Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Kontakty

e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
tel.: 475 286 528
kancelář: B 219

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola

 • 2000–2004 Gymnázium Voděradská, Praha

Vysoká škola

 • 2005–2008: studium oboru politologie a mezinárodní vztahy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.)
 • 2008: státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce „Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 2008–2010: studium oboru politické teorie a soudobé dějiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • 2010: státní zkouška a obhajoba diplomové práce „Jak reformovat český sněmovní volební systém? Analýza stávajícího systému a možnosti jeho reformy

Postgraduální studium

 • 2010–2013: studium oboru politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením školitele PhDr. Jana Bureše, Ph.D.
 • 2013: státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce „Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, 1989–2009

Zaměstnání

 • 2010–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
 • 2018–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2017–dosud: externí přednášející na Katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013–2016: externí přednášející na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborná specializace

 • politika volebních reforem
 • volební analýza
 • politické stranictví a stranické systémy
 • politická komunikace
 • komparativní politologie
 • soudobé dějiny

Výzkum

 • řešitel grantu „Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní proporcionalita a zastoupení členských zemí v EP“ (č. 18-09161S), GA ČR (doba řešení 2018–2019)
 • spoluřešitel grantu „Budování české demokracie v letech 1989–2009“ (č. 407/09/1023), GA ČR (hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., doba řešení 2009–2011)
 • řešitel několika vnitrouniverzitních grantů na FF UK v Praze (GA UK) a MUP (IGS, IPRVO)

Publikační činnost

Monografie

 • Charvát, Jakub. 2013. Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.

Kolektivní monografie

 • Just, Petr, Brunnerová, Olga, Charvát, Jakub a kol. 2018. Dobývání hradu: Česká prezidentská volba 2018. Praha: Togga a Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub a kol. 2015. Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Cabada, Ladislav, Charvát, Jakub a Stulík, Ondřej. 2015. Současná komparativní politologie: Klíčové koncepty. Plzeň a Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk a Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub, Just, Petr a kol. 2014. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Bureš, Jan, Charvát, Jakub, Just, Petr a Štefek, Martin. 2012. Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada.
 • Bureš, Jan, Charvát, Jakub, Just, Petr a kol. 2010. Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Praha: Aleš Čeněk.

Články a odborné studie (výběr 10 nejvýznamnějších za posledních 3 roky)

 • Charvát, Jakub. 2018. Konsociační demokracie a její alternativy v plurálních společnostech: příspěvek k 50. výročí jedné teorie. Acta Politologica 10 (3). (SJR2017=0,15, Q3)
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2018. Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického systému na Slovensku od roku 2002. Politické vedy 21 (1): 24–57. (WOS, ESCI)
 • Charvát, Jakub. 2018. O volebním inženýrství na Slovensku. Annales Scientia Politica 7 (1): 5–14.  
 • Brunnerová, Olga a Charvát, Jakub. 2017. Metody výzkumu politické komunikace v nových médiích: přehledová studie. Politické vedy 20 (3): 116–149. (WOS, ESCI)
 • Charvát, Jakub. 2017. Content emptiness, low media coverage, exhausted parties and indifferent voters: an invisible 2014 European Parliamentary election campaign in the Czech Republic. In Boicu, Ruxandra, Branea, Silvia a Stefanel, Adriana (eds.). Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 115–132.
 • Charvát, Jakub. 2016. Národní nebo bratislavská rada? Celostátní volební obvod, proporcionalita a teritoriální zastoupení ve slovenských parlamentních volbách. Sociológia 48 (5): 431–453. (IF = 0,275; 2015 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2016)
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. If two are doing the same, it is not the same: different paths to direct presidential elections in the Slovak and Czech Republics. Analele Universităţii din Bucuresti. Seria Stiinte Politice 18 (2): 45–60. (SJR = 0,101)
 • Charvát, Jakub. 2016. From the Principle of Delegation to Search for a Uniform Electoral Procedure: The European Parliament Elections in a Historical Perspective. Analele Universităţii din Craiova. Istorie 21 (1/29): 55–66. (SJR = 0,123)
 • Charvát, Jakub. 2016. Od Duvergera k politice volebních reforem (aneb dva analytické přístupy v současném studiu volebních institucí). In Novák, Miroslav (ed.). Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické nakladatelství, 200–228.
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Business-Firm Parties and Czech Party System after 2010. Politics in Central Europe 12 (3): 83–110.

Vědecký redaktor

 • Bláha, Petr, Havlínová, Ivana, Maškarinec, Pavel, Vojtíšková, Kateřina. 2017. Politická participace: současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj. Ústí nad Labem: Ústečan a Filozofická fakulta Univerzity jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem.

Konferenční příspěvky (výběr 10 nejvýznamnějších za poslední 3 roky)

 • 2018: 24th Annual Conference Central European Political Science Association (Banská Bystrica, Slovensko, 13. až 14. září 2018, příspěvek: „Brexit, transnational lists and the (re)apportionment in the 2019 European Parliaments elections“)
 • 2018: VII. Kongres České společnosti pro politické vědy (Praha, 6. až 7. září 2018, příspěvek: „Degresivní proporcionalita, malapportionment a hodnota hlasu v evropských volbách“; předseda panelu)
 • 2018: Výzkum nových politických stran (Ústí nad Labem, 16. dubna 2018, příspěvek: “Krize zavedených stran a noví straničtí aktéři v české politice”)
 • 2018: 8th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny (Craiova, Rumunsko, 23. až 24. března 2018, příspěvek: „Transnational lists in the EP elections: Making the European elections more European?“; Chair of the Plenary Session)
 • 2017: 23rd Annual Conference Central European Political Science Association (Wroclaw, Polsko, 14. až 15. září 2017, příspěvky: „Political Communication in the Digital Age: Methods of Political Communication Research in New Media Environment“ – s Olgou Brunnerovou, a „Cartelization of Party Politics and Rise of Business-firm Parties: Case Study of Czech Party Politics“)
 • 2017: 7th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny (Craiova, Rumunsko, 24. až 25. března 2017, příspěvek: „Single nationwide electoral district, proportionality, and territorial representation: a case study of the Slovak Republic“; Chair of the Plenary Session)
 • 2016: 10th ECPR General Conference (Praha, 7. až 10. září 2016, příspěvek: „New Political Parties and Second Order Elections in the Czech Republic since 2010“ – s Petrem Justem)  
 • 2016: 22nd Annual Conference Central European Political Science Association (Ljubljana, Slovinsko, 3. až 4. června 2016, příspěvek: „Business Firm Parties as a New Phenomenon in Czech Politics“ – s Petrem Justem)
 • 2016: Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě (Plzeň, 2. května 2016, příspěvek: „Financování business-firm stran: případová studie Věcí veřejných a ANO 2011“ – s Janem Outlým)
 • 2016: Electoral engineering and competiveness in post-communist Europe (Trnava, Slovenská republika, 21. až 22. dubna 2016, příspěvek: „Temptation of the „Powerful“: the politics of electoral reform in Central Europe in post-transitional period“)

Rigorózní, diplomové a bakalářské práce (výběr za poslední 3 roky)

 • M. Peterka, Teorie a praxe uzavíracích klauzulí. Případová studie: Státy visegrádské skupiny (rígo, MUP, rok obhajoby 2018)
 • A. Matějková, Parlamentní volební reformy v zemích V4 (DP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • B. Dugová, Marketingová a komunikační strategie hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 (DP, MUP, rok obhájení 2018)
 • A. Hypiusová, Volební kampaně vybraných českých politických stran ve volbách do EP 2014 (DP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • J. Grégr, Proměny českého stranického systému od roku 2010 (DP, MUP, rok obhajoby 2016)
 • J. Kolář, Role Senátu v českém politickém systému: analýza dvaceti let existence (BP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • P. Homza, Komparace volebního systému ČR a SRN (BP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • A. Matějková, Pravidla voleb do EP: srovnání 28 členských států (BP, MUP, rok obhajoby 2016)
 • Š. Neužilová, Moc bezmocných: politická filozofie Václava Havla (BP, MUP, rok obhajoby 2016)

Další aktivity

 • od 2018: šéfredaktor Politologické revue (vydává Česká společnost pro politické vědy)
 • od 2017: člen redakční rady Právnické listy (vydává FP ZČU v Plzni)
 • od 2017: člen redakční rady Politologické revue (vydává ČSPV)
 • od 2016: člen International Advisory Board Revista de Stiinte Politice/Revue des Sciences Politiques (vydává Universitatea din Craiova)
 • od 2015: člen International Advisory Board Annals of the University of Craiova. History/Analele Universităţii din Craiova. Istorie (vydává Universitatea din Craiova)
 • od 2015: člen redakční rady Central European Journal of Politics (vydává FF UJEP v Ústí nad Labem)
 • od 2015: vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy
 • od 2015: člen Česká společnost pro politické vědy
 • od 2014: zástupce vedoucí(ho) Centrum pro studium mediální kultury, Metropolitní univerzita Praha
 • 2015–2017: člen vědecké rady Communication and Media Research Center
 • hodnotitel rukopisů v recenzních řízeních v odborných časopisech: New Media and Society (Jimp), Acta Politologica (JSc), Central European Journal of Politics (Jost), Journal of Nationalism, Memory & Language Politics (JSc), Politics in Central Europe (JSc), Politologický časopis (JSc), Politologická revue (Jost), Politické vedy (Jost)
 • hodnotitel vnitrouniverzitních/vnitrofakultních grantových agentur pro UP v Olomouci, UJEP v Ústí nad Labem, ZČU v Plzni
 • country expert pro mezinárodní výzkumný projekt Populism and Political Parties Expert Survey (projekt realizují: Dr. Maurits Meijers a Dr. Andrej Zaslove, Radboud University, Nijmegen)
 • country expert pro mezinárodní výzkumný projekt Electoral Integrity Project (Prof. Pippa Norris, Harvard University, University of Sydney, Prof. Jorgen Elklit, Aarhus University, Prof. Andrew Reynolds, University of North California, Chapel Hill)

Kontakty

e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
tel.: +420 475 286 500
kancelář: B 201
úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 11:30; 12:30 – 15:00

Pozice

Sekretářka KPF

Sekretariát KPF zajišťuje

 • poskytuje potřebné informace studentům (ohledně přítomnosti vyučujících, kanceláří, konzultací, výuky, harmonogramy SZZ a obhajob, hesla do dokumentů na web stránkách FF aj.)
 • žádosti k vyřízení, prosím, odevzdávejte přímo vedoucí KPF v konzultačních hodinách
 • k dispozici jsou zde poštovní přihrádky jednotlivých vyučujících, kde lze na základě předchozí domluvy s vyučujícím zanechat potřebné dokumenty, seminární práce aj.
 • odevzdání seznamů literatury a didaktických příprav k SZZ
 • vyzvedávání zadání BP a DP – tisk z IS STAG
 • odevzdání zadání BP/DP ke schválení komisí
 • odevzdávání BP a DP (nejprve musí se student dostavit na příslušné stud. odd. fakulty, kde obdrží razítko, bez razítka nebudou práce přijaty)

Kontakty

e-mail: ivan.strern@rozhlas.cz
tel.: 475 286 515
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

 • 1973: VŠE v Praze, Ing.
 • 2007 – současnost: Odborný asistent – KPF FF UJEP
 • 2014 – současnost: Ředitel odboru rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
 • 2006 – 2013: Redaktor Českého rozhlasu
 • 2001 – 2005: Šéfredaktor Českého rozhlasu
 • 2000 – 2001: Analytik Českého rozhlasu
 • 1999 – 2000: Ekonomický náměstek Vězeňská služba
 • 1997 – 1999: Náměstek ministryně spravedlnosti
 • 1994 – 1996: Poradce ministra pro privatizaci v letech
 • 1990 – 1990: Náměstek ministryně spravedlnosti
 • 1982 – 1989: Středoškolský profesor
 • 1972 – 1982: Informatik

Publikační činnost

 • ŠTERN, Ivan Centralisté versus separatisté v Českoslovanské sociální demokracii v letech 1910 až 1914, Střední Evropa, Praha 2016, ISSN 0862-691 X INDEX 47 407.
 • ŠTERN, Ivan. Ošidnosti odpovědné svobody, I. Část. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2013. 172 s. ISBN 978-80-7414-619-0
 • ŠTERN, Ivan. Potíže s demokracií byly vždycky. In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2013, č. 136, s. 50–66. ISSN 0862-691
 • ŠTERN, Ivan. Krize stranické demokracie – věčný problém. In Prostor, společensko – kulturní revue, 2012, č. 97–98, s. 140–151. ISSN 0862-7045.
 • ŠTERN, Ivan. Rovnost v šancích v křesťanském učení jako základ sociální emancipace. In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2013, č. 137, s. 12–22.ISSN 0862-691
 • ŠTERN, Ivan. Sociální demokraté a křesťanství (nejen ti čeští), In . In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2014, č. 139, s. 90–104.ISSN 0862-691

 

Kontakty

JUDr. Karel Vodička
Johanna-Kirchner. Str. 45
D-761 89 Karlsruhe
Německo

Tel.: 0049 – 721 868 926
E-mail: karel@vodicka.net

Kontakt na asistentku:

Lucie Havlíčková
mobilní tel.: 727 970 891
pevná linka: 475 211 532
e-mail: havlickova.pracovni@gmail.com

Vzdělání, profesní životopis

1968-1973
Průmyslová škola Ústí n. L, maturita velmi dobře

1978-1981
Studium práv na Karlově Univerzitě v Praze, státní zkouška s vyznamenáním.
Disertace: Motivace výzkumných pracovníků, 1981 promoce

1981-1985
Vědecká aspirantura na UJEP Brno

18.9.1978-31.3.1982
Právník, od 1980 vedoucí práv. odd. VÚANch Ústí n.L.

1.4.1982-31.12.1983
Vědecký pracovník, Drupos, Brno

1.1.1984-31.7.1985
Samostatný vědecký pracovník, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno

1.10.1987-30.9.1989
Vědecký pracovník, Collegium Carolinum Mnichov, Výzkumný projekt „Das politische System der Tschechoslowakei“.

1.1.1990-31.12.1990
Vědecký pracovník Institut für Gesellschaft und Wissenschaft an der Universität Erlangen/Nürnberg, Odbor Československo. Vedení mezinárodního projektu „Wissenschaft und Forschung in der Tschechoslowakei“ za účasti 13 odborníků z ČSFR a SRN. Analýza pro Spolkové ministerstvo výzkumu a technologie před podpisem německo-československé smlouvy o vědecko-technické spolupráci.

1.9.1992-31.5.1996
Vědecký pracovník University Siegen, výzkumný projekt „Zwischen kommunistischem Einparteiensystem und demokratischem Verfassungsstaat in der Tschechoslowakei“. Vedení mezinárodního projektu „Příčiny a následky česko-slovenského rozdělení“ za účasti německých, českých, slovenských a rakouských expertů.

1.8.1997-30.6.2003
Pedagogický pracovník Karlovy Univerzity v Praze, Fakulty sociálních věd, Institutu politologických studií; Přednášky k politickému systému komunistického Československa, Politickému systému České republiky a k Evropské unii.

1.6.1996-30.6.2010
Vědecký pracovník Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg, Institut für Internationale Politik, vedení výzkumného projektu "Roma in der Slowakei: Ein Stolperstein auf dem Weg in die EU?"; Přednášky ke změně politického systému ve východní Evropě k politickému systému České republiky, vedení dvou asistentů.

1.8.2010- 30.9.2013
Vědecký pracovník Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, výzkumné projekty "Tschechien: 20 Jahre Transformation. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft", projekt „Direkte Demokratie und Konsolidierungsprozess in Tschechien“, vydání monografie „Politický systém České republiky“ a zpracování souhrnné analýzy „Demokratiekonsolidierung im postkommunistischen EU-Raum. Verlauf, Stand, Perspektiven“, editor sborníku mezinárodní konference ,,Vom Ostblock zur EU“.

1.2.2012-
Přednášková činnost na Filozofické fakultě UJEP Ústí nad Labem, přednášky a semináře na téma Politický systém České republiky a Postkomunistický prostor v EU.

1.10.2013-
Koordinace mezinárodního projektu (HAIT Dresden a FF UJEP Ústí nad Labem) ,,Die Prager Botschäftsflüchtlinge", vedení mezinárodního týmu za účasti aktéra evropských dějin, Hanse-Dietricha Genschera.

Odborná specializace

Politologický výzkum transformace a procesu konsolidace v postkomunistickém prostoru EU;
Politický systém ČR; Exodus z NDR v roce 1989, pokojná revoluce v NDR a v ČSSR.

Výuka

Předměty ve STAGU

Výzkum

Transformace a konsolidace politického systému ČR v evropském kontextu.
Proces konsolidace v postkomunistickém prostoru EU.

Publikační činnost

A. Monografie a sborníky

Zündfunke aus Prag. Wie 1989 der Mut zur Freiheit die Geschichte veränderte (Jiskra z Prahy. Jak 1989 odvaha ke svobodě změnila dějiny). Deutscher Taschenbuch Verlag.  München 2014.

Die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989. Geschichte und Dokumente (Uprchlíci přes Velvyslanectví v Praze 1989. Historie a dokumenty). Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014.

Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich (Od východního bloku k EU. Systémové transformace 1990 – 2012 v komparaci). Hg. mit Günther Heydemann, Mitverf., Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013.

Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich (Od východního bloku k EU. Systémové transformace 1990 – 2012 v komparaci). Hg. mit Günther Heydemann, Mitverf., Göttingen 2013.

Politický systém České republiky. Historie a současnost. (Das politische System der Tschechischen Republik. Geschichte und Gegenwart.)Verlag Portál, 3. Auflage, Prag 2011, mit Ladislav Cabada als Koautor.

Politický systém České republiky. Historie a současnost. (Das politische System der Tschechischen Republik. Geschichte und Gegenwart.)Verlag Portál, 2. Auflage, Prag 2007, mit Ladislav Cabada als Koautor.

Das politische System Tschechiens. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005. Besprochen in Osteuropa, 56. Jahrgang, Heft 10/2009, S. 148-150; http://www.amazon.de/productreviews/B004TGZJ66/ref=dp_db_cmcr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1.

Politický systém České republiky. Historie a současnost. (Das politische System der Tschechischen Republik. Geschichte und Gegenwart.)Verlag Portál, Prag 2003, mit Ladislav Cabada als Koautor. Besprochen in Politologický časopis, Jahrgang X., Heft 3/2003, S. 289 – 291; www.neviditelnypes.czvom 05.05.2004; Osteuropa, 54. Jahrgang, Heft 4/2004, S. 128-129; Politologická revue, Jahrgang X., Heft 1/2004, S. 141 – 144.

Dělení Československa. Deset let poté... (Die Teilung der Tschechoslowakei. Zehn Jahre danach...)Verlag Volvox Globator, Praha 2003, (Hrsg. u. Mitverf.). Besprochen in Mladá fronta Dnes vom 10. Mai 2003, Rubrik Civilizace; Politologická revue, Jahrgang IX, Heft 2003/2, S. 220 – 224; Central Europe Review,www.tol.cz/look/ TOL/articletpl? IdLanguage = 1&IdPublication=14&NrIssue=51&NrSection=1&NrArticle=10379.

EU-Osterweiterung. Politische und soziale Annäherung.Verlag: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2001 (Hrsg. u. Mitverf.).

Slowakische Republik. Studien zur politischen Entwicklung.LitVerlag, Münster - Hamburg - London 2000 (gemeinsam mit Rüdiger Kipke). Besprochen in: Dilema, politicko-spoločensko-kultúrny mesačník 2/2001, S. 77; Osteuropa, 51. Jahrgang, Oktober 2001, S. 1231; HABSBURG, H-Net Rewiews, in: the Humanities & Social Sciences, July, 2001, URL: www2.h-net.msu.edu/rewiews/showrev.cgi?path=47611005232882.

Politisches System Tschechiens. Vom kommunistischen Einparteiensystem zum demokratischen Verfassungsstaat. Lit-Verlag, Münster 1996. Besprochen in: Osteuropa 7/1998, S. 745 ff.; Politologická revue, prosinec 1997/2, Praha 1997, S. 168; Právník 8/1997, Praha 1997, S. 725.

Rozloučení s Československem, (Hrsg. u. Mitverf.). Verlag Český spisovatel, Praha 1993. In­formation über das Buch bzw. Besprechung in: Tschechisches Fernsehen 2. Programm am 17.10.1993; Lidové noviny vom 27.11.1993; Mosty vom 14.12.1993; Lidová demokracie vom 13.1.1994; Střední Evropa 1/1994, Rudé právo 29.6.1994, Právník 9 -10/94, S. 901.

Abschied von der Tschechoslowakei. Ursachen und Folgen der tschechisch-slo­wakischen Trennung (Hrsg. u. Mitverf.). Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1993. Bespro­chen in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 1.6.1994; Deutschlandfunk am 23.6.1994; Prager Zei­tung 8.12.1993; Blätter der Deutschen Gildenschaft, Juni 1994, Jahrgang 36, S. 50; Osteuropa 2/1995, S. 179; Osteuropa-Wirtschaft 3/94, S. 246; Arbeitsstelle für vergleichende Bildungsforschung AVB, Ruhr-Universität Bochum, Bibliographi­sche Mitteilungen, Nr. 43, Juni 1995, S. 35 ff.; Saarländischer Rundfunk, Sendung "Forum: Buch und Leser" am 14.7.1995; Aktuelle Ostinformationen 1/2 1995, S. 79 ff.; Ethnos-Nation 1-I/1999, www.uni-koeln.de/phil-fak/.

Vademecum der tschechoslowakischen Wissenschaft. Bonus-Verlag, Praha 1992. Besprochen in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 21.10.1992, S. N2; Osteuropa-Wirtschaft 1/93, S. 76; Bun­deszentrale für Außenhandelsinformationen, Köln, September 1992.

Věda a vědní politika v Československu (Wissenschaft und Wissenschafts­politik in der Tschechoslowakei).Ústav teorie a historie vědy ČSAV, Praha 1990 (Hrsg. u. Mitverf.).

B. Kapitoly v knihách a odborné články

Postkommunistischer EU-Raum. Konsolidierungsstand und Perspektiven (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 319-380.

Bulgarien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 289-317.

Tschechien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 165-192.

Einleitung (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 11-16.

Postkommunistischer EU-Raum. Konsolidierungsstand und Perspektiven (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 319-380.

Bulgarien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 289-317.

Tschechien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 165-192.

Einleitung (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 11-16.

Plebiszite in Tschechien. Ein wertvolles - unzureichend eingesetztes - Konsolidierungsinstrument.In: Peter Neumann, Denise Renger, Hg., Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen Kontext 2010/2011 – Mittel- und Osteuropa, Nomos, Baden-Baden 2012, S. 117-138.

Tschechien: Politischer Konsolidierungsprozeß 1989-2009. Verlauf, Stand, Perspektiven. In: Vollnhals Clemens, Hg., Jahre des Umbruchs. Friedliche Revolution in der DDR und Transition in Ostmitteleuropa, Vandenhoeck & Ruprecht, Götingen 2012, S. 299 – 314.

Ohne Zweifel ein Verlust für beide Völker. GE-Gespräch mit Dr. Karel Vodicka über die Spaltung der Tschechoslowakei und mögliche Parallelen zur heutigen Situation in Belgien. In: Grenz-Echo vom 19. 7. 2011, Belgien. 

Das Volk hätte gegen Spaltung gestimmt. Unterschiede der politischen Kulturen gewannen nach 1989 größere Relevanz. In: Grenz-Echo vom 19. 7. 2011, Belgien. 

Jsme šampioni. Gratulujme si. (Wir sind die Champions. Wir können uns gratulieren). In: Ekonom, Heft  46/2010, S. 51.

Das politische System Tschechiens.In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 275-316.

Na nebezpečné české stezce. Demokracie v Česku. (Auf dem gefährlichen tschechischen Pfad. Demokratie in Tschechien). In: Ekonom, Heft  1/2010, S. 36-37.

„Juden, Zigeunern und Hunden Zutritt verboten!“ Roma in der nationalsozalistischen Slowakei.In: von Weikersthal, Felicitas Fischer, u.a. (Hrsg.), Der nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2008, S. 43-82.

Konsolidierung und Parlamentswahlen in Tschechien 2006.In: Totalitarismus und Demokratie. Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung, 4. Jahrgang, Heft  1/2007, S. 75-102.

Tschechien/Slowakei: noch nicht ganz konsolidiert. Konsolidierungsstand und –risiken im Vergleich.In: Literaturspiegel, Heft 46, April 2006, S. 12-29.

Die Teilung der Tschechoslowakei.In: Österreichische Osthefte, 46. Jahrgang, Heft  1-2/2004, S. 5-20.

Česká/Slovenská republika. Srovnání úrovně konzolidace (Tschechische/Slowakische Republik. Ein Vergleich des Konsolidierungsstands)in: Politologický časopis, Jahrgang XI, Heft 2/2004,  S 158-175.

Konsolidované demokracie?(Konsolidierte Demokratien?).In: Ekonom, Heft  33/2004, S. 34-35.

Demokratisierung mit Schlaglöchern. Zum Konsolidierungsprozess in Tschechien und der Slowakei.In: Die Politische Meinung, 49. Jahrgang, Heft  Juli 2004, S. 73-79.

Gutachten zum Stand der wirtschaftlichen und politischen Transformation in der Slowakei (1998 – 2002).In: Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Auf dem Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft. Verlag Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh.

Die Zigeuner des Monsignore Tiso. Roma-Verfolgung im „Schutzstaat“ Slowakei 1939-1945.In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 53. Jahrgang, Heft 1/2004, S. 46-82; ein Auszug aus diesem Aufsatz in: Croitoru Joseph 2004: Endlich die ganze Wahrheit. Blick in osteuropäische Zeitschriften: Vergangenheitsbewältigung in der Slowakei und Polen. In: www.kath-zigeunerseelsorge.de

Словакия на пороге Европейского Союза (Slowakei an der Schwelle der Europäischen Union). In: Свободная мысль, теоретический и политический журнал (Freies Denken, Zeitschrift für Theorie und Politik), Москва, Jahrgang XXI, Heft 3/2004, S. 50-62.

Arm, aber arbeitslos. Am Umgang mit den Roma entscheidet sich auch, ob sich in der Slowakei ein dauerhaftes, demokratisches System konsolidieren kann.In: ai-Journal, Das Magazin für die Menschenrechte, Mai 2004, S. 10-12.

Beitrittsreif? Die politischen Systeme Tschechiens und der Slowakei.In: Osteuropa, 54. Jahrgang, Heft 4/2004, S. 18-31.

Die Roma in der Slowakei. Ein Stolperstein auf dem Weg in die EU?In: Uniforschung, 14. Jahrgang, Ausgabe 2004, S. 76-81.

Das politische System Tschechiens.In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas. Leske+Budrich, Opladen 2004, 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage, S. 247-284.

Die Roma in der Slowakei: Ein Stolperstein auf dem Weg in die EU?In: Einheit in der Vielfalt? Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas. Sammelband des Internationalen Kolloquiums zur Förderinitiative der VolkswagenStiftung, Leipzig 2004, Seite nicht angegeben.

Politický systém ČR a SR: rizika a průběh konsolidačního procesu v komparativním pohledu (Das politische System der Tschechischen und der Slowakischen Republik: Risiken und Verlauf des Konsolidierungsprozess in komparativer Sicht). In: Mesežnikov Grigorij, Gyárfášová Ol´ga: Slovensko: Desať rokov samostatnosti a rok reforiem, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2004, S. 25-46.

Romové na Slovensku: překážka na cestě do EU? (Die Roma in der Slowakei: ein Hindernis auf dem Weg in die EU?)in: Politologická revue, Jahrgang IX, 2003/1, červen 2003, S 194-196.

Political Systems of the Czech and Slovak Republics: A Comparison of Risks and  the Consolidation Process.In: Mesežnikov Grigorij, Gyárfášová Ol´ga (Hrsg.):  Slovakia: Ten years of independence and a year of reforms. Institute for Public Affairs, Bratislava 2004, S. 27-48.

Разделение Чехословакии. Обобщающий анализ причин спустя 10 лет. (Die Ursachen der Teilung: zusammenfassende Analyse nach zehn Jahren).In: Социологические исследования, Российская Академия Наук (Soziologische Forschungen, Zeitschrift der Russischen Akademie der Wissenschaften),  Moskau, Nr. 10/2003, S. 129 - 134.

Wahlen und Transition in der Slowakei.In: Ziemer Klaus (Hrsg.): Wahlen in postsozialistischen Staaten, Opladen 2003,  S. 255 – 282.

Einmal Verlierer, immer Verlierer? Zur Situation der Roma in der Slowakei.In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Juni 2003, Achtundvierzigster Jahrgang, Heft 6/2003, S. 724 – 730; Auszüge zitiert in: Netzwerk Friedenskooperative. Network of the German Peace Movement (www. friedenskooperative.de/ff/ff04/1-53.htm), März 2004.

Příčiny rozdělení Československa. Analýza po deseti letech (Die Ursachen der Teilung der Tschechoslowakei: Eine Analyse nach zehn Jahren).In: Politologický časopis 1/2003, S. 362-372.

Rómovia na Slovensku: Prekážka na ceste do Európskej únie? (Die Roma in der Slowakei. Ein Hindernis auf dem Weg in die Europäische Union?) In: OS, Fórum občianskej spoločnosti, Apríl 2003, Jhg. 7, Nr. 4/2003,  Bratislava, S. 13 – 18.

Příčiny rozdělení: shrnující analýza po deseti letech (Die Ursachen der Teilung: zusammenfassende Analyse nach zehn Jahren).In: Vodička Karel (Hrsg.): Dělení Československa. Deset let poté... (Die Teilung der Tschechoslowakei. Zehn Jahre danach...) Verlag Volvox Globator, Praha 2003, S. 205 – 264.

Konsolidace politického systému ČR (Konsolidierung des politischen Systems Tschechiens.)In: Kabele Jiří, Mlčoch Lubomír, Pscheidt Stanislav (Hrsg.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České Republice a v Evropské Unii. Příspěvky z konference konané ve dnech 31.10 – 2.11 2002. Praha 2002, S. 396 – 408.

Evropská Unie a členské státy: k právnímu charakteru EU. (Europäische Union und die Mitgliedsstaaten: Zum Rechtscharakter der EU.) In: Veber Václav, Vít Karel (Hrsg.): Za svobodu a demokracii II. Rozšíření Evropské unie. Hradec Králové 2002, S. 53 – 61.   

Konsolidace demokracie v ČR. Středoevropský kontext: šance a rizika.(Konsolidierung der Demokratie in Tschechien. Mitteleuropäischer Kontext: Chancen und Risiken.)In: Politologická revue, prosinec 2002/2, S. 3 – 23.

Das slowakische Verfassungsgericht im Transformationsprozess.In: Boulanger Christian (Hrsg.), Recht in der Transformation. Rechts- und Verfassungswandel in Mittel- und Osteuropa. Berliner Debatte, Wissenschaftsverlag, Berlin 2002, S. 193 -214.

Das politische System Tschechiens.In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas. Leske+Budrich, Opladen 2002, S. 239-272.

„... und rohlík kostet dann das Fünffache!“ Die kontroverse EU-Beitrittsdiskussion in Tschechien.In: Literaturspiegel Nr. 44, Wissenschaftliches Informations- und Diskussionsforum, Oktober 2001, S. 61 – 72.

A szlovák konszolidáció kockázatai.In: Europai szemle, Jahrgang XII, Nr. 4/2001, Budapest, S. 57 – 67.

Gefährdete Konsolidierung in der Slowakei.In: Die politische Meinung, 47. Jahrgang, Nr. 387, Februar 2002, S. 85 – 89.

Risikofaktoren im Konsolidierungsprozeß der Slowakei.In: Europäische Rundschau, 29. Jahrgang, Nummer 4/2001,  S. 43 - 52.

Brisante Entscheidungen des slowakischen Verfassungsgerichts.In: Osteuropa Recht, 47. Jahrgang, 5/01, Oktober 2001, S. 405 - 417.

Wechselwirkungen der Konsolidierungs- und EU-Beitrittsprozesse. In: Moravcová Dagmar, Vodička, Karel (Hrsg.), EU-Osterweiterung. Politische und soziale Annäherung, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2001, S. 9-12.

Zum Stand der Konsolidierung in EU-Kandidatenländern.In: Moravcová Dagmar, Vodička, Karel (Hrsg.), EU-Osterweiterung. Politische und soziale Annäherung, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2001, S. 43-44.

EU-Beitrittsdiskussion in Tschechien.In: Osteuropa, 51 Jhg., Oktober 2001, S. 318-326.

Risikofaktoren im Konsolidierungsprozeß der Slowakei.In: Europäische Rundschau, Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte, 29. Jahrgang, Nummer 4/2001, S. 43-52.

Bedreigde consolidatie. Het broze karakter van de demokratie in Slowakije. In: Oost-Europa Verkenningen, Nummer 164, Juni 2001, Amsterdam, S. 21 - 33.

Die Roma in der Slowakei: Stolperstein auf dem Weg in die EU? In: Osteuropa, 51 Jhg.,  7/2001, S. 832 – 846.

Ausgang ungewiß: Politische Prozesse und Institutionen in der Slowakei.In: Osteuropa, 50 Jhg., 8/2000, S. 902 – 915.

K ústavnosti zákona o volbách: Politologické poznámky (Zur Verfassungsmäßigkeit des Wahlgesetzes: Politikwissenschaftliche Anmerkungen). In: Politologický časopis 4/2000, S. 362-372.

Základní principy politického systému komunistického Československa (Grundprinzipien des politischen Systems der kommunistischen Tschechoslowakei). In: Politologická revue 1/2000, S. 108 -118.

Die Völker Ostmitteleuropas, die Vertriebenen und das heutige Deutschland. Perspektiven der Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene.In: Dahm, Ch.; Tebarth, H.-J. (Bearb.): Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen, Bonn, Jhg. 2000, S. 149 -150.

Parteien und Verbände in der Tschechischen Republik.In: Marko, Joseph, Ableitinger, Alfred, Bröstl Alexander, Holländer, Pavel (Hrsg.), Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik, Peter-Lang-Verlag, Frankfurt a.M, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien 2000, S. 383 - 415.

Interdependence mezi politickými procesy a ústavním právem (Interdependenzen von politischen Prozessen und Verfassungsrecht).In: Sammelband der internationalen Konferenz "Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy (Transformation der Verfassungssysteme der Staaten Mittel- und Osteuropas)", 15. und 16.10.1999, Juristische Fakultät der Karls-Universität Prag, Praha 2000, S. 116 - 124.

Tranformace ústavního systému Slovenska. Interdependence politického a ústavně právního vývoje od roku 1989 (Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Interdependenzen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989).In: Právník 8/1999, Jhg. 138, Seite 789-793.

Většinový systém: Mýtus versus realita (Das Mehrheitssystem: Mythos versus Realität).In: Klíma, Michal (Hrsg.): Možnosti úpravy či reformy volebního systému v ČR (Die Möglichkeiten einer Modifikation oder Reform des Wahlsystems in der Tschechischen Republik), Sammelband der Konferenz der Tschechischen Gesellschaft für Politikwissenschaft, Vysoká škola ekonomická v Praze, Prag 1999, S. 139-143.

Transformace ústavního systému Slovenska. Vzájemná závislost politického a ústavně právního vývoje od roku 1989 (Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Wechselwirkungen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989).In: Politologická revue červen 1999/1, S. 146-149.

Entwicklung des  tschechischen Parteiensystems und das Wahljahr 1998.In: Literaturspiegel - Wissenschaftliches Informations- und Diskussionsforum Nr. 42/1999, S. 29 - 56.

Tschechische Republik - Politik. In: Internationales Handbuch - Länder aktuell, Munzinger-Archiv 37/1998.

Deutsch-tschechische Beziehungen und die Versöhnungserklärung.In: Osteuropa, 47. Jahrgang, Heft 10-11/1997, S. 975-986.

Tschechische Stimmen zur deutsch-tschechischen Erklärung.In: Osteuropa-Archiv,  47. Jahrgang, Heft 10-11/1997, S. 426-437.

Konstituierung und politische Entwicklung der Slowakischen Republik. In: Der Bürger im Staat, Heft 3/1997, Ostmitteleuropa, S. 192-196.

Das Parteiensystem Tschechiens.In: Segert Dieter, Stöss Richard, Niedermayer, Oskar (Hrsg.), Parteiensysteme in postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas, Westdeutscher Verlag, Opladen 1997, S. 90 - 134.

Tschechoslowaken/Tschechoslowakinnen bis 1993.In: Schmalz-Jacobsen, C., Hansen, G. (Hrsg.), Kleines Lexikon der ethnischen Minderheiten in Deutschland. Beck-Verlag, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1997, S. 161-164.

Verwaltungsreform und -strukturen in Tschechien nach 1990.In: Die Verwaltung, Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft, 30. Band, Heft 1/1997, S. 97 - 108.

Unaufhebbare Grundprinzipien der tschechischen Verfassungsordnung. In: Die öffentliche Verwaltung, Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft, Stuttgart, Kohlhammer 1996, S. 225 – 242.

Analyse der Parlamentswahlen 1996. In: Wirtschaftsbrief Tschechien, August 1996, S. 4 - 6.

Motivationskrise als Auslöser des Systemwechsels in Osteuropa.In: Osteuropa, 46. Jahrgang, Heft 8/1996, S. 808 - 824 .

Vývojové fáze stranického systému v České republice v mezinárodním kontextu (Entwicklungsphasen des Parteiensystems der Tschechischen Republik im interna­tionalen Kontext).In: Krystalizace struktury politických stran v České republice po roce 1989 (Kristalisierung der Struktur der politischen Parteien in der Tschechischen Republik nach dem Jahre 1989). Sammelband der Tagung der Tschechischen Gesellschaft für politische Wissenschaft, Prag 1996, S. 77 - 83.

Praktische Auswirkungen des neuen Devisengesetzes.In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, Januar/Februar 1996, S. 10-12.

Unaufhebbare Grundprinzipien der tschechischen Verfassungsordnung.In: Osteu­ropa-Recht, 42. Jahrgang, Heft 3/1996, S. 225 - 242.

Motivační krize - prvotní příčina kolapsu komunismu (Motivationskrise - primäre Ursache des Kollaps des Kommunismus). In: Politologická revue 2/1995, S. 29-37.

Zur Position der Kommunisten im Parteienspektrum der Tschechischen Republik. In: Osteuropa 6/1995, 45. Jhg., S. 554-561.

Gesetz zur Exportförderung.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, Juni 1995, S. 6-8., und Juli/August 1995, S. 9-11.

Ursachen der tschechisch-slowakischen Trennung.In: Literaturspiegel Nr. 39, April 1995, S. 17-29.

Zur Anwendung des internationalen Privat- und Prozeßrechts.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, April 1995, S. 6-8., und Mai 1995, S. 6-8.

Kaum Chancen für tschechische Kommunisten.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, Januar/Februar 1995, S. 4-6.

Die tschechische und slowakische Minderheit.In: Schmalz-Jacobsen, Cornelia, Hansen, Georg. (Hrsg.), Ethnische Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Le­xikon, Beck-Verlag, München 1995, S. 501-510.

Direktinvestitionen in die EU-Länder (Teil 1).In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, September 1995, S. 8-10.

Direktinvestitionen in die EU-Länder (Teil 2). In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, Oktober 1995, S. 8-10.

ČSFR: Die Teilung war nicht notwendig.In: Die politische Meinung, 39. Jhg., Januar 1994, S. 73-76.

Slowakei im Jahre 1.In: Osteuropa 7/1994, 44. Jhg., S. 669-682.

Ursachen und Folgen der tschechisch-slowakischen Trennung.In: Europäische Rundschau, 22. Jhg., 1/1994, S. 89-94.

Wie der Koalitionsbeschluß zur Auflösung der ČSFR zustande kam.In: Ost­europa, 44. Jhg., 2/1994, S. 175-186.

Německé paralely 28. října (Deutsche Parallelen des 28. Oktober), In: Sam­melband der Tagung Význam 28. října pro českou státnost (Die Bedeutung des 28. Okto­bers für die tschechische Staatlichkeit). Stiftung Patriae, Praha 1993, S. 17-19.

Koaliční ujednání: Rozdělíme stát! (Koalitionsabsprache: Wir teilen den Staat!).In: Kipke, Rüdiger,Vodička, Karel (Hrsg.), Rozloučení s Československem, Verlag Český spisovatel, Praha 1993, S. 83-116.

Od komunistického systému jedné strany k demokratickému ústavnímu státu v Československu (Vom kommunistischen Einparteiensystem zum demo­kratischen Verfassungsstaat in der Tschechoslowakei).In: Sociologický časopis 4/1993, Praha, S. 543 ff.

Koalitionsabsprache: Wir teilen den Staat!.In: Kipke/Vodička (Hrsg.), Abschied von der Tschechoslowakei, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1993, S. 77 – 107.

Metamorphose der tschechoslowakischen Wissenschaft.In: Osteuropa 11/1992, S. 997 ff.

Tschechoslowakei: Hochschulen, Wissenschaft und Forschung.In: Hand­buch für internationale Zusammenarbeit, Nomos-Verlag, 289. Lieferung - Oktober 1991.

Nationale Zwistigkeiten in der ČSFR: Ihre Wurzeln und Auswüchse.In: Osteu­ropa/Dokumentation 8/1991, S. A 469 ff.

Bürgerinitiativen in der Tschechoslowakei. In: Informationen zur politischen Bil­dung Nr. 1/1991 (Osteuropa im Wandel); herausgegeben vom Bun­desministe­rium für Unterricht und Kultus, Wien, Österreich, S. 120 ff.

Die neue Parteienlandschaft der Tschechoslowakei.In: Osteuropa, 41. Jahrgang, Heft 2/1991, S. 150-159.

Neue Ansätze in den zwischenstaatlichen Beziehungen Bundesrepublik Deutschland - Tschechoslowakei. In: Blätter der Deutschen Gildenschaft, 3/1990, S. 71 ff.

Tschechoslowakei: Wissenschaft und Forschung im Umbruch.In: IGW-Report 3/1990, S. 87 ff.

Prag: Positive und negative Stimmen.In: Osteuropa/Dokumentation 8/1990, S. A 473 ff.

Wir sind moralisch krank geworden.In: Osteuropa/Dokumentation 4/1990, S. A 248 ff.

Legislativorgane der ČSSR vor der Verfassungsreform.In: Osteuropa-Recht 1/1990, S. 33 ff.

Motivationskrise - Krebs des realen Sozialismus.In: Literaturspiegel, Wissenschaft­liches Informations- und Diskussionsforum, Jhg. 34 (1989), ASJA, Bad Honnef, S. 3 - 52. Stark gekürzt in: Der Überdruß ist größer als die Furcht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.11.1989, S. 13 und 14.

Zwanzig Jahre tschechoslowakischer Föderalismus.In: Recht in Ost und West, 7/1989, S. 429 ff.

Nationalausschüsse in der ČSSR. In:  Die Verwaltung 4/1989, S. 514 ff.

Pracovní normy ve školství (Die Arbeitsnormen im Schulwesen),For­schungsar­beit, Ústav sociálního rozvoje a práce, Bratislava 1985.

Pracovní normy ve zdravotnictví (Arbeitsnormen im Gesundheitswesen),For­schungsar­beit, Ústav sociálního rozvoje a práce, Bratislava 1984.

Motivace v nevýrobní sféře (Die Motivation im tertiären Sektor),Sammelband des Seminars Problematika rozvoje nevýrobní sféry, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1984.

Motivace v ORČ (Motivation der Mitarbeiter im Schul- und Gesundheitswesen),Forschungsarbeit, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1984.

Racionalizace řízení hmotné stimulace v bytových družstvech (Rationalisierung der materiellen Stimulation in Wohnungs­genossenschaften),Forschungsarbeit, Drupos, Brünn 1984.

Motivace pracovníků v bytovém hospodářství (Motivation der Mitarbeiter in der Wohnungswirtschaft), Forschungsarbeit, Drupos, Brünn 1983.

Organizace investiční činnosti v bytové výstavbě (Organisation der Investi­tionstä­tigkeit im Wohnungsbau),Forschungsarbeit, Drupos, Brno 1982 (mit Dr. Ing. Čestmír Jahoda und Dr. Václav Vališ).

Hmotná zainteresovanost výzkumných pracovniků (Motivation der wissen­schaft­lichen Mitarbeiter),Dissertationsarbeit, Karls-Universität, Prag 1981.

C. Recenze

Holokaust na Slovensku. Dokumenty. Svazek 2. Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke (1939 – 1945), Hrsg. Eduard Nižňanský, Ivan Kamenec; Svazek 3. Listy Gisely Fleischmanovej (1942 – 1944), Hrsg. Katarína Hradská; Svazek 4. Dokumenty nemeckej provenience (1939 – 1945), Hrsg. Eduard Nižňanský. In: Zeitschrift für Osmitteleuropa-Forschung 55 (2006), H. 2, S. 313 – 314.

Anneke Hudalla: Der Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union. Eine Fallstudie zu den Auswirkungen der Eu-Osterweiterung auf die finalité politique des europäischen Integrationsprozesses. In: Osteuropa 4/2000, 50. Jahrgang, S. 457-458.

Anneke Hudallová: Vstup České republiky do Evropské unie. Problémová studie k vlivu rozšíření EU na východ na finalité politique evropského integračního procesu (Anneke Hudalla: Der Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union. Eine Fallstudie zu den Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die finalité politique des europäischen Integrationsprozesses). In: Politologická revue, červen 1999/1, Seite 175 ff.

Křížkovský Ladislav, Adamová Karolína: Základy politologie (Politikwissenschaftliches Grund­wissen). In: Osteuropa, Jhg. 46, 6/1996, S. 631.

Ferdinand Seibt: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. In: Osteuropa 5/1995, 45. Jhg., S. 488.

Karl Peter Schwarz: Tschechen und Slowaken. Der lange Weg zur friedlichen Trennung. In: Osteuropa 2/1995, S. 180.

Osers J., Zwischen Plan und Markt. Die Suche nach einer humanen Wirt­schaft. In: Osteuropa 9/1991.

Hatschikjan, M.A.: Prag, Gorbatschow und die Umgestaltung. In: Bohemia 29/9, Mün­chen 1989, S. 473 ff.

D. Mediální prezentace výsledků výzkumu
(Novinové články a interview pro rozhlas)

Český rozhlas – Radio Praha 6.10.2014
Vysílání v německém jazyce „Botschaftsflüchtlinge 1989: Tschechoslowakei hat Ultimatum gestellt“, Interview s autorem na Pražském Velvyslanectví Spolkové republiky Německo dne 30.9.2014
http://www.radio.cz/de/rubrik/schauplatz/botschaftsfluechtlinge-1989-tschechoslowakei-hat-ultimatum-gestellt

Deutschlandfunk 13. 10. 2014
Recenze knihy,,Zündfunke aus Prag" a interview s autorem, redakce Wolfgang Labuhn
http://www.deutschlandfunk.de/genscher-und-die-prager-botschaft-mehr-als-nur-die-ausreise.1310.de.html?dram:article_id=300216

Saarländischer Rundfunk 13. 10. 2014
Recenze knihy ,,Zündfunke aus Prag" a interview s autorem, redakce Marcus Heumann
http://pcast.sr-online.de/play/sr2-andruck/2014-10-14_podcastandruck20141013.mp3

Mitteldeutscher Rundfunk mdr  21.10.2014
Interview s autorem a stručná prezentace hlavního obsahu knihy ,,Zündfunke aus Prag".
http://www.mdr.de/damals/archiv/zuendfunke-aus-prag100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 3.11.2014
4.1 Článek o knize ,,Zündfunke aus Prag" a nastínění jejích hlavních tezí.
http://www.mdr.de/damals/mauerfall-cssr100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 6.11.2014
Multimediální reportáž o knize ,,Zündfunke aus Prag".

Schweizer Rundfunk SRF, 6.11.2014
Švýcarský rozhlas SRF přináší obsáhlé interview o knize,,Zündfunke aus Prag"  a jejím autorovi.
http://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/der-zuendende-funke-fuer-den-mauerfall-kam-aus-prag-karel-vodicka

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 9.11.2014
Rozhlasová stanice Mitteldeutscher Rundfunk přináší interview s autorem knihy ,,Zündfunke aus Prag" a obsáhlou multimediální reportáž o souvislostech exodus NDR 1989 a pokojných revolucí NDR a ČSSR.
http://www.mdr.de/heute-im-osten/wege-in-die-freiheit100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr
Kronika pokojné revoluce NDR a ČSSR.
http://www.mdr.de/89/chronik-neunundachtzig100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 3.11.2014
„Článek Karla Vodičky na webové stránce mdr o interdependencích pokojných revolucí v NDR a ČSSR.

http://www.mdr.de/89/chronik-neunundachtzig100.html

http://www.mdr.de/damals/mauerfall-cssr100.html

Jak se volí postkomunisticky (Wie wird im Postkommunismus gewählt).In: Mladá fronta dnes, 22.10.2013, S. A/12.

Mezinárodní srovnání ukazuje: bez EU by bylo hůře (Der internationale Vergleich zeigt: ohne die EU wäre es schlechter).In: Mladá fronta dnes, 8.10.2013, S. A/13.

Česká inventura. Jak jsme na tom v naší zemi po dvaceti letech života s demokracií? (Die tschechische Bestandaufnahme. Wie stehen wir in unserem Land nach zwanzig Jahren des Lebens mit der Demokratie da?).In: Mladá fronta dnes, 30.11.2009, S. A 11.

Zablokovat politiku umí komunisté všude (Die Politik zu blockieren – dass schaffen die Kommunisten überall).In: Mladá fronta dnes, 04.02.2008, S. A 10.

K povolebnímu vyjednávání (Zu den Verhandlungen nach den Wahlen).In: Český rozhlas 6, gesendet am 21.06.2006.

Velká koalice? Proč ne (Eine große Koalition? Warum nicht).In: Mladá fronta dnes, 20.06.2006, S. A/6.

Více otázek než odpovědí (Mehr Fragen als Antworten).In: Mladá fronta dnes, 20.09.2005, S. A/6.

Volby s břichabolem (Die Wahlen mit Bauchschmerzen).In: Mladá fronta dnes, 15.09.2005, S. A/6.

Rychlé střídání politických špiček (Der schnelle Wechsel in der Spitzenpolitik).In: Mladá fronta dnes, 13.04.2005, S. A/6.

ODS hraje vabank kvůli hlasům. (Die ODS spielt Vabanque für die Stimmenmaximierung).In: Právo, 23.03.2005, S. 15; übernommmen auch von den Internetzeitschriftten Integrace.cz und Evropští demokraté.

Roční politická bilance roku 2004 (Politische Jahresbilanz 2004).Interview für den Rundfunksender Český rozhlas 6 (Früher Radio Freies Europa), ausgestrahlt am 15.01.2005, 18.10 Uhr. 

Klíč k aféře je v programu ODS. (Der Schlüssel zur Affäre liegt im Programm der ODS).In: Lidové noviny, 15.10.2004, S. 12.

Pokud mluví Dalík pravdu: katastrofa. (Wenn Dalík die Wahrheit sagt: eine Katastrophe).In: Právo, 14.10.2004, S. 15.

Co ví předseda ODS Topolánek? (Was weiß der ODS-Vorsitzende Topolánek?).In: Mladá fronta dnes, 5.10.2004, S. A/8.

K volebnímu systému v České republice (Zum Wahlsystem in der Tschechischen Republik).Interview für den Rundfunksender Český rozhlas 6 (Früher Radio Freies Europa), ausgestrahlt am 01.09.2004, 18.10 Uhr.

Ropuchou na prameni je KSČM (Die Kröte am Brunnen ist die KSČM).In: Mladá fronta dnes, 24.08.2004, S. A/7.

Postavení PDS ve Spolkové republice (Zur Stellung der PDS in der Bundesrepublik Deutschland).Interview für den Rundfunksender BBC, Studio Prag, ausgestrahlt am 23.08.2004.

Využijme možnosti spolurozhodovat (Nutzen wir doch die Mitenscheidungschancen).In: Mladá fronta dnes, 11.06.2004, S. A/7.

Die Verlierer des Systemwandels. Die Roma sind eine Minderheit ohne Eliten und ohne politische Vertretung – so werden sie zum Spielball der anderen Parteien.In: Prager Zeitung, 15. April 2004, S. 8.

Minderheitenschutz als Systemfrage. An der Lage der Roma in der Slowakei lässt sich ablesen, wie demokratische das Land ist. In: Frankfurter Rundschau, Dokumentation, 9. März 2004, S. 9.

Die Verlierer des Systemwandels.In: Rom News Network, www.RomNews.com//modules. php? op=modload&name=News&file=article&sid=1384, 17. April 2004.  

Slovensko je stále ještě země v transformaci (Die Slowakei ist weiterhin ein Transformationsland).Interwiew für den slowakischen Sender „Radio Freies Europa“, ausgestrahlt am 03.12.2003.

Havla nelze vymazat (Havel kann man nicht tilgen). In: Mladá fronta dnes, 20. listopadu 2003, S. A/10.

Tunelem k prosperitě. Víra v neviditelnou ruku trhu vedla ke katastrofálním chybám (Durch ein Tunnel zur Prosperität. Der Glaube an die unsichtbare Hand des Marktes führte zur katastrophalen Fehlern)  in: Lidové noviny, Wochenendbeilage Orientace, 11. října 2003, S. 13 – 15.

Delenie Československa: 10 rokov po... (Die Teilung der Tschechoslowakei: 10 Jahre danach...,)  in: Domino forum, Jahrgang 2003, Nr. 1, Seite 3

Současná volba prezidenta je zatím nejdemokratičtější prezidentskou volbou (Die gegenwärtige Präsidenenwahl ist die bislang demokratischste Wahl).In: Týden 5/2003, 27. ledna 2003, S. 5.

Když přišel konec Československa. Aktivní hnací silou rozdělení byli především slovenští politici, kteří vycítili svou příleživost (Als das Ende der Tschechoslowakei kam. Die aktive, treibende Kraft der Teilung waren vor allem slowakische Politiker, die ihre Gelegenheit gespürt haben). In: Mladá fronta dnes, 21. prosince 2002, S. B/4.

Překvapivé! Volby plní svou funkci. (Überraschend! Die Wahlen erfüllen ihre Funktion.)In: Mladá fronta dnes, 13.07.2002, S. A/6.

Willy Brandt uměl odejít. Dokáže to Václav Klaus? (Willy Brandt war fähig zurückzugetreten. Vermag es auch Václav Klaus?)In: Mladá fronta dnes, 22.06.2002, S. A/6.

Skrupelloses Pokerspiel im Wahlkampf ohne Themen. Kopf-an-Kopf-Rennen in Tschechien: Sozialdemokraten gegen Bürgerpartei.Interview mit der Journalistin Birgit Schulze. In: Freie Presse. Chemnitzer Zeitung, 14.06.2002, 40. Jahrgang, Nr. 136, S. 5.

S Benešovými dekrety do Evropy? Tak se s minulostí nesrovnáme...(Mit den Benesch-Dekreten nach Europa?  So bewältigen wir die Vergangenheit nicht….). In: Mladá fronta dnes, 14.03.2002, S. 11; dieser Artikel wurde von der Sudetendeutschen Zeitung übernommen und erschien übersetzt unter dem Titel: …berechtigt uns nicht, Mörder in den eigenen Reihen zu schützen. In: Sudetendeutsche Zeitung, 54. Jahrgang, vom 12.4.2002, S. 6

Unterrichtstage - übers Jahr gesehen.In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.12.2001, Nr. 291, S. 50

Vstup do Unie nemá alternativu! (Der EU-Beitritt hat keine Alternative!).In: Mladá fronta dnes, 09.04. 2001, S. 11

Hanopisy nebrat!  (Schmähschriften nicht annehmen!).  In: Mladá fronta dnes, 23.12. 2000, S. 9

Unie, ODS a demagogové (EU, ODS und die Demagogen).In: Mladá fronta dnes, 12.12. 2000, S. 8

„Ústavnost“ volebního zákona (Die „Verfassungsmäßigkeit“ des Wahlgesetzes).In: Mladá fronta dnes, 12.10.2000, S. 8

Zákon snižuje důvěryhodnost (Das Gesetz vermindert die Vertrauungswürdigkeit). In: Mladá fronta dnes, 12.06.2000, S. 8

Udělejme si pořádek sami (Wir müssen selbst die Ordnung schaffen).In: Mladá fronta dnes, 15.5.2000, S. 8.

Ponaučení z finanční aféry CDU (Die Lehre aus der Finanzaffäre der CDU). In: Mladá fronta dnes, 21.2.2000, S. 8.

ČSSD a ODS tvoří zjevnou koalici (ČSSD und ODS stellen eine Koalition dar).In: Mladá fronta dnes, 31.1.2000, S. 8.

Nechutná hra na blbost (Das üble Spiel auf die Dummheit). In Týden 50/1999, S. 80.

Komunismus byl horší než ničivá válka (Der Kommunismus war schlimmer als ein zerstörerischer Krieg).In: Mladá fronta dnes, 22.11.1999, S. 9.

Soutěž s nejistým výsledkem.In: Respekt Nr. 27, 28.6.-6.7.1999, S. 17.

Většinový volební systém není zárukou politické stability (Das Mehrheitswahlsystem stellt keine Garantie der politischen Stabilität dar).In: Právo lidu, Jahrgang 102, vom 27.05.1999, S. 5-6.

Radikální zmenšení volebních obvodů skrývá vážná nebezpečí (Radikale Verkleinerung der Wahlbezirke birgt ernsthafte Gefahren). In: Mladá fronta dnes, 29.6.1999, S. 11.

Kosovský kontingent je výsměchem partnerům (Der tschechische Kosovo-Kontingent ist ein Hohn den Partnern).In: Mladá fronta dnes, 16.6.1999, S. 13.

Češi mohou dát NATO historickou zkušenost (Die Tschechen könnten der NATO ihre historische Erfahrungen geben).In: Mladá fronta dnes, 6.4.1999, S. 6.

Sociální demokracii přijetí deklarace pomůže (Der Sozialdemokratie wird die Zu­stimmung zur Deklaration helfen).  In: Mladá fronta dnes, 27.12.1996, S. 13.

Tschechisch-deutsche Deklaration nicht vor Sommer.In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, Januar/Februar 1996, S. 7.

Regierung teilt Wahlgeschenke aus.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, Oktober 1995, S. 6 ff.

Treuhand: mamut na dvou židlích. Mezi ekonomikou a politikou (Treuhandanstalt: der Mammut auf zwei Stühlen. Zwischen Wirtschaft und Politik).In: Respekt 3/1995, S. 15 und 16.

Im März 1995 wurde die 2. Welle der Kuponprivatisierung abgeschlossen.In: Wirt­schaftsbrief Tschechien April 1995, S. 1 ff.

1994: Weitere Schritte zur Konsolidierung.In: Wirtschaftsbrief Tschechien Janu­ar/Februar 1995, S. 3.

Strana dvou tváří. Proč se v německých volbách prosadili postkomunisté (Die Partei mit Doppelgesicht. Warum setzten sich in Deutschland die Postkommunisten durch).In: Respekt 43/1994, S. 12 ff.

PDS - Strana Demokratického Socialismu (PDS - Die Partei des Demokratischen Sozialismus).  Programm des Rundfunksenders Deutsche Welle - tschechische Sendung am 11.10.1994; ausgestrahlt auch vom Český rozhlas 1, Rádiožurnál Praha am 13.10.1994.

Die sudetendeutsche Frage und das deutsche Denken.In: Prager Zeitung vom 14. Juli 1994, S. 13.

Německé historické vědomí (Das deutsche Geschichtsbewußtsein).Programm des Rundfunksenders Deutsche Welle, tschechische Sendung am 30.6.1994; ausgestrahlt auch vom Český rozhlas  1, Rádiožurnál Praha am 1.7.1994.

K výročí bývalé republiky (Zum Jahrestag der ehemaligen Republik),Inter­view für die Tageszeitung Lidová demokracie, 3.1.1994, S. 9.

Byla to operace siamského dvojčete (Es war eine Operation siamesischer Zwillinge).Interview für die Zeitschrift Mosty Nr. 50/1993 vom 14.12.1993, S. 12.

Zhrzené ústavní přikázání (Das mißachtete Verfassungsgebot). In: Právo lidu, Heft 3/1989, S. 12.

Der Überdruß ist größer als die Furcht.In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.11.1989, S. 13.

Ohne eigenes Zutun sind die trostlosen Verhältnisse nicht zu ändern.In: Frankfurter Rundschau vom 12.10.1989 ( Dokumentation), S. 10.

Ein graues Paradies.  In: Stuttgarter Zeitung vom 2. Februar 1989, S. 26.

Man sollte grundsätzlich ruhig und mit klarem Kopf diskutieren.In: Badische Neueste Nachrichten, 6/7. Mai 1989.

Wäre es nicht mit Fragezeichen besser?  In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. Juli 1988, S. 6.

Die Bundesverfassung der BRD und der ČSSR: Kontraste und Parallelen. Programm des Rundfunksenders  Deutschlandfunk, ausgestrahlt am 02.07.1988.

Das mißachtete Verfassungsgebot.  In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Juli 1988, S. 6.

Täter von Tschernobyl: Ostblockschlendrian. In: Sudetendeutsche Zeitung, 11.7.1986.

Kommunistischer Schlendrian. Zu der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. In: Main Post vom 26. Juli 1986, S. 8.

Další aktivity

 • Členství ve vědeckých spolcích a redakčních radách:
 • Deutsche Vereinigung für politische Wissenschaft
 • Arbeitskreis „Systemwechsel“ der DVPW
 • Arbeitskreis „Postsozialistische Gesellschaften“ der DVPW
 • Česká společnost pro politické vědy
 • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde
 • Redakční rada časopisu Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae – Studia Politologica
 • Deutsch-Tschechische Gesellschaft, Frankfurt am Main

Kontakty

e-mail: jan.musil@ujep.cz
tel.: 475 286 481
kancelář: B 301

Vzdělání, profesní životopis

 • 2013–2019: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (PřF UK), postgraduální studium v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd. Název DisP: Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR v letech 1937–1959. Školitel: Dr. Tomáš Hermann. Disertační práci byla udělena pochvala děkana PřF UK „cum laude“.
 • 2010–2013: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta (FF UJEP), navazující magisterské studium v oboru Politická filosofie. Název DP: Národ jako program: reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu. Vedoucí práce: Dr. Martin Šimsa.
 • 2007–2010: FF UJEP, bakalářské studium v oboru Základy humanitní vzdělanosti se zaměřením na politologii. Název BP: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata. Vedoucí práce: Dr. Martin Šimsa.
 • 2003–2007: Gymnázium Děčín (zaměření všeobecné).
 • Od LS 2018/2019 zástupce vedoucí katedry KPF FF UJEP.
 • Od ZS 2015/2016 tajemník KPF FF UJEP.
 • Od ZS 2014/2015 odborný asistent na KPF FF UJEP.

Odborná specializace

Jan Musil se odborně specializuje na vybraná témata v české filosofii (otázka národa a filosofická reflexe nacionalizace, evropská integrace a idea Evropy). Též se zaměřuje na historii a ideologii rasismu v evropském myšlení a vývoj vědy a vědeckých teorií ve 20. století (zde zejména ozdravné vědecké programy a etatizace vědy, např. eugenika, biotypologie atd.).

Výuka

Bakalářské obory

 • Metodologický proseminář
 • Témata z české filosofie
 • PVK Filosofické a ideologické kořeny rasismu
 • PVK Kritika rasismu v českém myšlení
 • Introduction to the Czech Culture (výuka pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+)

Navazující magisterské obory

 • České politické myšlení I (seminář k přednáškám Dr. Šimsy)
 • Nacionalismus a národní identity I

Výzkum

Spoluřešitel

 • 2018–dosud: spoluřešitel projektu NAKI DG18P02OVV065 Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, hl. řešitel Dr. Tomáš Hermann, řešeno na PřF UK.
 • 2017–dosud: Studentská grantová soutěž (SGS) Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy), hl. řešitelka Dr. Ivana Havlínová, řešeno na FF UJEP.
 • 2015–2016: SGS Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.
 • 2015: Projekt regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a FF UJEP Emanuel Rádl (1873–1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a reflexím česko-německých vztahů, hl. řešitel Dr. Ivan Landa.
 • 2011–2013: SGS Česká praktická filosofie, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.

Externí spolupracovník, stipendista

 • 2016–2018: GA ČR: GA16-03442S Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939, hl. řešitel prof. Stanislav Komárek, řešeno na PřF UK.
 • 2015–2017: Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204 004 Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě, hl. řešitel doc. Jan Havlíček, řešeno na PřF UK (2012–2017).

Stáže a studijní pobyty

 • 07/2017–09/2017 Praktická stáž v rámci programu Erasmus+ na University of Leeds (UK), školitel prof. Gregory Radick.

Vystoupení v zahraničí

 • „Biotypology in Czechoslovakia (1930–1960): Between Eugenics, Occupational Medicine, and Anthropometry“,Workshop Creative Cities: Knowledge of Nature and Networks of Science, Centre for the History of Science, Medicine, and Technology. Faculty of History, University of Oxford, Oxford, 27. 6. 2019.
 • „A Historian of Biology Emanuel Rádl“ (společně s Tomášem Hermannem),Workshop Political Epistemologies of Eastern Europe, Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, University of Erfurt, Erfurt, 24.–25. 11. 2017.   
 • „The Measurement of Workers in Interwar Czechoslovakia“, Workshop, School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds, Leeds, 9. 8. 2017.
 • „Malý a velký národ. Proměna recepce Ruska u československých filosofů“, Kulatý stůl Recepce české kultury v Rusku, Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt Petěrburg, 6. 5. 2013.

Publikační činnost

Odborné články, kapitoly v monografiích

 • MUSIL, Jan: „Meziválečné Československo centrem nadnárodní aliance odpůrců rasismu“, in: Havlínová, Ivana: Lidé a události v kontextu moderních dějin (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Mocní snílci: Jan A. Baťa a Andrej Babiš mezi ideologií a utopií“, in: Tentýž (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Ústí nad Labem 2019 (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Republika mašíblů: eubiotika a biosofie v meziválečné ČSR“, in: Šimsa, Martin (ed.): Reflexe republiky (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Pravda jako životní princip ve filosofii vitalismu (Rádl – Mareš)“, in: Šimsa, Martin (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 95–109.
 • Kardoš, Rudolf – MUSIL, Jan: „Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky“, Dějiny věd a techniky 50/2017, č. 4, s. 259–280.
 • MUSIL, Jan: „Pohrdání lidským potenciálem v dramatech A. P. Čechova? Pokus o filosofickou etudu“, in: Hoblík, Jiří (ed.): Filosofické procházky českou a ruskou literaturou. Ústí nad Labem 2017, s. 33–45.
 • MUSIL, Jan: „Zdravá demokracie“, in: Šimsa, Martin (ed.): Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Ústí nad Labem 2016, s. 189–205.
 • MUSIL, Jan: „Možnosti a meze demokratické kritiky“, in: Šimsa, Martin (ed.): Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem 2015, s. 181–194.
 • MUSIL, Jan: „Národ mezi filosofií a antropologií (Emanuel Rádl a Jindřich Matiegka)“, in: Tentýž (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem 2015, s. 72–90.
 • MUSIL, Jan: „Národ v Evropě a české myšlení“, in: Tentýž: Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem 2015, s. 7–16.
 • MUSIL, Jan: „Eugenický entuziasmus: Ideály humanitní a zušlechťování národa“, in: Boštík, Pavel – Horák, Pavel – Hradecký, Tomáš (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové 2014, s. 197–206.
 • MUSIL, Jan: „Filosofova nesnáz s mocí“, in: Šimsa, Martin (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2013, s. 361–373.
 • MUSIL, Jan: „Malý a Velký národ: Proměna recepce Ruska u československých filosofů se zvláštním zřetelem k Emanuelu Rádlovi“, Bечe. Журнал русской философии и культуры 1/2013, s. 238–247.

Zprávy

 • MUSIL, Jan: „Příběhy míst“, Ústecký sborník historický/Aussiger historische Zeitschrift 2013, č. 1–2, s. 155–157.
 • MUSIL, Jan: „Interaktivní výstava ‚Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa‘ se vydala na cestu Českou republikou“, Monumentorum Custos 2013, č. 1–2, s. 102–103.
 • MUSIL, Jan: „Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10.–12. října 2012 v Písku“, Reflexe: Filosofický časopis 2013, č. 44, s. 191–192.
 • Hermann, Tomáš – MUSIL, Jan: „Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho spisů“, Křesťanská revue 82/2015, č. 5, s. 52–56.

Skripta

 • MUSIL, Jan: Proseminář ze společenských věd. Opora pro studenty v kombinovaném studijním programu „Základy humanitních studií“. Ústí nad Labem: FF UJEP 2019.

Editor / redakční práce

 • Hermann, Tomáš (ed.): Věda mezi mnohými. Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v Československu 1918–1948 (v tisku).
 • MUSIL, Jan (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Ústí nad Labem 2019 (v tisku).
 • Hejdánek, Ladislav: „Rádlovo pojetí pravdy“, in: Šimsa, Martin (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 279–313.
 • Šimsa, Martin (ed.): Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem 2016.
 • MUSIL, Jan (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem 2015.

Supervize: diplomové a bakalářské práce

 • Doposud 3 úspěšně obhájené BP (Fuchsová, Sedmidubská, Šámalová)

Další aktivity

 • 2019 – dosud: pořádání Letní školy humanitních studií v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408).
 • 2019 spolupráce s Centrem občanského vzdělávání (COV.UL) při KPF FF UJEP.
 • 2018–dosud: koordinátor projektu NAKI DG18P02OVV065 Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, hl. řešitel Dr. Tomáš Hermann, řešeno na PřF UK.
 • 2014–2015: Metodik seminářů, workshopů, kurzů a školení klíčové aktivity 05 v projektu OP VK Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/2.2.00/29.0023), řešeno na UJEP.
 • 2013 – dosud: spolupořádání / lektor, Letní škola historie, Katedra historie, FF UJEP.
 • 2012–2015: koordinátor projektu NAKI DF11P01OVV034 Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa, hl. řešitel Dr. Oldřich Tůma, řešeno na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP.
 • 2012–2014: koordinátor aktivit Filozofické fakulty v projektu OP VK Otevřená univerzita, otevřená věda (CZ.1.07/2.3.00/35.0044), řešeno na UJEP.

Kontakty

e-mail: jiri.chotas@ujep.cz
tel.: 475 286 509
kancelář: B 215

Vzdělání, profesní životopis

 • PhD. – Filosofie, Univerzita Karlova v Praze, říjen 1998; téma disertační práce: Kant a reflexivní teorie sebevědomí. Školitelé: prof. Milan Sobotka (Praha), prof. Manfred Baum (Německo)
 • Mgr. – Filosofie, Univerzita Karlova v Praze, 1994
 • Ing. – Elektrotechnologie, České vysoké učení technické v Praze, 1987

Odborná specializace

politická filosofie; určité aspekty práva (lidská práva, přirozené právo, mezinárodní právo); teorie poznání a její vztah k metafyzice; teorie vyššího vzdělávání; Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, W. v. Humboldt, Leo Strauss, Carl Schmitt, John Rawls, Michael Walzer

Výuka

Bakalářské obory

 • Dějiny moderního politického myšlení (od Machiavelliho po Tocquevilla)
 • Dějiny politického myšlení (od Burkeho po totalitarismus)
 • Současná politická filosofie

Magisterské obory

 • Stát a moc I, II
 • Sociální spravedlnost

Výzkum

 • 2009-2011 řešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: studie o pojmu státu u Kanta a Hegela)
 • 2003-2005 odborný spolupracovník na projektu Grantové agentury ČR (projekt: třísvazkové Dějiny politického myšlení)
 • 2000-2002 řešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: edice studií a překladů z německé klasické filosofie)

Publikační činnost

Články

2015

 • „Idea moderní univerzity. Napoleon a Humboldt“, in: týž ‒ Prázný, A. ‒ Hejduk, T. (eds.), Moderní univerzita. Ideál a realita, Praha: Filosofia, 2015, s. 69-95.

2014

 • „Thomas Hobbes. Přirozené právo a svobody poddaných“, in: Havlíček, A. (ed.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 95-110.

2010

 • „Význam slova ,metafyzikaʻ u Kanta“, in: Šimsa, M. – Sousedík, P. – Nitsche, M. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, Filosofia, Praha 2010, s. 29-48.
 • „Kant a filosofující dějiny filosofie“, in: Leško, V. – Tholt, P. (eds.), Dejiny filozofie ako filozofický problém. Košice: Filosofická fakulta UPJŠ, 2010, s. 153-165.
 • „Einleitung“ (s J. Karáskem a J. Stolzenbergem), in: Chotaš, J. – Karásek, J. – Stolzenberg, J. (eds.), Metaphysik und Kritik: Interpretationen zur Transzendentalen Dialektik der Kritik der reinen Vernunft, Königshausen&Neumann, Würzburg 2010, s. 7-16.
 • „Das Ich als transzendentales Subjekt“, in: Chotaš, J. – Karásek, J. – Stolzenberg, J. (eds.), Metaphysik und Kritik: Interpretationen zur Transzendentalen Dialektik der Kritik der reinen Vernunft, Königshausen&Neumann, Würzburg 2010, s. 117-139.

2009

 • „Berkeley a Locke o loajalitě občanů k vládě“, in: Glombíček, P. – Hill, J. (eds.), George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Filosofia, Praha 2009, s. 319-342.

2008

 • „Návrh ústavy pro Korsiku a Úvahy o polské vládě“, in: Loužek, M. (ed.), J. J. Rousseau: 230 let od úmrtí, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2008, s. 95-106.
 • „Svět jako lidský svět u Kanta“, in: Kuneš, J. – Vrabec, M. (eds.), Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, Praha 2008, s. 53-72.

2005

 • „Kant v analytické a kontinentální filosofii“, in: Nitsche, M. – Sousedík, P. – Šimsa, M. (eds.), Schizma filosofie 20. století, Filosofia, Praha 2005, s. 79-98.
 • „Locke o revoluci“, Filosofický časopis, 53, 2005, 1, s. 85-98.

2004

 • „Kant o prostoru jako čistém smyslovém názoru“, in: Ajvaz, M. – Havel, I. M. – Mitášová, M. (eds.), Prostor a jeho člověk, Vesmír, Praha 2004, s. 97-114.
 • „Kantova idea věčného míru a její kritici“, in: Horyna, B. (ed.), Kant redivivus, Masarykova Univerzita, Brno 2004, s. 104–120.

2003

 • „Subjekt a objekt myšlení u Kanta“, in: Znoj, M. (ed.), Hegelovskou stopou. K poctě profesora Milana Sobotky, Karolinum, Praha 2003, s. 39-48.
 • „Hegelova teorie mravního státu“, in: Filosofický časopis, 51, 2003, 2, s. 275-291.

2002

 • „Locke a Kant o právu na soukromé vlastnictví“, in: Filosofický časopis, 50, 2002, 1, s. 47-70.

2000

 • „Kantova reflexe 'O vnitřním smyslu'“, in: Reflexe, 20, 2000, s. 21-23.

Překlady

2015

 • Kant, Immanuel, „Spor fakult: úvod a pojem nižší fakulty“, in: Chotaš, J. – Prázný, A. Hejduk, T. (eds.), Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015, s. 303-308.
 • Wilhelm von Humboldt, „O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů v Berlíně“, in: Chotaš, J. – Prázný, A. Hejduk, T. (eds.), Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015, s. 339-348.

2011

 • Thun, Lev, „Nezbytnost mravní reformy vězeňství s poukazem na opatření, která byla učiněna k jejímu zavedení v některých zemích (1836)ů, přeložili: Olšáková, D. – Chotaš, J. – Míšková, A. – Fořtová, H., in: Olšáková, D. – Fořtová, H. (eds.), Lev Thun - Alexis de Tocqueville: korespondence 1835–1856, Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 246-329.

2010

 • Iber, Christian, „Logos, fysis a dialektika u Hérakleita“, Filosofický časopis, 58, 2010, 1, s. 65-76.

2009

 • Hobbes, Thomas, Leviathan aneb Látka, forma a moc státu církevního a politického, přeložil K. Berka; z pozůstalosti k vydání připravili J. Chotaš, Z. Masopust a M. Barabas, OIKOYMENH, Praha 2009, 513 s.
 • Wieland, Wolfgang, „Poznámky k začátku Hegelovy logiky“, in: Reflexe, 36, 2009, s. 77-92.

2007

 • Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Hegelova dialektika, OIKOYMENH, Praha 2007, 126 s. (Texty přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček.)
 • Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Fichtova teorie subjektivity, OIKOYMENH, Praha 2007, 147 s. (Texty přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček.)

2006

 • Korsgaard, Ch. M.: „Kantova formule obecného zákona“, in: Reflexe, 31, 2006, s. 77-105.

2005

 • Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Kantův kategorický imperativ, OIKOYMENH, Praha 2005, 149 s. (Texty přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček.)

2003

 • Hegel, G. W. F., „Pojem státuů, in: Filosofický časopis, 51, 2003, 2, s. 317-325.

2002

 • Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu „Kritiky čistého rozumu", OIKOYMENH, Praha 2002, 127 s. (Texty přeložili: Š. Blahůšek, J. Chotaš a J. Karásek.)
 • Kant, I., „Dopisy o zrození Kritiky čistého rozumu“, in: Filosofický časopis, 50, 2002, 1, s. 147-156.

2001

 • Kant, I., Kritika čistého rozumu, přeložil J. Loužil ve spolupráci s J. Chotašem a I. Chvatíkem, OIKOYMENH, Praha 2001, 567 s.

2000

 • Kant, I., „Oznámení o programu přednášek v zimním semestru 1765-1766“, in: Reflexe, 20, 2000, s. 1/1-12.
 • Picht, G., „Kantovo transcendentální založení mezinárodního práva“, in: Reflexe, 20, 2000, s. 7/1-33 (přeloženo s D. Petříčkovou).

Další aktivity

 • „Úvodní slovo k textu Huga Grotia Prolegomena ke Třem knihám o právu válečném a mírovém", in: Filosofický časopis 62, 2014, 4, s. 500-504.
 • „Proměny studia filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1989-1993", in: Bendová, M. – Borovanská, J. – Vejvodová, D. (eds.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí, Nomáda: Praha 2013, s. 308-321.
 • díl „Počátky moderní univerzity" (spolu s I. Landou) v rámci osmidílného rozhlasového pořadu Století rozumu Českého rozhlasu 3 – Vltava (2012, 30 min.).
 • díl „Kantova etika a mravní zákon" (spolu s M. Barabas) v rámci osmidílného rozhlasového pořadu Století rozumu Českého rozhlasu 3 – Vltava (2011, 30 min.).

Pro více informací viz http://racionalita.flu.cas.cz/cz/chotas/jiri-chotas

Kontakty

e-mail: jan.smid@ujep.cz
tel.: 475 286 504
kancelář: B 206

Vzdělání, profesní životopis

Studium:

 • politologie na FSV UK (od r. 1992)
 • bakalář politologie (1.7.1996)
 • magistr politologie (1.6.1999)
 • diplomová práce na téma Přirozené právo na konci 20.století? (publikována v revue pro kritické myšlení Distance)
 • Ph.D. na katedře politologie Institutu politologických studií 28. června 2007
 • právo na Právnické fakultě UK 2004
 • obhajoba diplomové práce u prof. Přibáně na katedře filosofie a sociologie (téma: Vývoj a soudobé možnosti přirozenoprávní teorie)

další kurzy:

 • Prezentační a lektorské dovednosti – profesionální vystupování (18.-19.1.2010)
 • Rétorika – technika řeči a kultura projevu (25.-26.2.2010)
 • Life Management (7.-8.11.2011)
 • Vývojové poruchy učení (2015)

Zaměstnání:

 • asistent poslance O. Kužílka (březen 1997 - červen 1998)
 • červen 2000 – květen 2002 ekonomický komentátor deníku DNES
 • říjen 2003 – květen 2008 šéfredaktor studentských novin AGORA
 • říjen 2004 – dosud vyučující na VŠE v Praze (Fakulta národohospodářská)
 • říjen 2004 – dosud vyučující na Vysoké škole finanční a správní
 • září 2010 – září 2012 – vedoucí Katedry práva VŠFS
 • září 2012 – doposud – vyučující na Katedře politologie a filosofie UJEP

Odborná specializace

 • politická filosofie (zejména Liberalismus, Konzervatismus), dějiny politického myšlení, politické ideologie
 • filosofie práva (přirozené právo vs. právní pozitivismus)
 • ústavní právo

Výzkum

Interní granty:

VŠFS:

 • 2014: Proměny českého politického a ústavního systému
 • 2015: Vztah politiky a veřejné správy

UJEP:

 • 2013: Neokonzervatismus
 • 2014: Třetí cesta a nova levice

Publikační činnost

Odborné články:

 • MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. Can the Welfare State Be Lean?. CYIL: Czech Yearbook of International Law. New York: Juris Publishing, Inc., 2014, V, s. 303-326. (50 %)
 • ŠMÍD, Jan. Křesťanské alternativy v politice (recenze), Distance : Revue pro kritické myšlení, 1998, 1.číslo, 1.ročník, , ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Co (bylo) je normální? Dříve a nyní, revue Prostor 37, 1998, s. 51–67
 • ŠMÍD, Jan. Nepostmoderní postmoderna Jiřího Přibáně? (recenze), Distance : Revue pro kritické myšlení, 1998, 1.ročník, 4.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Diplomová práce Přirozené právo na konci 20.století?, publikována v Distance : Revue pro kritické myšlení na pokračování od č. 4/1999 do č. 1/2001, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Multikulturalismus bez základů (recenze knihy Barša P.: Politická teorie multikulturalismu), Distance : Revue pro kritické myšlení, 2002, 5.ročník, 1.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Právo mezi fikcí a realitou, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2002, 5.ročník, 4.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Přirozené právo jako nutný výsledek kritiky pozitivismu? (část doktorské práce), Distance : Revue pro kritické myšlení. 2003, 6.ročník, 4.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Dějiny politických teorií. (Rec.: VALEŠ, Lukáš, Dějiny politických teorií. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004.),  Distance : Revue pro kritické myšlení, 2005, roč. 8, č. 3, s. 76–79, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Thomas Hobbes a nástup novověkého přirozeného práva, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2006, roč. 9, č. 4, s. 54-66, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Lon L. Fuller a morálka práva, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2007, roč. 10, č. 2, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Socialismus – základní teze. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2008, roč. 11, č. 2, s. 48–53. ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://distance.cz/rocnik-2008/66-rocnik-2008/2-cislo/1128-socialismus-zakladni-teze
 • ŠMÍD, Jan. Konzervatismus. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2008, Vol. 11, No. 3, ISSN 1212-7833.
 • Dostupné z: http://distance.cz/rocnik-2008/67-rocnik-2008/3-cislo/1121-konzervatismus
 • ŠMÍD, Jan. Klasický liberalismus – základní teze. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2008, Vol. 11, No. 4, s. 70-78, ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://distance.cz/rocnik-2008/68-rocnik-2008/4-cislo/1137-klasicky-liberalismus-zakladni-teze
 • ŠMÍD, Jan. Anarchizmus – základní teze. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2009, Vol. 12, No. 1, s. 38-47, ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://distance.cz/component/content/article/69-rocnik-2009/1-cislo/1147-anarchizmus-zakladni-teze

Skripta:

 • Politologie, skripta, VŠFS 2011, vedoucí autorského kolektivu, 15 %

Příspěvky ve sborníku:

 • ŠMÍD, Jan. Vznik práva v myšlení F. A. Hayeka. In: VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část I. Právní obyčej. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 107-115. ISBN 978-80-210-8552-7. Dostupné také z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39611
 • ŠMÍD, Jan. Direct national popular vote of Czech president – modernization 20 years after?. In: КУЛАЖЕНКОВА, Н.В. a Е.А. СЕРГЕЕВА. Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях: Материалы III Славянского форума 27–29 сентября 2012 года. Орел–Брянск: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2012, s. 68-72. ISBN 978-5-93179-349-8.
 • ŠMÍD, Jan. Maďarský volební zákon a jeho reforma - z deště pod okap?. In: Quo vadis, střední Evropo?: metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 197-205. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-87439-06-7.
 • ŠMÍD, Jan. Revoluční právo a legitimita. In: Dny práva 2012 – Days of Law 2012. [online] 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 692-700. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ: řada teoretická;, 442. ISBN 978-80-210-6319-8. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/sbornik.pdf
 • CVRČEK, F.; JERMANOVÁ, H. (eds.). Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právních světů? Plzeň: Aleš Čeněk, 2014,. 382 s. ISBN? 978-80-7380-543-2, kapitola Pokus o komparaci ústavních systémů V4 – žijeme v nejlepším z možných ústavních světů? (str. 150-163)

Kapitoly v knize:

 • ŠMÍD, Jan. Kde se berou lidská práva? A kde se brát nemají. Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost. Ústí n. Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2016, s. 124-140. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. ISBN 978-80-7561-039-3.
 • DUŠEK J., GREGOR J.Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize, České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, 420 s., kapitola: 1.9 Udržitelný rozvoj jako politická hodnota, s. 78-86 (5 %)
 • BÁRÁNY E. Právo a jeho prostredie, Bratislava : Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2011, 433 s., kapitola I. 6. Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém, ISBN 978-80-8095-072-9, s. 70-79 (2,5 %)
 • HAMUĽÁK O. Právo v umění a umění v právu, Olomouc : Leges, 2011, 477 s., kapitola Je právník rétor umělcem?, ISBN978-80-87576-14-4 (5%)
 • ŠMÍD, Jan. Models of democratic governance and their influence on Public Administration. in SLÁDEČEK, Vladimír et al. Current development tendencies in public administration: contemporary administrative law studies : special edition. 1st ed. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 113-120. ISBN 9788087382271.
 • ŠMÍD, Jan. Změna jako znak práva. BÁRÁNY, Eduard et al. ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. Zmena práva. 1. vyd. Daniela LENGYELOVÁ. Bratislava: SAP, 2013, s. 73-87. ISBN 978-80-8095-084-2. (3 %)
 • GERLOCH, Aleš. (ed.). Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-509-8
 • Kapitola Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie (str. 147-157 = 11 stran)
 • ŠMÍD, Jan. Demokracie jako východisko z nouze. ŠIMSA, Martin (ed.). Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 100-108, 264 s. Acta Universitatis Purkynianae: Studia politologica; sv. 9. ISBN 9788074149030.

Monografie:

 • ŠMÍD, Jan (ed.). Proměny politického a ústavního systému ČR. 1. Praha: EUPRESS, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7408-101-9.
 • ŠMÍD, Jan (ed.). Vztah politiky a veřejné správy. 1. Praha: EUPRESS, 2016. 73 s. ISBN 978-80-7408-145-3.

Recenze:

 • ŠMÍD, Jan. Vzpoura proti revoluci 20. století: Recenze. Distance: revue pro kritické myšlení. roč. 2004, č. 4. ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://www.distance.cz/rocnik-2004/52-rocnik-2004/4-cislo/815-vzpoura-proti-revoluci-dvacateho-stoleti

Konference, sympozia, workshopy:

 • Sympozium „Česká zahraniční politika“, 3.-5.května 2010, pořadatel Ústav mezinárodních vztahů Praha, místo konání Ministerstvo zahraničních věcí ČR, vystoupení s příspěvkem „Politický kontext a ideologické dělící linie v české zahraniční politice“
 • Mezinárodní konference „Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize“, České Budějovice 29.-30.3.2011, příspěvek na téma „Udržitelný rozvoj jako politická hodnota“
 • Mezinárodní konference „Právo a jeho prostredie“, Tatranská Štrba 6.-8.4.2011, příspěvek na téma „Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém“
 • Olomoucké dny mladých právníků, 11.-13.9.2011, Hrubá voda u Olomouce (příspěvek Je právník-rétor umělcem?)
 • Dny práva 2011, 23.-24.11.2011, Brno
 • Modernizace postupů veřejné správy v ČR a v EU, 1.-2.12.2011, Hrubá Voda u Olomouce, příspěvek Modely demokratického vládnutí a jejich vliv na veřejnou správu
 • Olomoucké právnické dny 2012, Olomouc 24.-25.5.2012, příspěvek na téma Je možné oddělení práva a politiky? (Se zřetelem k ústavním právu.)
 • Metamorfózy práva ve střední Evropě III., Quo vadis, Central Europe? Kam kráčíš, střední Evropo?, Znojmo 27.-29.2012, příspěvek na téma Volební zákony a volební systémy v době krize (v tisku)
 • Trnavské právnické dny 2012, Trnava, 20.-21.9.2012, příspěvek na téma: Atributy demokracie v ústavních textech
 • Dny práva 2012, Brno, PF MU, 14.-15.11.2012, vystoupení s příspěvkem Revoluční právo a jeho legitimita
 • Olomoucké právnické dny 2013, Olomouc, PF UPOL, 9.-10.5.2013, vystoupení s příspěvkem Ne/odpovědnost hlavy státu – český příklad v mezinárodním srovnání
 • Filosofická reflexe demokracie v českém myšlení, Písek, UJEP, 26.-27.9.2013, vystoupení s příspěvkem na téma Demokracie jako východisko z nouze
 • Dny práva 2013, Brno, PF MU, 13.-14.11.2013, vystoupení s příspěvkem Maďarský volební zákon jako příklad volebního inženýrství
 • Přirozená a lidská práva jako problém, Ústí nad Labem, FF UJEP, 21.11.2013, vystoupení s příspěvkem Kde se berou lidská práva, a kde se brát nemají
 • Býkov 2013 – setkání mladých vědeckých pracovníků, Hromnice, PF ZČU v Plzni, 29.11.-1.12.2013, vystoupení s příspěvkem Spravedlnost nebo dobro
 • Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času, Praha, PF UK, 12.-14.12.2013, vystoupení s příspěvkem Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie

Kontakty

e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
tel.: 475 286 505
kancelář: B 206, A 305
web: https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Maskarinec

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009–2014: FSS MU, politologie, Ph.D.
 • 2006–2009: FSS MU, politologie, Mgr.
 • 2002–2006: FSS MU, politologie/sociologie, Bc.
 • 2015–dosud: proděkan pro rozvoj a informatizaci FF UJEP
 • 2012–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filozofie FF UJEP
 • 2008–2011: člen Asijského programu Asociace pro mezinárodní otázky v Praze

Odborná specializace

politologie, volby, druhořadé volby, volební systémy, voličské chování, volební geografie, prostorová analýza voleb, politická reprezentace, politická participace, politické strany a stranické systémy, kvalita demokracie, teorie demokratizace, moderní nedemokratické režimy, přechody k demokracii, Skandinávie, Dálný východ

Výzkum

 • 2016–2018: Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994–2014 (Grantová agenta České republiky – GAČR; hlavní řešitel projektu)
 • 2016–2018: Imigrace, sociální napětí a volební chování (specifický výzkum: Studentská grantová soutěž UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2015: Voličské chování ve víceúrovňovém uspořádání (vnitřní grant: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2014: Populistické a krajně-pravicové politické strany ve volbách do Evropského parlamentu (vnitřní grant: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2013: Severská politika I. (vnitřní grant: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)

Publikační činnost

Články v časopisech s impakt faktorem

 • Maškarinec, Pavel. 2017. „A spatial analysis of Czech parliamentary elections, 2006–2013.“ Europe-Asia Studies69 (3): 426-457. ISSN 0966-8136.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. „The 2016 Electoral Reform in Mongolia: From Mixed System and Multiparty Competition to FPTP and One-Party Dominance.“ Journal of Asian and African Studies (FirstView Article, doi:10.1177/0021909617698841). ISSN 1745-2538.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. „Testing Duvergerʼs law: strategic voting in Mongolian elections, 1996–2004.“ Post-Soviet Affairs 33 (2): 145-160. ISSN 1938-2855.
 • Maškarinec, Pavel a Daniel Klimovský. 2017. „Political Determinants of Women’s Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections.“ Lex Localis – Journal of Local Self-Government 15 (3): 387-410. ISSN 1855-363X.
 • Novotný, Lukáš a Pavel Maškarinec. 2017. „Evropská občanská iniciativa jako nástroj rozvoje občansko-politické participace pohledem konceptu struktury politických příležitostí.“ Sociológia 49 (1): 81-108. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, Pavel a Daniel Klimovský. 2016. „Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness.“ Lex Localis – Journal of Local Self-Government 14 (4): 853-871. ISSN 1855-363X.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. „Nationalisation of the Czech Local Party System: Case Study of the 2010 Local Elections in Municipalities with Extended Powers.“ Sociológia 47 (6): 625-656. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, P. a P.  Bláha. For whom the Bell Tolls: Grievance Theory and the Rise of New Political Parties in the 2010 and 2013 Czech Parlia­mentary Elections. Sociológia, 2014, 46, č. 6, s. 706-731. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, P. Parliamentary and presidential elections in Mongolia, 2012 and 2013. Electoral Studies, 2014, 36, s. 186-191. ISSN 0261-3794.
 • Maškarinec, P. Prostorová analýza prezidentskýchvoleb v České republice v roce 2013. Sociológia, 2013, 45, č. 5, s. 435-469. ISSN 0049-1225.

Vědecké monografie

 • Maškarinec, P. 2014.  Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010. Voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA).  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 334 s.. ISBN 978-80-7325-344-8.

Editované vědecké monografie

 • Hynčica, Pavel, Pavel Maškarinec a Lukáš Novotný. 2016. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia, 216 s. ISBN 978-80-200-2619-4.
 • Maškarinec, P. a P. Bláha a kol. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013. 153 s. edice Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Politologica 5. ISBN 978-80-7414-623-7.

Články v recenzovaných časopisech

 • Maškarinec, Pavel. 2017. „The Czech Pirate Party in the 2010 and 2013 Parliamentary Elections and the 2014 European Parliament Elections: Spatial Analysis of Voter Support.“ Slovak Journal of Political Science 17 (1): 5-33. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel a Petr Bláha. 2016. „Křivda jako příležitost pro nové politické strany? Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko na cestě parlamentu.“ Politics in Central Europe 12 (2S): 45-66. ISSN 1801-3422.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Strategic voting in the 2011 and 2015 Polish Senate elections: Testing Duvergerʼs Law in the second-order elections.“ Slovak Journal of Political Science 16 (4): 369-39. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Determinants of Women’s Descriptive Representation on the City Boards of the Czech Statutory Cities after the Local Elections of 2014.“ Slovak Journal of Political Science 16 (2): 113-133. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Nekonečný příběh. Pokračující stabilita voličské podpory Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentních volbách 2006 – 2013.“ Politické vedy 18 (3): 135-160. ISSN 1335-2741.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. „Nová výzva švédské stranické politice? Feministická strana a její voliči v evropských a národních volbách v roce 2014.“ Politics in Central Europe 11 (1S): 63-89. ISSN 1801-3422.
 • Maškarinec, Pavel. 2014. „Stabilita mongolského stranického systému v letech 1990–2012 z pohledu konceptu stranického nahrazení.“ Evropská volební studia 9 (1): 21-42. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. „Obrat vpravo: Islandské parlamentní volby 2013.“ Evropská volební studia 8 (1): 75-87. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2012. „Prezidentské volby na Islandu 2012.“ Evropská volební studia 7 (2): 171-179. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel a Roman Chytilek. 2011. „Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb?“ Evropská volební studia 6 (2): 137-148. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Nepál v letech 1990–2010: slabý, rozpadající se, nebo rozpadlý stát?“ Politologický časopis 18 (4): 379-406. ISSN 1211-3247.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Švédští demokraté: analýza teritoriální a voličské základny krajní pravice v současném Švédsku.“ Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu 9 (2): 75-117. ISSN 1214-7737.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Volby do Evropského parlamentu ve Švédsku z hlediska teorie voleb druhého řádu.“ Politologická revue 17 (2): 3-34. ISSN 1211-0353.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Volební podpora ČS(D)SD, (KDU)-ČSL, KSČ(M) a ODS v prostoru dnešního Libereckého kraje v letech 1920–1935 a 1996–2010: Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců?“ Evropská volební studia 6 (1): 22-43. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Krajské volby 2000–2008 v Libereckém kraji: mikroanalýza okresu Liberec.“ Středoevropské politické studie 12 (1): 45-78. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Mongolský přechod k demokracii z pohledu teorie tranzice.“ Politologický časopis 17 (3): 271-297. ISSN 1211-3247.
 • Maškarinec, Pavel. 2009. „Estonské komunální volby a jejich specifika a význam pro stranickou soutěž.“ Evropská volební studia 4 (2): 154-171. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2009. „Parlamentní volby na Islandu 2009: historické vítězství levice.“ Evropská volební studia 4 (2): 183-193. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu.“ Středoevropské politické studie 10 (1): 46-67. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Volby do Evropského parlamentu 2007 v Bulharsku.“ Evropská volební studia 3 (1): 113-129. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Křesťanští demokraté. Analýza identity švédské relevantní křesťansko-demokratické strany.“ Středoevropské politické studie 9 (1): 56-75. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Parlamentní volby na Islandu - květen 2007.“ Evropská volební studia 2 (2): 194-210. ISSN 1801-6545.

Ostatní publikace (popularizační práce, významné recenze v novinách atd.)

 • Maškarinec, P. Mongolské parlamentní volby 2012: návrat demokratů k moci. Mezinárodní politika, 2012, 36, č. 10, s. 22-25. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P. Nová vláda v Nepálu: konec, nebo nový počátek (ne)stability? Mezinárodní politika, 2011, 35, č. 4, s. 27-30. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P.. Mongolské prezidentské volby 2009: vítězství změny? CEVRO revue, 2009, 9, č. 5, s. 21-21. ISSN 1213-9521.
 • Maškarinec, P. Prezidentské volby v Mongolsku 2009: konec dvanáctiletého období vlády postkomunistů v zemi. Mezinárodní politika, 2009, 33, č. 8, s. 35-38. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, Pavel. Mongolské parlamentní volby 2008 ve znamení výjimečného stavu. Mezinárodní politika, 2008, 32, č. 8, s. 30-33. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P. Mongolsko: od velké koalice k vládě "národní solidarity". Mezinárodní politika, 2006, 30, č. 3, s. 22-24. ISSN 0543-7962.

Kapitoly v monografiích

 • Maskarinec, P. Proměny postavení prezidenta v politickém systému Mongolska. In P. Juhás a M. Hrušovský (eds.). Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2015, s. 120-136. ISBN 978-80-8105-707-6.
 • Maškarinec, P. Volební geografie krajských voleb 2012 v Ústeckém kraji. In P. Maškarinec a P. Bláha (eds.). Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013, s. 42-66. Edice Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Politologica 5. ISBN 978-80-7414-623-7.
 • Maškarinec, P. Volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 2012 z hlediska teorie voleb druhého řádu. In P. Maškarinec a P. Bláha (eds.). Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013, s. 67-84. Edice Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Politologica 5. ISBN 978-80-7414-623-7.
 • Maškarinec, P. Kontinuita nebo změna? Mongolské prezidentské volby 2009 v historické perspektivě. In AMO. Asijské milníky 2009. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2010, s. 83-101.
 • Maškarinec, P. Parlamentní volby v Indii 2009: vítězství Kongresu a druhá vláda Manmóhana Singha. In AMO. Asijské milníky 2009. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2010, s. 6-32.

Původní vědecké články ve sbornících

 • Maskarinec, P. Voličská základna Švédské Pirátské strany v letech 2006–2010. In QAUERE 2014, vol. IV: Recenzovaný sborník interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 501-510. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • Maškarinec, P. Komunální volby na Islandu v roce 2010: příklad voleb druhého řádu? In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3032-3039. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • Maškarinec, P. Sociální zázemí krajní pravice ve Švédsku: aplikace geograficky vážené regrese (GWR) na analýzu voličské podpory Švédských demokratů v roce 2010. In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3012-3021. ISBN 978-80-87952-00-9.

Příspěvky na konferencích

 • Klimovský, D., Maškarinec, P. Independent Candidates in the Local Elections 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of determinants of their successfulness. In VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: FSV UK/FF UK, 9. 9. – 11. 9. 2015.
 • Maškarinec, P. Česká Pirátská strana: analýza teritoriální a voličské základny v letech 2010–2014. In S piráty na akademické souši. Ústí nad Labem: FF UJEP, 5. 5. 2015.
 • Maškarinec, P. Politické determinanty deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách 2014. In Participativní demokracie: potenciál a limity. Ústí nad Labem: FF UJEP/Ústečan, o. s., 23. 4. 2015.
 • Maškarinec, P. Proměny postavení prezidenta v politickém systému Mongolska. In Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2. 12. 2014.
 • Maškarinec, P. Nová výzva švédské stranické politice? Feministická strana a její voliči v evropských a národních volbách v roce 2014. In Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na evropskou politiku a národní politické systémy. Plzeň:  Metropolitní univerzita Praha, 13. 11. 2014.
 • Maškarinec, P. a P. Pavlíková. Euroskepticismus v České republice. In Euroskepticismus a jeho role v regionu střední Evropy. Ústí nad Labem: Katedra politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem, 23. 4. 2014.
 • Maškarinec, P. Euroskepticismus v Polsku. In Euroskepticismus a jeho role v regionu střední Evropy. Ústí nad Labem: Katedra politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem, 23. 4. 2014.
 • Maskarinec, P. Voličská základna Švédské Pirátské strany v letech 2006–2010. In QAUERE 2014, vol. IV: Recenzovaný sborník interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 26. – 30. 6. 2014.
 • Maškarinec, P. Komunální volby na Islandu v roce 2010: příklad voleb druhého řádu? In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 9. – 13. 12. 2013.
 • Maškarinec, P. Sociální zázemí krajní pravice ve Švédsku: aplikace geograficky vážené regrese (GWR) na analýzu voličské podpory Švédských demokratů v roce 2010. In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 9. – 13. 12. 2013.

Recenze

 • T. Kostelecký, R. Mikešová, M. Poláková, D. Čermák, J. Bernard, M. Šimon: Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny (recenze). Maškarinec, P. Sociologický časopis, 51, č. 4, 709-710. ISSN 0038-0288.
 • Å. Bengtsson, K. M. Hansen, Ó. Þ. Harðarson, H. M. Narud, H. Oscarsson: The Nordic Voter: Myths of Exceptionalism (recenze). Maškarinec, P. Sociológia, 2015, 47, č. 1, 139-143. ISSN 0049-1225.
 • G. Mesežnikov, O. Gyárfášová a Z. Bútorová, (eds.): Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe (recenze). Maškarinec, P. Sociológia, 2014, 46, č. 4, s. 457-461. ISSN 0049-1225.
 • M. Brunclík, V. Havlíka A. Pinková: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích (recenze). Maškarinec, P. Politologická revue, 2012, 18, č. 1, 116-119. ISSN 1211-0353.

Blogy

Dizertační, diplomové a bakalářské práce

 • Maškarinec, P. Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010: analýza voličského chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA). Dizertační práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie, 2014, 396 s. Vedoucí práce: Stanislav Balík.
 • Maškarinec, P. Levicová strana ve Švédsku a její postavení v prostoru stranické rodiny krajní levice. Magisterská práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie, 2008, 127 s. Vedoucí práce: Lubomír Kopeček.
 • Maškarinec, P. Sociálně-prostorová struktura města Liberce. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociologies, 2006. 99 s. Vedoucí práce: Aleš Burjanek.
 • Maškarinec, P. Volební systém do Velkého státního churalu Mongolska a jeho účinky na systém politických stran. Oborová/klauzurní práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie, 2006, 34 s. Vedoucí práce: Jakub Šedo.

Další aktivity

 • Člen České společnosti pro politické vědy (od r. 2013)
 • Člen Vědecké rady FF UJEP (od r. 2015)
 • Šéfredaktor časopisu Central European Journal of Politics

Kontakty

e-mail: peroutka.ujep@seznam.cz
tel.: 475 286 493
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní životopis

 • Obor Katolická teologie na KTF UK, Mgr. 2001, ThLic. 2012.
 • Obor Filosofie na FF UK, Ph.D. 2009.

Odborná specializace

Ve svém filosofickém úsilí vycházím zejména z latinské platónsko-aristotelské tradice a soudobé analytické filosofie. V současnosti se na tomto základě zabývám etikou, konkrétně metaetikou a morální psychologií, a to s přesahem k politické filosofii.

Výzkum

 • Spoluřešitel: GA UK – c. g. 522/2006; GA AV ČR – c. g. IAA 908280801.
 • Hlavní řešitel: GA UK – projekt 92610, „Tereziánská mystika z hlediska tomistické psychologie“, ukončeno 2012.

Publikační činnost

Monografie

 • Aristotelská nauka o potencích, Praha, Filosofia 2010, ISBN 978-80-7007-330-8, 218 stran.
 • Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej Tomala: Modality v analytické metafyzice, Praha, Filosofia 2011, ISBN 978-80-7007-326-7.
 • Tomistická filosofická antropologie, Praha, nakl. Krystal OP 2012, ISBN 978-80-87183-42-7, 200 stran.
 • Pramen. Vnitřní život podle Terezie z Avily, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2013, IBSN 978-80-7195-668-6, 200 stran.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • „Dispositional Necessity and Ontological Possibility“, in: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic,Lukáš Novák, Daniel D. Novotný, Prokop Sousedík, David Svoboda (eds.), Heusenstamm, Ontos Verlag, 2012, str. 195­­–208.
 • „Svoboda vůle podle Tomáše Akvinského“, in: Svoboda od antiky po současnost, A. Havlíček (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP 2012, str. 54–79.
 • „Představivost ve scholastice a mystice. Domingo Báñez a Terezie z Avily”, in: Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, J. Marek, M. Vrabec (eds.), Praha, Togga, 2013,str. 65–85.
 •  „Tomášova přirozenoprávní teorie v současném pohledu”, in: Přirozená a lidská práva, A. Havlíček (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2013, str. 44–66.
 • „El centro del alma y la liberación interior según S. Teresa de Ávila”, in: Las Moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús, J. Sancho Fermín, R. Cuartas Londoño (eds.), Editorial Monte Carmelo, CITeS– Universidad de la Mística, Burgos 2014, str. 401–410.
 • „Kritika neutrálního liberalismu. Nedohledný horizont Charlese Taylora“, in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2015, str. 44–66, str. 118–144.
 • „Bůh jako morální zdroj”, in: Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Martin Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2016, str. 42–48.
 • „Přirozený zákon: mezi autonomií a theonomií“, in: Lidská práva a jejich zdůvodnění, A. Havlíček a J. Chotaš (eds.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2017.
 • „Příčiny Husova odsouzení. Pokus o analýzu“, in: Interpretace a kritika díla Jana Husa, M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, str. 57–70.

Recenzované články

 • Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy“, Studia Neoaristotelica, roč. 4, 2007/1, str. 36-77.
 • „Existenční predikace“, Filosofický časopis 57 (2009), č. 3., str. 375–394.
 • „Aristotelské pojetí možného“, Studia Neoaristotelica 6 (2009), č. 2, str. 265–289.
 •  „Negativní theologie Tomáše Akvinského“, in: Reflexe (2010), č. 38, str. 3–18.
 • „Imagination, Intellect and Premotion. A Psychological Theory of Domingo Báñez“, in: Studia Neoaristotelica 7 (2010), č. 2, str. 107–115.
 • „Tomistický antropologický dualismus“, in: Organon F, 18 (2011), č. 1, str. 26–39.
 • „Tomistická psychologie a moderní pojem mysli“, in: Filosofický časopis, 59 (2011), č. 5, str. 665–688.
 •  „Sémantika abstraktních pojmů v tomismu druhé scholastiky“, in: Univerzálie ve scholastice, Studia Neoaristotelica – supplementum I, ed. D. Novotný, L. Novák, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity 2012, ISSN 1214-8407, str. 193–207.
 •  „Volontà amante. Un concetto teresiano nella prospettiva tomista“, in: Teresianum - Rivista della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità «Teresianum»,ISSN 0392-4556, 63 (2012), 2, str. 275–294.
 • „Inhabitace Boha v duši“, Studia Neoaristotelica 10 (2013), 3, str. 52–71.
 • „Od Humovy teze k etickému univerzalismu“, Filosofický časopis, 63 (2015), 4, str. 539–560.
 • „Racionální kompatibilismus“, Studia Neoaristotelica, 12 (2015), 3, str. xxvi–xliv.
 • „Poinsot’s compatibilism: an inspiration for moral psychology“, vychází v mimořádném čísle Filosofického časopisu, 2016.

Další aktivity

Aktivní účast na řadě konferencí, např. „Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic“, 30. 6. – 3. 7. 2010 v Praze; „IV. Congreso Internacional Teresiano“, 2.–8. 9. 2013 v Avile.

Vzdělání, profesní životopis

Údaje o odborné kvalifikaci a vzdělání

 • 2011: historie se zaměřením na české a československé dějiny, Slezská univerzita v Opavě, profesor
 • 2005: politologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, docent
 • 1990: české a československé dějiny, Československá akademie věd, CSc.
 • 1982: historie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, PhDr.
 • 1980: dějepis a filozofie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, absolvent

Údaje o praxi od absolvování VŠ

 • 1994 – dosud: Akademie věd České republiky, Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i.
 • 1993 – 1994: Policejní akademie České republiky, Katedra společenských věd
 • 1981 – 1993: Akademie věd České republiky, Historický ústav, v. v. i.

Pedagogická činnost na VŠ

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze

Odborná specializace

 • Historie: Soudobé české a československé dějiny
 • Politologie: Politické strany, politický systém

Výzkum (za posledních 5 let)

 • Komunistická strana Československa a bolševismus (GA ČR, reg. č. 409/08/1621, 2008-2012)
 • Přehled zahraničních kompenzačních opatření za osobní nemajektové újmy ve prospěch československých a českých obětí nacismu (MZV ČR, RM 04-01-11, 2011)
 • Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945-1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (GA ČR, reg. č. 14-07528S, 2014-2016)

granty - řešitel

 • Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945–1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (GA ČR, 2014–2016)

granty - spolupracovník

 • Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (Ministerstvo kultury ČR, NAKI, 2018-2021)
 • Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938-1948 (GA ČR, 2013-2017)
 • Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (Ministerstvo kultury ČR, NAKI, 2011–2015)

Publikační činnost (výběrová bibliografie za posledních 5 let)

 • KOCIAN, Jiří (ed.) - DEVÁTÁ, Markéta (ed.). Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 345 s. - (České křižovatky evropských dějin, 3). ISBN 978-80-7285-108-9
 • KOCIAN, Jiří (ed.) – PAŽOUT, Jaroslav (ed.) - RÁKOSNÍK, Jakub (ed.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Dokořán, 2011. 326 s. ISBN 978-80-7285-152-2 (ÚSD); ISBN 978-80-7363-504-6 (Dokořán)
 • KALOUS, Jan (ed.) - KOCIAN, Jiří (ed.). Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 459 s. ISBN 978-80-7285-156-0 (ÚSD); ISBN 978-80-87211-70-0 (ÚSTR)
 • KOCIAN, Jiří. Československý vývoj v letech 1945-1948 v kontextu střední Evropy. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 71-82. ISBN 978-80-7308-475-2
 • KOCIAN, Jiří – SMETANA, Vít a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha: Euroslavica 2014. 244 s. ISBN 978-80-87825-09-9
 • Kocian, Jiří. Československý vývoj v letech 1945-1948 v kontextu střední Evropy. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 71-82.
 • Kocian, Jiří – Smetana, Vít a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha: Euroslavica 2014. 244 s.
 • Kocian, Jiří. Antonín Zápotocký, in: Ryantová Marie a kol.: Českoslovenští prezidenti. Praha – Litomyšl 2016, s. 159-182.

Vedení úspěšně obhájených kvalifikačních prací

 • 71 bakalářských
 • 30 diplomových
 • 12 disertačních
 • 2 rigorózní

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Univerzita Pardubice
 • Technická univerzita v Liberci

Členství v redakčních radách

 • redakční rada časopisu Katedry historie FF UP v Olomouc Sborník prací historických Acta UPO
 • redakční kruh časopisu Ústavu historických věd FPF SU v Opavě Acta historica
 • Univeristatis Silesianae Opaviensis

Členství v ostatních radách a komisích

 • Dozorčí rada Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • Ediční rada Národního archivu
 • Ediční rada Ústavu pro studium totalitních režimů
 • Ediční rada pro obor Politologie KPF FF UJEP
 • vědecko-pedagogická rada KPF FF UJEP

Ostatní členství

 • Sdružení historiků České republiky (Historický kub 1872), vědecký spolek Český národní komitét historiků
 • Rada pre humanitné vedy, Agentúra na podporu vedy a výskum, Slovenská republika

Kontakty

e-mail: martin.simsa@ujep.cz
tel. do práce: 475 286 492
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní činnost

 • 1974-1978 Učební obor sazeč v n.p. Tisk Brno
 • 1974-1978 Soukromé hodiny němčiny, latiny, historie a filosofie u prof. Komárkové
 • 1977-1987 Účast na bytových seminářích prof. Komárkové
 • 1978 - podpis Charty 77
 • 1980-1984 Večerní gymnázium s maturitou, Brno, Lerchova 63
 • 1984-1986 Intenzivní kurzy němčiny a angličtiny – Jazyková škola v Brně
 • 1980-1989 Účast na bytových seminářích profesora Hejdánka
 • 1990–1995 Studium filosofie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • 1995 Diplomová práce Filosof a reforma světa vedená profesorem Hejdánkem
 • 1995–2001 Doktorská studia pod vedením profesora Erazima Koháka.
 • 1997–1998 Zahraniční stáž v sociálně vědním archivu Alfréda Schütze, Universität Konstanz.
 • 2001 Rigorózní zkoušky a obhajoba diz. práce: Hermeneutika smyslu dějin na FF UK v Praze
 • 1978-1980 Základní vojenská služba v Humenném
 • 1980-1984 Práce v knihařství, n.p. Kniha Brno
 • 1985-1987 Výuka jazyků na OKVS v Brně, doprovodce poštovních kurzů, hlavní pošta Brno
 • 1987-1990 Vychovatel učňů – SSŽ Praha 9 - Hloubětín
 • 1990-1995 Výuka angličtiny na ZŠ Svojsíkova 5, Litoměřice
 • 1995-2006 Odborný asistent filosofie na katedře společenských věd PF UJEP Ústí n. L.
 • 2002-2005 Vedoucí katedry společenských věd, PF UJEP Ústí n. L.
 • 2008-2013 Odborný asistent na katedře politologie, IPS FSV UK v Praze
 • 2006-2020 Odborný asistent filosofie na katedře politologie a filosofie, FF UJEP, Ústí n. L.

Odborná specializace

Politická filosofie, zvláště liberální a deliberativní demokracie; Normativní a kritická hermeneutika; Česká filosofie.

Výzkum

IGA – SGS

 • 2015 – 2016  Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality (hlavní řešitel)
 • 2012 – 2013  Česká praktická filosofie (hlavní řešitel)

Stimulace

 • 2018 Uspořádání interdisciplinární konference ke 100. výročí česk(oslovensk)é republiky a zkoumání vztahu demokracie, nacionalismu a populismu
 • 2017 Zkoumání kritické hermeneutiky v deliberativní demokracii
 • 2015 Úloha filosofie a náboženství v sekulární demokracii
 • 2014 Zkoumání úlohy filosofie a náboženství v českém a evropském myšlení
 • 2013 Kritická reflexe demokracie
 • 2012 Zkoumání deliberativní demokracie a filosofie H. Arendt
 • 2011 Zkoumání normativních struktur demokracie II
 • 2010 Zkoumání normativních struktur demokracie

Publikační činnost (Výběr)

 • [2019] České otázky. InŠimona Löwenstein (Ed.). Evropská civilizace a její problémy – Svazek 2. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina. Kulmbach 2019. s. 176-194.
 • [2019] Tschechische Fragen. InŠimona Löwenstein (Ed.). Die europäische Zivilisation und ihre Probleme – Band 2. Festschrift für Bedřich Loewenstein. Kulmbach 2019, s. 177-195.
 • [2018] A Hermeneutical Critique of Czech Democracy. Conference Proceedings – Book 1. Helsinki 2018. s. 415-423
 • [2018] Demokracie mezi relativismem, spekulacemi a (post)pravdou. In Martin Šimsa (ed.) Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 9-23.
 • [2018] Několik poznámek o lhaní a pravdě v demokracii. In Martin Šimsa (ed.) Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 236-249.
 • [2018] Uspořádání 7. interdisciplinární konference Reflexe republiky 1918-2018  ve dnech 18.-19. října 2018 v Písku.
 • [2018] Reformace a demokracie. Ergot 2, 1. Ústí nad Labem 2018, s. 115-123.
 • [2018] Srdce, nebo periférie Evropy? Ergot 2,2. Ústí nad Labem 2018, s. 49-55.
 • [2017] Filosofické texty a veřejné diskuse. Ergot 1,1. Ústí nad Labem 2017, s. 71-78
 • [2017] Filozof, teolog a republikánské svědomí. Listy 47, 2. Olomouc 2017, s. 14-16
 • [2017] Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue. Křesťanská revue 84, 2. Praha 2017, s. 52-55
 • [2017] Hermeneutical Critique in Deliberative Democracy, in Archeology, History, Philosophy. Conference Proceedings, Volume I, SGEM 2017, Vienna, Austria 2017, s. 269-276
 • [2016] Jan Hus mezi interprety a kritiky. Úvodní studie, in Martin Šimsa (ed.) Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 9-17
 • [2016] Jan Hus, deliberativní argumentace a ekumenický dialog, in Martin Šimsa (ed.) Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 245-255
 • [2016] Lidská práva a demokratické revoluce, in Aleš Havlíček, Jiří Chotaš a kol., Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 153-165
 • [2016] Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Úvodní studie, in Martin Šimsa (ed.) Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 9-20
 • [2016] Sekularizace a náboženství, in Martin Šimsa (ed.) Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 103-116
 • [2016] Sekularizace a náboženství v demokratickém diskurzu, in Milan Hanyš, Johann P. Arnason (eds.), Mezi náboženstvím a politikou, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Togga 2016, s. 129-170
 • [2016] Jan Hus, Deliberative Arguments and Ecumenical Dialogue,in History, Philosophy, Conference Proceedings, Volume 1, SGEM 2016,Vienna, Austria 2016, s. 571-578
 • [2016] Secular Democracy and Truth in Czech and Deliberative Democracy in History, Philosophy, Conference Proceedings, Volume 1, SGEM 2016,Vienna, Austria 2016, s. 741-748
 • [2016] Uspořádání 5. interdisciplinární konference Pravda, relativita, hodnotová neutralita 6. – 7. října 2015 v Písku
 • [2015] “Třetí cesta deliberativní kritiky”, in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, UJEP, 2015, pp. 144–154.
 • [2015] “Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti”,in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti,M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, UJEP, 2015, pp. 9–21.
 • [2015] Uspořádání konference: Jan Hus: dílo, kontexty, interpretace. Písek 22.-23. Října 2015
 • [2015] “Je pro současnou demokracii sekularizace nutnou podmínkou, nebo překážkou?” in Křesťanská revue, 2/2015, s. 35-40
 • [2015] “Jan Hus, deliberativní argumentace a ekumenické křesťanství” in Křesťanská revue, 6/2015, s. 26-30
 • [2014] Uspořádání konference: Úloha filosofie a náboženství v demokracii v českém a evropském myšlení. Písek 9.-10. října 2014
 • [2013] “Demokratická kritika (neo)liberalismu. Od české demokratické tradice k deliberativní demokracii”,in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka,M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, UJEP, 2013.
 • [2013] Uspořádání konference: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Písek 26.-27. září 2013
 • [2013] “Rusko a československá (česká) demokracie. Deliberativní demokracie, náboženství a dialog.” Sankt Petěrburg, Veche 20/2013, s.233-239
 • [2013] “Třetí cesta deliberativní demokracie” in Křesťanská revue, 6/2013, s. 38-42
 • [2012] “Proměna svobody v kritické teorii”,in: Svoboda od antiky po současnost, A. Havlíček (ed.),
 • Ústí nad Labem, UJEP, 2012, pp. 327–339.
 • [2011] “Marx, Heidegger, Kosík – teoretická a praktická svoboda”in: Myslitel
 • Karel Kosík,Hrubec, Pauza, Zumr (eds.), Praha, Filosofia, 2011, pp. 157–176.
 • [2011] “Kritika demokratické svobody” in Křesťanská revue, 2/2011, s. 38-42
 • [2011] “Deficit současného demokratického diskursu” in Demokracie jako hodnota a problem, Liberec 2011, s. 24-31
 • [2011] “Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka” in Filosofický časopis, 1/2011, s. 148-150
 • [2010] “The Role and Nature of Freedom in Two Normative Concepts of Democracy”,
 • Human Affairs, 2/2010, Bratislava, SAV.S., pp. 114–123
 • [2010] “Role diference v konsensuální teorii etického a demokratického diskursu” in Identita – diferencia. Bratislava, SAV 2010, s. 512-517
 • [2010] “John Rawls: Právo národů” in Reflexe: Filosofický časopis, 38/2010, s. 128-130
 • [2009] Globalizace, kosmopolitismus a diskurzní teorie demokracie. in Philosophica XXXIV. Éra globalizácie vo filozofickej reflexii. ISBN 978-80-223-2616-2. Univerzita Komenského Bratislava 2009. s. 115-127
 • [2008] Reflektující autenticita, prostor Evropy, deliberativní demokracie a kosmopolitismus. Filosofický časopis 3/2008. ISSN 0015-1831. Praha, Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 459-465
 • [2008] Boj nebo dialog? Literární noviny 51/2008 Praha, Brno, Centrum pro média a demokracii. ISSN 1210-0021. s.6
 • [2008] Několik poznámek ke křesťanské sociální demokracii či k postmarxistickému demokratickému socialismu. Křesťanská revue 3/2008. ISSN 0023-4613. Praha, OIKUMENE – Akademická YMCA 2008. s. 5-12
 • [2007] Potřebuje demokracie filosofické zdůvodnění a víru? Protestant 6/2007. ISSN 1210-4361. Benešov 2007. s.11-12
 • [2007] Lévinas a diskurzívní etika in Emmanuel Lévinas. Filosofie a výchova. ISBN 80-239-8833-2. Praha, UK FHS 2007. s.161-169
 • [2006] Existuje u nás teoretická diskuse o demokracii? in III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10.9.2006. Praha, Olomouc 2007. s.26-32
 • [2006] Apelův transcendentální most mezi kontinentální a analytickou filosofií in: Nitsche, Sousedík, Šimsa (eds.) Schisma filosofie 20. století, Filosofia, Praha 2006, ss. 287 – 297
 • [2005] Nietzschova kritika křesťanství inJ.Kružík a J.Novotný (eds.) Nietzsche a člověk. Praha, UK FHS 2005. ISBN:80-239-5355-9. S.13-17
 • [2005] Otázka Evropy na periférii, nebo v srdci Evropy? in Hrubec, M.(ed.): Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha, Filosofia 2005. ISBN:80-7007-215-6. S.157-170
 • [2004] Rádlův vstup do hermeneutické diskuse. in T.Hermann-A.Markoš (eds.) Emanuel Rádl – vědec a filosof. Praha, Oikoymenh 2004. ISBN 80-7298-107-2. ISSN 1213-1199. s.451-461
 • [2004] Má filosofie dějin budoucnost?. in: Holzbachová, I. a kol.: Filozofie dějin. Problémy a perspektivy. Brno, Masarykova univerzita 2004, ISBN 80-210-3593-5, s. 87-94
 • [2004] Masarykův a Habermasův pojem demokracie in Hrubec, M.(ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha, Filosofia 2004. ISBN 80-7044-395-2. s.135-146
 • [2003] Apelovo transcendentální hermeneutické a pragmatické inter-komunitní filosofování. Filosofický časopis 3/2003. ISSN:0015-1831. Praha 2003. s.468-470
 • [2003] Filosofie a demokracie. Ergo 2/2003. ISSN: 1212-8317. Ústí n.L. 2003. s.8-14
 • [2002] The Question of Understanding and its Criteria in Conservative and Critical Hermeneutics. in Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Tübingen 2002. ISBN:3-16-147894-0. S. 59-67

Vedení úspěšně obhájených bakalářských prací (2006-2019)

 • Pavel Zahradník: Role čtenáře v hermeneutické filosofii
 • Vedení úspěšně obhájených diplomových prací 2006-2019
 • Petra Carhounová: Antické vs. moderní pojetí svobody
 • Pavlína Horáková: Ekologická etika v českém politickém myšlení
 • Kristýna Kačeriková: Porovnání různých koncepcí lidských práv v rámci Charty 77
 • Luboš Tomíček: Komparace pojetí moderního člověka v díle T. G. Masaryka a M. Webera
 • Žaneta Vojtěchovská: Habermasovo pojetí deliberativní demorkracie
 • Romana Ernstová: Model deliberativní demokracie u J. Cohena
 • Jiří Floriančič: Politická filosofie Emanuela Rádla, její recepce a kritika
 • Ondřej Nitsch: Reflexe Mnichovské dohody v českém politickém myšlení
 • Jaroslav Chramosta: Dílo a myšlení Karla Kosíka a jeho současná recepce
 • Petr Teleki: Masaryk: Krize moderní společnosti
 • Markéta Rovná: Význam občanské společnosti v demokracii
 • Petra Stowasserová: Dworkinovo pojetí liberalismu
 • Tomáš Wiesner: Obecný problém rozumění s ohledem na dílo Paula Ricoeura
 • Denisa Čížková: Masarykovo pojetí krize
 • Pavel Dlask: Problémy konstrukce Rawlsovy teorie spravedlnosti
 • Martina Janošíková: Masarykova otázka sociální
 • Lucie Mařasová: Poselství undergroundu
 • Veronika Svobodová: Rozdíl v pojetí symbolu u Paula Ricoeura a Eugena Finka
 • Daniela Kordinová: Role a vztah literárního a odborného jazyku u Umberta Eca
 • Radek Hendrych: Diskursivní etika v díle Karl-Otto Apela
 • Lenka Studecká: Masarykova formulace a bilance českého (československého) politického programu
 • Jan Musil: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata
 • Tomáš Leschak: Hermeneutika estetiky v díle P. Ricoeura
 • Lucie Vopálenská: Lidská práva v pojetí Boženy Komárkové
 • Jitka Holerová: Pojem „mimesis“ v Aristotelově Poetice a Riceourově hermeneutice
 • Adéla Machova: Hermeneutika v díle Riceoura a Eca
 • Aleš Vávra: Popperovo pojetí demokracie
 • Ondřej Novák: Taylorovo pojetí moderny
 • Petr Blažej: Rádlova kritika nacionalismu
 • Kateřina Houhová: Pojetí svobody J. S. Milla a jeho kritika I. Berlinem
 • Rudolf Kadlec: John Rawls a egalitarismus „náhody“: dvě distributivní pojetí spravedlnosti

Vedení úspěšně obhájených diplomových prací (2006-2017)

 • Jiří Beneš: Média jako součást demokratického veřejného prostoru z pohledu Jürgena Habermase
 • Pavel Dlask: John Rawls a deliberativní demokracie
 • Daniel Štěpánek: Méetika. Méontlogické pojetí etiky a politiky
 • Veronika Jančová: Otázka Evropy ve Ferrarově politické filosofii
 • Petra Stowasserová: Komparaca Rawlsovy a Dworkinovy koncepce svobody a spravedlnosti
 • Monika Šebestová: Spor o Českou otázku
 • Jan Kaňa: Politická antropologie Clifforda Geertze
 • Martina Laláková: Deliberativní demokracie a její uplatnitelnost v praxi
 • Pavlína Novotná: Role a pojetí lidských práv v Chartě 77
 • Stanislav Martinec: Rádlova kritika rasových a organických teorií národa a státu
 • Jan Musil: Národ jako program: Reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu
 • Veronika Dohnalová: Masarykovo české politické myšlení
 • Lucie Kuráková: Gardavského pojetí ateismu
 • Marek Mach: Reflexe současného stavu teorie a praxe společenských věd

Další aktivity

 • Místopředseda správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa
 • Člen oborové rady ústavu politologie, FF UK v Praze

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Tajemník katedry politologie a filozofie: Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Sekretářka: Tamara Šitnerová

Zástupce vedoucího katedry: Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Profesoři:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

- předseda komise pro SZZ

Docenti:

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Občanská výchova (dvouoborové)

doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

- garant studijního oboru Politologie
- předseda redakční rady STUDIA POLITOLOGICA

doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijních oborů Společenské vědy a Učitelství společenských věd pro SŠ

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Filozofie (dvouoborové)

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- předseda redakční rady STUDIA PHILOSOPHICA

doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

Odborní asistenti:

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

- státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

- Centrum občanského vzdělávání COV.UL
- Alumni klub

Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

- člen ediční komise FF UJEP

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

- organizace praxe, koordinátorka Erasmus+

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Jan Musil, Ph.D.

- tvorba rozvrhů, IS STAG
- Škola humanitních studií

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

- platforma Moodle
- galerie Docento Disco

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D.

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

- garant studijního oboru ZHV Estetika

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Externisté:

Mgr. Petr Bláha

Mgr. Vít Najman

Mgr. Stanislav Vašků

JUDr. Karel Vodička

Ing. Ivan Štern

Správce knihovny a studovny: Mgr. Petr Bláha ml.

Kontakty

e-mail: konradovaveronika@seznam.cz
tel.: 475 286 519
kancelář: B 302

Vzdělání, profesní životopis

Vzdělání

 • 1998-2006 Ph.D. v oboru filosofie, Univerzita Karlova v Praze
 • disertační práce „Řecká kosmogonie: Zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii“ (školitel doc. Zdeněk Kratochvíl, Ph.D.)
 • 1991-1997 Mgr. v oboru filosofie, Univerzita Karlova v Praze
 • diplomová práce „Kosmologický náhled Thaléta a Anaximandra v konfrontaci s koncepcí archaických kosmogonií“ (vedoucí práce doc. Karel Thein, Ph.D.)

Zaměstnání

 • 2007- dosud: odborná asistentka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2006-2007 externistka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem

Působení v zahraničí

 • 4/2019 výuková mobilita Erasmus+ na Universidad Carlos III de Madrid
 • 7/2018 badatelský pobyt na Universität Regensburg
 • 4/2018 výuková mobilita Erasmus+ na Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 7/2017 badatelský pobyt na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 • 7/2016 badatelský pobyt na Universität Wien
 • 5/2014 výuková mobilita Erasmus+ na Universidad Carlos III de Madrid
 • 10/2004 stipendijní pobyt Aktion Tschechische Republik – Österreich na Universität Wien (Institut für Klassische Philologie, školitel a.Uni.Prof Dr. Georg Danek)

Odborná specializace

 • antická filosofie
 • antické politické myšlení
 • etika
 • vztah filosofie a básnické tradice

Výzkum

 • Řešitelka grantu Filosofie a politika ve veřejném prostoru (rok řešení 2019-2020)
 • Řešitelka grantu Bůh, obec a zákon v antickém myšlení (rok řešení 2018)
 • Řešitelka grantu Interpretace Platónova myšlení v kontextu soudobého mezinárodního bádání (rok řešení 2017)
 • Řešitelka grantu Člověk a obec v antickém myšlení (rok řešení 2016)
 • Spoluřešitelka grantu Koina ta tón filón (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2015)
 • Spoluřešitelka grantu Antická filosofie a politická filosofie (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2013)

Publikační činnost

Monografie

 • V. Konrádová, Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii, Ústí nad Labem 2008, 159 s., ISBN 978-80-7414-099-0.

Kapitoly v monografiích

 • V. Konrádová, Zbožnost mezi tradicí a inovací, in: J. Jinek, J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha 2019, ISBN: 978-80-7298-283-7.
 • V. Konrádová, Gold, Women and Corruption of the polis, in: J. Jinek, V. Konrádová (vyd.), For Friends, All Is Shared. Friendship and Politics in Ancient Greek Political Thought, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-239-4, ISBN 978-80-7414-942-9.
 • V. Konrádová, Sókratés a achilleovské paradigma, in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-228-8.
 • V. Konrádová, Enthúsiasmos a techné, in: A. Havlíček, J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Ión, Praha 2014, ISBN 978-80-7298-161-8.
 • V. Konrádová, Filosofie jako způsob života u Platóna a Aristotela, in: J. Vydrová et al., Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia, Červený Kostelec 2014, ISBN 978-80-7465-117-5.
 • V. Konrádová, Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství, in: U. Wollner, J. Cepko (vyd.), Reflexia Homéra v antickej filozofii, Banská Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0767-9.
 • V. Konrádová, Svoboda a tragické myšlení: K pojetí svobody u Friedricha Nietzscheho, in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-444-8.

Články a odborné studie

 • V. Konrádová, Family Affection, Political Community and Humanity: A Comparison of Aristotle and Cicero, in: Listy filologické,142, 3-4, 2019, pp. 253-281, ISSN 0024-4457.
 • V. Konrádová, The Concept of Punishment in Plato’s Eschatological Myths, in: Etica & Politica / Ethics & Politics, 21, 3, 2019, pp. 571-582, ISS,N 1825-5167.
 • V. Konrádová, Sebe-vztah a vztah k druhému: k Aristotelovu konceptu přátelství, in: M. Pokorný (vyd.), Energein. Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám, Praha 2019, ISBN 978-80-87705-74-2.
 • V. Konrádová, God and Justice in Hesiod and Plato: Interpreting the Myth of Protagoras (Prot. 320d-322d), in: ΠΗΓΗ / FONS 3, 2018, pp. 9-19, ISSN 2445-2297, DOI: https://doi.org/10.20318/fons.2019.4549.
 • V. Konrádová, Family Affection, Political Community and Humanity: A Comparison of Aristotle and Cicero, in: Listy filologické (v tisku)
 • V. Konrádová, Fronésis a problém zvažování, in: Filosofický časopis, 65, 5, 2017, s. 707-719, ISSN 0015-1831.
 • V. Konrádová, Aristotelés o hranicích kultury, in: A. Javorská, O. Marchevský (vyd.), Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Bratislava 2017, ISBN 978-80-970303-8-4.
 • V. Konrádová, Human and Divine Lives in Book X of Aristotle‘s Nicomachean Ethics, in: ΠΗΓΗ / FONS 1, 2016, pp. 1-20,ISSN 2445-2297.
 • V. Konrádová, Co si počít se zvířetem v nás: mnohotvárný obraz platónské duše, in: P. Sucharek, O. Marchevský (vyd.), Racionálne – iracionálne, Prešov 2015, ISBN 978-80-970303-4-6.
 • V. Konrádová, Homér a Hésiodos v platónských dialozích, in: Aither 14, 2015, str. 84-99, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Politický a kontemplativní život u Aristotela, in: P. Sucharek, R. Sťahel (vyd.), Filozofia a umenie žiť, Bratislava – Nitra 2014, ISBN 978-80-8153-026-5.
 • V. Konrádová, „Lidský“ a „božský“ život v X. knize Aristotelovy Etiky Níkomachovy, in: Aither 5, 10, 2013, str. 67-91, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Platón a básníci, in: Reflexe 42, 2012, str.  3-23, ISSN 0862-6901.  
 • V. Konrádová, Músický charakter básnické řeči, in: Listy filologické, 130, 3-4, 2007, str. 205-228, ISSN 0024-4457.

Edice

 • J. Jinek, V. Konrádová (vyd.), For Friends, All Is Shared. Friendship and Politics in Ancient Greek Political Thought, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-239-4, ISBN 978-80-7414-942-9.

Recenze

 • V. Konrádová, Eliška Luhanová, Zrození světa, in: Reflexe, 49, 2015, str. 161-167, ISSN 0862-6901.
 • V. Konrádová, Provincie a periférie, in: Reflexe, 34, 2008, str. 139-145, ISSN 0862-6901.

Konferenční příspěvky (výběr)

 • 2020 Philosophical Communication through Poetic Imagination: the Myth of Plato’s Gorgias(Tampa, USA: „Poetry, Philosophy, and Mathematics: Performance, Text, and Representations in Ancient Greek Cultural Practices“
 • 2019 Public Reasoning and the Role of Logos in Gorgias and Aristotle (Pardubice, 19th Meeting of the Collegium Politicum: “The Rule of People, the Rule of Law of Law and the Role of Logos in the Public Sphere”
 • 2019 Feminine Activities as Paradigms for Philosophy and Politics in Plato (Tampa, Florida: “Sex, Gender and Science in Ancient Greece”)
 • 2018 God and Justice in Hesiod and Plato (Bologna, 18th Meeting of the Collegium Politicum: “God, Religion and Society in Ancient Thought”)
 • 2018 Sókratés jako Athéňan, filosof a přítel (Praha, XI. platónské symposium: „Dialogy Kritón a Minós“)
 • 2017 The Concept of Punishment in Plato’s Eschatological Myths (Barcelona, 17th Meeting of the Collegium Politicum: “Pain and Punishment in Ancient Thought“)
 • 2016 Family Affection, Political Community and Humanity: A Comparison of Cicero, Fin. 3, 62- 68 and Aristotle, Eth. Nic. 8, 12-14 (Bonn, 16th Meeting of the Collegium Politicum: “Kosmopolitismus, Universalismus und Ius Gentium in der Antike und ihre Fortwirkung“)
 • 2016 Zbožnost mezi tradicí a inovací (Praha, X. platónské symposium: “ΕΥΘΥΦΡΩΝ“)
 • 2015 Gold, Women and Corruption of the Polis (Ústí nad Labem, 15th Meeting of the Collegium Politicum: “KOINA TA TΩΝ ΦIΛΩΝ“)
 • 2015 Politická dimenze přátelství u Aristotela (Bratislava, V. Slovenský filozofický kongres: “(Meta)filozofia – prax”)
 • 2014 Sókratés a achilleovské paradigma v Obraně Sókrata (Praha, IX. platónské symposium: “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ“)
 • 2012 Enthúsiasmos a techné (Praha, VIII. platónské symposium: „Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku“)

Členství v odborných společnostech

Diplomové a bakalářské práce

viz. STAG

Kontakty

e-mail: stanislav.vasku@ujep.cz
tel.: 475 286 514, 777 032 920
kancelář: B 313

Vzdělání, profesní životopis

 • 1985 – 1990: Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk a literatura – občanská výchova)
 • od šk. roku 1991/1992 – doposud, Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, PSČ: 415 01; středoškolský profesor
 • od ak. roku 1996/1997 – 1999/2000, externí pracovník PgF UJEP, Ústí nad Labem, katedra společenských věd
 • od ak. roku 2000/2001 – 2005/2006, interní pracovník PgF UJEP, Ústí nad Labem, katedra společenských věd 
 • od ak. roku 2006/2007 – doposud, interní pracovník, FF UJEP, Ústí nad Labem, České mládeže 8, PSČ: 400 96; katedra politologie a filosofie, odborný asistent

Odborná specializace

Stanislav Vašků se věnuje didaktice občanské výchovy a společenských věd. Hlouběji se zaměřuje na pojetí předmětu na středních školách, zvláště na gymnáziích. Zabývá se problematikou multidisciplinarity předmětu. Dále se zaměřuje na sociologii a její pojetí na středních školách. Další oblast, na níž se zaměřuje je sociální politika a její prezentace na středních školách.

Výuka

Předměty ve STAGu

Diplomové a bakalářské práce

 • Profil středoškolského učitele ZSV
 • Profil učitele občanské výchovy na ZŠ
 • Analýza učiva základů společenských věd na jednotlivých typech středních škol
 • Sociologická sonda: využití internetu žáky vybraných škol ústeckého kraje, jako zdroje informací a zábavy
 • Názory studentů na potřebnost předmětu ZSV
 • Volný čas středoškolské mládeže
 • Problematika hodnocení společenských věd na střední škole
 • Analýza projektového vyučování ve spol. vědách na vybraných školách
 • Minimální preventivní program na SŠ – zásady pro tvorbu, komparace
 • RVP – průřezové téma – environmentální výchova
 • Vliv mediálních prostředků na žáky ZŠ
 • Vybraná témata OV zpracovaná formou pracovních listů (exkurze – Ústecký kraj)
 • Výuka religionistiky na SŠ s využitím audiovizuálních ukázek
 • Výchova ke zdraví (RVP) – chování člověka v situacích ohrožující zdraví
 • Výuka sexuologie a toxikomanie na SŠ
 • Didaktické hry v OV na ZŠ
 • Výuka ZSV na klasickém gymnáziu a na gymnáziu s waldorfskou pedagogikou
 • Vliv rodiny na osobnost jedince
 • Výuka multikulturalismu na různých typech středních škol
 • Systém sociálního zabezpečení v ČR
 • Sociální politika – vzdělávací politika
 • Výuka politologie a mezinárodních vztahů na gymnáziích
 • Výuka toxikologie a sexuologie na středních školách

Kontakty

tel.: 475 286 511
kancelář: B 312

Vzdělání, profesní životopis

1998 – doktorát z filosofie na FF UK Praha
1995-2000 – správce Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského
2000-2002 – FHS UK – externě výuka filosofie
2001-dosud – FF UJEP – výuka filosofie a etiky

Odborná specializace

 • filosofie a etika

Publikační činnost (výběr)

Monografie

 • Bláha P.: Proměny filosofického uvažování nad dějinami, AUP, Ústí nad Labem 2003.
 • Bláha P.: Filosofie provincionalismu, Polička 2007.
 • Bláha P.: Zánik hřbitova uskutečněných utopií, AUP, Ústí nad Labem 2007.
 • Bláha P.: Odpor k lenosti a její přátelé, AUP, Ústí nad Labem 2010.
 • Bláha P.: Zotročení svobodou, AUP, Ústí nad Labem 2010.
 • Bláha P.: Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie, Praha 2012.
 • Bláha P.: Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě, Praha 2017.

Články

 • Bláha P.: J. G. Fichte a jeho vize budoucí politiky, in: Filosofický časopis, roč. 59, č. 2, Praha 2011, s. 263-268.
 • Bláha P.: O chatrnosti a síle mystifikace, in: Hrubec M., Pauza M., Zumr J. a kol., Myslitel Karel Kosík, Praha 2011, s. 251-262.
 • Bláha P.: Jednotlivec v labyrintu moci. Josef Šafařík a jeho pojetí paradoxnosti lidské emancipace, in: Kohák E. (ed.), Hledání české filosofie, Praha 2012, s. 149-165.
 • Bláha P.: Jean Jacques Rousseau a otázka svobody, in: Havlíček A. (ed.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem 2012, s. 143-165.
 • Bláha P.: O radikálnosti radikálního myšlení, in: Šimsa M. (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2013, s. 11-19.
 • Bláha P.: O demokratické vyspělosti ve věku kontraproduktivity, in: Šimsa M. (ed.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, Ústí nad Labem 2015, s. 93-99.
 • Bláha P.: Šafaříkova interpretace Aristotelova pojetí přirozeného otroctví, in: Setkání v mezidveří kulis a smrti II, Brno 2015, s. 74-81.
 • Bláha P.: Hus jako vychovatel?, in: Šimsa M. (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem 2016, s. 213-219.
 • Bláha P.: Je filosofický text součástí úpadku textové kultury?, in: Ergot, č. 1, Ústí nad Labem 2017, s. 97-101.
 • Bláha P.: O revolučnosti nerevoluční doby, in: Ergot, č. 2, Ústí nad Labem 2017, s. 26-30.

Diplomové a bakalářské práce

témata: etika, filosofie dějin, utopické myšlení ve filosofii, filosofie výchovy

Kontakty

e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
tel.: 475 286 695
kancelář: B 216
web: https://cas-cz.academia.edu/MartinNitsche

Vzdělání, profesní životopis

Vzdělání:

 • 2016 habilitace v oboru filosofie (FHS UK, Praha)
 • 1999 - 2007 Ph.D. – filosofie, FF UK Praha
 • Disertační práce Bytnost člověka v Heideggerově Příspěvcích k filosofii (školitel prof. Pavel Kouba).
 • 1993 - 1999 Mgr., filosofie – historie, FF UK Praha
 • Diplomová práce Kritické cesty filosofie Ludwiga Feuerbacha.

Praxe:

 • 2000 – dosud odborný asistent filosofie, Katedra politologie a filosofie, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
 • 2010 – dosud vědecký pracovník (s tímto zařazením od r. 2014), Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR, Praha.

Odborná specializace

 • Fenomenologie.
 • Filosofie umění.
 • Fenomenologická topologie.

Výzkum

 • 2015/2016 stipendium Fulbrightovy nadace na University of California, Los Angeles.
 • 2014 - 2016, GA ČR, Metodická přednost spleti: teorie a aplikace, standardní grant. Hlavní řešitel (na FLÚ AV ČR).
 • 2009 - 2011, GA ČR, Fenomenologie a topologie, Post-doc grant. Hlavní řešitel (na FF UJEP).
 • průběžně (každoročně) interní grant FF UJEP - stimulace
 • 2006/2007 Vzdělávací nadace Jana Husa, stipendium.
 • 2012 - 2015 CZ.1.07/2.2.00/0285 „CORONA CULTURAE - Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP.“ Projekt OPVK, odborný garant filosofie – estetika.
 • 2006 FRVŠ č. 484/2006 „Kalon kata logon.“ Hlavní řešitel.

Publikační činnost

I. vědecké monografie

 • I.5. NITSCHE, Martin. Methodical Precedence of Intertwining. An Introduction to a Transitive-Topological Phenomenology. Orbis Phaenomenologicus, Studien XX. 1. vyd. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2018. ISBN 978-3-8260-6219-3.
 • I.4. NITSCHE, Martin. Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie. Praha: Togga, 2016.ISBN 978-80-7476-112-6. 260 s.
 • I. 3. NITSCHE, Martin. Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie. Orbis Phaenomenologicus, Studien 33. 1. vyd. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2013. ISBN 978-3-8260-5181-4. 128 s. [překlad revidovaného a doplněného textu I.2.]
 • I. 2. NITSCHE, Martin. Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii. Vita Intellectiva. 1. vyd. Praha: Togga, 2011. ISBN 978-80-87258-90-3. 145 s.
 • I. 1. NITSCHE, Martin. Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-343-8. 196 s.

II. části monografických publikací (vč. kapitol v kolektivních monografiích)

 • II. 16. NITSCHE, Martin. "Le milieu comme site au sein du champ de la phénoménologie La contribution des Beiträge zur Philosophie au développement de la méthode phénoménologique." In: Schnell, A.: Lire les Beiträge zur Philosophie de Heidegger, Hermann, Paris 2017,ISBN 978-2705693466,s. 105-120.
 • II. 15. NITSCHE, Martin. „Image in Space: Introduction to a Topology of Images,“ „Painting as Heteroeisodia: Does Art Exist in a Special Space?“ In: Martin NITSCHE (ed.). Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag, 2015. ISBN 978-3-88309-985-9, s. 7-12, 129-146.
 • II. 14. NITSCHE, Martin. „Der Einfluss der Raumkonzeption auf die Artikulierung der Transzendenz: Der Übergang im Denken Martin Heideggers vom ursprünglich leer offenen Raum zum topologischen Raum.“ In: Aleš NOVÁK (ed.). Grenzen der Transzendenz. Nordhausen: Bautz Verlag, 2013. ISBN 978-3-88309-854-8, s. 197-211.
 • II. 13. NITSCHE, Martin. „Heidegger o svobodě.“ In: Aleš HAVLÍČEK (ed.). Svoboda od antiky po současnost. Acta universitatis Purkyniane, Facultatis philosophicae, Studia politologica 3. Ústí n. L.: FF UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-444-8, s. 313 – 335.
 • II. 12. NITSCHE, Martin. „Thinking Non-violence within the Framework of Phenomenological Ontologies.“ In: Peter ŠAJDA et al. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L`Harmattan, 2012. ISBN 978-963-236-587-9, s. 111 – 124.
 • II. 11. NITSCHE, Martin. „Subjectivity and Eccentricity. A Topological Analysis of the Relationship between the Point of View and the Ground.“ In: Gert-Jan VAN DER HEIDEN, Karel NOVOTNÝ, Inga RÖMER, László TENGELYI (edd.). Investigating Subjectivity. Classical and New Perspectives., Studies in Contemporary Phenomenology 6. Leiden – Boston: Brill, 2012. ISBN 978-90-04-21159-9, ISSN 1875-2470, s. 267-280.
 • II. 10. NITSCHE, Martin. „Příspěvky k filosofii a hledání místa pro znovupoložení počáteční otázky.“ In: Jana TOMAŠOVIČOVÁ (ed.). Cestami Heideggerovho myslenia. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2011. ISBN 978-80-89488-02-5, s. 266-288.
 • II. 9. NITSCHE, Martin. „Die Topologie des Seins im Spätwerk Merleau-Pontys.“ In: Karel NOVOTNÝ, Taylor S. HAMMER, Anne GLÉONEC, Petr ŠPECIÁN (edd.). Thinking in Dialog with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty. Bucharest: Zeta books, 2010. ISBN 978-973-1997-96-4, s. 372-382. DOI: 10.7761/9789731997971_26.
 • II. 8. NITSCHE, Martin. „Heidegger a konec metafyziky,“ „Základní vztahový rámec a řeč. Aristotelés. Heidegger.“ In: Martin ŠIMSA, Prokop SOUSEDÍK, Martin NITSCHE (edd.). Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-327-8, s. 101-104, 253-277.
 • II. 7. NITSCHE, Martin. „Otevřenost světa u Merleau-Pontyho a problém nitra.“ In: Jan KUNEŠ, Martin VRABEC (edd.). Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-296-7, s. 343-361.
 • II. 6. NITSCHE, Martin. „Excentricita a subjektivita. Heidegger – Plessner.“ In: Karel NOVOTNÝ, Milena FRIDMANOVÁ (edd.). Výzkumy subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-61-0, s. 163 – 180.
 • II. 5. NITSCHE, Martin. „Časo-prostor jako odepřený základ. Dílčí interpretace §242 Heideggerových Příspěvků k filosofii.“ In: KOLEKTIV AUTORŮ. Fenomenologické studie k prostorovosti 3. Praha: FHS UK, 2007. ISBN 978-80-903086-9-5, s. 129-142.
 • II. 4. NITSCHE, Martin. „Struktura vědomí v Úvodu k Hegelově Fenomenologii ducha.“ In: Jan KUNEŠ, Martin VRABEC, M. (edd.). Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-257-0003-7, s. 65-74.
 • II. 3. NITSCHE, Martin. „Bytí-tu jako středově strukturované vztahové pole.“ In: KOLEKTIV AUTORŮ. Fenomenologické studie k prostorovosti 2. Praha: FHS UK, 2006. ISBN 80-239-8974-X, s. 50 – 81.
 • II. 2. NITSCHE, Martin. "Starost o užívání řeči. Heideggerovy reakce na Carnapovo vystoupení v časopise Erkenntnis.“ In: Martin NITSCHE, Prokop SOUSEDÍK, Martin ŠIMSA (edd.). Schisma filosofie 20. století. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-224-5, s. 217 – 228.
 • II. 1. NITSCHE, Martin. „Nadčlověk – budoucí bytnost člověka.“ In: Josef KRUŽÍK, Jaroslav NOVOTNÝ (edd.). Nietzsche a člověk. Praha: FHS UK, 2005. ISBN 80-239-5355-9, s. 106–110.

III. recenzované články

a) v periodiku obsaženém ve Web of Science (Arts and Humanities Citation Index)

 • III. 11. NITSCHE, Martin.“A Place of Encounter with a Divine. Heidegger on the Spatiality of Religious Experience.”Open Theology. 3(1): 338-344, ISSN 2300-6579, DOI: https://doi.org/10.1515/opth-2017-0026
 • III. 10. NITSCHE, Martin. „Metodologické srovnání práce s fenomenálními poli ve fenomenologické topologii a ve fenomenologické psychologii osobnosti.“ Československá psychologie, 2016, 60, Supplement 1, ISSN 0009-062X, s. 22-30. IF (2014) = 0,239.
 • III. 9. NITSCHE, Martin. „Topologie transformativní lokalizace: odvození perspektivy skupiny z ambivalence perspektivy první a druhé osoby.“ Filozofia, 2015, 70, 9, ISSN 0046-385X, s. 715-725. SJR (2014) = 0.174.
 • III. 8. NITSCHE, Martin. „Souvislost fenomenality a transcendentality v kontextu fenomenologické práce s polem.“ Filosofický časopis, 2015, 63, mimořádné číslo 1, ISSN 0015-1831, s. 77-90. SJR (2014) = 0.119.
 • III. 7. NITSCHE, Martin. „O tom, co vidíme v mlze. Fenomenologická esej o nepředstavitelnosti nelidského.“ Filozofia, 2014, 69, 7, ISSN 0046-385X, s. 604-612. SJR (2014) = 0.174.
 • III. 6. NITSCHE, Martin. „Metodická priorita fenomenologického pole v transformativní fenomenologii. Odpověď Martinovi Ritterovi na recenzní studii knihy Z příhodného.“ Filosofický časopis, 2013, 61, 6, ISSN 0015-1831, s. 889-902. SJR (2013) = 0.110.
 • III. 5. NITSCHE, Martin. „Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného k topologickému prostoru.“ Filozofia, 2013, 68, mimořádné číslo 1 Interiorita, Exteriorita, Responzivita, ISSN 0046-385X, s. 122-132. SJR (2013) = 0.191.
 • III. 4. NITSCHE, Martin. „Diference, transcendence a tranzitivita. Heideggerův výklad ontologické diference.“ Filozofia, 66, 2011, příloha č. 3 Subjektivita/intersubjektivita, ISSN 0046-385X/ ISBN 978-80-970494-2-3, s. 11-25. SJR (2011) = 0.155.
 • III. 3. NITSCHE, Martin. „Existenciální tělesnost.“ Filosofický časopis, 2011, 59, mimořádné číslo 1, P. Urban (ed.): Fenomenologie tělesnosti, ISSN 0015-1831, ISBN 978-80-7007-350-6, s. 9-22. SJR (2011) = 0.100.
 • III. 2. NITSCHE, Martin. „Topologický prostor jako model bytí v pozdních pracovních poznámkách Maurice Merleau-Pontyho.“ Filosofický časopis, 2010, 58, 1, ISSN 0015-1831, s. 49-56. SJR (2010) = 0.151.

b) v periodiku se SJR (SCOPUS)

 • III. 1. NITSCHE, Martin. „The Topology of Metaphysical Viewpoints in the Light of Heidegger‘s Return to Aristotle.“ Phainomena. Journal of Phenomenology and Hermeneutics., 2010, XIX, 74-75, ISSN 1318-3362, s. 87-102. SJR (2010) = 0.101.

IV. recenzované články v ostatních recenzovaných časopisech

zahraničních

 • IV. 1. NITSCHE, Martin. „Reticence in Silence. An Examination of Heidegger‘s Phenomenology of Language in Contributions to Philosophy.“ Acta universitatis Latviensis, 2011, 765 Philosophy, Consciousness and Thing, ISSN 1407-2157/ISBN 978-9984-45-374-3, s. 74-79.

domácích

 • IV. 1. NITSCHE, Martin.„Malba jako heteroeisodie: existuje zvláštní prostor umění?" časopis Výtvará výchova, 2014, mimořádné číslo 1: Martin KOLÁŘ, Martin NITSCHE, Tomáš PAVLÍČEK (edd.) Obraz v prostoru, ISSN: 1210-3691, s. 93-107.

V. ostatní (nerecenzované) články, recenze, zprávy aj. v časopisech podle bodů 3 a 4

 • V. 1. NITSCHE, Martin. „Ladislav Benyovszky: Cesty k neskrytosti. Praha, Togga 2012.“ Filosofický časopis, 2014, 62, 2, ISSN 0015-1831, s. 295-299. SJR (2014) = 0.119. [recenze]

VI. články v recenzovaných sbornících

 • VI. 5. NITSCHE, Martin. „Umění jako topologická významová rovina.“ In: Martin KOLÁŘ (ed.). Krása významu. Ústí n. L.: FUD UJEP, 2013. ISBN 978-80-7414-638-1, s. 18 – 24.
 • VI. 4. NITSCHE, Martin. „Prostor jako sociální produkt: fenomenologicko-topologický esej.“ In: Michal KOLEČEK (ed.). Univerzita Předlice. Ústí n. L.: FUD UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-543-8, s. 37 – 42.
 • VI. 3. NITSCHE, Martin. „Vzhled jako diference.“ In: KOLEKTIV AUTORŮ. Obrácený pohled. Jitka Svobodová. Praha: Arbor Vitae, 2010. ISBN 978-80-87164-57-0, s. 19-22.
 • VI. 2. NITSCHE, Martin. „Krásné povrchy pro vztahový prostor rostliny.“ In: Vendula FREMLOVÁ, Martin NITSCHE (edd.). Martin Kolář – Botnání, Povrchy, Dekory zlaté, Krajiny a jiné. Ústí n. L.: FUUD UJEP, 2008. ISBN 978-80-7414-063-1, s. 5-8.
 • VI. 1. NITSCHE, Martin. „Reflexe kurátorských experimentů Venduly Fremlové a Martina Koláře s poznámkou o temporalitě fotografického povrchu.“ In: FREMLOVÁ, Martin KOLÁŘ, M. (edd.). Kurátorský experiment I a II. Reflexe média malby v médiu fotografie. Země snivců. Ústí n. L.: FUUD UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-936-3, s. 44 – 55.

VII. ostatní důležité vědecké práce (učební texty)

 • VII. 4. NITSCHE, Martin. „Martin Heidegger,“ „Maurice Merleau-Ponty.“ In: Daniel KROUPA, Martin NITSCHE. Fenomenologie. Učební text pro kurzy fenomenologie vyučované na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ústí n. L.: FF UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-759-3, s. 65-150.
 • VII. 3. NITSCHE, Martin. „Metafysika aneb Pavouk v koutě.“ In: Ondřej FISCHER A KOLEKTIV. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha: Jabok, 2008, ISBN 978-80-904137-4-0, s. 27 – 39.
 • VII. 2. NITSCHE, Martin. Kalon kata logon, internetová učebnice filosofie umění. Ústí n. L.: FF UJEP, 2006, dostupné z http://ff.ujep.cz/kalon-kata-logon/.
 • VII. 1. NITSCHE, Martin. „Filosofie bytí Martina Heideggera.“ In: Dalibor HEJNA, D. A KOLEKTIV. Současné filosofické směry. Ústí nad Labem: UJEP, 2002, ISBN 978-80-7044-395-2, s. 21-25.

VIII. studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících

 • VIII. 12. NITSCHE, Martin. „Sousedství. Řeč a časoprostor. Črta.“ Ergo, 2007, 2, ISSN 1212-8317, s. 8-11.
 • VIII. 11. NITSCHE, Martin. „Vědomí na periferii. Tři strukturní modely prožitku.“ Ergo, 2007, 1, ISSN 1212-8317, s. 44-48.
 • VIII. 10. NITSCHE, Martin. „Marx a metafysika. Obrana Ludwiga Feuerbacha proti Marxovým Tezím.“ Ergo, 2006, 1, ISSN 1212-8317, s. 32-39.
 • VIII. 9. NITSCHE, Martin. „Propuštěnost šířině.“ Ergo, 2005, 2, ISSN 1212-8317, s. 11–17.
 • VIII. 8. NITSCHE, Martin. „Oko a objektiv. Merleau-Pontyho fenomenologie malby a fotografie.“ Ergo, 2005, 1, ISSN 1212-8317, s. p. (vyšlo elektronicky).
 • VIII. 7. NITSCHE, Martin. „Universita jako studium a ministerium.“ Ergo, 2004, 2, ISSN 1212-8317, s. p. (vyšlo elektronicky).
 • VIII. 6. NITSCHE, Martin. „Karteziánské ego a autenticita. Paradox dvojího „já“ svobody `být sám sebou`.“ Ergo, 2003, 2, ISSN 1212-8317, s. 90-95.
 • VIII. 5. NITSCHE, Martin. „Gotes wesen ist min leben. Šíře a dění bytí v myšlení mistra Eckharta.“ Ergo, 2002, 2, ISSN 1212-8317, s. 59-68.
 • VIII. 4. NITSCHE, Martin. „Nelze to říci jako jiné nauky.“ Ergo, 2001, 5, ISSN 1212-8317, s. 91-94.
 • VIII. 3. NITSCHE, Martin. „Imanentní kritika. Úvaha o místě Bytí a času v Heideggerově myšlení.“ Ergo, 2001, 2, ISSN 1212-8317, s. 41-48.
 • VIII. 2. NITSCHE, Martin. „Obrat k člověku a obrat myšlení.“ Ergo, 2001, 1, ISSN 1212-8317, s. 9-16.
 • VIII. 1. NITSCHE, Martin. „Heideggerova otázka po bytnosti techniky.“ Ergo, 2000, 3, ISSN 1212-8317, s. 63-66.

IX. edice sborníků

 • IX. 4. Martin NITSCHE (ed.). Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag, 2015. ISBN 978-3-88309-985-9, 232 s.
 • IX. 3. Martin KOLÁŘ, Martin NITSCHE, Tomáš PAVLÍČEK (edd.) Obraz v prostoru, časopis Výtvará výchova, 2014, mimořádné číslo 1, ISSN: 1210-3691. 325 s.
 • IX. 2. Martin ŠIMSA, Prokop SOUSEDÍK, Martin NITSCHE (edd.). Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-327-8, 548 s.
 • IX. 1. Martin NITSCHE, Prokop SOUSEDÍK, Martin ŠIMSA (edd.). Schisma filosofie 20. století. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-224-5, 300 s.

Kontakty

e-mail: charvatj@centrum.cz
tel: 475 286 506
kancelář: B 206

Vzdělání, profesní životopis

1996 FSV UK, politologie, Bc.
1999 FSV UK, politologie Mgr.
2003 Political Sociology na Högskolan Dalarna, Falun Švédsko, M.A.
2007 FSV UK, politologie, Ph.D.

Odborná specializace

Politologie, politický extremismus, politické ideologie, rasové ideologie, subkultury mládeže

Výzkum

 • 2016–2018: Imigrace, sociální napětí a volební chování (specifický výzkum: Studentská grantová soutěž UJEP v Ústí nad Labem), spoluřešitel
 • 2014-2015: Pirátská strana v evropském kontextu (specifický výzkum: Studentská grantová soutěž UJEP v Ústí nad Labem) hlavní řešitel
 • 2011-2012: Poslové nenávisti: krajně pravicové kapely jako klíčový faktor ideologického a mobilizačního potenciálu česko-slovenské extrémní pravice

Publikační činnost

 • 2016: Boots, Braces and baseball bats: Right wing Skinheads in Czech Republic (1985-2015). In: Keep it simple, make it fast! An approach to underground music scene. Vol. 2, Guerra, P., Moreira, T. Eds. Universidade do Porto, Porto. ISBN 978-989-8648-63-1 p. 85-92
 • 2015: Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran. Central European Journal of Politics 1 (1): 29–39.
 • 2013: Dělnická strana a její postavení v Ústeckém kraji v krajských volbách 2012 In: Maškarinec, P., Bláha P. (eds) Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, str. 111-140, FF UJEP, ISBN: 978-80-7414-623-7, EAN: 9788074146237
 • 2012: Dělnická strana: hegemon české krajní pravice v novém tisíciletí, Střední Evropa, ročník 28. Leden 2012, č. 136, ISSN 0862-691 X INDEX 47 407
 • 2011: Média versus krajní pravice in: Násilí z nenávisti, rasismus a média, Klára Kalibová (ed.), vydala In Iustitia, Praha 2011, ISBN 978-80-260-0097-6
 • 2009: Přehled projevů nenávistného chování a skupin, pro něž je toto jednání typické in: Nezvaní hosté. Sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti, str. 5-18, Miloš Hrubý, Jan Černý (ed.) Vydal Člověk v tísni, o.p.s. Praha 2009/10/06 ISBN: 978-80-86961-75-0
 • 2009: Extrémní pravice v ČR a její ohlas v médiích, in: Ochrana společnosti před neonacismem, veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice Senátu ČR, 10. Listopadu 2009, str. 12-15
 • 2008: Ideologie pravicového extremismu, In: Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu, str. 8-46, Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., ISBN:978-80-86961-54-5
 • 2008: Současný politický extremismus a radikalismus, in: Současná hrozba neonacismu, projevy xenofobie, Sborník přednášek, str. 7-14
 • 2007: Vývoj antisemitismu v rámci české krajní pravice po roce 1989 in: Kolokvium o soudobém antisemitismu, Věra Tydlitátová (eds.), Dryada. ISBN 987-80-87025-14-7, str. 73-84
 • 2007: Současný politický extremismus a radikalismus, Portál. Praha ISBN: 978-80-7367-098-6
 • 2004: Analýza českého neonacistického hnutí, Politologická revue č. 2, Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004, č. 2. ISSN 1211-0353.

 

Kontakty

e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
tel.: 475 286 517
kancelář: B 314
ResearcherID: B-6781-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8115-6386

Vzdělání, profesní životopis

 • 2003, učitelství SŠ: český a německý jazyk, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • 2005, M.A., interkulturní germanistika, politická sociologie, německá literární věda, Fakulta kulturních studií Univerzity Bayreuth, Německo
 • 2008, Ph.D., politologie (Ústav pro studium politických systémů a politických institucí), Filozofická fakulta, Chemnitz, Německo
 • 2004-2009: výzkumný pracovník Sociologického ústavu AV ČR, oddělení České pohraničí.
 • 2008-dosud: odborný asistent, KPF FF UJEP

Odborná specializace

Evropská integrace, mezinárodní vztahy, politika německy mluvících zemí, politická sociologie.

Působení v zahraničí

 • 1999-2000, absolvování vzdělávacích kurzů Nadace Konráda Adenauera a Evropské komise na téma Evropské unie a evropské zahraniční a kulturní politiky
 • 2005 - vědecké praktikum v Centru pro aplikovanou politickou vědu Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mnichově (Prof. W. Weidenfeld)
 • 5/2006 - Landeszentrale für politische Bildung im Freistaat Thüringen, Erfurt/Weimar
 • 7/2008 - Docent na Mezinárodní hesenské letní univerzitě, Phillips-Universität, Marburg
 • 5/2009 - Docent na katedře politologie Filozofické fakulty Technické univerzity v Chemnitz
 • 7-8/2008; 7-8/2009 - Docent na Mezinárodní hesenské letní univerzitě, Phillips-Universität, Marburg

TU Chemnitz, katedra politologie Filozofické fakulty

 • 2009, letní semestr, „Politischer Extremismus im internationalen Vergleich“ (seminář)
 • 2010, letní semestr, „Wahlen in Ostmitteleuropa“ (seminář)
 • 2013, letní semestr, TU Chemnitz, Katedra evropské integrace Filozofické fakulty, kurz „Die EU-Erweiterung 2004“, vedení celého kurzu
 • 8.7. – 18. 7. 2014, letní semestr, „Politik in Sachsen“ (přednášky), 20 hodin
 • 29.6. – 10.7. 2015, letní semestr, „25 Jahre Deutsche Einheit – Bilanz und Perspektiven“ (přednášky), 16 hodin
 • 4.– 14.7. 2016, letní semestr, „ Grundlagen der Systemlehre und  Systemtransformation“ (přednášky), 16 hodin
 • 30.1. – 3.2.2017, zimní semestr, „Die politischen Systeme der Visegrad-Staaten“ (seminář), 12 hodin
 • 26.6. – 1.7. 2017 - letní semestr, „Die politischen Systeme der Visegrad-Staaten“ (seminář), 14 hodin
 • 4.7. – 12.7. 2017 - letní semestr, „Deutsch-tschechische Beziehungen“ (seminář), 18 hodin

Universität Leipzig

 • 8.6. – 11.6 2017 - „Kooperation der Visegrad-Staaten“, seminář, 12 hodin

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

 • 2015, zimní semestr, seminář „Rechtsradikalismus in Ostmitteleuropa“

Výzkum

externí granty

 • 2003-2005 - Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti. Program podpory cíleného výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR (člen řešitelského týmu; vedoucí doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.)
 • 2003-2005 - Historické mezníky v identitách regionu pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství). Ve spolupráci s Univerzitou Ludwiga Maxmiliana, Mnichov, SRN. Nadace Volkswagen (člen řešitelského týmu; vedoucí Prof. Dr. Werner Weidenfeld)
 • 2006-2011 - Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). Projekt MŠMT – řešitelé Ústav geoniky AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Ústav soudobých dějin AV ČR, Sdružení obcí Orlicko (člen řešitelského týmu v roce 2008)
 • 2008-2011 - Politik- und Parteienentwicklung in Europa. Hanns-Seidel-Stiftung a Technische Universität in Chemnitz (člen týmu; vedoucí Prof. Dr. Eckhard Jesse)
 • 2010-2011 – Česko-saská vysokoškolská iniciativa. Projekt Ziel3/Cíl3, lead partner TU Chemnitz (člen týmu; vedoucí prof. Dr. Matthias Niedobitek)
 • 2014-2015 - 25 Jahre Systemtransformation in Osteuropa. Bilanz und Perspektiven. Technische Universität in Chemnitz (člen řešitelského týmu; vedoucí PD Dr. habil. Tom Thieme)
 • 2017-2019 - Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Grantová agentura ČR (člen řešitelského týmu; vedoucí doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.)

vnitřní granty

Studentské grantové soutěže

 • 2017-2018 - Niche parties jako téma politologické analýzy - Studentská grantová soutěž (člen řešitelského týmu; vedoucí PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.)
 • 2016-2018 - Imigrace, sociální napětí a volební chování – Studentská grantová soutěž (člen řešitelského týmu; vedoucí Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.)
 • 2014-2015 - Proměny stranických systémů ve státech střední Evropy. Česká republika, Slovensko, Německo a Rakousko v komparaci – Studentská grantová soutěž (vedoucí řešitelského týmu)

Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP

 • 2017 - Česká republika - Německo - Evropská unie
 • 2016 - Česko-německé vztahy s akcentem na česko-německé pohraničí

Členství v redakčních radách

 • Kulturní studia, ISSN 2336-2766 (online), ISSN 2533-7599 (print), od r. 2018
 • Právo, bezpečnost, informace, ISSN 2336-3657, od r. 2016.
 • Central European Journal of Politics (cejop.cz), ISSN 2464-479X (Online), od r. 2015
 • Naše společnost, ISSN-print: 1214-438X, od r. 2012.

Články

Impaktované články

 • NOVOTNÝ, L.Right-wing Extremism and No-go-areas in Germany. Czech Sociological Review45 (3), 2009: 561-610. (IF 0,143) ISSN 0038-0288
 • NOVOTNÝ, L. Die deutsch-tschechischen Beziehungen und die Präsidentschaftswahl 2013. Austrian Journal of Political Science44 (4), 2015: 12-24. (IF 0,059) ISSN 0378-5149.
 • NOVOTNÝ, L. Sociological Reflexion of the European integration. Sociológia - Slovak Sociological Review 48 (2), 2016: 119-138. (IF 0,151) ISSN ISSN0049 - 1225
 • NOVOTNÝ, L. Sociální a komunikativní konstrukce reality – vzpomínka na Thomase Luckmanna. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (4), 2016: 581-590. (IF 0,143) ISSN 0038-0288
 • NOVOTNÝ, L., MAŠKARINEC, P. European Citizens’ Initiative as a Tool for Advancing Civic/Political Participation: A Political Opportunity Structure Perspective. Sociológia - Slovak Sociological Review 49 (1), 2017: 81-108. (IF 0,151) ISSN ISSN0049 – 1225.
 • NOVOTNÝ, L. Der allgegenwärtige Schatten des Kommunismus im tschechischen Parteiensystem. Austrian Journal of Political Science46 (2), 2017: 17-26. (IF 0,059) ISSN 0378-5149.
 • NOVOTNÝ, L. - ŠÁROVEC, D. Na vítězné vlně: Analýza úspěchu alternativy pro Německo ve volbách do Spolkového sněmu 2017. In Politické vedy, 21 (1), 2018: 97-118. ISSN 1335-2741.

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Scopus

 • NOVOTNÝ, L.Die deutsche Minderheit und ihre Presse. Aussiger Beiträge, 16, 2016: 145-158. ISSN 1803-7380.
 • NOVOTNY, L. Úspěchy Alternative für Deutschland ve třech zemských volbách v Německu. Acta Politologica 8 (1), 2016: 40-50. ISSN 1804-1302
 • NOVOTNÝ, L. 2015. German Language and German Minority. The Annual of Language & Politics and Politics of Identity 9(1), 2015: 23-42. ISSN1805-3769.

Odborné články v recenzovaných časopisech bez citačního indikátoru (IF, SJR)

 • NOVOTNÝ, L. „Říšští občané“: právní, správní a bezpečnostní problém v Německu. Bezpečnostní teorie a praxe 3, 2018: 121-138. ISSN 1801-8211.
 • NOVOTNÝ, L. Integrační koncepty a programatika politických stran před volbami do Bundestagu 2017. Acta Universitatis Carolinae– Iuridica 2, 2018: 109-118. ISSN 0323-0619. DOI 10.14712/23366478.2018.9.
 • NOVOTNÝ, L. Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR. Právněhistorické studie 48 (1), 2018: 69-77. ISSN 0079-4929. DOI: 10.14712/2464689X.2018.24.
 • NOVOTNÝ, L. 2017. „Pegida a migrační politika“ Central European Journal of Politics 3 (2): 39–54. ISSN 2464-479X.
 • NOVOTNÝ, L. Hornická tradice jako téma česko-saské přeshraniční spolupráce. Územní rozvoj a urbalismus 10 (2), 2017: 1-5. ISSN 1212-0855.
 • NOVOTNÝ, L. Alternativa pro Německo: hrozba, nebo výzva pro německou demokracii? Bezpečnostní teorie a praxe 16 (4), 2016, 119-128. ISSN, 1211-2461.
 • NOVOTNÝ, L. 2016. Přeshraniční cestovní ruch na příkladu Evropského regionu Dunaj-Vltava. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 3, 2016:169-181. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. Stříbrná stezka: česko-německá přeshraniční spolupráce v praxi. Naše společnost 14 (2), 2016: 33-42. ISSN 1211-3247.
 • NOVOTNÝ, L., SOBĚHART, R., Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby? Forum Historiae 10 (1), 2016: 135-152. ISSN1337-6861.
 • NOVOTNÝ, L., Stín kolonialismu: Dodnes složité vztahy mezi Německem a Namibií. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 1, 2016: 221-231. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L., SOBĚHART, R., Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby?. Forum Historiae 10 (1), 2016: 135-152. (Erih plus)
 • NOVOTNÝ, L. Úspěchy Alternative für Deutschland ve třech zemských volbách v Německu. Acta Politologica 8 (1), 2016: 40–50. (Erih plus)
 • NOVOTNÝ, L. The current problems of relations between Germany and Namibia. Littera Scripta 8 (2), 2015: 73-81. (Erih plus)
 • NOVOTNÝ, L. Euroskepticismus v Německu na příkladu Alternative für Deutschland. Politics in Central Europe, 11 (1), 2015: 149-162. ISSN 1801-3422.
 • NOVOTNÝ L., Německo a německá menšina. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 4, 2015: 135-145. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. The current problems of relations between Germany and Namibia. Littera Scripta 8 (2), 2015: 73-81. ISSN 1802-503X.
 • NOVOTNÝ, L. Německo a německá menšina. Acta Universitatis Carolinae Iuridica 2, 2014: 85-95. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. The Role of Language Education in the Current Cross-Border Cooperation between the Czech Republic and Germany. Andragogická revue 6 (1), 2014: 20-31.
 • NOVOTNÝ, L. Liquid Democracy a Pirátská strana v Německu. Acta Politologica 6 (2), 2014: 154-165. ISSN 1804-1302.
 • NOVOTNÝ, L. Aktuální problémy německé menšiny ve 21. století. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 6(1), 2013: 83-93. ISSN 0323-0619.
 • NOVOTNÝ, L. Trendy vývoje veřejné diplomacie v dnešní zahraniční politice. In: Politologický časopis 18 (1), 2011: 65-79. ISSN 1211-3247.
 • NOVOTNÝ, L., THIEME, T. Die langen Schatten der Vergangenheit. Politischer Extremismus in Tschechien und der Slowakei. In: Totalitarismus und Demokratie 7 (1), 2010: 105-121. ISSN 1612-9008.
 • NOVOTNÝ, L. Evropská unie jako globální aktér. K veřejnému mínění v neevropských zemích. Naše společnost 7 (2), 2010: 24 -27. ISSN 1214-438X
 • NOVOTNÝ, L. 2010. Geschichtsbewusstsein der Bewohner des bayerisch-böhmischen Grenzlandes. Geoscape 5, 2010: 56-66. ISSN 1802-1115
 • NOVOTNÝ, L. Názory a postoje české populace na přeshraniční spolupráci. Naše společnost 7(1), 2009: 27-32. ISSN 1214-438X.
 • NOVOTNÝ, L. Rakušané: uzavřený pracovní trh jako psychologická ochrana. Mezinárodní vztahy 30 (1), 2006: 94–111.

Knižní publikace (monografie)

 • NOVOTNÝ, L., HYNČICA, P., MAŠKARINEC, P. 2016. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia. 216 s. ISBN 978-80-200-2619-4.
 • NOVOTNÝ, L., KREISSLOVÁ, S. 2015. Kulturní rozměr činnosti německé menšiny. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 170 s. ISBN 978-80-87975-32-9.
 • NOVOTNÝ, L., TACHECÍ, P. 2013. Komunální volby v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP. 126 s. ISBN 978-80-7414-622-0.
 • NOVOTNÝ, L. 2009. Vergangenheitsdiskurse zwischen Deutschen und Tschechen. Baden-Baden: Nomos. 269 s. ISBN 978-3-8329-4248-9.

Ostatní výstupy (výběr)

 • Novotný, L. Konflikt jako základní determinanta společnosti a lidských práv. In: Havlíček A., Krbec L. (eds.): Hodnoty, stát a společnost. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2014, s. 73-87. ISBN 9-788074-147357.
 • Novotný, L. Přeshraniční spolupráce v ČR ve fázi evropeizace. Výsledky empirického šetřeni v mikroregionu Orlicko. In: Beate Neuss et al. (ed.): Kooperační vztahy v nové Evropské unii. Praha: Libri, 2013, s. 30-43. ISBN 978-80-7277-519-4.
 • Novotný, L., Tachecí, P. Kampaně v krajských volbách v Ústeckém kraji 2012. In: Maškarinec Pavel. (ed.): Krajské volby v Ústeckém kraji 2012. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013. ISBN 9-788074-146237.
 • Novotný, L. Zakázat, či nezakázat? Německá diskuse o zrušení pravicové extremistické strany NPD. In: Mezinárodní politika 1 (36), 2012, s. 26-28.
 • Novotný, L. 2011. Evropská unie. In: Romancov M., Novotný, L. a kol. (eds.): Mezinárodní organizace. Plzeň, Nakladatelství Aleš Čeněk, s. 40-59.
 • Novotný, L. Je třeba zakázat NPD? In: Mezinárodní politika 12 (35), 2011, s. 2.
 • Novotný, L. Piráti v Berlíně. Recesisté slaví úspěch, ale nikdo neví, co od nich čekat. In: Mezinárodní politika 11 (35), 2011, s. 24-27.
 • Novotný, L. O Nových trendech krajní pravice v Evropě. In: Střední Evropa, 2011, 28, s. 91-012.
 • Novotný, L. Extremismus in Tschechien. In: Eckhard Jesse/Tom Thiema (eds.): Extremismus in den EU-Staaten. Wiesbaden: VS Verlag, 2011, s. 397-412.
 • Novotný, L., Leontiyeva, Y. Je česká společnost tolerantní? Postoje vůči národnostním menšinám a cizincům. In T. Kostelecký, M. Škodová, T. Lebeda, H. Maříková (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe… Praha: SLON, 2010.
 • Novotný, L., Thieme, T. Die langen Schatten der Vergangenheit. Politischer Extremismus in Tschechien und der Slowakei. In: Totalitarismus und Demokratie 7, 1, 2010, s. 105-121.
 • Novotný, L. The Czech Republic an the cross-border cooperation. In: Region Direct, 2010, 1, s. 74-89.
 • Novotný, L. „Německo po prezidentské volbě. Mezinárodní politika, 2010, 9, 34, s. 22-25.
 • Novotný, L. „Promarněná šance. José Manuel Barroso pronesl řeč o stavu unie“. Mezinárodní politika, 2010, 11, 34, s. 31-32.
 • Novotný, L. „Verfassungsschutzbericht.“ In: Uwe Backes/Eckhard Jesse (eds).: Jahrbuch Extremismus & Demokratie 20. Baden-Baden: Nomos, 2009, s. 375-378.
 • Novotný. L. Ano Lisabonu s podmínkou. Mezinárodní politika, 2009, 8, s. 32-34.
 • Novotný. L. Nárůst xenofobie v nových spolkových zemích SRN. Mezinárodní politika, 2009, 10, s. 17-19.
 • Novotný, L. Nebezpečné známosti na německé levici. Mezinárodní politika, 2009, 5, s. 31-34.
 • Novotný, L. „Politické zemětřesení v Bavorsku“. Mezinárodní politika, 2008, 11, 32, s. 23-26.
 • Novotný, L. Zlo se skrývá v každém z nás. Psychologický experiment ve filmu. Dějiny a současnost, 2008, 7, s. 17-20.
 • Novotný, L. Bavorská CSU mění kurz politiky vůči České republice. Mezinárodní politika, 2008, 3, s. 22-26.
 • Novotný, L. „Opuštěná krása: Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách“. Dějiny a současnost 2008, 5, 30, s. 10.
 • Novotný, L. "Dann fiel der Eiserne Vorhang und das war´s". Grenze in den Augen der Bürger des tschechisch-bayerischen Grenzlands. In: Neuss, B.; Holly, W. (eds.): Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung. Occasional Papers Nr. 34, 2007, s. 143–166.
 • Novotný, L. "Unsere Deutschen? Einstellungen in den tschechischen Grenzgebieten zur deutsch-tschechischen Vergangenheit". Brücken 14. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Praha: NLN, 2006, s. 161–180.
 • Novotný, L. Rakušané: uzavřený pracovní trh jako psychologická ochrana. In: Mezinárodní vztahy, 2006, 1, s. 94–111.
 • Novotný, L. "Viníci, či oběti? Rozpolcená paměť zemí nacistické Osy v komparaci. Soudobé dějiny, 2005, 3-4, 804–807.
 • Novotný, L. „Mutual Perceptions and Cross-Border Experiences – Czechs and Germans as Neighbours.“ Czech Sociological Review, 2005, 3, s. 532–535.
 • Novotný, L., Weigl, M. “Historische Prägestempel als Strukturprinzipien gegenseitiger Wahrnehmung von Deutschen und Tschechen“ In: Timmermann, H. (ed.) Vergangenheitsbewältigung im 20. Jahrhundert. Münster, 2005.
 • Novotný, L. „Die Vergangenheitspolitik 1945–2004“ In: Timmermann, H. (ed.) Vergangenheitsbewältigung im 20. Jahrhundert. Münster, 2005.
 • Novotný, L. "Länderportrait: Tschechien" In: Backes, U.; Jesse, E. (ed.) Jahrbuch Extremismus & Demokratie, 2004, 16, s. 204–220.
 • Novotný, L. „The Position of the German Minority in the Context of Czech-German Relations“ In: Houžvička, V. (ed.) Czech-German Connections 2. Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 9–11.

Další aktivity

 • Člen Veldensteiner Kreis zur Erforschung von Extremismus und Demokratie
 • Člen České společnosti pro politické vědy
 • Člen odborné pracovní skupiny „kultura, školství a cestovní ruch“ Euroregionu Labe/Elbe a Krušnohoří/Erzgebirge

Bakalářské/diplomové práce

Mezinárodní vztahy
Preferuji témata dle vlastního výběru a zájmu studentů
Příklady témat:
Iránský jaderný program
Globální bezpečnostní hrozby ve 21. století
Chudoba jako globální problém světa
Islám ve vybrané zemi
Ženský sebevražedný terorismus
Reforma Organizace spojených národů
Přeshraniční spolupráce v České republice – analýza činnosti vybraného euroregionu
Rakouská neutralita
Příčiny neúspěchu sjednocení Kypru

Evropská unie
Preferuji témata dle vlastního výběru a zájmu studentů
Příklady témat:
Evropský systém ochrany lidských práv
Postoj českých prezidentů k Evropské unii
Polsko a evropská politika
Působení vybrané evropské politické strany v Evropském parlamentu
Role vybrané instituce EU v evropské integraci
Konstruktivismus v evropské integraci
Euroskeptismus ve vybrané zemi (GB, Polsko atd.)

Politická sociologie/politická komunikace
Preferuji témata dle vlastního výběru a zájmu studentů
Příklady témat:
Financování politických stran v ČR
Sociální sítě a jejich vliv na občanskou společnost
PR vybrané politické strany
Analýza kampaně vybrané politické strany ve vybraných volbách
Médium veřejné služby a jeho obsahové vymezení
Pravo-levá identifikace voličů ČR
Lobbing a zájmové skupiny : reflexe a jejich působení v demokracii
Domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev v České a Slovenské republice

Kontakty

e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
tel.: 475 286 512
kancelář: B 312

Vzdělání, profesní životopis

 • 1986-1989 studium na Fakultě žurnalistiky UK Praha
 • 1989-1996 magisterské studium na Evangelické teologické fakultě UK (ETF UK)
 • 1993-1994 studijní pobyt v Německu (Philipps Universität Marburg, 2 semestry)
 • 1995 studijní pobyt v Německu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1 semestr)
 • 1999-2005 student denního postgraduálního programu na ETF UK, obor religionistika
 • 2003-2012 odborný asistent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (do 2006 katedra společenských věd Pedagogické fakulty tamt., pro religionistiku a etiku, od 2.2007 úvazek 100 %, předtím 40 %)
 • od 2005 odborný pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR (Kabinet pro klasická studia, úvazek 30 %)
 • 2011-2012 habilitační řízení na ETF UK v Praze (úspěšne zakonečno 5.4.2012)
 • od 2012 docent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (úvazek 100 %)

Odborná specializace

 • religionistika – dějiny náboženského myšlení, hebrejské tradice a jejich reflexe, teorie studia náboženství, monoteismy na Západě
 • filosofie náboženství – kontakty mezi židovským a řeckým myšlením, filosofická transformace náboženských idejí v novověkém myšlení, řecká, římská a křesťanská filosofie dějin
 • etika – obecné dějiny etiky, ekologická etika

Výzkum

 • 1) inovace kurzu Religionistika I a II, tutor FF/HS v projektu Corona Culturae –  Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (CZ.1.07/2.2.00/28.0285), MŠMT, OPVK 2.2 – 2012–2014
 • 2) odborný spolupracovník v projektu „Centrum excelence“ (P401/12/G168), GAČR, 2012–2018
 • 3) řešitel projektu „Jeruzalém a Athény“, Stimulace ve vědě a výzkumu na FF UJEP, 2011
 • 4) účast na rozvojovém programu „Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol“ MŠMT, 2010
 • 5) odborný spolupracovník v projektu „Centrum biblických studií“ (LC 538), MŠMT, 2005–2011
 • 6) řešitel projektu „Současný přístup k hebrejské profétii“ (333/2002/A-TFP/ETF), GAUK, 2002

Publikační činnost

Monografie

 • 1) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace, Ústí nad Labem: FF UJEP 2012, ISBN: 9788074145483.
 • 2) Der Streit um die Prophetie,Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012, ISBN: 978-3-8300-6334-6.
 • 3) Proroci, jejich slova a jejich svět,Praha: Vyšehrad 2009, ISBN: 978807021948.
 • 4) Zlomky L.K.: 166 otázek Ludvíku Kunderovi (s 18 apendixy),Brno: Masarykova univerzita 1993.

Studie

 • 1) Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia. I. Praha 2001, str. 265–268
 • 2) Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10
 • 3) Maxima prorockého poslání: Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, 2, 12 (2002), str. 110–137
 • 4) Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví. Brno: CDK 2003, str. 119–123
 • 5) Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, 1, 11 (2003), str. 3–34
 • 6) Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace. Brno: CDK 2003, str. 38–56
 • 7) Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, 3, 1 (2003), str. 3–7
 • 8) Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM]
 • 9) Sofofilie, Ergo, 2, 7 (2005), str. 43-49
 • 10) Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, 1, 13 (2005), str. 85–104
 • 11) Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, 56,  2006, str. 45-48
 • 12) Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12
 • 13) Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225
 • 14) Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe In: Marx - životnost iluze? Ergo, 1, 8 (2006), str. 111–121
 • 15) První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str.150–160
 • 16) Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35
 • 17) Šibbólaet, Ergo, 2, 9 (2007), str. 37–44
 • 18) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70
 • 19) Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202
 • 20) Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96
 • 21) České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, 2, 11 (2008), str. 44–46
 • 22) Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech. Brno: CDK 2009, str. 57–66
 • 23) Osudy osudu, VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), in: Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32
 • 24) Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe, 1, 16 (2010), str. 23–41
 • 25) Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011. Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382
 • 26) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70
 • 27) Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376
 • 28) Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281
 • 29) Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36
 • 30) Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242.
 • 31) Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68.
 • 32) Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216.
 • 33) Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112.
 • 34) Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89.
 • 35) Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina, Chron, květen 2015 [elektronicky].
 • 36) The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266.
 • 37) Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86.
 • 38) Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4
 • 39) Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61-102.
 • 40) Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41
 • 41) Utrakvismus v dějinném procesu symbolizace, in: M. Šimsa (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí n. L.: FF UJEP 2017, str. 220–244

Recenze

 • 1) Letmé dějiny hebrejského národa (A. Lemaire, Dějiny hebrejského národa, Praha 1994), Teologický sborník č. 2, roč. 2/1996, str. 77–78;
 • 2) Židé ve starověku (S. Segert, Starověké dějiny židů, Praha 1995), Teologický sborník, č. 1 roč. 2/1996, str. 90-91;
 • 3) Dějiny izraelských počátků (N.P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 1, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996; V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v.Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 2, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996), Teologický sborník 1/1998, str. 97–99
 • 4) Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun [recenze] Teologická reflexe č.1 roč. 16, (2010), str. 93–94
 • 5) Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, Reflexe 43 (2012), str. 163–170

Překlady

 • Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008.
 • Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.
 • Walter Gross – Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005.
 • Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha: Vyšehrad 1999 (část hesel).
 • Hans Küng – Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem).
 • Hans Küng – Josef van Ess, Křesťanství a islám: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem).
 • Hans Küng – Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).
 • Hans Küng – Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).
 • Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří: Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992).
 • Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 4. vyd. 2015.

Články

2018

Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky: Dějiny a současnost indiánské profetie, Religio, č. 1, 21 (2018), str. 22–25.

2017

Slava Slavy: Jan Kollar i jevo issledovanije religii Slavjan, Veche 29 (2017), str. 31–37.

Saturnský prapříběh revoluce, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 1 (2017), str. 5–17. on-line

Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41. on-line

2016

Wo ist die Transzendenz zu finden?, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe III, plus Gottes Gesalbte: Prieser, Könige, Propheten, Solus Christus neu gelesen. Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2016, s. 203–211. on-line

Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno, Teologická reflexe, č. 2, 22 (2016), s. 126–144.

Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61–102.

Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4.

2015

Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86. on-line

The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266. on-line

Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina. Chron, květen 2015 [elektronicky]. on-line

2014

Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89. on-line

Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112. on-line

Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216. on-line

Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68. on-line

2013

Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242. on-line

Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281.

O nenásilí uprostřed násilí (Chelčický a Tolstoj): Aneb setkání mezi 15. a 19. stoletím, Veche 25 (2013), str. 80-90. on-line

Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36.

2012

Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376.

Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70.

2011

Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011, Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382.

2010

Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe č.1 roč. 16/2010, str. 23–41.

2009

Osudy osudu, in: VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32.

Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech, Brno: CDK 2009, str. 57–66.

2008

České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, č. 2, 11 (2008), str. 44–46.

Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96.

2007

Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202.

Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70.

Šibbólaet, Ergo, č. 2, 9 (2007), str. 37–44.

Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35.

2006

První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str. 150–160.

Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, in: Marx - životnost iluze? Ergo, č. 1, 8 (2006), str. 111–121.

Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, č. 56, 2006, str. 45-48.

2005

Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225.

Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12.

Profétologie: Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, č. 1, 13 (2005), str. 85–104. online

Sofofilie, Ergo, č. 2, 7 (2005), str. 43-49.

2004

Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM].

2003

Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, č. 3, 1 (2003), str. 3–7.

Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace, Brno: CDK 2003, str. 38–56.

Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, č. 1, 11 (2003), str. 3–34. online

Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví, Brno: CDK 2003, str. 119–123.

2002

Maxima prorockého poslání, Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, č. 2, 12 (2002), str. 110–137.

Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď,Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10.

2001

Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia, I., Praha 2001, str. 265–268.

Editace

 • Provincie a periférie,Ergo č. 1, 2007
 • Filosofie jako způsob spirituality,Ergo č. 2, 2005
 • Pouštěj svůj chléb po vodě: Sborník k narozeninám Milana Balabána,Brno: CDK 1999

Ostatní

 • Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh?. Heršpice: Eman 2001, str. 46-53
 • holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met, in: P. C. A. Morée; T. Trusina (eds.), Milan Machovec, přel. P. C. A. Moréé, in: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Heršpice: Eman 2001, str. 53-61.
 • nové vydání: In: Žárský, P. Hovory s Milanem Machovcem. Praha: Akropolis 2008, str. 167-173

Samostatné přednášky v zahraničí

 • Slava slavy: Jan Kollar i jego issledovanie religii Slavjan, Pjatye meždunarodnye čtenija po istorii russkoj filosofii "Slavjanskaja ideja v istorii i sovemennosti: K 150-letiju slavjanskovo sjezda", St. Petersburg (Ruská federace) 29. 9. 2017
 • Das Subjekt als Objekt der Religionsgeschichte, Les objets de l’histoire des religions, 6. 11. 2015 v Ženevě (Švýcarsko)
 • Last und Gewinn der religiösen Desorientierung, Transforming Religion,  European Society for Philosophy of Religion, 20. konference 28.-31. 8. 2014 v Münsteru (SRN)
 • Religioznyje korni ponjatija indiviualnosti u S. Franka, konference "Semjon Ljudvigovič Frank: Německij kontext russkoj filosofii", 10. říjina 2013, St. Petersburg (Ruská federace)
 • Chelčickij i Tolstoj: O něnasilii posredi nasilija ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Kulatý stůl: Recepce české kultury v Rusku, 6. května 2013, St. Petersburg (Ruská federace)
 • Idol, Mediation und Objektheit, Religion after Metaphysics? 16th conference of the European Society for Philosophy of Religion (ESPR) 1.-4.9. 2006 v Tübingen (SRN)

Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

 • Lutherův rozum, filosofické sympozium "Re/forma/ce", Ústí nad Labem 25. listopadu 2017
 • Moc zdrojem sama sobě?, VI. interdisciplinární písecká konference, Písek 12. října 2017
 • Bazální prorocké zprávy ve starozákonní literatuře, konference "Proměny proroctví v židovském myšlení", Praha 12. října 2017
 • Die Prophetisierung der Weisheit: Zur Rezeption der jesajanischen Prophetie im Buch der Weisheit, The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition, Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible,  in Olomouc on June 15-16, 2017 (June 15)
 • Saturnský prapříběh revoluce, filosofické sympozium "Revoluce", Ústí nad Labem 27. května 2017
 • Commissioning of the prophet to harden the people, Interactions and Interpretation, Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible  Held at Charles University, Protestant Theological Faculty, Černá 9, P Prague May 4–5, 2017 (May 5)
 • Textem ke zkušenosti, filosofické sympozium "Filosofický text", Ústí nad Labem 26. listopadu 2016
 • Opravdu o pravdu?, V. interdisciplinární písecká konference: Jan Hus - Dílo, kontexty, interpretace, Písek, 22. října 2016
 • Symbolizace „Corpus et Sanguis Domini“, aneb Co měli společného Hus a husitství?, IV. interdisciplinární písecká konference, Písek, 6. října 2015
 • Odluka církve od laického státu, Úloha filosofie a náboženství v demokracii v českém a evropském myšlení", III. interdisciplinární písecká konference, Písek 9. října 2014
 • Neználek - filosofie pro děti, konference "Filosofické procházky českou a ruskou literaturou", Ústí nad Labem 30. října 2013
 • Nepředmětnost víry předmětem myšlení, II. interdisciplinární písecká konference, Písek 10. října 2012
 • Iústinos a proroci, Patristická konference 2012, Olomouc, 20.-21. září 2012
 • Osudy osudu, konference při příležžitosti 80. narozenin prof. Milana Balabána, ETF UK, Praha 9.10.2009
 • Globus se topí v kosmu, konference Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog, 19.11.2008 (Centrum globálních studií AV ČR)
 • Pseudoklementinky a jejich svědectví o židokřesťanství, Patristická konference 2008, Olomouc 7.-8.11.2008

Kontakty

e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
tel.: 475 286 501
kancelář: B 202

Vzdělání, profesní životopis

 • 1979 – 1985 -  Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem -  obor ČJ – OV
 • 1992 – 1995 -  Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem -  rozšiřující studium angličtiny
 • 1985 – 2002- Základní škola v Chabařovicích – učitelka – český jazyk a literatura, občanská výchova, angličtina
 • 2001 – 2003-  PF UJEP v Ústí nad Labem - externí lektor kurzů Výchova k občanství, Nové horizonty výchovy k občanství
 • 2002 – 2011- KOVF PedF UK v Praze - odborná asistentka didaktiky OV a ZSV – plný úvazek
 • 2003 - 2014- PF UJEP, později FF UJEP – odborná asistentka - částečný úvazek
 • září 2014– dosud – FF UJEP – plný úvazek.
 • 2015 – dosud– vedoucí katedry politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2008 – dosud– ÚPRPŠ PF UK v Praze - přednáší Didaktiku občanské výchovy

Odborná specializace

Disertační práce na témaAxiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole v doktorském studijním programu Filozofie – PedF UK v Praze 2011.

Odbornou specializaci zaměřuje na oborovou didaktiku výchovy k občanství a společenských věd, na axiologickou dimenzi ve výuce výchovy k občanství a společenských věd a na kontroverzní témata ve výuce výchovy k občanství a společenských věd.

Výuka

Bakalářské obory:

 • Úvod do didaktiky společenských věd
 • Výchova k občanství a demokracii
 • Kontroverzní společenská témata

Obory navazujícího magisterského studia:

 • Úvod do didaktiky společenských věd
 • Didaktika společenských věd I, II
 • Didaktika občanské výchovy
 • Axiologická a kognitivní dimenze ve výuce společenských věd
 • Výchova k demokracii
 • Kontroverzní témata ve výuce společenských věd
 • Didaktické praktikum z výuky společenských věd
 • Souvislá pedagogická praxe I, II

Kurzv angličtině:

 • Foundations of Citizenship and Democracy

Projekty

 • 2014 - projekt Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem  Kontroverzní témata ve výuce společenských věd
 • 2015 - projekt Stimulace vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem Didaktika společenských věd – teorie a praktická cvičení
 • 2015 – účast v projektu Inovace vybraných studijních oborů na FF UJEP v rámci IP 2015 (NS 63201 08 0001 01)
 • 2016 – účast v projektu Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP v rámci IP 2016
 • 2016 – 2019 – účast v projektu OP VVV Škola pro všechny CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000210
 • 2017 – účast v projektu Peer-support jako efektivní cesta ke snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů v rámci IP 2017 (ID 3873)
 • 2018 - účast v projektu Peer-support jako efektivní cesta ke snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů v rámci IP 2018 (ID 43101)
 • 2017 – 2019 – projekt SGS Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy)
 • 2018 – projekt Ústeckého kraje Kde domov můj? V Ústeckém kraji. Podpora výchovy občanství a kulturně- historické povědomí jako základní předpoklad budoucí prosperity kraje.(ID 4011)
 • 2018 – účast v projektu OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002408

Publikační činnost

 • HAVLÍNOVÁ, I.: Umíš to řící přímo?, in Mezigenerační porozumění a komunikace, Eurolex Bohemia, Praha 2005, str. 83 – 90. ISBN80-96861-80-5
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Multikulturní vzdělávání v projektech a programech pro školy. Článek ve sborníku Multikulturní vzdělávání ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. PF UK, Praha 2007, s. 331-339.
 • HAVLÍNOVÁ, I.:Environmentální výchova a výchova k občanství. Metodický manuál. PF UK Praha 2007.
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Základy demokracie – Spravedlnost. Manuál pro žáky, manuál pro učitele, kniha příběhů – překlad a adaptace z originální americké verze Foundations of Democracy - Justice.  Kreace Praha, 2007. ISBN0-89818-179-8.
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Multikulturní vzdělávání v projektech a programech pro školy. Článek ve sborníku Multikulturalismus a multikulturní výchova. PF UK, Praha 2009, s121-130. ISBN-978-80-7290-392-4.
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Náměty pro práci s texty v seminářích oborové didaktikyy. Článek ve sborníku Multikulturalismus a multikulturní výchova. PF UK, Praha 2009, s 219-226. ISBN-978-80-7290-392-4.
 • HAVLÍNOVÁ, I. - HOLÁ, K., Historie jako lidský příběh. Didaktické náměty. Praha 2010.
 • HAVLÍNOVÁ, I., Historie jako lidský příběh – metoda orální historie ve výuce výchovy k občanství a společenských věd, in: MÄRZ, J.- LENCOVÁ, H. (vyd.), Brána školního dějepisu otevřená, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-451-6.
 • HAVLÍNOVÁ, I. - HOLÁ, K., Historie jako lidský příběh. Didaktické náměty. Praha 2010.

Skripta – distanční text:

 • HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty výuky výchovy k občanství a společenských věd, Praha, PedF UK, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3.

Učebnice:

 • VALENTA, M., MÜLLER, O., HAVLÍNOVÁ, I.: Občanská výchova pro šestý ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Úvaly 2015. ISBN 978-80-7361-097-5.

Další aktivity

1998 – 2004 – členka předsednictva Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, výkonná ředitelka sekce CIVITAS, mezinárodního výměnného programu.

2005 – 2014 – výkonná ředitelka občanského sdružení CIVITAS-CZ.

Působila jako recenzentka učebnic občanské výchovy a českého jazyka při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Prezentace na konferencích

 • International Congress on Civic Education, Dallas, Texas, 6. – 9.10. 2005 – příspěvek Education for Democracy: Experience and Challenges
 • Konference Násilí ve výchově, umění a sportu, Pedf UK Praha, 4.5.2006 – příspěvek Nenásilná výchova
 • International Congress on Civic Education, Buenos Aires, Argentina , 16.-20.5.2007 – příspěvek Strengthening Democracy through Project Citizen)
 • World Congress on Civic Education, Cape Town, JAR - 27.5. – 1.6. 2009 – prezentace a vedení sekce Discussing Controversial Issues in the Classroom
 • Conference on Project Citizen, Miami, USA – 7.10. – 10.10.2009 – prezentace a vedení sekce Project Citizen and Dealing Controversy in the Classroom; prezentace a vedení sekce Discussing Controversial Issues in the Classroom
 • Annual Conference on Civic Education, Denver, USA – 2.-7.12.2009 – prezentace a vedení sekce Totalitarianism

Lektorská činnost

 • semináře pro učitele OV a ZSV zaměřené na profesní růst
 • semináře pro učitele OV a ZSV zaměřené na tvorbu školního vzdělávacího programu – společenskovědní obory
 • 2006 – International Civic Education Exchange Program – Strenghtening Democracy through Project Citizen – organizace mezinárodního semináře a vedení sekcí, Ústí nad Labem
 • 2008 - International Civic Education Exchange Program – Strenghtening Democracy: The Role of the Citizen - organizace mezinárodního semináře a vedení sekcí, Ústí nad Labem
 • 2008 - Education for Citizenship and Moral Education in the Czech Republic – přednáška pro delegaci Sun-Yat-Senora Univerzity, Čína (organizovalo Oddělení zahraničních styků PedF UK)
 • 2009 - Education for Citizenship and Moral Education in the Czech Republic – přednáška pro studenty Kazachstánu (organizovalo Oddělení zahraničních styků PedF UK)
 • 2009 – seminář na téma Postavení uprchlíků z hlediska mezinárodního práva, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Kontakty

e-mail: vit.pokorny@ujep.cz, pitvok@email.cz
kancelář: B 215

Vzdělání, profesní životopis

Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě výuky na KPF UJEP působí také v Oddělení současné kontinetální filosofie Filosofického ústavu AV ČR. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.

Odborná specializace

Fenomenologie a post-fenomenologická filosofie, filosofie tělesnosti, výzkum smyslovosti, post-strukturalismus a postmoderna, kognitivní antropologie, autoetnografie a symbolická antropologie, enaktivismus, teorie zkušenosti, transdisciplinarita, psychonautika a výzkum drogových zkušeností, estetika.

Výzkum

 • V letech 2014 – 2017 řešení projektu GAČR 14-22586S – Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace (příjemce Filosofický ústav AV ČR, v.o.s.)

Publikační činnost

 • Horský, J., Martinec Nováková, L., Pokorný, V. (eds.) 2019. Antropologie smyslů. Praha: Togga.
 • Pokorný, V. 2018. Psychonauticon. A transdisciplinary interpretation of psychedelic experiences. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz.
 • Pokorný, V. 2016. Myslet z psychedelických zkušeností. Transdisciplinární interpretace. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Pokorný, V. 2016. Zdařilost, zvládání, teritorium: úvaha k étosu hranice. Československá Psychiatrie. Vol. LX. Supplement 1.
 • Pokorný, V. 2014. Jak jsme širocí? K pojmu kultury v současné kognitivní antropologii. In Horský, J., Hroníková, L., Stella, M., eds. (2014). Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga, s. 71-86.
 • Pokorný, V., 2014. Postmoderní filosofie. FF UJEP. Ústí nad Labem.
 • Pokorný, V. 2013. Biophenomenology of Altered States, in: Adams, C., Waldstein, A., Sessa, B., Luke, D., King, D., (eds.) 2013. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness, London: Strange Attractor Press.
 • Pokorný, V. 2013. Teorie představivosti v současných kognitivních vědách. In Marek, J., Vrabec, M. et al. 2013. Obrazotvornost v dějinách evroposké filosofie. Praha: TOGGA, s. 365-396.
 • Pokorný, V. 2011. Tělo jako součást technosféry. Filosofický časopis, 59 (1), 75-90.
 • Pokorný, V. 2001. Rychlost pohybu, rychlost času. In Cinepur, roč. 10, č. 18

Diplomové a bakalářské práce

Vedl tři bakalářské práce z oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě.
Vedl několik bakalářských prací na Katedře politologie a filosofie, např.: Obraz ourobora v renesančním myšlení, Pojem transgrese u G. Batailla, Pojem blaženosti ve stoické etice, Filosofický vliv na Marylina Mansona a jiné

Tématické oblasti pro postupové práce

 • Antická filosofie: Hérakleitos, živlové myšlení, skepse, aristotelská metafyzika, gnóse a hermetismus.
 • Filosofie dvacátého století: Merleau-Ponty, fenomenologie vnímání a tělesnosti, hermeneutika - teorie interpretace, filosofie dějin, americký pragmatismu - Dewey, James.
 • Postmoderní filosofie - Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard, Bataille, Baudrillard.
 • Antropologie – kognitivní antropologie, antropologie vnímání, kvalitativní antropologické metody, antropologický rozdíl, filosofická antropologie.
 • Antropologie umění: primitivní a moderní umění, vznik umění, fenomén masky, ritual a umění.
 • Filosofie médií a techniky.
 • Změněné stavy vědomí a teoretické otázky drog.
 • Vztah filosofie a hudby.

Kontakty

e-mail: hynek.tippelt@ujep.cz
tel.: 475 286 520
kancelář: B 302

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola

 • Gymnázium Mnichovo Hradiště

Vysoká škola

 • 1995 - 2002 Filosofie (magisterské studium) na FF UK v Praze, téma diplomové práce: Nesubstanční ontologie Egona Bondyho
 • 1994 -1995 Základy humanitní vzdělanosti (bakalářský studijní program) na PF UJEP v Ústí n.L.

Postgraduální studium

 • 2004 - 2008 Filosofie na Katedře filozofie FF UP v Olomouci (školitel doc. PhDr. Hemelík Martin, CSc., téma disertační práce: Vztah Spinozovy metafyziky a jeho teorie afektů)
 • 2006 - 2011 Psychoanalytická psychoterapie (výcvik), Institut aplikované psychoanalýzy, Praha/Opočno

Aktivity v průběhu vysokoškolského studia

 • 1996 Letní filosofická škola v Centru Prokopios v Sázavě

Zaměstnání

 • 2006 – dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem, externí spolupráce s Katedrou společenských věd Fakulty životního prostředí UJEP, Univerzitou třetího věku UJEP a Fakultou humanitních studií UK
 • 2004 – 2006: odborný asistent na Katedře společenských věd PF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2003 – 2004: asistent na Katedře společenských věd PF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2002 – 2003: externí spolupráce s Katedrou společenských věd PF UJEP v Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • Dějiny filosofie: antický a novověký skepticismus, novověký racionalismus, Immanuel Kant, filosofická recepce psychoanalýzy, současný holismus
 • Systematická filosofie: filosofie mysli, ontologie, filosofie dějin, politická ontologie, povaha filosofické skepse, sociální filosofie, změna paradigmatu
 • Metafilosofie: motivace k filosofování, psychologický smysl filosofie
 • Psychologie: psychoanalýza a analytická psychologie

Výzkum

 • Spinozova filosofie mysli
 • vztah filosofie a psychoanalýzy
 • politická ontologie

Publikační činnost

Monografie

 • [2015] H. TIPPELT, Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, ISBN 978-80-7414-990-0, Ústí nad Labem 2015.
 • [2012] H. TIPPELT, Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, ISBN 978-80-87258-94-1, Praha 2012.
 • [2010] H. TIPPELT, Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou, ISBN 978-80-254-8932-1, Ústí nad Labem 2010.
 • [2010] H. TIPPELT, Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně-holistická interpretace, ISBN 978-80-7414-261-1, Ústí nad Labem 2010.

Články a odborné studie

 • [2019] H. TIPPELT, Aktuální poznámky o válce a smrti II, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 3, č. 2, s. 58-69.
 • [2019] H. TIPPELT, Nástroj vraždy. K etickým aspektům sebevražedného přístroje Sarko, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 3, č. 1, s. 52-61.
 • [2018] H. TIPPELT, Jedenácté přikázání. K psychologickým aspektům současného relativismu, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Relativismus a (post)pravda v demokracii , ISBN978-80-7561-109-3, Ústí nad Labem 2018, s. 42-50.
 • [2018] H. TIPPELT, Proč a jak přestat podporovat vzdělanost, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 2, č. 2.
 • [2018] H. TIPPELT, Pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění konceptuální moci, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 2, č. 2.
 • [2018] H. TIPPELT, Mana krve. K psychologickým aspektům přijímání pod obojí, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 2, č. 1.
 • [2017] L. NOVOTNÝ, H. TIPPELTJe třeba zkoumat Evropu? K filosofii euroskepticismuin: E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy 2017, Vol. 24(1) 30–43, ISSN 1211-0442 (DOI 10.18267/j.e-logos.442), online, dostupné z: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=414.
 • [2017] H. TIPPELT, Příroda skoky nedělá, revoluce ano, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 2, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/mezi-radky-hledani-filosofickeho-textu/.
 • [2017] H. TIPPELT, Mezi řádky. Hledání filosofického textu, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 1, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/mezi-radky-hledani-filosofickeho-textu/.
 • [2017] H. TIPPELT, Diktát nevědomí. Latentní význam filosofického textu, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 1, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/diktat-nevedomi-latentni-vyznam-filosofickeho-textu/.
 • [2017] H. TIPPELTOtevřená pevnost. K filosofickým aspetům přímé demokraciein: Central European Journal of Politics 3 (1): 50–71.
 • [2017] H. TIPPELT, Kam vede „pčelovod“: Poslední gambit a Dostatečně všeobecná teorie řízení, in: J. HOBLÍK (vyd.) a kolektiv autorů, Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, ISBN 978-80-7561-070-6, Ústí nad Labem 2017, s. 83-99.
 • [2016] H. TIPPELT, Syndrom (sebe)upálení, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Interpretace a kritika díla Jana Husa, ISBN 978-80-7561-045-4, Ústí nad Labem 2016, s. 96-110.
 • [2015] H. TIPPELT, Náboženství a demokracie přírody. Náboženské souvislosti požadavku na širší využívání prostředků přímé demokracie, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Filosofie a náboženství v sekulární demokracii, Ústí nad Labem 2015.
 • [2015] H. TIPPELT, Lidé jsou prostě blbí. Egon Bondy a česká společnost, in: A2, ISSN 1803-6635, Praha 2015, č. 10.
 • [2015] H. TIPPELT, Demokracie bytí a transparence pravdy, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, ISBN 978-80-7414-903-0, Ústí nad Labem 2015.
 • [2013] H. TIPPELT, Nepředmětné myšlení nesubstanční reality, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, ISBN 978-80-7414-621-3, Ústí nad Labem 2013.
 • [2012] H. TIPPELT, Být sám sebou a být si sebe sama vědom. Spinozovo pojetí svobody, in: A. HAVÍČEK (vyd.) a kolektiv autorů, Svoboda od antiky po současnost, ISBN 978-80-7007-327-8, Ústí nad Labem 2012.
 • [2009] H. TIPPELT, Metafyzika a psychoanalýza, in: M. ŠIMSA, P. SOUSEDÍK, M. NITSCHE et al., Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, ISBN 978-80-7007-327-8, Praha 2009.
 • [2009] H. TIPPELT, Globalizace, válka a pud smrti, in: Mezinárodní vztahy, ISSN 0323-1844, r. 44, č. 2, Praha 2009
 • [2008] H. TIPPELT, David Hume: Skeptik, překlad a komentář, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 56, No. 2, Praha 2008.
 • [2007] H. TIPPELT, O scholastikovi, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2007, č. 2.
 • [2007] H. TIPPELT, Strážce noci. O nepochopitelnosti provinciální filosofie, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2007, č. 1.
 • [2006] H. TIPPELT, Spinozova základní chyba, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica, ISBN 978-80-244-1711-0, ISSN 1212-1207, Olomouc 2006.
 • [2006] H. TIPPELT, Prométheus z Trevíru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 1.
 • [2006] H. TIPPELT, Zakázaný objekt, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 2.
 • [2006] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Objektivní vědec, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 2.
 • [2006] H. TIPPELT, Spinozova základní chyba 5p3, in: Pro-Fil, ISSN 1212-9097, Katedra filosofie FF MU Brno, 2006, ročník VII, č. 1, online: http://profil.muni.cz/01_2006.php
 • [2005] H. TIPPELT, Poražený rebel a jeho asketická hvězda, in: Nietzsche a člověk, ISBN 80-239-5355-9, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2005, s.146-153
 • [2005] H. TIPPELT, Hypochondrie, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2005, č. 1, s. 35-46.
 • [2005] H. TIPPELT, Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2005, online: e-logos.vse.cz
 • [2004] H. TIPPELT, Filosofie, askeze, rezignace, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2004, online: e-logos.vse.cz
 • [2004] H. TIPPELT, Filosofie ve veřejném prostoru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.1, s.29-43.
 • [2004] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Idea univerzity, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.2, s.1-9.
 • [2004] H. TIPPELT, Sofistika přeškrtnuté ideji, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.2, s.22-36.
 • [2003] H. TIPPELT, Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2003, č. 2, s. 31-40.
 • [2002] H. TIPPELT, Jungova Septem Sermones ad Mortuos, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2002, s. 30-42.

Recenze

 • [2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Hrozí nová studená válka?, in: A2, ISSN 1803-6635, Praha 2009, č. 9.
 • [2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Vítězství kapitalismu, in: Britské listy, ISSN 1213-1792, 2009, online: http://blisty.cz/
 • [2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Marek Hrubec, S. Bowles, J. Harris, L. Hohoš. A. Hochschildová, B. Horyna, J. Keller, T. Pogge, W. J. Robinson, T. Shijun, O. Suša, N. Tideman, P. Vallentyne, I. M. Youngová: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha 2008. Nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 30. ISBN 978-80-7007-286-8, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 59, No. 3, Praha 2009.
 • [2008] H. TIPPELT, Marxistická mystika Egona Bondyho, in: Britské listy, ISSN 1213-1792, 2008, online: http://blisty.cz/
 • [2005] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Pick, O.- Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, 268 stran, ISBN 80-86506-39-8, in: Středoevropské politické studie, ISSN 1212-7817, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, r. 7, č. 2-3, online: http://www.cepsr.com/

Diplomové a bakalářské práce

Úspěšně obhájené

 • BUREŠOVÁ Markéta, Psychoanalytické pojetí deprese
 • DANDOVÁ Natálie, Jedinec v globální společnosti z pohledu psychoanalýzy
 • DANĚK Tomáš, Kořeny násilí u René Girarda
 • FÉLLINGER Tomáš, Možnosti poznání vnitřního mravního života druhých subjektů v Kantově etice
 • FRYCOVÁ Alexandra, Psychoanalýza násilí
 • HOLEČKOVÁ Petra, Morálka z pohledu psychoanalýzy
 • JEDLIČKOVÁ Eliška, René Girard a mechanismus obětního beránka
 • KAŠPÁREK Jan, Srovnání psychologické interpretace fenoménu náboženství u Sigmunda Freuda a Carla Junga
 • LAŠTOVIČKA Zdeněk, Descartovo a Spinozovo pojetí substance
 • MATISOVÁ Vladimíra, Porovnání vrozených idejí u Johna Locka a Wilhelma Leibnize
 • PLECITÁ Zuzana, Psychologická intepretace Slavné Nemesis metodou analytické psychologie
 • PODSTATNÝ Jakub, RPG hry a jejich vliv na nás
 • SEMERÁDOVÁ Jitka, Filozofické motivy v prozaickém díle Egona Bondyho
 • SPĚŠNÁ Daniela, Příspěvky Ericha Fromma k psychoanalytické teorii
 • ŠEVČÍKOVÁ Kamila, Pojetí výkladu snů u S. Freuda a C. G. Junga
 • ŠICHTANCOVÁ Jitka, Polemika Egona Bondyho s evangelickým teologem Milanem Balabánem
 • ŠÍMOVÁ Michaela, Filosofické motivy ve vybraných dílech Alberta Camuse
 • ULMANOVÁ Veronika, Pojetí kultury v díle Sigmunda Freuda
 • VESELÝ Tomáš, Komparace pohledů Milana Machovce a Egona Bondyho na smysl života
 • VODÁKOVÁ Radka, Hlubinně psychologické interpretace umění a jejich využití v arteterapii
 • ZAHRÁDKOVÁ Eva, Nietzscheho kritika askeze
 • ZOULOVÁ Ivana, Antropocentrismus v renesanční filosofii

Rozpracované

 • DANDOVÁ Natálie, Koncept normální a patologické lásky v psychoanalýze
 • BEČVAŘÍKOVÁ Tereza, Spor Foucaulta a Derridy nad pasáží Descartových Meditací
 • HOLANOVÁ Karolína, Trauma a psychický růst
 • VALEEVA Sofiya, Psychologické aspekty masových hnutí

Další aktivity

 • Redakční rada ediční řady FF UJEP "STUDIA PHILOSOPHICA" (člen)
 • Redakční rada revue ERGOT (předseda)
 • Disciplinární komise FF UJEP (člen)
 • Grantová komise FF UJEP (člen)
 • Redakční rada KPF FF UJEP (člen)

Kontakty

e-mail: kroupad@volny.cz
tel.: 475 286 502
kancelář: B 202

Vzdělání, profesní životopis

 • 2008: Filozofie, FF UP v Olomouci, Ph.D.
 • 1995: filozofie, FF UK v Praze, Mgr.
 • 2005 – současnost
  odborný asistent, FF UJEP Ústí nad Labem
 • 2005 – 2015
  vedoucí katedry, FF UJEP Ústí nad Labem
 • 1994 – 1998
  odborný asistent, FHS UK v Praze
 • 1994 – 1998
  odborný asistent, PF ZČU v Plzni
 • 1996
  FF OU v Ostravě
 • 1990 – 1992
  FHS, UK v Praze
 • 1990
  VŠE v Praze
 • 1978 – 1989
  systematického studia filozofie v soukromých bytech, se zaměřením na Husserlovu fenomenologii, Heideggerovu filozofii existence a na dějiny filozofie.

Publikační činnost

 • KROUPA, Daniel. Masaryk: Evropa - federace svobodných národů. In MUSIL, Jan. (ed.). Národ a Evropa v českém myšlení.Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2015. ISBN 978-80-7414-960-3.
 • KROUPA, Daniel. Křesťanství jako náboženství svobody u W. G. F. Hegela. In Havlíček, Aleš (ed.)š, Svoboda od antiky po současnost. Ústí n. Labem: FF UJEP v Ústí n. Labem, 2012, s. 191–214.
 • KROUPA, Daniel. Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989. In SALVE, Revue pro teologii a duchovní život, 2014, č. 3/14. s. 35–42. ISSN 1213-6301.
 • KROUPA, Daniel O kultuře války, cti a slávy. In Program Národního divadla ke hře: W. Shakespeare Troilus a Kressida. Praha 2012, s. 35–51.
 • KROUPA, Daniel. Současné teorie moci, Ústí n. Labem 2010. ISBN 978-80-7414-015-0.
 • KROUPA, Daniel., Bratinka P. Normální člověk  v nenormální situaci. In Faustování s Havlem,
 • Praha 2010, ISBN 978-80-903518-3-7.

avi MEDAILONEK

Kontakty

e-mail: rebbarbora@email.cz
tel.: 475 286 503
kancelář: B 205

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009 – 2018 doktorské studium – FF UK, katedra estetiky – školitel prof. Vlastimil Zuska, název disertační práce: umění a poznání
 • 2005 – 2009 navazující magisterské studium filosofie, FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, diplomová práce „Myšlení obrazu“, vedoucí Miroslav Petříček. 
 • 2002-2005 bakalářské studium – základy společenských věd – filosofie, estetika, Pedagogická fakulta, UJEP, bakalářská práce „Pravda v Hejdánkově filosofii“, vedoucí Martin Šimsa.

Pracovní zkušenosti:

 • 2014 – dosud, Odborný asistent Katedry politologie a filosofie, FF, UJEP
 • 2011 – dosud, Odborný asistent Ústavu etiky a humanitních studií, 3. lékařská fakulta, UK 
 • 2009 – 2012, sekretářka Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
 • 2009 – 2012, odpovědný redaktor nakladatelství OIKOIMENH
 • 2009 – 2011, externí člen KPF FF UJEP
 • 2008 – 2012, editorka filosofického časopisu Nomádva

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – aktivně
 • Německý jazyk – aktivně
 • Starořecký, latinský jazyk – základy

Účast na konferencích:

 • 2019 Súradnice estetiky, umenia a kultúry V, Prešovská společnost pre estetiku, Prešov
 • 2019 Mezinárodní estetický kongres: POSSIBLE WORLDS OF CONTEMPORARY AESTHETICS: AESTHETICS BETWEEN HISTORY, GEOGRAPHY AND MEDIA, Bělehrad, Srbsko
 • 2019 workshop: Semantics of Space in the Works of Thomas Mann, Institute of Modern Languages Research, School of Advanced Study, Londýn
 • 2018 Umenie, estetika, politika, Slovenská společnost pre estetiku, Bratislava
 • 2012 Konference „Nepředmětné výzvy české filosofie“ (10-12. 10. 2012) v Písku, příspěvek: „Pojmi pojmy, umění a genetika“
 • 2008 Kolokvium doktorandů: Nové druhy vidění – Naladěné vidění, s Martinem Kolářem, KVK PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
 • 2006 Účast na tradičním sympoziu spisovatelů, Luhačovice. Příspěvek: o Literárním časopise Pandora, ISSN 1801-6782
 • 2005 Filosofická konference: Péče o tělo, příspěvek:Péče o ústní dutinu, pozor na jazyk, KSV PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Odborná specializace

estetika, filosofie umění, etika, lékařská etika

Výuka

Praxe v nadacích - Communitas pro praxis

doc Manuál praxe
doc Potvrzení o vykonání odborné praxe

Estetika I

ppt úvod do filosofie a estetiky (2,5 MB)
ppt estetický objekt (2 MB)
ppt estetický objekt a prožitek
ppt prožitek, poznání
ppt distance, postoj
ppt krása
ppt estetická kvalita a hodnota
ppt PostprodukcE
ppt Současná anglosaská estetika (3,4 MB)

Výzkum

 • 2019-2020 IGA Politika diváctví – Politics of Spectatorship
 • 2019 Stipendium OEAD, Vídeň, Program Aktion ČR – Rakousko, Art and Knowledge - Politics of Spectatorship
 • 2018 Stipendium OEAD, Graz, Program Aktion ČR – Rakousko, Why Does Art Have a Spectators? Art and Visual Communication
 • 2017 Stipendium OEAD, Graz, Program Aktion ČR – Rakousko, The Spectator Turn - Contemporary Art and Knowledge
 • od 2015 výzkum současných estetických, uměno-vědních a uměleckých problémů. Organizace „Estetického víkendu v Krušných horách“.
 • Program pdf 2015pdf 2016, pdf 2017
 • 2014 – „stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků“
 • 2012 – Grant Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně na projekt: „Filmový medailon prof. Ladislava Hejdánka“.

Publikační činnost

 • Řebíková Barbora. 2018. Estetický kognitivismus. Kultura, umění a výchova, 6(1) [cit. 2018-04-27]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=15&clanek=176.
 • „Začátek obrazu, konec (filosofického) textu?“, Ergot, 2017, ISSN 2533-7564,s. 79-86.
 • Řebíková Barbora (ed.) Filozofie umění, Acta Universitatis Purkynianae Ústí nad Labem, 2014, ISBN 978-80-7414-761-6
 • „Velký kulový v Armaturce“ in Veselá Romana (ed.) Místo sdílené uměním, FUD, Ústí nad Labem 2014, 128 s., ISBN 978-80-7414-787-6, s. 95-101.
 •  „Předmluva“ in: Ladislav Hejdánek, O umění, Oikúmené, Praha 2014, ISBN 978–80–7298–499–2, 144 stran, s. 7 – 8.
 • „(Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení“ in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka. Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem 2013, ISBN 978-80-7414-621-3, 418 stran, s. 255 – 267.
 • „Předložky jako citoslovce“ in: Zpravodaj, č. registrace MK ČR E 14563  UJEP, číslo 4, 2013, s. 11
 • „Předmluva“ in: Hejdánek, L., Úvod do filosofování, Oikúmené, Praha 2012, ISBN 978-80-7298-416-9, 223 stran, s. 11-12
 • „Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování“, Křesťanská revue, ročník XLLIX, č. 5, 2012, s. 49-50.
 • „Umělecké intervence do veřejného prostoru“, sborník: Koleček M., Kolečková Z. (eds.), The Art of Urban Intervention, FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-7414-359-5, 240 stran, str. 14-19
 • „Tvoření světů“, sborník: Making worlds/Tvoření světů, FUD UJEP, Ústí nad Labem, sborník, 135 stran, ISBN 978-80-7414-314-4, 2010, str. 4-7
 • Zpravodaj, UJEP, číslo 6, 2010, s. 24 – 25. „Filosofovat ve svém volném čase a bez šéfa“ – rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
 • MF dnes, Severní Čechy, 23. 11. 2010, s. 4. „Univerzita ocenila disidenta, uznávaného profesora filozofie“ – rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
 • MF dnes, Severní Čechy, 3. 11. 2010, s. 4. „Studentský kaplan je pro diskuzi o zrušení celibátu“ - rozhovor s Josefem Hurtem
 • „Nové druhy vidění – Naladěné vidění“ s Martinem Kolářem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. ISBN 978-80-2414-012-9, 2008
 • „Prázdno okolo Jiřího Valocha“ in Sborník J. V. k šedesátinám, s Martinem Kolářem, Ostravská univerzita, Ostrava, 2008
 • Nomádva 6/2009, Rozhovor s Marií Pětovou, Praha, ISSN 1802 9132
 • Nomádva 1/2006 „Teatr Novogo Fronta“, Praha, registrační číslo: MK ČR E 16708
 • jazyk, KSV PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Účast v projektech

 • 2018 - U21 – KA03 – Administrátor projektu – administrátor aplikace Moodle pro tvorbu studijních opor a kurzů
 • 2018 – IP MŠMT – Podpora mezinárodní mobility – projekt na tvorbu e-learningového kurzu (estetika)
 • 2017 – IP MŠMT – Podpora mezinárodní mobility – projekt na tvorbu e-learningového kurzu
 • 2016 – IP MŠMT – Podpora mezinárodní mobility – projekt na tvorbu e-learningového kurzu
 • 2012 – dosud Communitas pro Praxis – nadace. Zajišťování praxí v Nadaci Via, Nadaci Olgy Havlové a Nadaci Partnerství 

Působení v zahraničí

 • 2019 (září), Institut für Germanistik der Universität Wien, měsíční badatelský pobyt v rámci programu Aktion ČR – Rakousko
 • 2019 Erasmus+ training Programme, The Open University of Milton Keynes
 • 2018 (červen – listopad), FH-Joanneum Graz, Rakousko, půlroční badatelský pobyt
 • 2018 (září), FH-Joanneum Graz, Rakousko, měsíční badatelský pobyt v rámci programu Aktion ČR – Rakousko
 • 2017 (červen) FH-Joanneum Graz, Rakousko, měsíční badatelský pobyt v rámci programu Aktion ČR – Rakousko
 • 2017 Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Erasmus+ teaching Programme

Další aktivity

 • provoz a kurátorská činnost Galerie Docendo Disco
 • organizace akcí pro studenty: „Víkend“ a „Buřty“
 • předsedkyně Filum, z.s.
 • člen České platónské společnosti
 • Core Ambassador https://core.ac.uk/about/ambassadors

Kontakty

e-mail: prokop.sousedik@ujep.cz
tel. do práce: 475 286 494
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní životopis

Narozen
17. 4. 1964 Praha

Vzdělání
Elektrotechnická fakulta ČVUT, obor: silnoproudá elektrotechnika, ukončeno 1987
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: filosofie, ukončeno 1996
Doktorandské studium na FF – UK ukončeno r. 2002

Současné postavení
vědecký pracovník – Filozofický ústav AV ČR
odborný asistent – Katolická teologická fakulta UK, Filozofická fakulta UJEP

Odborná specializace

Logika, historie logiky, filosofie logiky, analytická filosofie

Publikační činnost

P.SOUSEDÍK, Logika pro studenty humanitních oborů, ISBN 80-7021-509-7, Vyšehrad 2001
P.SOUSEDÍK, Projevy realismu a nominalismu ve středověké logice, in: Mezi jazykem a vědomím, ISBN 80-7007-128-1, Praha 1999, s. 193 – 209
P.SOUSEDÍK, Davidsonovo pojetí pravdy, in: Hledání pravdy o pravdě, Trinitas, ISBN 80-86036-34-0, Svitavy 2000.
P.SOUSEDÍK, Pojetí vlastních jmen u G. Fregeho, in: Logica et methodologica (Frege a Bolzano), ISBN 80-89018-02-5, Bratislava 2000, s. 77 - 87
P.SOUSEDÍK, Jak souvisí teorie vlastního jména s teorií významu, in: Denotácia, referencia, význam, ISSN 1335-0668, Bratislava 2000, s. 58 – 67
P.SOUSEDÍK, Fregova ontologie, in: Filosofický časopis, č. 3, ročník 49, ISSN 0015-1831, 2001, s. 441 - 45
P.SOUSEDÍK, Wittgensteinova obrázková teorie – rozchod s tradiční ontologií, in: Filozofia Ludwiga Wittgensteina, ISSN 1335-0668, Veda 2002, s. 100 – 112
P.SOUSEDÍK, Co je to analytická filosofie, v Úvod do současné filosofie, ISBN 80-7044-395-2, Ústí nad Labem 2002 s. 81 – 97
P.SOUSEDÍK, Protokolární věty a možnost odmítnutí metafyziky, in: Metoda – význam – intence, ISBN 80-7007-177-X, Praha 2003, s. 151 – 164
P.SOUSEDÍK, Úvahy o interpretaci Fregova logicko-filosofického odkazu, in: Filosofický časopis, č. 3, ročník 51, 2003
P.SOUSEDÍK, Co je obrat k jazyku, in: Filosofický časopis, č. 6, ročník 51, ISSN 0015-1831, 2003, s. 481 – 490
P.SOUSEDÍK, Helmholzovy úvahy o založení geometrie, in: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, ISBN 80-967225-1-4, Veda, Bratislava 2004, s. 212 – 230
P.SOUSEDÍK, (ed.) Jazyk – Logika – Věda, ISBN 80-7007-212-1, Praha 2005
P.SOUSEDÍK, H. Poincaré – nové úvahy o založení geometrie, in: Jazyk – Logika – Věda, ISBN 80-7007-212-1, Praha 2005, s. 253 – 274
P.SOUSEDÍK, Co je podle Wittgensteina řeč? in Studia Neoaristotelica 2008/1, s. 38 – 50.
P.SOUSEDÍK, Schizma filosofie 20. století, (co-editors M. Šimsa and M. Nitsche, with introductions) Prague 2005.
P.SOUSEDÍK, Carnapův pokus o kritiku Heideggerovy metafyziky. Dva protipóly evropské filosofie 20. století, in: Schizma filosofie 20. století. Prague 2005, 195-216
P.SOUSEDÍK, Rigorisace infinitesimálního počtu a obrat k jazyku (Kant – Bolzano – Frege), in: Organon F 13, 2006, 32 – 53.
P.SOUSEDÍK, Co je kauzální řetězec? in: Filosofický časopis, 54, 2006, 85 – 92.
P.SOUSEDÍK, Carnapova disertační práce o prostoru, in: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filosofie vedy, Filosofický ústav SAV, Bratislava 2006, 203 – 226.
P.SOUSEDÍK, Russellovy úvahy o geometrii, in: Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu, Filosofia 2008.
P.SOUSEDÍK., Vznik a povaha filosofie, in Veda a náboženstvo, s. 9 – 19, ed. Rojka, L., Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislavě 2008.
P.SOUSEDÍK, Kantovy úvahy o fyzice, in Jednotliviny, všeobecniny, významy, s. 179 – 197, ed. Zouhar, M., Filosofický ústav Slovenskej akadémie věd, Bratislava 2008.

Další články...