Sidebar

24
bře, ne
27 Aktuality

Výuka ve všech studijních programech probíhá v německém jazyce!

Absolventi studijního oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy jsou oprávněni vyučovat německý jazyk jak na středních tak i základních školách! (viz zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 8 odst. 1 písm. c)

Výuka kombinovaného studia probíhá jednou týdně (zpravidla v pondělí), další 2/3 studia pak probíhají formou samostudia a jeho průběžné kontroly ze strany vyučujícího.

1. BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY - tříleté (FILOLOGIE B7310)

Interkulturní germanistika (SO 7310R242)

Prezenční a kombinovaná forma

pdf Interkulturní germanistika

Bakalářské studium studijního oboru Interkulturní germanistika zprostředkovává základní filologické znalosti a dovednosti jak v oblasti německého jazyka (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie atd.), tak  i v oblasti dějin, kultury a literatury německy mluvících zemí, a sice se zaměřením na česko-německé resp. česko-rakouské vztahy. Zároveň prohlubuje cíleně komunikativní a interkulturní kompetence, využitelné zejména při práci s partnery s česko-německým popř. česko-rakouským přesahem doma nebo v zahraničí.

V rámci povinně volitelného modulu ve 3. ročníku studia si studující může zvolit odbornou praxi ve firmě či instituci česko-německého popř. česko-rakouského zaměření dle svého výběru a získat tak první praktické zkušenosti. Zájemci o navazující magisterské učitelské studium si mohou pak zvolit pedagogicko-psychologický modul, obsahující předměty potřebné pro navazující studium učitelství. Jako součást studia nabízí katedra germanistiky jedno až dvousemestrální studijní pobyty na 30 evropských univerzitách.

Německý jazyk a literatura– dvouoborové (SO 7310R106)

Prezenční forma

v kombinaci s obory: Anglický jazyk a literatura (PF UJEP), Český jazyk a literatura (PF UJEP), Filozofie (FF UJEP), Geografie (PřF UJEP), Historie (FF UJEP), Hudební výchova (PF UJEP), Informatika (PřF UJEP), Matematika (PřF UJEP), Politologie (FF UJEP), Společenské vědy (FF UJEP), Tělesná výchova (PF UJEP), Výtvarná výchova (PF UJEP).

Obsahem  studijního oboru Německý jazyk a literatura jsou disciplíny jazykovědné (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie atd.), literárněvědní (Úvod do studia literatury, Dějiny literatury německé jazykové oblasti), dále dějiny a reálie německy mluvících zemí a jazyková cvičení, jejichž cílem je zdokonalení řečových dovedností, zvýšení gramatické kompetence a rozšiřování slovní zásoby. Ve 3. ročníku si studující volí modul obsahující předměty z oblasti pedagogiky a psychologie (předpoklad pro navazující magisterské studium učitelských oborů) nebo modul oborový.

2. MAGISTERSKÉ PROGRAMY - dvouleté (FILOLOGIE N7310)

Německá filologiev česko-německém interkulturním kontextu (SO 7310T339)

Prezenční forma

s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth (pdf bližší informace).

Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu

Navazující magisterské studium  oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (s možností získání dvojitého diplomu na Univerzitě Bayreuth) nabízí absolventům bakalářského studia možnost získat solidní filologické vzdělání a zároveň dobrou orientaci v interkulturním prostředí středoevropského prostoru. Součástí studia jsou jak lingvistické předměty se zaměřením na česko-německé srovnávací aspekty, tak i literárněvědné předměty zaměřené na interkulturní a kulturněhistorické přesahy. Zároveň je cíleně prohlubování jazyková a interkulturní kompetence. Absolvent/ka má tak velmi dobré předpoklady pro uplatnění na českém i evropském trhu práce, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru s česko-německým popř. česko-rakouským interkulturním rozměrem.

V rámci povinně volitelných předmětů může studující absolvovat odbornou praxi na instituci dle svého výběru s cílem získat praktické zkušenosti, zajišťující dobrou uplatnitelnost na trhu práce a umožňující získat kontakty na budoucí zaměstnavatele. Jako součást studia nabízí katedra germanistiky jedno až dvousemestrální studijní pobyty na 30 evropských univerzitách.

Učitelství německého jazyka a literaturypro střední školy –jednooborové (SO 7504T072)

Prezenční a kombinovaná forma

V navazujícím magisterském učitelském studiu je věnována pozornost mimo pedagogických a psychologických disciplín zejména didaktice německého jazyka, tj. metodologickým postupům osvojování jazykových prostředků a rozvíjení základních řečových dovedností ve výuce na střední a základní škole. Součástí jsou také vybrané literární a lingvistické disciplíny, navazující na studium bakalářské, a souvislá pedagogická praxe na obou typech škol.

Ve spolupráci s centrem CEPRONIV a Goethe-Institutem v Praze nabízí katedra germanistiky v rámci povinně volitelných kurzů studujícím metodicko-didaktické workshopy vedené zkušenými zahraničními odborníky.

Učitelstvíněmeckého jazyka a literatury pro střední školy – dvouoborové (SO 7504T072)

Prezenční forma

v kombinaci s obory: Český jazyk a literatura (PF UJEP), Geografie (PřF UJEP), Historie (FF UJEP), Hudební výchova (PF UJEP), Matematika (PřF UJEP), Společenské vědy (FF UJEP), Tělesná výchova (PF UJEP).

V navazujícím magisterském učitelském studiu je pozornost věnována mimo pedagogických a psychologických disciplín zejména didaktice německého jazyka, tj. metodologickým postupům osvojování jazykových prostředků a rozvíjení základních řečových dovedností ve výuce na střední a základní škole. Součástí jsou i vybrané literární a lingvistické disciplíny, navazující na bakalářské studium.

Ve spolupráci s centrem CEPRONIV a Goethe-Institutem v Praze nabízí katedra germanistiky studujícím možnost absolvovat metodicko-didaktické workshopy vedené zkušenými zahraničními odborníky.

3. DOKTORSKÉ PROGRAMY - čtyřleté (FILOLOGIE P7310)

Německá literatura (SO 7310V104)

Prezenční a kombinovaná forma

doc Německá literatura

Doktorské studium je zaměřeno na prohlubování vědomostí a odborných dovedností v oblasti teorie a dějin literatury německé jazykové oblasti, a to zejména z pohledu interkulturního popř. česko-německých vztahů, vítán je i přesah interdisciplinární. Studium vytváří předpoklady pro samostatnou vědeckou práci studenta, pro jeho publikační a projektovou činnost a prezentaci dílčích studijních výsledků na tuzemských nebo zahraničních konferencích či zahraničních stážích. Obor připravuje studující pro akademickou dráhu, případně pro vědecky kvalifikovanou činnost v kulturní oblasti nebo státní a veřejné správě. V případě studia v prezenční formě pobírá studující stipendium.

Mimo vědeckou práci v rámci své specializace ve vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucích bude mít absolvent tohoto oboru předpoklady pro uplatnění ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárněkritické, literárněhistorické, publicistické či jako tvůrce učebních materiálů. Vzhledem ke svému zaměření se může uplatnit při vědecky fundované práci v médiích, státní a veřejné správě nebo v oblasti kulturního managementu popř. všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných oborových znalostí, zejména z interkulturní perspektivy. Zároveň může absolvent pracovat rovněž jako vysokoškolský učitel a má předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.