Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Kontakty

e-mail: vendula.hracova@ujep.cz
tel.: +420 475 286 444
kancelář: A 206
úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 11:00; 12:00 – 15:00 (jinak dle dohody)

Pozice

Sekretářka KHI

Sekretariát KHI zajišťuje

 • poskytuje potřebné informace studentům (ohledně přítomnosti vyučujících, kanceláří, konzultací, výuky, harmonogramy SZZ a obhajob, hesla do dokumentů na web stránkách FF aj.)
 • na sekretariátu katedry lze zanechávat žádosti k vyřízení pro vedoucího KHI
 • k dispozici jsou zde poštovní přihrádky jednotlivých vyučujících, kde lze na základě předchozí domluvy s vyučujícím zanechat potřebné dokumenty, seminární práce aj.
 • zadání výsledků do Stagu (pouze v ojedinělých případech, zejména když se vyučujícímu nedaří zadat výsledky do systému, vždy budou vloženy na základě dohody s vyučujícím a po vyplnění příslušného formuláře)
 • odevzdání seznamů literatury a didaktických příprav k SZZ
 • vyzvedávání zadání BP a DP – tisk z IS STAG
 • odevzdávání BP a DP (nejprve se musí student dostavit na příslušné stud. odd. fakulty, kde obdrží razítko, bez razítka nebudou práce přijaty)

Kontakty

e-mail: kardos.rudolf@seznam.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2016-dosud
  Doktorské studium – České dějiny.
 • 2014-2016
  Navazující magisterské studium – Učitelství historie a společenských věd pro střední školy.
 • 2011-2014
  Bakalářské studium – Historie a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání.
 • 2007-2011
  Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary – pedagogické lyceum.

Odborná specializace, téma disertační práce

studující, interní studium

Němečtí svobodní zednáři v Československu (1918-1938). Analýza vybraných spolků svobodných zednářů sdružených pod Velikou Lóží Lessing zu den drei Ringen v historickém a kulturním kontextu.

Specializuje se na historii německojazyčného svobodného zednářství v ČSR ve 20. století. V případě zájmu o BP/DP s tematikou svobodného zednářství je možné sjednat konzultaci se členy spolkové organizace Quatuor Coronati, která se zabývá historií Řádu a tím i přístup k privátním pramenům.

Člen vědecké rady Muzea svobodného zednářství při Veliké Lóži České republiky.

Výzkum

 • Studentská grantová soutěž: Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hlavní řešitel Dr. Martin Šimsa. 2015-2016.
 • Studentská grantová soutěž: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016-pokračuje.

Výuka

 • KPF/B202 Specializační kurz společenských věd, ZS 2017, vyučující.
 • KHI/KV11 Vybrané problémy moderních dějin, ZS 2017, garant + vyučující.

Granty/projekty

 • SGS: Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hlavní řešitel Dr. Martin Šimsa. 2015–2016.
 • SGS: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016–pokračuje.

Publikační činnost

 • Kardoš, R. Jan Hus okem svobodného zednářství v čase prvorepublikovém. In ŠIMSA, M. (ed). Interpretace a kritika díla Jana Husa, AUP: Ústí nad Labem 2016, s. 156–174.
 • Kardoš, R. – Musil, J. Za republiku a demokracii. Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky, Dějiny věd a techniky IV, 2017, s. 259-280.
 • Kardoš, R. „Pravda vítězí“ – ideový program českých svobodných zednářů. In ŠIMSA, M. (ed). Relativismus a (post)pravda v demokracii, AUP: Ústí nad Labem 2018, s. 110-118.
 • Kardoš, R. Ovoce pak plodí zednářská sekta zkázonosné a nanejvýš trpké, Ergot, revue pro filosofii a společenské vědy, I, 2018, s. 34-39.
 • Havlínová, I. – Kardoš, R. – Salavová, M. (eds.) Krupobytí. Gratulovník k 70. narozeninám Daniela Kroupy, Ústí nad Labem 2019.

 

Kontakty

e-mail: kadlec.antonin@email.cz
tel.: 773 782 831
pracoviště: NPÚ, ú. o. p. v Ústí nad Labem

Vzdělání, profesní životopis

 • 2018 - dosud NPU
  Památkář, oddělení územních Garantů
 • 2017 - dosud NPU
  Dokumentátor na projektu Cíl2 „Naše kulturní dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“
 • 2016 - 2018 NPU
  Administrátor projektu NAKI „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“
 • 2012 - 2015 NPU
  Administrátor projektu NAKI „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“
 • 2013 - dosud FF UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny (prezenční)
 • 2010 - 2013 FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2007 - 2010 FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2004 - 2007 Gymnázium Lovosice

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny předmětů, výtvarné umění v době lucemburské, dizertační práce na téma: Zbraně a zbroj v malbě doby vlády Václava IV.

Výzkum

NAKI
„Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“ (2012-2015)

NAKI II
„Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“

Cíl 2
Naše kulturní dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“

SGS UJEP
„Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů“ (2012-2013)

„Krajina-lidé-katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě“ (2014-2015)

„Korupce a klientelismus napříč staletími“ (2014-2016)

Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku“ (2016-2018)

Výuka

 • PVK – Zbraně, zbroj a válečnictví ve středověku (prezenční i kombinovaná forma)
 • Dokumentace památek II. (kombinovaná froma)

Publikační činnost

 

 • KADLEC, Antonín, Ochrana bojovníka v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV., in: HISTORICA OLOMOUCENSIA 41, Olomouc 2012, s. 87 an.
 • KADLEC, Antonín, Využití rukopisné malby pro studium militarií přelomu 14. a 15. století na modelovém příkladu Bible litoměřicko-třeboňské, Porta bohemica 6, Litoměřice 2013, s. 105­–117.
 • Raška, P. – Zábranský, V. – Dubišar, J. – Kadlec, A. – Hrbáčová, A. – Strnad, T. Documentary proxies and interdisciplinary research on historic geomorphologic hazards: a discussion of the current state from a central European perspective,Natural Hazards, 2014, roč. 70, č. 1, s. 705–732.
 • KADLEC, Antonín, Figurativní předměty v českém gotickém umění na příkladu militarií ve Zmrtvýchvstání Krista od Mistra Třeboňského oltáře, Ústecký sborník historický, Supplementum 1/2, Ústí nad Labem (v tisku), s. 53–67.
 • HRUBÝ, Petr – ALTOVÁ, Eva – KADLEC, Antonín, Metodika dokumentace drobných památek, Ústí nad Labem 2015.
 • KADLEC, Antonín, Umění a oděv, oděv a mění. Příspěvek k diskusi o soše Madony z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, in: NACHTMANNOVÁ, Alena – KLAPETKOVÁ, Olga, Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, Praha 2016, s. 30–39.
 • KADLEC, Antonín, Beze zbroje, in: NACHTMANNOVÁ, Alena – KLAPETKOVÁ, Olga, Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské, Praha 2017, s. 157–166.
 • KADLEC, Antonín, Ikonografie militárií v nástěnné malbě doby vlády Václava IV., In: kolektiv autorů, Sborník Semináře historie odívání, Hradec Králové 2017, s. 86-98.
 • KADLEC, Antonín, Reflexe boje a válečnictví ve středověku, In: SMOLOVÁ, Hanka, (ed.) Sborník Replicon. Soubor vybraných přednášek z ročníků 2013–2016, Praha 2017, s. 47–55.
 • KADLEC, Antonín, Proměny cestních systémů, in: PODROUŽEK, Kamil a kol., TERR_ S_CR_ INCOGNIT_, Ústí nad Labem 2018, s. 100-106.

Další výstupy

 

 • Petr Hrubý – Antonín Kadlec – Jan Leibl – Marta Pavlíková, Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929, Ústí nad Labem 2015–2016¨
 • Petr Hrubý – Eva Altová – Tomáš Brož – Šimon Eismann – Jan Frundl – Jan Horák – Vít Honys – Antonín Kadlec – Miroslav Kolka – Tereza Konvalinková – Alžběta Kratochvílová – Ondřej Malina – Jan Peer – Kamil Podroužek – Lucie Radová – David Skalický – Jaroslav Skopec – Táňa Šimková – Michal Trněný – Hana Veselá – Jindřich Zajíc, Ohrožené kulturní dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech, 2015, přístupné na: http://mapy.npu.cz/flexviewers/dopa/

Kontakty

e-mail: zeman@soalitomerice.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 1998–2001: PF UJEP Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika (Bc.)
 • 2001–2003: PF UJEP Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika, specializace Pomocné vědy historické (Mgr.)
 • 2015: FF UJEP, Ústí nad Labem, Historické vědy – obor Historie, rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 2015–dosud: FF UJEP, Ústí nad Labem, České dějiny, doktorské studium
 • 2003–dosud: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Děčín: archivář
 • 2016–dosud: výuka na FF UJEP
 • 2018–dosud: Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem: výzkumný a vývojový pracovník (projekt NAKI)

Odborná specializace

 • církevní dějiny 19. a 20. století
 • stavební historie
 • regionální dějiny Děčínska a Šluknovska

interní doktorand České dějiny; studující

téma disertační práce: Němečtí evangelíci na Děčínsku a Šluknovsku v 19. a 20. století

Výzkum

 • NAKI II, DG18P02OVV042: Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity
 • NAKI II, DG18P02OVV066: Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří       
 • SGS UJEP: Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech
 • SGS UJEP: Ztracené dvacetiletí (1938–1958)

Publikační činnost

Monografie

 • BARUS, Martin – HRUBÝ, Marcel – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové (1712–2012), Růžová 2013, ISBN978-80-260-4377-5.
 • BARUS, Martin – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku, Markvartice 2017, ISBN 978-80-270-2557-2.
 • ZEMAN, Václav – KOLKA, Miroslav – PEŘINA, Ivan, Zámecká a pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách, Sloup v Čechách 2018, ISBN 978-80-270-3666-0.

Studie a kapitoly ve sbornících a kolektivních monografiích

 • RYBÁNSKÝ, Josef – SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Tvrz Rotenhof v Markvarticích na Děčínsku, in: Dějiny staveb 2007, Plzeň 2008, s. 53–62.
 • RYBÁNSKÝ, Josef – SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Vrchnostenský dvůr Harrach-Hof ve Veselém na Děčínsku, in: Dějiny staveb 2008, Plzeň 2009, s. 131–138.
 • SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Anny v Jedlce na Děčínsku, Průzkumy památek 19, 2/2012, s. 121–144.
 • ZEMAN, Václav – PÁTEK, Jakub, Zahořany a jejich držitelé ve stručné historické retrospektivě, in: Kamil Podroužek (ed.), Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 34–43.
 • ZEMAN, Václav, Počátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860 až 1876, Mandava 2011, s. 38–59.
 • ZEMAN, Václav, „Dem deutschen Menschen eine deutsche Kirche.“ Výstavba evangelického kostela v Dolní Poustevně na konci 30. let 20. století a v době druhé světové války, Monumentorum custos 2016, s. 51–60.
 • ZEMAN, Václav, Barokní výtvarní umělci v České Kamenici ve světle soupisů poddaných, in: Otto Chmelík – Marcela Zemanová-Oubrechtová – Václav Zeman (eds.), Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012, s. 88–104.
 • ZEMAN, Václav, Důsledky Velké války pro evangelické školství na Děčínsku, in: Lubor Maloň (ed.), Škola a Velká válka, Přerov 2014, s. 72–80.
 • ZEMAN, Václav, Dva šlechtické náhrobníky nalezené v kostele sv. Martina v Markvarticích, Děčínské vlastivědné zprávy 22, 1/2012, s. 54–58.
 • ZEMAN, Václav, Evangelíci v Zadní Doubici. Možnosti a meze církevní spolupráce na českosaské hranici v 18. a 19. století, Ústecký sborník historický 2/2011, s. 7–26.
 • ZEMAN, Václav, Evangeličtí faráři v Srbské Kamenici v době předbělohorské, Děčínské vlastivědné zprávy 21, 2/2011, s. 10–19.
 • ZEMAN, Václav, Evangeličtí obyvatelé Zadní Doubice mezi Čechami a Saskem, in: Minulosti Českého Švýcarska VII. Sborník příspěvků ze semináře 2011, Krásná Lípa 2012, s. 93–103.
 • ZEMAN, Václav, Figurální sklomalby v ikonografickém programu evangelického kostela v Jablonném v Podještědí, in: Památky Libereckého kraje 2010-2011, Liberec 2011, s. 144–150.
 • ZEMAN, Václav, Ikonografická a epigrafická výzdoba evangelického kostela v České Kamenici, Děčínské vlastivědné zprávy 15, 1/2005, s. 4–31.
 • ZEMAN, Václav, Kaple sv. Václava v Prachové. Příspěvek k poznání nedochované středověké a mizející empírové architektury Litoměřicka, Monumentorum custos 2014. Časopis pro památky severozápadních Čech, s. 99–114.
 • ZEMAN, Václav, Ke stavební podobě kostela sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku před rokem 1700, Ústecký sborník historický 2/2010, s. 73–94.
 • ZEMAN, Václav, Mapa panství Benešov nad Ploučnicí a statků Markvartice, Veselé a Ostrý z 30. let 18. století, Děčínské vlastivědné zprávy 20, 1/2010, s. 24–31.
 • ZEMAN, Václav, Nekatolíci v Růžové na Děčínsku na cestě mezi herrnhutskou a evangelickou církví (1840-1875), Lidé města 11, 1/2009, s. 69–97.
 • ZEMAN, Václav, Německá evangelická obec v České Kamenici v letech 1901–1945, in: Porta Bohemica 3, Litoměřice 2005, s. 195–257.
 • ZEMAN, Václav, Německý evangelický sbor v Podmoklech v letech 1851 až 1874, Děčínské vlastivědné zprávy 20, 2/2010, s. 3–28.
 • ZEMAN, Václav, Nordwestböhmen als Raum für die ausländischen Schöpfer der evangelischen Sakralarchitektur an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Die Region an der Grenze (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica XVI), Ústí nad Labem 2015, s. 181–219.
 • ZEMAN, Václav, Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku, Monumentorum custos 2011. Časopis pro památky severozápadních Čech, s. 69–74.
 • ZEMAN, Václav, Počátky evangelického sboru v Růžové. Od sekty k farní obci (1840–1875), Děčínské vlastivědné zprávy 19, 1/2009, s. 3–43.
 • ZEMAN, Václav, Počátky farního sboru Českobratrské církve evangelické v Děčíně před 70 lety, in: 70 let děčínského sboru Českobratrské církve evangelické (1946–2016), Děčín 2016, s. 4–7.
 • ZEMAN, Václav, Povolání evangelického faráře Jacoba Jünglinga do Srbské Kamenice na Děčínsku v roce 1598, in: Porta Bohemica 6, Litoměřice 2013, s.133–145.
 • ZEMAN, Václav, První evangelické sbory na Děčínsku: Podmokly, Rumburk a Růžová ve třetí čtvrtině 19. století, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (eds.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století, Ústí nad Labem 2010, s. 365–378.
 • ZEMAN, Václav, Přeshraniční protestantská duchovní správa nejsevernějších Čech od 17. do počátku 20. století – proměny, možnosti, limity, in: Milan Augustin (red.), Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí, Plzeň 2013, s. 54–75.
 • ZEMAN, Václav, Sächsische Architekten und der evangeliche Kirchenbau in Nordwestböhmen um 1900, Sächsische Heimatblätter 2/2018, s. 141–149.
 • ZEMAN, Václav, Severozápadní Čechy jako prostor pro zahraniční tvůrce evangelické sakrální architektury na přelomu 19. a20. století, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Region na hranici (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica XVI), Ústí nad Labem 2015, s. 161–194.
 • ZEMAN, Václav, Stavební činnost německého evangelického sboru v Podmoklech ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, Děčínské vlastivědné zprávy 2/2013, s. 35–67.
 • ZEMAN, Václav, Stavební činnost v Arnolticích doby předbřeznové ve světle kostelních účtů. Příspěvek k poznání zaniklé sakrální renesanční architektury Děčínska, Děčínské vlastivědné zprávy 21, 1/2011, s. 3–16.
 • ZEMAN, Václav, Stavební dějiny zámku v Zahořanech, in: Kamil Podroužek (ed.), Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 161–177.
 • ZEMAN, Václav, Typologie saských náboženských vlivů a jejich projevů u evangelických obyvatel severočeského příhraničí v 19. století, Český lid – Etnologický časopis 99, 4/2012, s. 427–444.
 • ZEMAN, Václav, Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století, Průzkumy památek 24, 1/2017, s. 135–152.
 • ZEMAN, Václav, Zvony kostela sv. Martina v Markvarticích, Děčínské vlastivědné zprávy 19, 2/2009, s. 3–17.
 • ZEMANOVÁ, Marcela – ZEMAN, Václav, Úvodem, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017, s. 7–12.

Zprávy a recenze

 • ZEMAN, Václav, Nová publikace Státního oblastního archivu v Litoměřicích, Porta Bohemica 8, 2017, s. 259–260.
 • ZEMAN, Václav, Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal novou publikaci, Porta Bohemica 7, 2015, s. 241.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Josef Rabas, Biskup Anton Alois Weber, Kostelní Vydří 2013, in: Děčínské vlastivědné zprávy 23, 2/2013, s. 95–97.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Luděk Rejchrt, Na horách ležící. Dějiny evangelického sboru v Křížlicích, b. m. (Pierot) 2004, 192 s., in: Porta Bohemica 3, Litoměřice 2005, s. 363–366.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Marcela Oubrechtová (ed.), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, in: Ústecký sborník historický 1/2011, s. 92–96.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I: Stadt Leitmeritz /Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl I: Město Litoměřice, Praha – Litoměřice 2015, in: Ústecký sborník historický 1/2016, s. 165–167.

Redakční činnost

 • Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012 (s Otto Chmelíkem a Marcelou Zemanovou).
 • FEIGE, Jakub, Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice, Litoměřice – Praha 2014 (s Hanou Barusovou).
 • Fenomén Muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011 (s Marcelou Oubrechtovou).
 • Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, Ústí nad Labem 2014 (s Marcelou Zemanovou).
 • PANÁČEK, Jaroslav, Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho, Litoměřice – Praha 2016.
 • První světová válka a role Němců v českých zemích, Ústí nad Labem 2015 (s Marcelou Zemanovou).
 • Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017 (s Marcelou Zemanovou).
 • STEIN, Karel, Pomníčky Českého Švýcarska, Děčín – Nördlingen 2016.
 • STEIN, Karl,Flurdenkmäler der Böhmischen Schweiz, Děčín – Nördlingen 2016.
 • Tajemství starého myslivce(vyšlo jako Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách VII), Ústí nad Labem 2013 (s Marcelou Oubrechtovou).
 • VELIČKA, Tomáš, Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku, Litoměřice – Praha 2018.

Další aktivity

 • Předseda Ediční rady Státního oblastního archivu v Litoměřicích
 • Člen redakční rady Potra Bohemica
 • Člen pracovní skupiny pro Městskou památkovou rezervaci při Městském úřadě Česká Kamenice

Kontakty

e-mail: jan.grisa@ujep.cz
tel.: 475 286 468
kancelář: A 216 nebo studovna KHI

Vzdělání, profesní životopis

 • 2015 – Vedoucí studovny katedry historie FF UJEP
 • 2015 – FF UJEP - postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • Téma disertační práce: „Dej Bůh Čechům štěstí“ – český nacionalismus v pivovarnictví 1892 - 1945
 • 2014 – SokA Děčín – Archivář
 • 2012 – 2014 - Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – navazujícím magisterském studium v oboru Kulturně historická regionalistika – Archivnictví
 • Diplomová práce: "Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik"- jazyková hranice pod pivovarským komínem
 • 2008 – 2012 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – bakalářské studium v oboru Kulturně historická regionalistika
 • Bakalářská práce: První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích 1918 – 1952

Odborná specializace

 • Dějiny pivovarnictví
 • Dějiny antisemitismu v 19. století

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích

 • Jiří Špička – odbojová činnost posledního účetního loštického pivovaru. Referát přednesený na konferenci České, slovenské a československé dějiny 20. Století XIII., Hradec Králové, 4. 4. 2018 – 5. 4. 2018.
 • Dvory knížecí mají židé, pivovar a mlýn“ Projevy antisemitismu v moravském pivovarnickém prostředí na přelomu 19. a 20. století.Referát přednesený na konferenci XXIV. Židé a Morava, Kroměříž,8. 11. 2017.
 • Zakládání českých národních pivovarů na Hané jako cesta k národní emancipaci. Referát přednesený na konferenci IVX. Odborná konference o Hané, Přerov,5. 10. 2017.
 • Přesycení českým pivem? Krizové období českých pivovarů na Moravě ve druhé polovině 90. let 19. století. Referát přednesený na konferenciČeské pivovarnictví v procesu modernizace, Benešov, 26. 9. 2017.
 • Pivovary na hranici druhé republiky. Referát přednesený na konferenci České, slovenské a československé dějiny 20. Století XII., Hradec Králové, 11. 4. 2017 – 12. 4. 2017.
 • „Jako pilát do kréda“– Josef Zamazal – ten čtvrtý v Kramářově procesu. Referát přednesený na konferenci 1916 - v pasti války, mír v nedohlednu(Léta do pole okovaná), Praha, 20. 9. 2016 – 21. 9. 2016.
 • Pivo, pivovary a antisemitismus – vybrané případy nacionalismu v českém nacionálním prostředí. Referát přednesený na konferenci - Orosené dějiny – Ústecká pivní konference, Ústí nad Labe, 19. 5. 2016 – 20. 5. 2016.
 • „Dej Bůh Čechům štěstí“ – český nacionalismus v pivovarnictví. Referát přednesený na konferenci Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v českých zemích, Brno, 24. 9. 2015 – 25. 9. 2015.
 • „Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik!“ – hospodářský nacionalismus na příkladu pivovaru v Bohušovicích nad Ohří. Referát přednesený na konferenci Poohří 4 – Peníze a život, Louny, 4. 10. 2013.

Studie a články

 • Jan, GRISA, Deutschböhmen českýma očima, e. Jan, GRISA, Rok 1918 na Ústecku, Ústí nad Labem 2017, s. 8–23.
 • Jan, GRISA, „Dej Bůh Čechům štěstí“ Český nacionalismus v pivovarství, Kvasný průmysl 63/2017(2), s. 81–84.
 • Jan, GRISA, „Prof. Masaryk se účinně zapisuje do srdcí nás sládků“ – kritika Masaryka, Času a abstinenčního hnutí z pera O. Zachara a dalších, in: ed. Hana, BARUSOVÁ, Ab imo pectore. Ústí nad Labem 2017, s. 16–30.
 • Jan, GRISA, „Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik!“ – hospodářský nacionalismus na příkladu pivovaru v Bohušovicích nad Ohří, in: ed. Jan, MAREŠ, Poohří 4 : Peníze a život, Louny 2014, s. 101–117.

Popularizující texty

 • Jan, GRISA, Antisemitismus v moravském pivovarském prostředí, Chajejnu - List Židovské obce Olomouc, 11/2017, s. 10 - 11.

Další články...