012-2017 Historický ústav AV ČR, Praha, zástupce ředitele
 • od 1. 6. 2017 Historický ústav AV ČR, Praha, ředitel
 • od 1. 4. 2020 FF UJEP, Katedra historie, profesor

Členství v domácích i zahraničních odborných společnostech, vědeckých radách apod.:

 • člen Sdružení historiků ČR (od 1999)
 • člen senior chamber Czech steering committee British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)
 • člen Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte, Sektion Historische Bildungs­for­schung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (od 2009)
 • člen Ediční rady HÚ AV ČR (2012–2017 předseda, dále člen)
 • člen Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku (od 2013)
 • člen Tschechisch-deutsche Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum (od 2014) 
 • člen panelu 405 Grantové agentury ČR (2015-2018)
 • člen International review panel, HERA, Haag (od 2015)
 • člen Comenius Academic Club New York (od 2017)
 • člen Akademického sněmu AV ČR (od 2017)
 • člen Komise Českého historického ústavu v Římě (od 2017)
 • člen Vědecké rady Národního pedagogického muzea a Knihovny J. A. Komenského (od 2018)
 • místopředseda Wissenschaftliches Wallensteins-Kuratorium Altdorf (od 2018)
 • člen Rady programu Formy a funkce komunikace; Strategie AV21, AV ČR (od 2018)
 • člen Rady programu Paměť v digitálním věku; Strategie AV21, AV ČR (od 2018)
 • člen Rady programu Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací; Strategie AV21, AV ČR (od 2018)
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2019)
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od 2019)
 • člen Evaluační komise Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě (historie-archeologie; od 2019)
 • člen oborové rady České dějiny Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2019)
 • člen oborové rady Světové dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2019)
 • člen Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2020)

Členství v redakčních radách

 • člen vědecké rady Českého časopisu historického
 • člen redakční rady Folia Historica Bohemica
 • člen redakční rady Bohemiae occidentalis historia
 • člen redakční rady Biografického slovníku českých zemí
 • člen vědecké rady časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
 • člen redakční rady časopisu Historia Scholastica

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2001-2002 Universität Konstanz (roční pobyt)
 • 2003-dosud různě dlouhé stáže na výzkumných i vysokoškolských pracovištích mj. v Basileji, Berlíně, Drážďanech, Kostnici, Mnichově, Vídni či Vratislavi

Řešené tuzemské (grantové) projekty

 • Vychovatelé české a moravské šlechty na prahu novověku (1526-1620). Prosopografická analýza; juniorský badatelský projekt Grantové agentury Akademie věd reg. č. KJB800150801; nositel HÚ AV ČR, doba řešení: 2008-2010; hlavní řešitel
 • Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku; postdoktorský grant Grantové agentury ČR č. P405/12/P422; nositel HÚ AV ČR, doba řešení: 2012-2014, hlavní řešitel
 • Historie v interdisciplinární perspektivě; PRVOUK-P12, Univerzita Karlova, modul Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, doba řešení: 2012-2016, podíl na řešení
 • Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích; grant Grantové agentury ČR č.: GA15-02196S; nositel HÚ AV ČR; doba řešení: 2015-2017; podíl na řešení
 • Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině 17. století; grant Grantové agentury ČR č. 16-11332S; nositel HÚ AV ČR; doba řešení: 2016-2018; podíl na řešení
 • Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458-1622); grant Grantové agentury ČR č. GA18-00408S; nositel HÚ AV ČR, doba řešení: 2018-2020; hlavní řešitel

Účast na mezinárodních projektech

 • výzkum některých aspektů česko-britských vztahů 16. a počátku 17. století v rámci British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)
 • výzkum vybraných aspektů vzdělanostních dějin raně novověké společnosti v rámci sekce Historische Bildungsforschung der Deutschen Gesell­schaft für Erziehungs­wissenschaft a jejích preferovaných témat (od 2008; od 2019 člen předsednictva)
 • člen badatelského týmu projektu Cultures of Knowledge.  An Intellectual Geography of the Seven­teenth-Century Republic of Letters (garant: Prof. Howard Hotson, University of Oxford; 2008-2011)
 • člen Tschechisch-deutsche  Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum (od 2014)

Seznam vědeckých nebo odborných publikací

Vědecké monografie a edice pramenů

 • Martin HOLÝ – Marie WASKOVÁ – Jan BOHÁČEK – Vlasta MÁDLOVÁ – Renáta SÁDLOVÁ – Mlada ŠTĚPÁNOVÁ (ed.), Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, T. IV. Chrudimský kraj. Plzeňský kraj. Žatecký kraj. Hradecký kraj, Praha 2004, 411 s.
 • Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Praha 2010, 592 s.
 • Martin HOLÝ, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620), Praha 2011, 504 s.
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku (1500–1700), Praha 2016, 629 s.
 • Joachim BAHLCKE – Jindřich HALAMA – Martin HOLÝ – Jiří JUST – Martin ROTHKEGEL – Ludger UDOLPH (Hg.), Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert. Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Wiesbaden 2018, 524 s.
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ (Hg.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Berlin 2018, 438 s.
 • Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Martin HOLÝ – Tomáš STERNECK – Jan ZELENKA a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, 696 s.

Vydavatelství kolektivních děl/sborníků

 • Stanislaw BYLINA – Martin HOLÝ – Jaroslav PÁNEK (eds.), Political Culture in Central Eu­rope (10th-20th Century) I. Middle Ages and Early Modern Era, Prague 2005
 • Martin HOLÝ - Jiří MIKULEC (edd.)Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2008
 • Gerhard AMMERER – Ingonda HANNESSCHLÄGER – Martin HOLÝ – Milan HLAVAČKA (Hg.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16.–18. Jahrhundert), Leipzig 2016
 • Martin HOLÝ – Michaela HRUBÁ – Tomáš STERNECK (Hg.),Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019

Kapitoly v domácích odborných publikacích

 • Emil VORÁČEK a kol., Luže v dějinách, díl 1., Od počátků středověku do konce 17. století, Luže 2010, s. 127–136, 211–215
 • Jaroslav PÁNEK – Martin GAŽI a kol., Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 280–285 (s Robertem Šimůnkem)
 • Jiří MIKULEC Zdeněk BENEŠ Kateřina BOBKOVÁ  Martin HOLÝ  Dalibor JANIŠ  Pavel KŮRKA  Martina ONDO GREČENKOVÁ Svatava RAKOVÁ Tomáš STERNECK, Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013, zde s. 211–268 (spoluautorky kapitoly Církve, vzdělávání a věda K. Bobková – M. Ondo Grečenková) 
 • Eva SEMOTANOVÁ a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, zde s. 177, 241242 (s M. Holou), s. 244245
 • Jaroslav PÁNEK – Martin GAŽI et al., Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 244251 (s Robertem Šimůnkem)

Práce publikované v zahraničních odborných periodikách

 • Martin HOLÝ, Die Bedeutung der Oberlausitz für die Erziehung und Ausbildung des böhmischen Adels in der zweiten Hälfte des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts, Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V. Neue Folge 12, 2009, s. 2948
 • Martin HOLÝ, Das Gymnasium in Görlitz und Böhmen (1565–1620), Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V. Beiheft 9, 2011, s. 25–34
 • Martin HOLÝ, Schulbücher und Lektüren in der Unterrichtspraxis an böhmischen und mährischen Lateinschulen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 15 (Sonderheft 17), 2012, s. 105119
 • Martin HOLÝ, Das Lateinschulwesen in Niederschlesien und der böhmische Adel (1550–1620), Jahrbuch für schlesische Kultur und Geschichte 5354, 2015, s. 447480
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, gymnázium v Břehu a šlechta z českých zemí v 16. a raném 17. století, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, č. 1, s. 519
 • Martin HOLÝ, Iter Britannicum: Noble Visitors from the Bohemian Lands and Their Perception of the British Isles in the Second Half of 16th and Early 17th Century, COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, No. 1, s. 121133
 • Martin HOLÝ, Studienstiftungen in der Oberlausitz im 16. und frühen 17. Jahrhundert,
 • Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V. 139, 2017, Nr. 1, s. 6374

Práce publikované v tuzemských odborných recenzovaných periodikách

 • Martin HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích v letech 1500 až 1650, Historická demografie 27, 2003, s. 535
 • Martin HOLÝ, Křest ve šlechtickém prostředí českých zemí na prahu novověku, Historická demografie 28, 2004, s. 15–33
 • Martin HOLÝ, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století, Folia Historica Bohemica 21, 2005, s. 111–210
 • Martin HOLÝ,Ausländische Bildungsreisen böhmischer und mährischer Adeliger an der Schwelle zur Neuzeit, Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova 11, 2004 [vyšlo 2006], s. 65–90
 • Martin HOLÝ, Exercitia aularum. Dny všední a sváteční pážat na dvoře Ferdinanda I. v po­lo­vi­ně 16. století ve světle dvou dochovaných instrukcí, Folia Historica Bohemica 23, 2008, s. 7–34
 • Martin HOLÝ, Opavané jako vychovatelé šlechty z českých zemí na prahu novověku (1550–1620), Slezský sborník. Acta Silesiaca 107, 2009, č. 4, s. 241–255
 • Martin HOLÝ, Šlechtičtí vzdělanci z českých zemí a evropská res publica litteraria v poslední třetině 16. a v prvních desetiletích 17. století, Historie – Otázky – Problémy 1, 2009, č. 1 (= Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby), s. 1334
 • Martin HOLÝ, „V pěkné a veselé rovině leží, povětří velmi zdravé má.“ Evropská města pohledem cestovatelů z českých zemí v 16. a na počátku 17. století, Historická geografie 36, 2010, č. 1, s. 728
 • Martin HOLÝ, Partikulární školství v Dolním Slezsku a nobilita z českých zemí v 16. a v prvních desetiletích 17. století, Slezský sborník. Acta Silesiaca 108, 2010, č. 3–4, s. 167–186
 • Martin HOLÝ, Silesia fere academica. Vergebliche Bemühungen um die Gründung einer Universität in Schlesien im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Folgen, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49, 2009, č. 2, s. 243–256
 • Martin HOLÝ, Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi pražské utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty v Altdorfu (1575–1620), Documenta Pragensia 29, 2011 (= Olga FEJTOVÁ – Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK /edd./, Ztra­cená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí, Praha 2010), s. 325–345
 • Martin HOLÝ, Die Schulen der Brüderunität in Böhmen und Mähren als Objekt adliger Studieninteressen  in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, Acta Comeniana 24 (XLVIII), 2010, s. 43–71
 • Martin HOLÝ, Ivančické gymnázium Jednoty bratrské, vzdělanostní mecenát a šlechta z českých zemí v poslední čtvrtině 16. a v prvních desetiletích 17. století, Jižní Morava. Vlastivědný sborník 47 (50), 2011, s. 6782
 • Martin HOLÝ, Gymnázium ve Zhořelci a Čechy (15651620), Fontes Nissae 12, 2011, s. 5573
 • Martin HOLÝ, Jihočeští vychovatelé české a moravské šlechty v 16. a na počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 80, 2011, s. 722
 • Martin HOLÝ, Pedagogický reformátor Johannes Sturm, štrasburská škola a české země v prvním století novověku, Studia Comeniana et Historica 41 (8586), 2011, s. 3752
 • Martin HOLÝ, Úloha pražských měst v procesu výchovy a vzdělávání nobility na prahu novověku, Documenta Pragensia 31, 2012, s. 303316
 • Kateřina BOBKOVÁ – Martin HOLÝ, Jak důkladně znali gymnazisté Bibli? K užívání biblických textů ve školní výuce v českých zemích 16. až 18. století, Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2, s. 63–72
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát v jižních Čechách v 16. a 17. století, Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 35–47
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, K rozmnožení cti a chvály Boží a ku prospěchu vlasti. Mikuláš Walter z Waltersperku († 1578) a jeho studijní nadace, Folia Historica Bohemica 28, 2013, č. 1, s. 5–27
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Správa a každodenní provoz koleje Českého národa na pražské univerzitě v 16. století, Paginae historiae 22, 2014, č. 2, s. 115–123
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Středověké studijní nadace v Čechách,  Mediaevalia Historica Bohemica 19, 2016, č. 1, s. 87–109 
 • Martin HOLÝ, Švýcarští vychovatelé protestantské šlechty z českých zemí v 16. a raném 17. století, Studia Comeniana et historica 46 (95–96), 2016, s. 132–146
 • Martin HOLÝ, Bildungsmäzenatentum und lutherisches Schulwesen in den böhmischen Ländern des 16. und des frühen 17. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 268–278
 • Martin HOLÝ, Výchova a vzdělávání českobratrské šlechty. Příspěvek ke konfesionalizaci nobility v 16. a raném 17. století, Folia Historica Bohemica 33, 2018, č. 1, s. 29–45
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ,Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v čes­kém historickém výzkumu. Tradice – aktuální trendy – perspektivy, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58, 2018, č. 2, s. 27-35

Práce publikované v ostatních zahraničních i tuzemských periodikách, univerzitních aktech a sbornících

 • Martin HOLÝ, Význam vedlejších zemí České koruny pro vzdělání české a moravské šlechtyv předbělohorské do­bě, in: Luděk BŘEZINA – Jana KONVIČNÁ – Jan ZDICHYNEC (ed.), Ve znamení zemí Koruny čes­ké. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 412–425
 • Martin HOLÝ, Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (1575–1665) a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letech 1607 a 1608, in: Jiří KUBEŠ (ed.), Šlechtic na cestách v 16. 18. století, Pardubice 2007, s. 35–66
 • Martin HOLÝ, Soukromá škola Matouše Kollina z Chotěřiny v Praze a její šlechtičtí žáci, in: Eva SEMOTANOVÁ (ed.), Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 159–184
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, „Vratislaviam venit magno et solemni apparatu“. Holdovací cestaRudolfa II. do Vratislavi v roce 1577, in: Jiří MIKULEC – Miloslav POLÍVKA a kol. (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sbor­ník k 60. narozeninám prof. dr. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 284–295
 • Martin HOLÝ, „Čehož sem také při ní, panně šlechtičně, aby mě za manžela sobě oblíbila, vyhle­dá­­vati neob­meš­kal.“ Sňatky české a moravské šlechty na prahu novověku (1500–1620), in: Mar­ti­­na HALÍŘOVÁ (ed.), „Oznamuje se láskám našim ...“ aneb svatby a svatební zvyky v českých ze­mích v průběhu sta­letí. Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích ve dnech 13. – 14. září 2007, Par­du­bice 2007, s. 7–18
 • Martin HOLÝ, Johannes Sturm, das Straßburger Gymnasium (Akademie) und die Böhmischen Länder in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Matthieu ARNOLD (Hg.), Johannes Sturm (1507–1589). Rhetor, Pädagoge und Diplomat (= Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Studies in the Late Middle Ages, Humanism and the Reformation, hrsg. von Berndt Hamm), Tübingen 2009, s. 303–319
 • Martin HOLÝ, Nižší šlechta z českých zemí na cestách za vzděláním a její vychovatelé (1500–1620), in: Miloš KOVAČKA et al., Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra (= Studia historico-bibliographica Turociensia 2), Martin 2009, s. 9–27
 • Martin HOLÝ, Vliv luterské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích České koruny v 16. století, in: Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ (ed.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. 17. století (= Korunní země v dějinách českého státu IV), Praha 2009, s. 535–550
 • Martin HOLÝ, Catharinus Dulcis (1540–1626), the Savoyan Romanist in the Service of European Nobility, and his Peregrinations, in: Roma – Praga, Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková a cura di Eva Doležalová, Eva Chodějovská, Zdeněk Hojda, Martin Svatoš e Kateřina Bobková-Valentová (= Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. Supplemento 1), Praga 2009, s. 249–262
 • Martin HOLÝ, Podoby výchovy a vzdělávání šlechty v českých zemích na prahu novověku, in: Jana KOHNOVÁ (ed.), Multikulturalita v dějinách a v dějepise. XXII. letní škola historie. Sborník přednášek, Praha 2009, s. 107–116
 • Martin HOLÝ, Die Privaterzieher des böhmischen und mährischen Adels und ihre Bildungsgänge am Beginn der Neuzeit, in:Juliane JACOBI, Jean-Luc LE CAM and Hans-Ulrich MUSOLF(Hgg.), Vormoderne Bildungsgänge. Selbst- und Fremd­beschreibungen in der Frühen Neuzeit, Köln 2010, s. 169–187
 • Martin HOLÝ, Bildungsmäzenatentum und Schulgründungen des Adels für Protestanten in Böhmen und Mäh­ren (1526–1620), in: Joachim BAHLCKE – Thomas WINKELBAUER (Hgg.), Schul­stiftungen und Studienfinanzierung. Bildungs­mäzena­tentum in den böhmischen, österreichischen und ungari­schen Län­dern, 1500–1800, Wien – München 2011, s. 93–107
 • Martin HOLÝ, Der böhmische Adel und die Akademie in Altdorf, in:Hanns Christof BRENNECKE – Dirk NIEFANGER – Werner Wilhelm SCHNABEL (Hgg.), Akademie und Universität Altdorf. Studien zur Hochschulgeschichte Nürnbergs, Köln – Weimar – Wien 2011, s. 51–68
 • Martin HOLÝ, Die schlesischen Gelehrten als Erzieher der Nobilität aus den böhmischen Ländern und ihre Rolle in der schriftlichen Kultur des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Lenka BOBKOVÁ – Jan ZDICHYNEC – Jana NEŠNĚROVÁ – Zdeněk VAŠEK (Hgg.), Geschichte. Erinnerung. Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14. 18. Jahrhundert (= Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates V), Prag 2011, s. 440–454
 • Martin HOLÝ, Der Adel aus den böhmischen Ländern, seine Bildungswege und seine intellektuellen europäischen Netzwerke im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Hans-Ulrich GRUNDER – Andreas HOFFMANN-OCON, Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013, s. 65–73
 • Martin HOLÝ, Vereitelte Hoffnungen. Der Rudolfinische Majestätsbrief und das nichtkatholische höhere Schulwesen in Böhmen, in: Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Jiří MIKULEC – Martina THOMMSEN (Hgg.), Religion und Politik in frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014, s. 171–180
 • Martin HOLÝ, Das Bildungsmäzenatentum und regionale Identität in Schlesien (1500–1700), in: Lenka BOBKOVÁ et al. (Hgg.), Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen, Praha 2013, s. 189–209
 • Martin HOLÝ, Kultura raně novověkých slavností na příkladu křtů šlechty v českých zemích v 16. a raném 17. století, Historická dílna 7. Sborník příspěvků přednesených v roce 2012, Plzeň 2013, s. 133–145
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a raném 17. století, in: Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí / Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet, Plzeň 2013, s. 18–31 
 • Martin HOLÝ, Mezi tradicí a modernou: výchova a vzdělávání dětí v zemích Koruny české na prahu novověku, in: Dana DVOŘÁČKOVÁ – Jan ZELENKA (ed.), Ženy a děti ve dvorské společnosti, Praha 2015, s. 38–43
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Kommunikationsnetzwerke und Präzedenzkonflikte während der Huldigunsreisen der böhmischen Könige nach Breslau in der Frühen Neuzeit, in: Gerhard AMMERER – Ingonda HANNESSCHLÄGER – Milan HLAVAČKA – Martin HOLÝ (Hgg.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit, Leipzig 2016, s. 171–187
 • Martin HOLÝ, La noblesse des pays de la Couronne de Bohême et l´académie de Strasbourg dans la seconde moitié du XVIe et les premières décennies du XVIIe siècle, in: Monique VÉNUAT – Ruxandra VULCAN, La naissance des académies protestantes (Lausanne, 1537 Strasbourg, 1538) et la diffusion du modèle, Clermont-Ferrand 2017, s. 49–64
 • Martin HOLÝ, Wallenstein als Bildungsmäzen des 17. Jahrhunderts, in: Birgit EMICH – Dirk NIEFANGER – Dominik SAUERER – Georg SEIDERER (Hg.), Wallenstein: Mensch – Mythos – Memoria, Berlin 2018, s. 289–296
 • Martin HOLÝ, Ähnlichkeit oder Differenz? Bildungssysteme in den Ländern der Böhmischen Krone im 16. und 17. Jahrhundert, in: Christine FREYTAG – Markus FRIEDRICH – Sascha SALATOWSKY, Frühneuzeitliche Bildungssysteme im interkonfessionellen Vergleich. Inhalte – Infrastrukturen – Praktiken, Stuttgart2018, s. 39–51
 • Martin HOLÝ, Musik in der Erziehung und Ausbildung des Adels aus den böhmischen Ländern im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Anne HULTSCH (Hg.), Musica in litteris. Musikalische Geburtstagsgabe für Ludger Udolph, Dresden 2018, s. 21-29
 • Martin HOLÝ, Das Bildungsmäzenatentum in den frühneuzeitlichen Städten der Länder der Böhmischen Krone als Form der Kommunikation, in: Martin HOLÝ – Michaela HRUBÁ – Tomáš STERNECK (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 209-216
 • Martin HOLÝ, Šimon Proxen ze Sudetu ( + 1574) jako renesanční mecenáš, in: Oldřich CHLÁDEK a kol. (ed.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, Praha 2019, s. 259-273
 • Martin HOLÝ, Fremdsprachen in der Erziehung des Adels in den böhmischen Ländern im 16. und frühen 17. Jahrhundert; in: Helmut GLÜCK – Mark HÄBERLEIN – Andreas FLURSCHÜTZ DA CRUZ (Hg.), Adel und Mehrsprachigkeit in der Frühen Neuzeit. Ziele, Formen und Praktiken des Erwerbs und Gebrauchs von Fremd­sprachen, Wiesbaden 2019, s. 63-73
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát raně novověké šlechty v zemích Koruny české jako prostředek komunikace v 16. a 17. století, in: Josef HRDLIČKA – Pavel KRÁL – Rostislav SMÍŠEK (ed.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku, Praha 2019, s. 107-115

Kompletní a průběžně aktualizovaná bibliografie je dostupná na: https://biblio.hiu.cas.cz/search?q=martin+hol%C3%BD&type=global&fond=1&fond=7&fond=8&fond=19

Ocenění

 • Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky – udělena předsedou Akademie věd ČR prof. J. Drahošem, 2009
 • Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky, za knihu Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), 2012
 • Cena Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za dílo E. Semotanová a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, 2015, člen autorského týmu

Seznam obhájených doktorských prací (FF UK)

2017

 • Ondřej Podavka, Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597−1603

Seznam obhájených bakalářských a diplomových prací (vše FF UK)

2012

 • Barbora Pokorová, Cesty Pražanů za vzděláním na prahu novověku na příkladu gymnázií ve Zhořelci a v Altdorfu, BP
 • Jan Lochovský, Židé v myšlení společnosti českých zemí na prahu novověku, BP

2016

 • Pavla Chmelíková, Rakovničtí studenti pražské utrakvistické univerzity (1550-1622), BP
 • Petr Pribilinec, Anglie očima českých šlechticů na přelomu 16. a 17. století, BP
 • Barbora Kličková, Korunovace císařovny Anny Tyrolské českou královnou v roce 1616, BP
 • Jakub Šmilauer, Přechodové rituály na dvorech posledních Rožmberků, BP

2017

 • Jan Věchet, Živelné pohromy na Rychnovsku očima lidových kronikářů 1700-1800, DP
 • Štěpánka Kopřivová, Slavnosti na dvoře prvních českých Habsburků (1526-1619), BP

2018

 • Theo Finsterschott, Život a každodennost pražského měšťana Karla Kysweina (+1621), BP

2019      

 • Ondřej Píš, Bratrští studenti na zahraničních univerzitách v 16. a raném 17. století, BP

Kontakty

e-mail: eva.grisova@ujep.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doktorské studium (obor České dějiny), 2015 dosud.
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, magisterské studium (obor Kulturněhistorická regionalistika - archivnictví), 2012-2014.
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářské studium (obor Dokumentace památek), 2008-2012.

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny židovského obyvatelstva na našem území a ve Vídni v 19. století s aspektem na sociální, jazykové, demografické a náboženské změny.

Téma disertační práce: Západomoravští Židé ve Vídni 1867-1914.

Výzkum

 • Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku. Hlavní řešitel Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 2016-2018.
 • Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století. Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 2014-2015.

Výuka

 • PVK – Židovství a antisemitismus na našem území

Publikační činnost

 • Eva GRISOVÁ, Židé na Ústecku v roce 1918, in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 46-65.
 • Eva GRISOVÁ, Velkomeziříčští Židé ve Vídni aneb obraz moravského Žida v hlavním městě monarchie, in: ed. Petr PÁLKA, Židé a Morava XXIV., Kroměříž 2018, s. 74-88.
 • Eva GRISOVÁ, Židé na Ústecku v roce 1918, ed. Jan, GRISA, Rok 1918 na Ústecku, Ústí nad Labem 2017, s. 38-55.
 • Eva GRISOVÁ, Židovská škola ve Velkém Meziříčí ve druhé polovině 19. století. Problematika židovských elementárních škol ve druhé polovině 19. století, in: ed. Petr PÁLKA, Židé a Morava XXI, Kroměříž 2015, s.103-114.

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích

 • Eva GRISOVÁ, Velkomeziříčští Židé ve Vídni aneb obraz moravského Žida v hlavním městě monarchie, 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13 - 15. září 2017.

Kontakty

e-mail: lukanius.slama@seznam.cz
mobil: 733 649 879
kancelář: NPÚ, ú. o. p. Ústí nad Labem

Vzdělání, profesní životopis

 • 2018 – dosud NPÚ
  Administrativní pracovník projektu NAKI „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“
 • 2018 – dosud UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny (prezenční)
 • 2016–2018 FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2012–2016 FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2008–2012 Gymnázium Duchcov

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny období třicetileté války, militární aspekty, logistika raně novověkých vojsk, dizertační práce na téma: Konec třicetileté války z pohledu Prezidenta Dvorské válečné rady. Role Jindřicha hraběte Šlika v rámci logistiky císařské armády.

Výzkum

 • NAKI

„Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“

 • SGS

„Víno a vinařství v raně novověkých severozápadních Čechách a středním Polabí (2019–“
„Krajina patří vítězům. Enviromentální dějiny severozápadních Čech“ (2017–2019)
„Proměna společnosti v pozdním středověku a raném novověku“ (2016–2018)

Výuka

 • PVK – Vybrané kapitoly z dějiny raně novověké Evropy v 16. a 17. století

Publikační činnost

 • SLÁMA, Lukáš, Doubravská hora a teplické panství v kritickém roce 1634, Ústecký sborník historický 2/2016, 2019, s. 51–65.
 • SLÁMA, Lukáš, Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války, Monumentorum Custos 2017, 2018, s. 93–98
 • SLÁMA, Lukáš, Radslav st. Vchynský ze Vchynic a na Tetově a raně novověké lázně Teplice, in: Ján Jessenius (1566–1621) – L’udia a doba, (edd.) GOGOLA, Matěj –RYBÁR, Lukáš, Bratislava 2017, s. 174–179.
 • SLÁMA, Lukáš, Jan de La Croon. Exkurz do osudu císařského generála a velitele zemí Koruny české, Historia Slavorum Occidentis 2019/3, Poznań 2019, s. 117–126.
 • SLÁMA, Lukáš, Plzeňské etudy Jana de La Croon. Městský velitel západočeské metropole ve víru posledních let třicetileté války, Husitský Tábor 23–24, Tábor 2019, s. 85–92.
 • FUKALA, Radek – SLÁMA, Lukáš, Třicetiletá válka a militární aspekty v rámci perspektiv výzkumu, Bohemiae Occidentalis Historica 1/2019, Plzeň 2019, s. 47–56.

Další výstupy

 • SLÁMA, Lukáš, Neznámý Jan de La Croon, in: Přísně tajné! Literatura faktu 4/2017, s. 19–23.
 • SLÁMA, Lukáš, Poslední tažení Jana Banéra, in: Přísně tajné! Literatura faktu 4/2018, s. 67–72.

Kontakty

e-mail: brozovamarketa@centrum.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2017 – Vedoucí Centrálního depozitáře Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Litoměřicích
 • 2014 – 2016 – Archivářka – specialistka digitálního archivu v odboru „Archiv hl. města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy
 • 2008 – 2014 – Archivářka Státního okresního archivu v Teplicích
 • 2012 – FF UJEP – postgraduální externí doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2006 – 2009 – FF UJEP – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika – Archivnictví
 • Diplomová práce: „ Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova“
 • 2003 – 2006 – UJEP – bakalářské studium v oboru Kulturně historická regionalistika
 • Bakalářská práce: „Případ Hašišárna“

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Dějiny 2. poloviny 20. století – neoficiální kultura
 • Externí doktorské studium
 • Téma disertační práce: „Undergroundová kultura jako jev Komunistického systému v Československu (1965 – 1989)

Výzkum

 • Spoluřešitelka projektu: „Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech

Výuka

 • PVK – Neoficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – oficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – Prameny k neoficiální kultuře v období tzv. normalizace

Publikační činnost

 • Markéta Brožová, Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova a represivní opatření využívaná StB k eliminaci  undergroundových společenství, in: Konferenční sborník, Ostrava 2012, s. 4 – 10.   
 • Markéta Brožová, Neoficiální kultura v období tzv. normalizace. Undergroundové komunity, in: Ústecký sborník  historický, Supplementum 2/2, Kulturně historická regionalistika I., Ústí nad Labem 2012, s. 299-308
 • Markéta Brožová: Případ „Marihuana“ – proces s tzv. volnou mládeží v Ústí nad Labem. Skupina Švestka a spol. In: Ústecký sborník historický 1 - 2,  Ústí nad Labem 2013, s. 109 – 139.
 • Markéta Brožová: Marihuana jako zástupný důvod trestního stíhání vedoucí do kategorie nepřátelských osob. Pamäť národa 2, ročník XI., 2015, s. 13-24.
 • Markéta Brožová: „Apoštolové zkázy“ aneb toxikomanie a narkomanie jako zástupný důvod trestního stíhání mladých chartistů v severních Čechách. In: Reflexe undergroundu, Ústav pro studium totalitních režimů 2017.
 • Markéta Brožová: Hašišoví bratři. Toxikomanie jako zástupný důvod trestního stíhání v období tzv. normalizace. In: Za svou ideou, za svým cílem, Studia Historica XXX, Univerzita J. E. Purkyně 2018, s. 425 – 463.

Další výstupy

 • Vedoucí bakalářské práce: Dana Růžičková, “Historie undergroundové skupiny Umělá hmota” Vedoucí bakalářské práce: Daniel Andelt, Punková kultura na Teplicku v období “normalizace” a po roce 1989
 • Spoluřešitelka projektu SGS Klientelismus a korupce napříč staletími, téma studie: Markéta Brožová: Problematika korupce  v prostředí   spolupracovníků StB v období tzv. normalizace
 • Spoluřešitelka projektu: “Vliv prostředí na zdravotní stav populace v pánevních okresech Ústeckého kraje” – tvorba výstavních bannerů pro konferenci 25 let program Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji, konané 22. 10. 2015 v Kulturním domě v Teplicích. Organizátoři: ČSÚ, UJEP, Akademie věd České republiky, Statutární město Teplice a Ústecký kraj

Další články...