Sidebar

4
říj, st
37 Aktuality

Kontakty

e-mail: frantisek.stellner@ujep.cz
kancelář: A 209
telefon: 475 286 436

Odborné zaměření výzkumné a pedagogické činnosti

Zabývá se především výzkumem středoevropských (především německých, českých, rakouských), ruských a skandinávských dějin 18.–20. století se zaměřením na politickou, mezinárodněpolitickou, dynastickou a hospodářskou problematiku.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020 jmenován profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Světové dějiny a obecné dějiny
 • 2000 jmenován docentem světových dějin a obecných dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Sedmiletá válka v Evropě)
 • 1990-1995 vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny, pro specializaci dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od 1992 externí, od 1993 tzv. postgraduální studium) (Dr., 1999 změněn titul na Ph.D. a přiznán titul PhDr.) (K úloze císaře Viléma II. při formování německé vnitřní a zahraniční politiky do roku 1900)
 • 1985-1990 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: historie a český jazyk a literatura (Mgr.) (K otázce vlivu Viléma II. na vnitřní vývoj i zahraniční politiku Německa v 90. letech 19. století)

Akademická praxe

 • od 2023 profesorem v oboru novověké a moderní světové dějiny Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • 2021-2022  senior výzkumník v projektu Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
 • od 2020 profesorem na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2020-2021 senior výzkumník v projektu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • 2019 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen
 • 2018-2019 vedoucí Katedry humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2017-2021 vědecký spolupracovník Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzity
 • 2015-2017 vedoucí katedry managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2015 vědecký spolupracovník Výzkumného centra Dějin východní Evropy při Historickém ústavu Akademie věd České republiky
 • 2013-2015 docent Katedry ekonomiky a managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2012 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • 2002-2012 vedoucí Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2001-2012 docent Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2000-2002 ředitel Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2020 docent světových dějin a obecných dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2019 externí učitel Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Východoevropská studia)
 • 1993-2000 odborný asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1992-1993 asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1984-1985 učitel Základní devítileté školy v Rapšachu

Členství ve vědeckých, správních, oborových, redakčních radách

 • od 2020 hodnotitel interních grantových soutěží Univerzity Karlovy
 • od 2020 člen redakční rady vědeckého časopisu Novaja i novejšaja istorija
 • od 2019 hodnotitel (vzdálený recenzent) vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI
 • od 2018 hodnotitel Národního akreditačního úřadu
 • od 2018 předseda Správní rady Institute for Social and Economic Research, z. ú.
 • od 2018 člen Akademické rady vysoké školy CEVRO Institut, z.ú.
 • od 2018 člen Odborného orgánu hodnotitelů – poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2017-2019 člen Vědecké rady Institutu personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
 • od 2017 člen redakční rady mezinárodního časopisu Prague Papers on the History of International Relations
 • 2017 člen Vědecké rady Institutu personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2015-2019 šéfredaktor vědeckého časopisu Littera Scripta
 • 2015-2019 člen Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2015-2019 člen redakční rady časopisu Littera Scripta
 • 2012   garant a předseda oborové rady doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2011-2013 člen Poradní skupiny rektora pro dějiny Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2010-2012 předseda etické komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2009-2019 člen redakční rady časopisu Cornova
 • od 2009 člen redakční rady časopisu Dvacáté století. The Twentieth Century, FF UK
 • 2009-2011 člen hodnotícího panelu P410 – Dějiny 19. a 20. století Grantové agentury České republiky
 • od 2009 člen vědecké rady nakladatelství SET OUT, SETOUTBOOKS.CZ
 • 2007-2017 člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
 • od 2006 člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
 • 2006-2012 proděkan pro vědu a doktorské studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, člen oborové rady doktorského studia a komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“ a člen komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2006-2015 člen redakční rady mezinárodní ročenky Prague Papers on History of International Relations
 • 2003-2013 člen Vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2000-2002 člen výboru Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy
 • 2000-2016 člen oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2018 člen oborové rady doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy studijního programu Politologie, a oboru International Relations studijního programu Political Science (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
 • 1997-2015 člen redakční rady časopisu Historický obzor
 • 1997-2006 člen ediční rady ročenky Prague Papers on History of International Relations
 • 1992-1997 zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor

Projektová činnost

 • 1) jednoměsíční stipendium v rámci DAAD realizované na Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 1993 (hlavní řešitel)
 • 2) vědecké stipendium Konstantin Jireček-Stipendienfond, květen-červen 1994 (hlavní řešitel)
 • 3) „K úloze císaře Viléma II. při formování německé politiky do roku 1900“, projekt AKTION Česká republika – Rakousko, 1996 (hlavní řešitel)
 • 4) Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, 1999 (hlavní řešitel)
 • 5) Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Obraz reality ležící uvnitř i vně české společnosti v jejím kolektivním vědomí, 2000-2004 (spoluřešitel)
 • 6) Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, 2003-2005 (hlavní řešitel)
 • 7) Grant Fakulty národohospodářské VŠE „Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám“, 2003-2004 (hlavní řešitel)
 • 8) Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, příspěvek: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe, 2004 (spoluřešitel)
 • 9) Stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung realizované na Universität Bayreuth, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2004-2005 (hlavní řešitel)
 • 10) Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize v 19. století“, 2005-2009 (spoluřešitel)
 • 11) FIGA. Fakulta národohospodářská VŠE v Praze. Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, 2005 (hlavní řešitel)
 • 12) AKTION Österreich-Tschechische Republik. Wissenschafts - und Erziehungskooperation. Russisch-deutsche Beziehungen. Politische, wirtschaftliche, kulturelle Aspekte von der Frühen Neuzeit bis 20. Jahrhundert, 2005 (hlavní řešitel)
 • 13) Návratové stipendium (Rückehrstipendium) Alexander von Humboldt-Stiftung, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2006 (hlavní řešitel)
 • 14) Fond rozvoje vysokých škol. Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny. 2006 (hlavní řešitel)
 • 15) Deutsche Forschungsgemeinschaft, tříměsíční vědecký pobyt, (Universität Passau, Osteuropa-Institut München, Universität Bonn, Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin), 2006 (hlavní řešitel)
 • 16) Specifický výzkum FF UK v Praze, „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“, 2006 (spoluřešitel)
 • 17) Vládní projekt „EU do škol“, grantový projekt „Jak na EU?“, MŠMT, 2006 (spoluřešitel)
 • 18) Rozvojové programy „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (hlavní řešitel)
 • 19) IGA „Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry“, 2007 (spoluřešitel)
 • 20) Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti hospodářských dějin, Leonardo da Vinci, 2008-2010 (spoluřešitel)
 • 21) Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu“, 2009-2011 (spoluřešitel)
 • 22) Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Role státu v německém hospodářství 20. století“, registrační číslo 409/09/H024, 2009-2011 (spolugarant)
 • 23) Projekt Evropského sociálního fondu „Učme se od učící se organizace“, Operační program Praha Adaptabilita, 2009-2011 (koordinátor)
 • 24) Grantový projekt VŠE, GRF „Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu“, 2010 (spoluřešitel)
 • 25) Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102, 2010-2012 (spoluřešitel)
 • 26) Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: "Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi", 2010-2012 (koordinátor)
 • 27) Grantový projekt VŠE, GRF „Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce“, 2011 (spoluřešitel)
 • 28) Mezifakultní IGS MF/16/2012 na VŠE „Vznik VŠE v roce 1953“, 2012 (spoluřešitel)
 • 29) Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery, 2012-2016 (spoluřešitel)
 • 30) Rozvojový projekt, „Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů“ VŠE, 2012-2013 (spoluřešitel) 
 • 31) Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Investice do rozvoje vzdělávání. CZ.1.07/2.2.00/29.0019, 2013-2014 (lektor multimediálních materiálů: Metodika odborné přípravy)
 • 32) Cíl EÚS 2014-2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko, Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, 2016 (spoluřešitel)
 • 33) Rozvojový projekt ROZV/C24/2016 „Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů“. Hlavní řešitelem byla Masarykova univerzita v Brně, 2016 (člen týmu ve spolupracující organizaci)
 • 34) Program PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, Univerzita Karlova v Praze, 2017-2021 (spoluřešitel)
 • 35) Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017. Podpora cestovního ruchu. Projekt „Posílení významu atraktivit Jihočeského kraje pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“, 2017 (spoluřešitel) 
 • 36) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727 Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017-2019 (spoluřešitel) 
 • 37) Technologická agentura České republiky, číslo projektu TL01000349. „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“. (VŠTE), 2018-2019 (spoluřešitel)
 • 38) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, „Smart City – Smart Region – Smart Community, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018-2021 (spoluřešitel) 
 • 39) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ev. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430. Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace. FSV UK, 2021-2022 (spoluřešitel) 
 • 40) Praha do škol: vytvoření a realizace programů pro rozvoj kompetencí ve vztahu k sociálnímu pilíři. Evropský unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Praha – pól růstu ČR. Reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002114, Národní technické muzeum v Praze, 2022- (metodik)
 • 41) Program Cooperatio, vědní oblast „History“, Univerzita Karlova, 2022- (spoluřešitel)
 • 42) Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur. Česko-bavorská vysokoškolská agentura. BTHA, 2022, BTHA-AP-2022-46: "lnfodemie und ihr Einfluss auf die jüngere Generation im Kontext bayerisch-tschechischer Beziehungen, 2022 (spoluřešitel)
 • 48) Univerzita Pasov, výzkumný pobyt, "Das Jahr der drei Monarchen. 1762 in Russland", 2023 (hlavní řešitel)

Publikační činnost

Je autorem 7 odborných monografií, hlavním autorem 4 kolektivních odborných monografií, 111 původních prací v odborných časopisech a sbornících, autor a spoluautor 6 populárněvědeckých knih, 12 encyklopedií, 17 příruček, vysokoškolských skript a učebnic, 6 překladů, řešitel a spoluřešitel 48 grantů a výzkumných záměrů, autor 218 článků v historických popularizujících časopisech, editor 7 sborníků, autor 25 zpráv a 85 recenzí.

Monografie

 • 1) STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha: Panevropa Praha, 1995
 • 2) STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha: Panevropa Praha, 1998
 • 3) STELLNER, František, Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, Praha 1999 (manuskript)
 • 4) STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha: Nakladatelství Libri, 2000, 2007
 • 5) STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha: Setoutbooks.cz, 2009
 • 6) STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha: Setoutbooks.cz, 2012
 • 7) STELLNER, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha: Lidové noviny, 2014

Populárně-vědecké knihy

 • 1) Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin I., Praha: Akropolis, 1999, 2001, 2009
 • 2) HALAS, František X., STELLNER, František, MÜLLER, Klaus, Benedikt XVI. intelektuál, myslitel a vědec, Praha: Setoutbooks.cz, 2009
 • 3) STELLNER, František, Pražská defenestrace 1618. In: Extra historie. Kauzy, Brno: Extra Publishing, 2016
 • 4) STELLNER, František, Marie Terezie. In: Extra historie. Kauzy, Brno: Extra Publishing, 2017
 • 5) STELLNER, Šárka, STELLNER, František, Lvice na švédském trůně, Praha: Garamond, 2023.

Encyklopedie

 • 1) Kolektiv autorů, Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti, Praha: Nakladatelský dům OP, 1993
 • 2) ČECHURA, Jaroslav, MIKULEC, Jiří, STELLNER, František, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha: Akropolis, 1996
 • 3) HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka, Evropa v proměnách staletí, Praha: Nakladatelství Libri, 1997, 2001
 • 4) Kolektiv autorů, Universum všeobecná encyklopedie, I.-X., Praha: Odeon, 2000-2001
 • 5) ŽUPANIČ, Jan, STELLNER, František, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001
 • 6) Kolektiv autorů, UNIVERSUM všeobecná encyklopedie, I.-IV., Praha: Odeon 2002
 • 7) HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava a kol., Ekonomický slovník, Praha: C. H. Beck 2003
 • 8) OTTOVA ENCYKLOPEDIE Česká republika, I.-V., Praha: Ottovo nakladatelství, 2006
 • 9) Kolektiv autorů, UNIVERSUM všeobecná encyklopedie, I.-II., Praha: Odeon, 2006
 • 10) SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I.-XXIII. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, Ostrava: KEY Publishing, 2016-2022 (240 hesel)

Kolektivní monografie (hlavní autor)

 • 1) STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag: Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010
 • 2) STELLNER, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
 • 3) STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha: Setoutbooks.cz, 2012
 • 4) STELLNER, František et al., Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953, Praha: Setoutbooks.cz, 2015

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • 1) STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag: Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010, s. 35-41
 • 2) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Einleitung, in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag: Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010, s. 5-6
 • 3) STELLNER, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, in: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol., Učíme ekonomii 90 let, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 115-121
 • 4) STELLNER, František, Zur Entstehung der zentral geleiteten Wirtschaft und der sozialen Frage in der UdSSR, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Hamburg: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 56-70
 • 5) STELLNER, František, Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts. Personalpolitik Pauls I., in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert, Prag: Setoutbooks, 2012, s. 9-17
 • 6) STELLNER, František, Die Beziehung des letzten deutschen Kaisers Wilhelms II. zu den Nationalsozialisten, in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert, Prag: Setoutbooks, 2012, s. 39-50
 • 7) STELLNER, František, K ekonomickému vývoji SSSR v polovině dvacátých let 20. století, in: STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha: Setoutbooks.cz, 2012, s. 9-26
 • 8) KOZMANOVÁ, Irena, SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? in: KOZMANOVÁ, Irena a kol., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha: Setoutbooks.cz, 2013, s. 10-44
 • 9) STELLNER, František, Vysoká škola ekonomická v Praze jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT, in: Kleinová, Jana (ed.), Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha: Národní technické muzeum, Praha, 2014, s. 81-86
 • 10) STELLNER, František, Historický kontext, in: NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, ZEMAN, Robert, Trhy práce v České republice po roce 1989. Regionální komparace politik zaměstnanosti. Praha: Setoutbooks.cz, 2016, s. 21-61
 • 11) 240 kapitol – hesel, in: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I.-XIX. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, Ostrava: KEY Publishing, 2016-2020
 • 12)  STELLNER, František, Prusko-ruské dynastické vztahy a kongresový systém po roce 1814, in: Hochel, Marian (ed.), Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020, s. 55-68
 • 13)  STELLNER, František, SZOBI, Pavel, Sovětizace českého ekonomického vysokého školství v 50. letech 20. století, in: Vlček, Radomír a kol., Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách, Praha: Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, Historický ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR, 2021, s. 296-311
 • 14)  STELLNER, František, Vynucená, nechtěná a neoblíbená? Výmarská republika v letech 1918-1933, in: Drábik, Jakub, Rákosník, Jakub (eds.), Od bouře k bouři. Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939), Praha: Academia, 2022, s. 356-380
 • 15)  STELLNER, František, Integrace Romanovců do evropské panovnické sítě v 18. století, in: Jakub Izdný – Drahomír Suchánek – David Tomíček a kol.: Amicis omnia sunt communia. Integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře, Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2022, s. 143-151

Vysokoškolské učebnice

 • 1) SKŘIVAN, Aleš, DRŠKA, Václav, STELLNER, František, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994
 • 2) DRŠKA, Václav, SKŘIVAN, Aleš, STELLNER, František, Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995
 • 3) STELLNER, František a kol., Internet nejen pro historiky: jak hledat a najít, Praha: Grada, 2003
 • 4) STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha: VŠE v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2006, 2009
 • 5) STELLNER, František, Metodika odborné práce, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015
 • 6) STELLNER, František a kol., Úvod do studia historie, Praha: Nakladatelství Karolinum Univerzita Karlova, 2023

Studie ve vědeckých časopisech a sbornících

 • 1) STELLNER, František, "Nový kurs" a "světová politika". Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: Historický obzor 1, 1990, č. 7/8, s. 180-185
 • 2) STELLNER, František, Cesta Pruska k velmocenskému postavení, in: Historický obzor 3, 1992, č. 9, s. 242-249
 • 3) STELLNER, František, Prusko za válek o rakouské dědictví, in: Historický obzor 4, 1993, č. 6, s. 122-126
 • 4) STELLNER, František, Vilém II. a Bismarck. Německá zahraniční politika v letech 1888-1890, in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha: Stanislav Balík, 1994, s. 41-47
 • 5) STELLNER, František, Bedřich Pruský a Machiavelliho “Vladař”, in: Historický obzor 6, 1995, č. 5-6, s. 127-130
 • 6) STELLNER, František, Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210
 • 7) STELLNER, František, Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124
 • 8) STELLNER, František, Deutsche auswärtige Politik nach Bismarcks Entlassung (1890-1892), in: Prague Papers on History of International Relations 1, 1997, s. 135-156
 • 9) STELLNER, František, Zu einigen außenpolitischen und militärischen Aspekten des bayrischen Erbfolgekrieges, in: Prague Papers on History of International Relations 2, Part II, 1998, s. 237-264
 • 10) STELLNER, František, Král a filozof. Fridrich II. Veliký a Voltaire, in: Historický obzor 9, 1998, č. 5-6, s. 104-110
 • 11) STELLNER, František, Zur Aussen- und Innenpolitik des Reichskanzlers Caprivi nach 1892, in: Prague Papers on History of International Relations 3, 1999, s. 111-130
 • 12) STELLNER, František, Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: Historický obzor 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152
 • 13) STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a nacismus, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, AUC, Philosophica et Historica 1, 1998, Studia historica XLVIII., Praha 2000, s. 185-194
 • 14) STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439
 • 15) STELLNER, František, Zu den Ergebnissen des Siebenjährigen Kriegs in Europa, in: Prague Papers on History of International Relations 4, 2000, s. 85-98
 • 16) STELLNER, František, K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: Historický obzor 12, 2001, č. 5-6, s. 98-101
 • 17) STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL, Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2001, s. 51-56
 • 18) STELLNER, František, Der erste Staatsbesuch des deutschen Kaisers Wilhelms II. in Wien, in: Prague Papers on History of International Relations 5, 2001, s. 75-83
 • 19) STELLNER, František, Die Reflexion der russischen Politikauffassung in der tschechischen Gesellschaft 1849-1850, in: Prague Papers on History of International Relations 6, 2002, s. 55-64
 • 20) STELLNER, František, První státní návštěva německého císaře Viléma II. ve Vídni, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1999, Studia Historica LI, Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2003, s. 201-207
 • 21) STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a konec první světové války, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1998, Studia Historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2003, s. 221-231
 • 22) STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211
 • 23) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Velká hospodářská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004, s. 61-69
 • 24) STELLNER, František, Die dynastische Politik russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on History of International Relations 7, 2004, s. 33-55
 • 26) STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner, Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 409-422
 • 27) SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vybrané aspekty vývoje německého hospodářství za Velké hospodářské krize, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, s. 244-259
 • 28) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek, Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005, s. 61-70
 • 29) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise, in: Prague Papers on History of International Relations 8, 2005, s. 135-165
 • 30) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, 2005, s. 145-195
 • 31) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, in: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu Brno, 26.-28. září 2005, ed. Jaroslav Kotulán a Dušan Uhlíř, Brno: Československá napoleonská společnost, 2006, s. 109-129
 • 32) STELLNER, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484
 • 33) STELLNER, František, Pruské nároky na slezská knížectví a válka o rakouské dědictví, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., sest. Luděk Březina a kol., Praha: Nakladatelství Casablanca, 2006, s. 169-182
 • 34) STELLNER, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, in: Královehradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 3, 2006, s. 17-25
 • 35) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ke jmenování Heinricha Brüninga říšským kancléřem, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 81-99
 • 36) STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, in: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha: Set Out, 2007, s. 31-51
 • 37) STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a jeho britští příbuzní, in: Cestou dějin. 1. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie, usp. Eva Semotanová, Praha: Historický ústav AV ČR, 2007, s. 305-323
 • 38) SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za Brüningovy éry, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395-404
 • 39) STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 303-307
 • 40) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „19. století v nás“. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. Milan Řepa, Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, s. 554-566
 • 41) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, České země a západní Evropa v zahraniční historiografii, in: Pánek, Jaroslav a kol., České dějiny v současné historiografii. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek III., Pardubice, Praha, Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky, 2008, s. 149-172 (vyšlo 2009)
 • 42) STELLNER, František, Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918, in: Dvacáté století  2006, s. 193-224 (vyšlo 2008)
 • 43) STELLNER, František, Ursachen der russischen Neutralität im preußisch-österreichischen Krieg 1866, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 113-134
 • 44) STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 419-427
 • 45) STELLNER, František, Zamyšlení nad životem a dílem Fridricha Velikého, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, Opava 2007, s. 189-196
 • 46) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vybrané problémy hospodářské politiky vlády H. Müllera do října 1929, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, č. 1, Německé hospodářské dějiny, s. 99-107
 • 47) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen Prague economic and social history papers 8, 2007/2008, s. 165-172
 • 48) STELLNER, František, Wilhelm II. und die Juli-Krise 1914, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 509-515 (vyšlo 2009)
 • 49) STELLNER, František, Die russisch-württembergischen Beziehungen unter Katharina der Großen, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 105-114 (vyšlo 2009)
 • 50) SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, edd. Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček, Praha: Institute of History, 2010, s. 44-61
 • 51) STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung (1928-1929), in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 569-576
 • 52) STELLNER, František, Die Personalpolitik Katharinas II. im Kontext der russisch-mitteleuropäischen Beziehungen, in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 145-156
 • 53) STELLNER, František, Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky a výhled), in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, s. 85-89
 • 54) STELLNER, František, Der mitteleuropäische Einfluss auf die russische Bildungspolitik in der Ära Peters des Großen, in: Prague Papers on the History of International Relations 13, 2010, část 1, s. 37-46 (vyšlo 2011)
 • 55) STELLNER, František, Petr I. Veliký a carevič Alexej, in: Historický obzor 22, 2011, č. ¾, s. 82-86
 • 56) STELLNER, František, Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 97, 2011, č. 3-4, s. 409-424
 • 57) SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách, in: Acta Oeconomica Pragensia 19, 2011, č. 6, s. 39-45
 • 58) STELLNER, František, K tzv. „osobní vládě“ posledního německého císaře Viléma II., in: Dvacáté století. The Twentieth Century, 2011, 1, s. 31-42
 • 59) STELLNER, František, Katharina die Große und die dynastische Beziehungen zwischen Russland und Württemberg, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 289-303
 • 60) STELLNER, František, Příprava ruských panovníků 18. století na vládu, in: Historický obzor 23, 2012, č. 7-8, s. 161-167
 • 61) STELLNER, František, Russische Studenten an den mitteleuropäischen Bildungsanstalten im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on the History of International Relations 15, 2012, č. 2, s. 37-46
 • 62) STELLNER, František, Dinastičeskaja politika avstrijskoj, prusskoj i rossijskoj monarchij v XVIII veke. Sravnitelno-istoričeskij analiz, in: Rossija XXI, 2012, No. 4, s. 82-109
 • 63) STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 316-332
 • 64) STELLNER, František, SZOBI, Pavel, K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 307-315
 • 65) STELLNER, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, in: Innsbrucker Historische Studien. Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der Diplomatischer Aktionsraum Südost- und Osteuropa, hrsg. von Gunda Barth-Scalmani, Harriet Rudolph und Christian Steppan, 29. Band, Innsbruck, Wien, Bolzen 2013, s. 145-154
 • 66) STELLNER, František, Dinastičeskaja politika v načale pravlenija Jelizavety Petrovny, in: Rossija v XVIIII stoletii. vypusk IV, red. Je. Je. Ryčalovskij, Moskva 2013, s. 114-129.
 • 67) STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Internet, social sciences and humanities, in: Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly 24, 2014, No. 4, s. 492-510
 • 68) STELLNER, František, Dinastičeskij aspekt vnešnej politiki Petra III, in: Rossijskaja istorija, 2014, No. 4, s. 70-79
 • 69) STELLNER, František, Russisch-deutsche Beziehungen nach der Thronbesteigung Wilhelms II., in: Prague Papers on the History of International Relations 17, 2014, č. 2, s. 61-71
 • 70) STELLNER, František, VANÍČKOVÁ, Radka, Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu, in: Dvacáté století. The Twentieth Century, 2014, roč. 6, č. 1, s. 126-139
 • 71) HREBIKOVÁ, Anežka, STELLNER, František, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 101, 2015, č. 1, s. 95-123
 • 72) STELLNER, František, Mitteleuropäer und die Entstehung der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, in: Istoričeskaja pamjat i strategii rossijsko-nemeckogo mežkulturnogo dialoga, red. M. V. Kovalev, I. R. Pleve, Saratov 2015, s. 18-36
 • 73) STELLNER, František, Okolnosti Bismarckovy demise, in: Otto von Bismarck. 200 let od narození, ed. Marek Loužek, Praha: Institut Václava Klause, 2015, s. 75-84
 • 74) VOKOUN, Marek, STELLNER, František, Czech economic historians and interdisciplinary approach, in: Économies et Sociétés. Série "Histoire Économique Quantitative" 50, 2015, No. 6, s. 857-875
 • 75) VOKOUN, Marek, POLANECKÝ, Lukáš, STELLNER, František, The impact of the recent economic crisis on the food industry in the Czech and Slovak Republic, in: Procedia Economics and Finance 34, 2015, s. 142-148
 • 76) NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, Institutional analysis of contemporary regional labour market in the Czech Republic, in: E+M Ekonomie a Management 19, 2016, č. 3, s. 4-19
 • 77) STELLNER, František, „The Daily Telegraph aféra“. Masmédia a transformace císařského Německa v roce 1908, in: Dvacáté století - The Twentieth Century 8, 2016, č. 2, s. 80-94
 • 78) MINÁRIK, Pavol, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, Innovative activity and business cycle: Austria in the 19th and 20th century, in: E+M Ekonomie a Management 21, 2018, č. 2, s. 53-68
 • 79) STELLNER, František, Revoluce roku 1917, in: KOHNOVÁ, Jana a Barbora HOLUBOVÁ (eds.). Válkám navzdory. XXX. Letní škola historie. Soubor odborných statí. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2018, s. 85-100
 • 80) STELLNER, František, K personální politice Viléma II. v německých a pruských ozbrojených silách, in: Dvacáté století - The Twentieth Century 10, 2018, č. 1, s. 22-33
 • 81) STELLNER, František, Der russische Thronfolger Aleksej und die böhmischen Länder, in: Schwarcz, Iskra (hg.), Die Flucht des Thronfolgers Aleksej. Krise in der "Balance of Power" und den österreichisch-russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts. LIT Verlag Münster, 2019, s. 247-254
 • 82) STELLNER, František, Děkabristé a ideje občanské společnosti a liberalismu, in: Hochel, Marian a kol., Moderní Evropan první poloviny 19. století, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Praha: Togg, 2019, s. 241-253
 • 83) STELLNER, František, Dvorcovyje perevoroty v Rossii: sravnitelnaja tipologizacija, in: Vestnik NGU. Serija: Istorija, filologija, 2021, T. 20, No. 8: Istorija, s. 34-38
 • 84) STELLNER, František, On the reasons why the Reinsurance Treaty was not renewed in 1890, in: Novaja i novejšaja istorija, 2021, No. 6, s. 44-54
 • 85) STELLNER, František, SZOBI, Pavel, Sovietization of Higher Economic Education in Czechoslovakia (Mid 1940s — 1950s): Problems and Perspectives of Study, in: Istorija 13, 2022, nestránkováno.
 • 86) STELLNER, František, KOVALEV, Michail Vasiljevič, Kommunističeskaja partija Čechoslovakii i sovetizacija vysšego ekonomičeskogo obrazovanija v 1945–1948 gg., in: Rossija i sovremennyj mir, 2022, č. 3 (116), s. 188-209
 • 87) STELLNER, František, VOKOUN, Marek, NIGRIN, Tomáš, KASA, Marek, Characteristics of the Austrian passenger transport policy development since the 1950s, in: Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor 22, 2022, č. 4, s. 293–315
 • 88) STELLNER, František, Marek VOKOUN, Pavel SZOBI, Marek KASA. Transport policy as a way to strengthen geostrategic position: a review of Vienna as a centre of air and high-speed rail transport in Central Europe., in: Promet-Traffic&Transportation 2023, No. 3.

Spolupráce se zahraničím

projekty a granty viz výše

zahraniční výuka, stáže a stipendia

2012, 2019, (domluveno též na 2024)

 • hostující docent/profesor Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, výuka semináře „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“

roční:

 • 2004/2005 Universität Bayreuth v rámci stipendia Alexander von Humboldt-Stiftung; 2006 navazující jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung

tříměsíční:

 • 2006 Deutsche Forschungsgemeinschaft (Universität Passau, Universität Bayreuth, Universität Bonn, Osteuropa-Institut München, Freie Universität  Berlin)

měsíční:

 • 1993 Universität Düsseldorf
 • 1995, 1996, 1997 Freie Universität Berlin

 

Kontakty

e-mail: milan.hes@ujep.cz
tel.: 475 286 433
kancelář: A 101

Vzdělání

 • 1994 -1997 Pedagogická fakulta UJEP, Základy humanitní vzdělanosti (Bc.)
 • 1997-1999 Pedagogická fakulta UJEP, Učitelství dějepisu pro SŠ (Mgr.)
 • 2009-2012 Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Didaktika dějepisu (Ph.D.)

Praxe v oboru

 • 1999 – dosud
  Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, učitel SŠ (dějepis – společenské vědy), školní metodik prevence (od r. 2018), zástupce ředitelky školy (od r. 2022)
 • 1999-2000
  Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, učitel ZŠ (výchova k občanství – zeměpis – vlastivěda)
 • 2008-2009
  Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo náměstí 1200, učitel SŠ (společenské vědy)
 • 2019-2022
  Filozofická fakulta, Historický ústav, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, odborný asistent (didaktik dějepisu)
 • od r. 2022
  Filozofická fakulta, Katedra historie, Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 13, odborný asistent (didaktik dějepisu)

Členství v profesních organizacích

 • Asociace učitelů dějepisu (od r. 2001)
 • Asociace pro didaktiku dějepisu (od r. 2021)
 • Člen České asociace orální historie (COHA)
 • Kabinet společenskovědního vzdělávání, Národní pedagogický institut, MŠMT (od r. 2022)

Odborná spolupráce

 • Patria z. s. – Slánský obzor, člen z. s. (od r. 2003)
 • Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, FPF, Slezská univerzita v Opavě, odborný poradce (od r. 2012)

Odborná specializace

Jako didaktik dějepisu se především zabývám vzájemným vztahem fenoménů dějin a paměti, didaktickými aspekty oral history, teoretickými otázkami školních historických pramenů a jejich metodickou aplikací ve výuce dějepisu. Badatelsky se také věnuji regionálním dějinám Kladenska a Slánska v 19. a 20. století.

 • didaktika dějepisu
 • oral history

Zahraniční vzdělávací pobyty

 • říjen 2007 – Státní muzeum Osvětim – International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust – „Auschwitz – History, Education and Symbolism“
 • říjen 2008 – Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies Jerusalem – „Seminar in Holocaust Studies“
 • červen 2010 – Mémorial de la Shoah – Musée, Centre de documentation juive contemporaine – „Teaching about Holocaust and genocides of the XXth Century“

Publikační činnost

 • HES, Milan. Většina, menšiny a multiperspektivní dějepis. In: Média - Dějiny - Společnost: Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2022, s. 71-80.
 • HES, Milan. Křesťanství a církev v cílech historického vzdělávání. In: Média - Dějiny - Společnost: Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2021, s. 76-83.
 • HES, Milan. Ukrývaní Židé během a po Slovenském národním povstání. Dny strachu. In: Z. Zudová-Lešková a kol., Židia v Slovenskom národním povstaní – Židé v Slovenském národním povstání. Banská Bystrica: Múzeum SNP, Praha: Historický ústav AV ČR, 2021, s. 105-121.
 • HES, Milan. John Dewey a dějepis. In: Historické rozhľady,XXXVIII. Bratislava: STIMUL, poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2021, s. 159-168.
 • HES, Milan. Dějiny sousedství ve výuce - Média, dějiny a společnost. In: Média - Dějiny - Společnost: Obraz Polska a Poláků v českých médiích, Opava: Slezská univerzita: Fakulta veřejných politik, 2020, s. 31-40.
 • HES, Milan. Nový dějepis v kostce pro SŠ I. Praha 2020.
 • HES, Milan. Nový dějepis v kostce pro SŠ II.. Praha 2020.
 • HES, Milan. Traumatická paměť holocaustu (K psychologickým aspektům vzpomínání). In: Historia Medicinae Slovaca V. Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny, Bratislava: STIMUL – centrum informatiky a vzdelávania FiF UK pre LF UK, 2020, s. 103-113.
 • HES, Milan. Pro druhé! Zamyšlení nad vztahem zachránců a Židů v podmínkách protektorátu. In: Okamžik rozhodnutí: životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, Ostrava: Pant, z. s., 2016, s. 33-39.
 • HES, Milan. Dějepis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ. Praha: Fragment 2015.
 • HES, Milan. Výchova k občanství. In: Školní tabulky pro 6. – 9. třídu ZŠ. I. Dostálová – R. Drábová – L. Procházková – M. Hes, Praha: Fragment 2015.
 • HES, Milan. „Vlastenci“ z roku 1899 – bezprostřední ohlas hilsneriády na Slánsku a Kladensku. In: Slánský obzor - Ročenka Společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního okresního archivu v Kladně, 2013, s. 24-32.
 • HES, Milan. Dny strachu – osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa. Praha: Epocha, 2013.
 • HES, Milan. Promluvili o zlu: holocaust mezi dějinami a pamětí. 1.vyd. Praha: Epocha, 2013.
 • HES, Milan. Čekání na smrt – rodinný tábor českých židů v Osvětimi. Praha: Epocha, 2012.
 • HES, Milan. Didaktika dějepisu a prostředí audiovizuálního archivu. In: Brána školního dějepisu otevřená. Studia Historica Didactica 4, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2012, s. 85-93.
 • HES, Milan. K povaze školního historického pramene. In: Bylo nebylo - studie (nejen k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu), Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Suppl. 1, Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 295-300.
 • HES, Milan. Oral history a edukační prostředí. In: Brána školního dějepisu otevřená. Studia Historica Didactica 4, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 121-132.
 • HES, Milan. Příběh tragédie i přežití - holocaust a slánští Židé. In: Slaný a Slánsko v letech 1939-1945. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2011, s. 24-29.
 • HES, Milan. Založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. In: Slaný a Slánsko v letech 1939-1945. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2011, s. 42-46.

Editorská činnost

 • I místo má svou paměť – po stopách historie mého regionu.Výběr prací středoškolských studentů v 7. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY. Ostrava: Občanské sdružení PANT 2014.
 • Příběh fotografie – paměť a dějiny před i za objektivem.Výběr prací středoškolských studentů v 8. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY. Ostrava: Občanské sdružení PANT 2015. (spolu s Monikou Horsákovou)

Vzdělávací materiály

 • Děti z Balkánu…– pracovní list. In: Holokaust a jiné genocidy. Maria van Haperen, Wichert ten Have, Ben Kiernan, Martin Mennecke, Uğur Ümit Üngör, Ton Zwaan, Aleš Ziegler; editoři rozšířeného českého vydání Martin Šmok, Monika Horsáková; překlad Petruška Šustrová. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT, 2015. (součást DVD přílohy – bez uvedení stran)
 • Děti z úkrytu (méně připomínané dějiny holokaustu) – pracovní list. In: Holokaust a jiné genocidy. Maria van Haperen, Wichert ten Have, Ben Kiernan, Martin Mennecke, Uğur Ümit Üngör, Ton Zwaan, Aleš Ziegler; editoři rozšířeného českého vydání Martin Šmok, Monika Horsáková; překlad Petruška Šustrová. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT, 2015. (součást DVD přílohy – bez uvedení stran)
 • Děvčata z pokoje 28– příručka pro učitele a žákovský sešit. Zdeněk Beneš – Dagmar Erbenová – Milan Hes – Josef Märc – Iva Vachková, Praha: Gymnázium, Praha 4, Budějovická, 2014. Dostupné online: http://vachek.cz/2014/02/10/vvbn/
 • Erazim Kohák na vlnách Rádia Svobodná Evropa– pracovní list k workshopu. In: Češi v exilu – studentská konference 2. – 4. 4. 2014, Ostrava: Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové 2014, s. 41-46.
 • Hrdinové západní fronty (Milan Trunkát)– přepis svědectví pamětníka a pracovní list. Filmy do výuky: DVD Dějiny na vlastní kůži I. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT 2012. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/hrdinove-zapadni-fronty-milantrunkat/%20
 • Inspirace k výuce polistopadového ekonomického vývoje– pracovní list pro učitele. Výukový materiál v rámci projektu Paměť kraje, 2014. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/inspirace-k-vyuce-polistopadovehoekonomickeho-vyvoje/
 • Unikli jisté smrti (Přežili porajmos)– přepis svědectví pamětníka a pracovní list. Filmy do výuky: DVD Dějiny na vlastní kůži II. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT 2015. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-unikli-jiste-smrti-prezili- porajmos/
 • Pracovní listy pro základní a střední školy.Vlastivědné muzeum ve Slaném 2017. Dostupné online: http://muzeum.slansko.cz/pro_navstevniky/pracovni_listy/
 • Pro druhé! Zachránci Židů v podmínkách protektorátu– pracovní list. In: Okamžik rozhodnutí - životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století. Studie, eseje, metodické materiály k dějinám Československa. Eds. Petr Šimíček a Jiří Sovadina, Ostrava: Pant z. s. 2016, s. 79-83.
 • Rok po roce. Poválečnými dějinami rok za rokem. Jiří Sovadina – Petr Šimíček – Milan Hes a kol.: Ostrava: Občanské sdružení PANT 2014.
 • Statisíce hledají zemi nikoho (Prchající Židé ve střední Evropě na konci 30. let XX. století)– pracovní list. In: Migrace v dějinách a současnosti – studentská konference 5. – 6. 5. 2016, Ostrava: Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové 2016, s. 58- 61.
 • Sudety (Protrhnout vrstvu lhostejnosti)– přepis svědectví pamětníka a pracovní list. Filmy do výuky: DVD Dějiny na vlastní kůži I. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT 2012. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/sudety-protrhnout-vrstvu-lhostejnosti/
 • Úvodní text: Češi na frontách I. světové války (edice pramenů),2013. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/edice-pramenu-cesi-na-frontach-i-svetove-valky/
 • Úvodní text: Kolekce dosud nepublikovaných fotografií z tryzny za Jana Palacha,2014. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/kolekce-dosud-nepublikovanychfotografii-z-tryzny-za-jana-palacha-praha-20-ledna-1969/
 • Úvodní text: Operace Anthropoid (edice pramenů), 2017. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/edice-pramenu-operace-anthropoid/
 • Václavské náměstí v perspektivách – pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí.Milan Hes – Tereza Rejšková, Praha: MKC, 2015. Dostupné online: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/19749/metodicka_prirucka.pdf
 •  Válečné vzpomínky ostravských Židů – pracovní list. In: Ostrava v neklidném XX. století – studentská konference 15. – 16. 11. 2017, Ostrava: Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové 2017, s. 27-31.
 • Válka na Itálii (Zápisky vojáka rakousko-uherské armády Bohuslava Hály)– metodika pro učitele a žákovský pracovní list, 2013. Dostupné online: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/valka-na-italii-zapisky-vojakarakousko-uherske-armady-bohuslava-haly/

Kontakty

e-mail: Trnka-daniel@seznam.cz
mobil: 608 521 456

Vzdělání, profesní životopis

 • Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  2018–současnost, doktorské studium, OBOR: České dějiny
 • Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  2016–2018, titul: magistr, OBOR: Učitelství historie a společenských věd pro základní a střední školy
 • Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  2012–2016, titul: Bakalář, OBOR: Historie a Politologie

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Retribuční soudnictví
 • Retribuční soudnictví na Plzeňsku a Klatovsku

Výzkum

 • Studentská grantová soutěž SGS Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce, hlavní řešitel: Mgr. Vlasáková Gabriela. 2021–současnost.
 • SGS Prameny a historický narativ, hlavní řešitel doc. Václav Drška 2020 – současnost.
 • SGS Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016 –současnost.

Zahraniční stáže a studium

 • 2020– Praktická stáž (Erasmus), Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław, v délce 5 měsíců.
 • 2017– Studium zahraničí (Erasmus), Latvijas Universitāte, v délce 10 měsíců.
 • 2014–2015– Studium zahraniční (Erasmus), Çukurova Üniversitesi (Adana), v délce 10 měsíců.

Jazykové znalosti

angličtina a polština

Publikační činnost

 • TRNKA, Daniel. Spravedlnost nebo třídní boj? Obnovený Mimořádný lidový soud v Plzni (1948). In Pars academia 2020: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace, Ústí nad Labem 2021 s. 95-106.

Vedlejší publikační činnost

 • TRNKA, Daniel. Křížem krážem s Erasmem, Silverius, Ústí nad Labem: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2020, 01-02, s. 13-14.
 • TRNKA, Daniel. Jak prožívám Erasmus v éře coronaviru, Silverius, Ústí nad Labem: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2020, 01-02, s. 40-41.

Kontakty

e-mail: michaljirman@gmail.com

Vzdělání

 • 2020/21 Erasmus Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • 2020- krátkodobý výzkumný pobyt Vídeň
 • 2019- současnost FF UJEP obor: (PhD) Česká Historie
 • 2016-2019 FF UJEP obor: (Mgr.) Historie
 • 2016/17 Erasmus Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • 2013-2016 FF UJEP obor: (Bc.) Historie, společenské vědy
 • 2009-2013 Gymnázium Písek
 • 2000-2009 ZŠ T.G. Masaryka Písek

Odborná témata a zaměření

Období 19. století s přesahy, hospodářské dějiny, šlechta, správní dějiny, úředníci, podniky

Studijní materiály

doc výstupy na semináři (obecný novověk)

Účast na projektech

 • 2019-2021 SGS: Via ad excelentiam.
 • 2018-2020 NAKI: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, pozice: Archivní rešerše

Kvalifikačnípráce

 • JIRMAN Michal, Jan Adolf II. ze Schwarzenberga (1799-1888) – Pokus o portrét aristokrata a podnikatele, Bakalářská práce, FF UJEP, Ústí nad Labem 2016.
 • JIRMAN Michal, Jan Adolf II. ze Schwarzenberga; biografie první poloviny života 1799–1848, Diplomová práce, FF UJEP, Ústí nad Labem 2019.

Odborné články

 • JIRMAN Michal, Svatba uprostřed biedermeieru; Jan Adolf II. Ze Schwarzenberga si bere Eleonoru z Liechtensteina, in. Sborník; prací z celostátní studentské vědecké konference konané 11. a 12. dubna 2018 v Praze; Historie 2017-2018, edd. Jana Kepartová, Praha 2019.
 • JIRMAN Michal, Historie chmelových konstrukcí a mnohem více, in. Monumentorum Custos 2018, s. 69-76.
 • JIRMAN Michal, Cesta Jana Adolfa II. do Itálie, in. Historica Olomucensia, 60 2021, s. 31-54.
 • JIRMAN Michal, The death of Jaromir Czernin 1908, in. Theatum Historie 27 2020, s. 85-94.
 • JIRMAN Michal, Leopold M. I. Zeithammer, in Prameny a Studie, 69 2021, s. 43-57.
 • JIRMAN Michal, Informationsvermittlung in den 50.-70. Jahren des 19. Jahrhunderts im Umfeld der landwirtschaftlichen Bildung, in. Konferenz DTDSHK, Leipzig 2022, https://www.portal-historikerkommission.de/de/online-journal
 • JIRMAN, Michal. Přestupky a zločiny Schwarzenberských úředníku. In MOLNÁROVÁ, Mária - RIGOVÁ, Viktória (eds.).Vita Trans Historiam. Zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie 13. - 14. septembra 2021 v Nitre. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 218-228
 • JIRMAN Michal, První desetiletí chemické pokusné stanice v Lovosicích, in. Prameny a Studie, 71 2022, s. 21-40.

 

Publicistické články

 • Šlechtici průkopníci; Schwarzenberskou banku vytuneloval její ředitel, History revue, 1/2020, s. 38-39.
 • Knížecí svatba; Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistily diamanty, History revue, 3/2020, s. 74-75. 
 • Podnikatelské impérium; Vojtěch Lanna se stal za zásluhy rytířem, History revue, 5/2020, s. 46-47.
 • Nešťastný hon; Císař si spletl knížete Schwarzenberga s jelenem, History revue, 12/2020, s. 64-65.
 • Císařův přítel; Prošel Eggenberkovi finanční podvod? History revue, 4/2021,s. 82-83.
 • Africké dobrodružství; Zamiloval si kníže Schwarzenberg farmu v Keni? History revue, 6/2021, s. 26-27.
 • Jak se na Pražském hradě rozdával Řád zlatého rouna? History revue, 9/2021, s. 76-77.
 • Vybudoval si kníže Schwarzenberg soukromou železnici? History revue, 11/2021, s. 70–71.
 • Vychovával syna Marie Luisy dvorní doktor? History revue, 3/2022, s. 76–77.
 • Přivezl k nám řepku kníže Schwarzenberg? History revue, 6/2022, s. 31.

 

Kontakty

e-mail: Martin.Trefny@ujep.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988-1992 Gymnázium Děčín
 • 1992-2000 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta; klasická archeologie-pravěká archeologie
 • 2000 Mgr., Univerzita Karlova v Praze (kv. práce: Jeskyně Býčí skála a Caput Adriae)
 • 2000-2007 Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium
 • 2007 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (19. 11. 2007; kv. práce: Keltské kmeny v Malé Asii)
 • 2011 PhDr., Univerzita Karlova v Praze (21. 9. 2011)
 • 2020 Doc. (dr. habil.), Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg (9.12. 2020; kv. práce: The Early Iron Age in Bohemia and the interregional contacts)

Praxe

 • 2000 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – archeolog
 • od 2003 dosud Podřipské muzeum Roudnice nad Labem – ředitel muzea, archeolog
 • 2006-2014 Západočeská univerzita v Plzni 
 • 2009-2010 Národní muzeum v Praze, Odd. pravěku a antického starověku
 • 2014-2018 Univerzita Hradec Králové
 • 2016-2019 Univerzita Karlova v Praze, KTF, Ústav dějin křesťanského umění
 • od 2017 dosud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zahraničí praxe

 • 2011, 2015, 1017 - Univerzita Komenského Bratislava, Filosofická fakulta, Katedra archeologie
 • 2016 – Universita degli Studi di Milano, Catedra di etruscologia
 • od 2018 dosud - Fridrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Domácí archeologické výzkumy

 • několik desítek menších i větších systematických i záchranných archeologických výzkumů v severozápadních Čechách, např.:
 • polykulturní hradiště Sovice u Roudnice nad Labem
 • polykulturní hradiště Rubín u Žatce
 • bylanský knížecí komorový hrob u Roudnice nad Labem
 • eneolitické a keltské pohřebiště v Doksanech na Podřipsku
 • sídliště bylanské kultury v Roudnici nad Labem
 • pohřebiště únětické kultury ve Vražkově na Podřipsku

Zahraniční archeologické výzkumy

 • 2007-2008 Bulharsko, Pistiros, výzkum trácko-řeckého emporia
 • 2009 Universita degli studi di Bologna, etrusko-keltské osídlení na lokalitě Monterenzio Vecchio u Bologne
 • 2010-2016 Universita degli studi di Milano-výzkum tzv. Monumentálního komplexu v etruských Tarquiniích
 • od 2017 vedoucí mezinárodního výzkumu etruské lokality Bufalareccia (Tolfa/Allumiere) a dokumentace podzemního etruského komorového vápencového lomu v poloze Cava Maggi (Tarquinia), ve spolupráci s Fridrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg

Členství v redakčních radách

 • Archeologie severozápadních Čech – vedoucí redaktor
 • Podřipský muzejník – vedoucí redaktor

Publikační činnost

Klasická archeologie a archeologie interregionálních vztahů

 • Trefný, M.1995: Two Roman bronze fibulae brooches in the collections of the Institute for Classical Archeology Prague, Studia Hercynia 1. 68-70.
 • Trefný, M. 2000: Zlatá amforka z Roudnice, Vlastivědný sborník Podřipsko 10. 121-124.     
 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Titz, P., Trefný, M. 2002, Czech excavations in Beirut, Martyrs‘ Square (Bey 069), Sondage A, Part I, General Survey. Pottery and other small finds of Hellenistic, Early Roman and Medieval periods, Glass and metal objects, Eirene 38, 2002, 7-166.
 • Trefný, M. 2002: Bronzefunde aus der Býčí skála Höhle und ihre Beziehungen zum Südostalpengebiet. In: Fernkontakte in der Eisenzeit, Liblice. 360-378.            
 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Maříková, J., Titz, P., Trefný, M.  2003: Czech excavations in Beirut, Martyrs Square II, Adenda to part I, Studia Hercynia, 41-146.
 • Trefný, M. 2007: Nálezy antické provenience z Litoměřicka a Roudnicka, Studia Hercynia X, 122-130.        
 • Trefný, M. 2007: Několik poznámek k některým kostěným a parohovým nálezům z výšinné polohy Rubín (Dolánky, obec Kaštice, okr. Louny) v severozápadních Čechách a z jejího okolí, Archeologie ve středních Čechách 11, 363-371.        
 • Trefný, M.- Korený, R. 2007: Dvě na kruhu točené nádoby z období stěhování národů z Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 27-34.        
 • Trefný, M. 2008: Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny, Archeologické rozhledy, 114-126.        
 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2008: Nové nálezy řecké červenofigurové keramiky a dalších artefaktů souvisejících s jižními vlivy na časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 12, 477-492.
 • Bouzek, J.-Musil, J.-Trefný, M. 2008: Pistiros 2007 report of the Czech mission, Studia  Hercynia XII, 94-97.
 • Nováček, K. (ed.) with contributions of  T. Chabr, D. Filipský, L. Janíček, K. Nováček, K. Pavelka, P. Šída, M. Trefný, P. Vařeka, 2008: Research of the citadel at Arbil, Kurdish autonomous region, Iraq-First season, Památky archeologické 99, 259-302.
 • Trefný, M. 2010: K několika sponám z výšinné polohy Rubín u Loun v severozápadních Čechách. In: V. Furmánek-E. Miroššayová (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra,  317-328.
 • Hanykýř V. - Kloužková A. - Trefný M. - Polišenský T. 2010: Hodnocení vlastností a mikrostruktury keramických střepů z časně laténského sídliště, Sborník z konference konzervátorů – restaurátorů, Uherské Hradiště 2010, Technické muzeum v Brně, 55 – 61.
 • Trefný, M.–Belaňová, P. 2010: Několik poznámek k nálezu keramické misky s vnitřní reliéfní výzdobou ze sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, Archeologie ve středních Čechách 14.
 • Trefný, M. – Kloužková, A. – Chytráček, M. – Hanykýř, V. 2011: K problému původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína, Archeologické rozhledy 63, 151-161.
 • Trefný, M. 2011:  Attická keramika jako významný doklad jižního importu v prostředí pozdně halštatských až časně laténských Čech, Památky Archeologické 102, 271-306.
 • Trefný, M.-Musil, J. 2010: Roman transport amphora in the collection of Regional museum and gallery at Česká Lípa, Studia Hercynia 14, 46-51.
 • Trefný, M. – Čečrdle, J. 2011: Pottery from a small "Classical" collection in the Regional museum of Slaný, Studia Hercynia 15, 39-48.
 • Trefný, M. – Korený, R. – Frána, J. 2012: K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách, Archeologické rozhledy 64, 320-332.
 • Trefný, M. – Thér, R. – Tichý, R. – Dohnálková, H. 2012: On a fragment of a ceramic beaked flagon from the late hallstatt to early la tene settlement in Tuněchody (okr. Chrudim) in eastern Bohemia, Archäologisches Korrespondenzblatt 42, 335-350.
 • Trefný, M. Čečrdle, J. – Musil, J. 2012: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II, StudiaHercynia 16, 39-41.
 • Trefný, M. 2012: Athénská červenofigurová a černofirnisová keramika. In: Valentová, J.-Tisucká, M.-Belaňová,P. (eds.), Ve stínu Olympu. Praha, 69-89.
 • Trefný, M. 2012: Čechy a střední Evropa v pozdní době halštatské až časné době laténské a jejich vztah k oblasti antického Středomoří. In: Valentová, J. - Tisucká,  M. - Belaňová, P. (eds.): Ve stínu Olympu. Praha, 21-43.
 • Trefný, M.-Chytráček, M.-Hanykýř, V.-Kloužková, A. 2012: Importe und Nachahmungen attischer Keramik in Böhmen als Indikator für Fernkontakte, Wege und Transport: Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der 80. Verbandstagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. in Nürnberg 2010,131-144.
 • Trefný, M. 2013: Antické vázy ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámků. Roudnice nad Labem.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Imitace keramické nádoby jižního původu z laténského sídliště v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 129-136.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Několik poznámek k možným lokálním imitacím řecké keramiky na pozdně halštatském až časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 653-659.              
 • Trefný, M. 2014: Boemia e Italia settentrionale nel VI e V sec. a. C. Nuovi dati e prospettive della ricerca. In: Les celtes et le nord de l'Italie : premier et second âges du fer : actes du XXXVIe colloque international de l'AFEAF,327-339.
 • Romano, S. – Trefný, M. 2015: Notes upon the distribution of spectacle fibula between Central Europe and Balkan Peninsula in the Late Bronze and beginnings of the Early Iron Age, Aristonothos 9, 197-225.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2014: The first find of a Greek transport amphora in the Late Hallstatt / Early La Tène Bohemia and its significance for the archaeology of interregional contacts, Moravské křižovatky: střední Podunají mezi pravěkem a historií, 273-284.
 • Trefný, M. – Thér, R. 2015: Červenofigurová číše Malíře heidelberské vázy č. 211 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a technika její malované výzdoby, Živá archeologie 17, 32-36.
 • Trefný, M. 2015: Greek and Etruscan pottery in the collection of the North Bohemian Museum in Liberec, Eirené 51, 239-268.
 • Trefný, M. 2016: Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách, Praehistorica 33/1-2, 425-433.
 • Trefný, M. 2016: Tarquinia and the Celts? Some thoughts on several examples of material culture in the Tarquinian territory and its vicinity, Živá archeologie 18, 72-78.
 • Trefný, M. 2016: Nejstarší písmo na našem území u mladolaténských Keltů? In: J.Nekvapil (ed.): Kultura psaní v Dějinách. Pardubice, 16-29.
 • Trefný, M. 2016: Poznámky k některým halštatským sponám z Čech. In: J. Juchelka (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Opava-Brno, 143-158.
 • Kozáková, R. – Trefný, M. – Postránecká, K. 2016: UsIng Pollen analysIs to detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked flagon from ostrov U stříbra (okr. taChov / CZ) near PIlsen. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 75-87.
 • Trefný, M. 2016: Antiquity pottery in the collection of chateau Častolovice, Archeologie východních Čech 11, 5-15.
 • Trefný, M. – Jennings, B. 2017 (ed.): Inter-regional contacts during the first millenium B.C. in Europe. Proceedings from the session organized during the 19th meeting of European Association of Archaeologists, held in Pilsen (5th- 9th September 2013). Hradec Králové.
 • Trefný, M. 2017: Notes on Eastern Elements of the Hallstatt Culture in Bohemia. In: Miroššayová, E. – Pare, Ch. – Stegman-Rajtár, S. (Hrsg): Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Archaeolingua 38. Budapest.
 • Trefný, M. 2017: Imports as indicators of interregional routes in Early Iron Age Bohemia. In: Fines Transire 26. Rahden/Westf., 231-246.
 • Cihla, M. – Václavík, F. R. – Trefný, M. 2017: Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích. Auriga LIX/2, 63-76.
 • Trefný, M. 2018: Úvod do studia hmotné kultury a každodennosti řecké, etruské a římské antiky. Hradec Králové.
 • Trefný, M. - Perego, L. G. - Fiocchi, F. - Romano, S. -  Václavík, F. R. - Cihla, M. (S)– Felcan, M. - Porubčanová, Z. – Szabová, A. 2019: Ricognizione di superficie, indagini magnetometriche e scavo di un pozzo nel sito della Bufalareccia nei Comuni di Tolfa e Allumiere (RM) tra 2017-2019. Sibrium 33, 403-430.
 • Trefný, M. – Perego, L. G. –Václavík, F. R. – Cihla, M. (S) – Cocomazzi, F. – Romano, S. 2019: Field survey at the site of Bufalareccia, comune di Allumiere and Tolfa,provincia di Roma and a photogrammetric documentation of the quarry Cava Maggi near Monterozzi, Tarquinia, provincia di Viterbo. In: Trefný, M (ed.): Colloquia classica. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague. Roudnice nad Labem, 140-167.
 • Trefný, M. – Perego, L. G. –Fiocchi, F. – Kalapáčová, A. – Pleska, M. – Romano, S. –  Schmidtová, D. – Toftegaard, D. 2019: Tarquinia and its territory. Mapping of the municipal peripheral area using non-destructive methods. Results of the first phase of the project undertaken in the valley of San Savino. In: Trefný, M (ed.): Colloquia classica. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague. Roudnice nad Labem, 168-197.
 • Trefný, M. 2019: Attic, Etrusco-Corinthian and South Italian vases in the collection of the Slovak national museum in Bratislava. Zborník Slovenského národného múzea 113, 77-89.

Pravěká a raně středověká archeologie

 • Limburský, P., Pleinerová, I., Sankot, P., Trefný, M., Veselá, A., Vojtěchovská, I. 2001: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Rozokách u Prahy v roce 2000, Středočeský vlastivědný sborník 19, 79-80.       
 • Trefný, M.-Cihla, M. 2003: Karel Rozum-život a dílo zakladatele Podřipského muzea a lidové zvyky na Podřipsku. Roudnice nad Labem.
 • Trefný, M. 2004: Knovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku, Vlastivědný sborník Kralupska 1, 101-108.    
 • Trefný, M. 2005: Pravěké nálezy z území města Roudnice n/L, Podřipský muzejník I, 3-24.        
 • Trefný, M. 2005: Žárový hrob z katastru obce Černěves, Podřipský muzejník I, 25-27.        
 • Trefný M. 2006: Archeologická činnost Podřipského muzea v období 2004-2006, Podřipský muzejník II, 3-30.
 • Rytíř, L., Trefný, M. 2007: Výzkum ohrazeného areálu u Ledčicích v roce 2006. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.    
 • Novák, R., Trefný, M., Janíček, L. 2007:  První etapa analytických povrchových sběr v rámci projektu AKP. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.        
 • Trefný, M.-Janíček, L. 2007: Archeologické nálezy ze sbírky Základní školy v Doksanech, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 3-26.     
 • Trefný, M. 2007: Raně středověké hroby z Kyškovic, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 35-41.   
 • Trefný, M.-Kovářová, T. 2008: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 53-64.      
 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 253-267.
 • Janíček, L.-Trefný, M. 2008: Povrchový průzkum pole východně od kostela sv. Matouše ve Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 8-9.
 • Trefný, M. – Janíček, L. 2008: Archeologické nálezy z pole východně od kostela sv. Matouše a z dalších poloh na katastru Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník 4, 3-24.
 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Janíček, L.-Krištuf, P. 2008: Archeologický výzkum výšinné polohy Sovice, k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 7-8.
 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Zprávy ČAS-Suplément 71, 24-25.
 • Trefný, M-Dobeš, M. 2008: Pohřebiště ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice, Archeologie ve středních Čechách 12, 205-243. 
 • Trefný, M-Dobeš, M. 2010: K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze starší až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice. In: V. Furmánek-E. Miroššayová, Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, 329-340.
 • Gojda, M.-Křivánek, R.-Meduna, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2010: Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích, Archeologické rozhledy 62, 134
 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Kotyza, O. 2010: Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku. Plzeň.
 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2010: Laténské hroby z Prahy Pitkovic, Archeologie ve středních Čechách 14.
 • Trefný, M.- Janíček, L. 2010: Druhá etapa analytických povrchových sběrů v rámci projektu archeologie krajiny Podřipska. In: P. Krištuf-P. Vařeka (eds.), Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 12-21.
 • Trefný, M. – Chroustovský, L. – Janíček, L. 2010: Výšinná poloha Sovice (k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008. In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.) Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 22-33.
 • Trefný, M. – Kotyza, O. 2010: Archeologický výzkum neolitického a lužického sídliště v poloze „U nádraží“ k.ú.  Hoštka, okr. Litoměřice, Podřipský muzeník V/VI, 3-19.
 • Chytráček, M. – Danielisová, A. – Trefný, M. – Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.
 • Voráček, E. – Hasil, J. – Trefný, M. – Vašek, Z. – Čepelák, J. – Hubený, D. 2010: Vražkov-dějiny obce. Hostivice.
 • Kotyza, O. – Trefný, M. 2010: Výzkum polykulturní lokality v poloze „U nádraží“ v Hošťce, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Supplément 78, 10.
 • Baloun, L. – Trefný, M. – Švejcar, O. 2010: Kruhový pohřební objekt ze střední doby bronzové z Nymburka, Zprávy ČAS-Supplément 78.
 • Gojda, M. – Trefný, M. a kol. 2011: Archeologie krajiny pod Řípem. Plzeň.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2011: Halštatské sídliště v Čestlicích, poloha „v Moklinách“, okr. Praha-východ, Archeologie ve středních Čechách 15, 335-347.
 • Polišenský, T. –Trefný, M. 2011: Pozdně halštatské až časně laténské sídliště v Praze-Křeslicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 819-858.
 • Trefný, M. – Jiráň, L. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice. Praha.
 • Švejcar, O. – Baloun, L.  Trefný, M. 2012: Pohřební areál ze střední doby bronzové z Nymburka a problematika struktur tvořených kruhovými žlaby v Čechách, archeologické rozhledy 64, 443-465.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Mladolaténské sídlištní objekty z Prahy-Křeslic, Archeologie ve středních Čechách 16, 297-306.
 • Trefný, M., 2013: Objekty s kruhovými žlaby. Mohyly či ploché rovinné areály?,             Archeologie západních Čech 5, 125-135.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Depot bronzových předmětů z knovízského sídliště v Praze-Benicích, Archeologie ve středních Čechách 16/ 2, 741-753.
 • Trefný, M.  –  Krištuf, P.  – Průchová, E. – Chroustovský, L, 2012:  Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Most, s. 71-84.
 • Trefný, M. – Švejcar, O. 2012: Nové nálezy únětické kultury na Roudnicku, Podřipský muzejník 7, 3-27.
 • Farský, M. - Waldhauser, J. - Šteffl, J. - Trefný, M. 2014: Detektorové nálezy artefaktů z doby bronzové a železné v Krušných horách, Archeologie ve středních Čechách  18/1 171-176.
 • Trefný M. – Polišenský, T. 2014:  Sídliště ze starší doby železné v Praze-Pitkovicích        Archeologie ve středních Čechách 2014/18,691-744.
 • Trefný, M.- Slabina, M. 2015:  K nejdůležitějším aspektům architektury, hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník), Archeologické rozhledy 67,45-78.
 • Kozáková, R. - Kyselý, R. - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár,P. - Frolíková, D. – Kočárová, R. - Moravcová, K. 2017: Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approachregarding the Hallstatt princely grave fromPrague-Letňany, Czech Republic, Archaeological and AnthropologicalSciences
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Praha-Benice (okr. hlavní město Praha)-depot výrobků a koláčového ingotu. In: Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kol.: Nové české depoty doby bronzové. České Budějovice-Praha-Plzeň, 131-132.
 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.
 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.
 • Cihla, M. – Trefný, M. – Drda, P. – Hradil, D. – Hradilová, J. 2017: Non- invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague. In: J. Hradilová – D. Hradil (eds.): Painting as a story. Prague, 141-149.
 • Trefný, M.2017: New wagon grave of the Bylany culture from Roudnice nad Labem in northwestern Bohemia and the question of extensive necropoli- " landscapes of the dead " In: R. Karl – J. Leskovar (eds.): Interpretierte Eisenzeiten. Linz, 141-150.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Die Bedeutung der Mikroregion des Pitkovicer Baches für die Siedlungsarchäologie der älteren Eisenzeit. In: Stories that made the Irona Age. Prague, 375-391.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. – Kovářová, K. 2018: Kamenné závaží z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z Prahy-Křeslic. Archeologie ve středních Čechách 22, 931-938.
 • Trefný, M. (ed.) 2018. The Early Iron Age in Central Europe. Hradec Králové.
 • Droberjar, E. –Trefný, M. 2019: Nové nálezy z doby římské na Roudnicku (okr. Litoměřice). Archeologie severozápadních Čech 1, 88-99.
 • Gojda, M. – Trefný, M. 2019: Ctiněves. Tradice a současnost archeologických výzkumů ve střední části Podřipska. Archeologie severozápadních Čech 1, 20-35.
 • Šteffl, M. – Trefný, M. 2019: Depot v kamenné schránce z vrchu Ostrý v Českém středohoří (k. ú. Březno, okr. Litoměřice). Archeologie ve středních Čechách 23, 185-192.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2019: The Southeastern Periphery of Prague in the Early Iron Age and its Significance in the Contemporary Settlement Hierarchy. In: Christine Bockisch-Bräuer, Bernd Mühldorfer und Martin Schönfelder (eds.): Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa. Internationale Tagungvom 20.- 22. Juli 2017 in Nürnberg. Beiträge zur Vorgeschichte Nordostbayerns 9. Nürnberg, 185-201.
 • Trefný, M. – Březinová, H. – Frolíková, D. – Moravcová, K. 2019: Finds of textiles and wickerwork in a Bylany culture elite wagon grave in Prague-Letňany. Archäologisches Korrespondenzblatt 49, 1-19.
 • Fridrichová, M. – Trefný, M. – Slabina, M. – Šmolíková, M. – Cihla, M. – Drábková, K. 2020: Knížecí hrob bylanské kultury z Prahy-Vinoře. Archaeologica Pragensia 25, 110-153.

Další články...